Przegląd prasy podatkowej (01-05.06.2020)

| Do przeczytania w 4 min

Skarbówka dała za wygraną w sprawie wymiany udziałów

Gazeta Prawna, 2020-06-01, Bartosz Sankiewicz

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 maja 2020 r., sygn. IPPB2/4511-3-20/16/20/16-8/S/LS, kilku przedsiębiorców może dokonać neutralnej podatkowo wymiany udziałów także w sytuacji, gdy każdy z nich posiada mniej niż 50 proc. udziałów/praw głosu. Dyrektor potwierdził tym samym to, co wynika z doprecyzowanych przepisów o podatku dochodowym. Jeszcze kilka lat temu nie było to tak oczywiste. Organy podatkowe były bowiem zdania, że jeżeli kilku przedsiębiorców wniesie udziały w spółce A – łącznie ponad 50 proc., ale każdy z osobna poniżej 50 proc. – do spółki B, to aby zachować neutralność podatkową takiej transakcji, spółka B musiałaby albo zwiększyć posiadaną bezwzględną większość praw głosu w spółce A, albo ją uzyskać. W przeciwnym wypadku transakcja będzie opodatkowana podatkiem dochodowym także w sytuacji, w której grupa wspólników postanowi wnieść wszystkie swoje udziały dające bezwzględną większość praw głosu.

Jak stosować safe harbour dla pożyczek

Gazeta Prawna, 2020-06-01, Danuta Langer-Babicz, Monika Kolbusz

Warunkiem koniecznym do skorzystania z bezpiecznej przystani jest sposób wyznaczenia oprocentowania pożyczki, które powinno być ustalone na dzień zawarcia umowy w oparciu o rodzaj bazowej stopy procentowej i marżę, określone w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych aktualnym na dzień zawarcia tej umowy. 7 lutego 2020 r. Ministerstwo Finansów opublikowało wyjaśnienia pt. „Uproszczenia typu safe harbour w roku 2020” wskazując, że dla celów tego rodzaju uproszczeń w 2020 r. stosuje się dotychczasowe obwieszczenie o rodzaju bazowej stopy procentowej i marży z 21 grudnia 2018 r. – do czasu wydania nowego obwieszczenia. Podmiot powiązany, który skorzystał z instytucji bezpiecznej przystani, nie jest zobowiązany do aktualizacji stopy bazowej (co do rodzaju) lub marży (co do wysokości) w ślad za zmianą dokonaną w tym zakresie przez ministra finansów. Jest on zobowiązany natomiast do stosowania stopy bazowej oraz marży, aktualnych na dzień zawarcia umowy pożyczki przez cały okres jej trwania. W odniesieniu do pozostałych warunków ustawodawca nie dokonał zmian w stosunku do stanu prawnego wiążącego od 1 stycznia 2019 r.

Wydatki na prototyp należy amortyzować

Gazeta Prawna, 2020-06-02, Mariusz Szulc

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.42.2020.2.MF koszty opracowania nowatorskiego produktu, który spółka wykorzysta w swojej działalności dłużej niż rok, powiększą jego wartość początkową, od której będą dokonywane odpisy amortyzacyjne. Spółka, która wystąpiła z wnioskiem o interpretację, zapytała, czy wydatki na realizację prototypu, jako że nie maja związku z konkretnym przychodem, mogą być potraktowane jako koszty pośrednie działalności. Dyrektor KIS nie zaaprobował stanowiska spółki. Stwierdził on bowiem, że prototyp spełnia definicję środka trwałego w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym.

Rabat potransakcyjny zmusza do korekty odliczenia VAT

Gazeta Prawna, 2020-06-03, Mariusz Szulc

Zgodnie z wyrokiem TSUE z 28 maja 2020 r., sygn. akt C-684/18, przedsiębiorca, który otrzymał rabat, musi zmniejszyć VAT naliczony niezależnie od tego, w jaki sposób sprzedawca udokumentował obniżkę ceny i czy w ogóle skoryguje podatek należny. W sprawie chodziło o rumuńską spółkę, która nabywała telefony z Rumunii i z zagranicy. Co kwartał fińska centrala przyznawała spółce rabat, który dotyczył zarówno telefonów kupionych w Rumunii, jak i poza nią. Rumuński organ podatkowy uznał, iż faktura korygująca powinna dotyczyć osobno dostaw krajowych i zagranicznych. Ponadto spółka powinna skorygować VAT naliczony pomimo tego, że wystawca faktury korygującej nie mógł skorygować podatku należnego. Spółka nie zgodziła się z tym stanowiskiem i finalnie sprawa trafiła do TSUE, który przyznał rację fiskusowi. Sąd uznał, iż posiadanie jednej faktury zbiorczej „która ma wpływ również na podstawę opodatkowania dostaw wewnętrznych” nie zwalnia spółki z obowiązku korekty.

VAT od wynajmu. Ważny jest cel bezpośredni

Gazeta Prawna, 2020-06-04, Patrycja Dudek

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonym w interpretacji z 26 maja 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.287. 2020.1.JM, oraz z 18 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.225.2020.1.ASY wynajem mieszkania będzie zwolniony z VAT, jeżeli najemca korzysta z lokalu wyłącznie do celów mieszkaniowych, także gdy przebywają tam jego pracownicy. Jeżeli jednak mieszkanie zostanie dalej podnajęte na cele mieszkaniowe, wówczas wynajem mieszkania przez właściciela będzie opodatkowany VAT w wysokości 23%. Organ podatkowy wyjaśnił, iż decydujący jest sposób wykorzystywania nieruchomości przez najemcę. Dalszy podnajem nie realizuje zaś celu mieszkaniowego.

Firmy mają dopłaty do prądu, fiskus myśli, czy wziąć podatek

Rzeczpospolita, 2020-06-05, Przemysław Wojtasik

Do końca czerwca duże i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski o dopłaty do podwyżki cen prądu. Organy podatkowe nie wiedzą jednak, czy powinny te pieniądze opodatkować. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje w tej kwestii rozbieżne interpretacje. W jednej interpretacji uznaje, że takie dopłaty nie stanowią przychodu, w innej zaś, że w ustawie o podatku dochodowym nie ma regulacji, które pozwalałyby zwolnić takie dofinansowanie z opodatkowania. Rozbieżne interpretacje zniknęły jednak z urzędowej bazy interpretacji, gdyż organ podatkowy pracuje nad ustaleniem jednolitego stanowiska w tej kwestii.