Przegląd prasy podatkowej (01-05.10.2018 r.)

| Do przeczytania w 8 min

Zryczałtowany przychód obejmuje też paliwo

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-10-01
Łukasz Zalewski, Patrycja Dudek

W kolejnych dwóch orzeczeniach Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził kształtującą się korzystną linię orzeczniczą dla podatników korzystających z firmowych samochodów w celach prywatnych (wyroki z dnia 27 września 2018 r., sygn. akt II FSK 2430/16 oraz z dnia 28 września 2018 r., sygn. akt II FSK 2654/16). W obu sprawach sporna kwestia dotyczyła obejmowania kosztów paliwa zryczałtowanym przychodem z tytułu użytkowania samochodu służbowego. Zgodnie z przepisami, pracodawca jest zobowiązany do doliczenia pracownikowi korzystającemu z firmowego auta do celów prywatnych przychód, uzależniając jego wysokość od pojemności silnika auta. Zdaniem organu, zryczałtowany przychód obejmuje wyłącznie przychód z tytułu udostępnienia samochodu, kosztów ubezpieczenia oraz wydatków na naprawy samochodu. Z kolei ponoszone przez pracodawcę koszty zużytego do celów prywatnych paliwa oraz płynu do spryskiwaczy, stanowią odrębny przychód pracownika. W ocenie NSA podejście takie jest nieprawidłowe, gdyż nie ma podstawy prawnych, by kwestionowanych kosztów nie uznać za koszty związane z wykorzystaniem samochodu służbowego.

Wykreślenie z rejestru bez utraty prawa do odliczenia VAT

Rzeczpospolita, 2018-10-01
Paulina Bąk

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 12 września 2018 r. (sygn. C‑69/17), podatnik, który na pewien czas został wykreślony z rejestru VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego za ten okres, jeżeli zostały spełnione wymogi materialne. Sprawa dotyczyła rumuńskiej spółki z międzynarodowej grupy kapitałowej, której organy podatkowe odmówiły prawa do odliczenia VAT z tytułu zakupów dokonanych w okresie, gdy nie miała statusu podatnika VAT czynnego – spółka została wykreślona z rejestru podatników VAT z powodu nieskładania deklaracji podatkowych. Po paru miesiącach, status spółki jako podatnika VAT został reaktywowany. TSUE wskazał, że jeżeli zostaną spełnione wymogi materialne dające prawo do odliczenia podatku naliczonego, a podatnik nie działa w sposób stanowiący oszustwo lub nadużycie, to przysługuje mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, niezależnie od potencjalnie występujących braków formalnych, w tym m.in. braku aktywnej rejestracji na cele VAT. Po reaktywacji swojego numeru VAT spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego także za okres, gdy nie miała statusu podatnika.

Klauzula wyklucza interpretację

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-10-01
Łukasz Zalewski

W wyroku z dnia 27 września 2018 r. (sygn. akt II FSK 290/18) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł o obowiązku odmowy wszczęcia postępowania w sprawie, w której została wydana opinia o możliwości zastosowania klauzuli generalnej. Sprawa dotyczyła sześciu wniosków tego samego wnioskodawcy o wydanie interpretacji indywidualnej w sześciu odrębnych sprawach. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił się do Ministra Finansów o opinię (obecnie wydaje ją Szef Krajowej Administracji Skarbowej) w zakresie istnienie uzasadnionego przypuszczenia, że podatnik zamierza dokonać czynności mających na celu uniknięcie opodatkowania. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia NSA potwierdził, że organ interpretacyjny powinien odrębnie odnieść się do poszczególnych wniosków, natomiast przy wydaniu opinii pozostaje możliwość szerszego spojrzenia na analizowany przypadek oraz wzięcia pod uwagę łącznego przebiegu zdarzeń planowanych przez podatnika. W przypadku wydania przypuszczenia możliwości zastosowania klauzuli, właściwym trybem jest odmowa wszczęcia postępowania, nie zaś odmowa wydania interpretacji indywidualnej.

Sprzedaż gruntu zabudowanego przez dzierżawcę bez zwolnienia

Rzeczpospolita, 2018-10-02
Agnieszka Bieńkowska

W wyroku z dnia 4 września 2018 r. (sygn. akt I FSK 1274/16) Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż

w przypadku sprzedaży działek zabudowanych budynkiem, należącym do nabywcy, przedmiotem dostawy towarów może być jedynie grunt, który należy zaklasyfikować jako zabudowany. Z wnioskiem o interpretację wystąpiło miasto, które dokonało sprzedaży działek na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Na przedmiotowych działkach znajdował się pawilon gastronomiczny wybudowany przez dzierżawcę. Miasto wystawiło na rzecz nabywcy fakturę na całą wylicytowaną w przetargu kwotę wynagrodzenia, natomiast nabywca fakturę opiewająca na wartość poniesionych przez niego nakładów. Jednocześnie, Miasto zapytało organ podatkowy, czy sprzedaż działek będzie korzystała ze zwolnienia z VAT jako dostawa budynków – miasto powołało się na przepis, zgodnie z którym w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Organ podatkowy uznał, że przedmiotem sprzedaży były wyłącznie grunty, przy czym spełniają one definicję gruntu zabudowanego i podlegają opodatkowaniu według stawki 23 proc. Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, jak i NSA zgodziły się z fiskusem twierdząc, że miasto nie mogło dokonać dostawy budynku, ponieważ stanowił on ekonomiczną własność dzierżawcy.

Zatrudnieni jedzą za swoje

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-10-03
Patrycja Dudek

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 października 2018 r. (sygn. akt II FSK 2581/16) zgodził się ze stanowiskiem zarówno Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu jak i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, że wydatek na wyżywienie pracownika, który ponosi pracodawca jest przychodem pracownika. Sprawa dotyczyła pracowników zatrudnionych na budowach farm wiatrowych nad morzem. Z uwagi na rozległy obszar geograficzny miejsca pracy, nie można było stosować przepisów o delegacjach. Zdaniem pracodawcy, zapewnienie pracownikom wyżywienia miało służyć właściwemu wykonywaniu przez pracowników obowiązków służbowych, a nie uzyskaniu korzyści majątkowej. Dyrektor Izby Skarbowej wyjaśnił, że wydatek na jedzenie przynosi pracownikom wymierną korzyść, ponieważ jedzenie jest czynnością niezależną od wykonywania obowiązków służbowych. WSA dodatkowo wskazał, że w przypadku otrzymania wyżywienia od pracodawcy pracownik nie ponosi wydatku, który w innym wypadku musiałby ponieść. W konsekwencji finansowane przez pracodawcę wyżywienie staje się przychodem pracownika, który należy opodatkować.

Gminy wygrały ze skarbówką

Rzeczpospolita, 2018-10-03
Joanna Rudzka

W dniu 1 października 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. I FSK 294/15) w siedmioosobowym składzie orzekł, iż jednostka samorządu terytorialnego, oddając inwestycję do bezpłatnego użytkowania, nie traci prawa do odliczenia podatku związanego z jej realizacją. Sprawa dotyczyła gminy, która zrealizowała inwestycję wodno-kanalizacyjną, po czym początkowo przekazała ją nieodpłatnego użytkowania do swojej spółki komunalnej, a następnie dokonała zmiany tytułu prawnego na użytkowanie odpłatne. Zdaniem organów podatkowych, raz dokonane przekazanie pod tytułem nieodpłatnym wyłącza na zawsze możliwość odliczenia VAT naliczonego związanego z budową sieci, nienależnie od tego, że jest ona później wykorzystywana do czynności podlegających opodatkowaniu.

W komentowanym wyroku rację gminie przyznał NSA, który uznał, iż pierwotne przeznaczenie inwestycji nie pozbawia gminy późniejszej możliwości odzyskania wcześniej nieodliczonego podatku. Tym samym, NSA podzielił argumentację wydanego niedawno wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 25 lipca 2018 r. w sprawie Gminy Ryjewo (sygn. C-140/17).

Odszkodowanie nie zawsze służy przychodom

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-10-04
Patrycja Dudek

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego kwota odszkodowania za zniszczenie mienia kontrahenta zapłacona na podstawie ugody nie w każdym przypadku może zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów podatnika. Wyrok z dnia 2 października 2018 r. (sygn. akt II FSK 2506/16) wydano w stanie faktycznym, w którym podatnik w związku z wyrządzoną ważnemu kontrahentowi szkodą w mieniu zdecydował się zawrzeć ugodę. W ocenie podatnika takie rozwiązanie było korzystniejsze od kosztownego i długoletniego procesu oraz pozwoliło zachować dobre relacje z wieloletnim partnerem biznesowym, od którego zależały liczne kontrakty podatnika. W ocenie Sądu podatnik zawierając ugodę nie działał jednak w celu uzyskania przychodu. W takich okolicznościach odszkodowanie wypłacone kontrahentowi nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów podatnika.

Jak rozliczyć sprzedaż udziałów z przekształcenia spółki osobowej

Rzeczpospolita, 2018-10-03
Konrad Filip Turzyński

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lipca 2018 r. (sygn. akt II FSK 726/18), wydatkami poniesionymi na nabycie udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powstałej z przekształcenia spółki jawnej, są historyczne wydatki związane z dokonaniem wkładów do spółki jawnej. Z wnioskiem o interpretację indywidualną wystąpił wspólnik spółki jawnej, która w najbliższym czasie miała zostać przekształcona w spółkę z o.o. Podatnik zapytał organ podatkowy, jak powinien określić koszty uzyskania przychodu przy sprzedaży udziałów w tak powstałej spółce z o. o., jednocześnie uznając, że kosztem podatkowym na moment zbycia udziałów spółki kapitałowej będzie, w praktyce, wartość bilansowa spółki jawnej z dnia ustania jej istnienia, która jest jednocześnie wartością bilansową spółki z o. o. z dnia jej rejestracji. Ze stanowiskiem takim nie zgodził się organ podatkowy, który ocenił, że kosztem podatkowym przy zbyciu udziałów w spółce z o.o. jest historyczna wartość wydatków poniesionych przez wnioskodawcę przy dokonaniu wkładu w spółce jawnej, która potem przekształciła się w spółkę z o. o. Stanowisko organu podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie. Rację podatnikowi przyznał jednakże NSA, według którego wartość kosztu należy ocenić nie metodą historyczną, a na dzień przekształcenia.


Wyrok NSA z dnia 26 września 2018 (sygn. akt I FSK 1272/16)

Dostawa działki, która nie jest przeznaczona pod zabudowę (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu), na której stoi jedynie nieistotna dla charakteru obiektu budowlanego część budynku, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) (np. ganek, schody, czy taras), dotyczy terenu niezabudowanego, a zatem podlegać powinna zwolnieniu z art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.).

Wyrok NSA z dnia 15 lutego 2018 (sygn. akt I GSK 120/16)

W świetle wyników wykładni literalnej, systemowej i celowościowej przepisów ustawy o podatku akcyzowym, jak i dyrektywy 2008/118/WE, zwrot podatku akcyzowego zawartego w wytworzonym wyrobie nieakcyzowym, o którym to zwrocie mowa jest w art. 82 u.p.a., nie przysługuje w przypadku wewnatrzwspólnotowej dostawy wyrobów niepodlegających podatkowi akcyzowemu. Podstawowym motywem tego twierdzenia jest brak możliwości opodatkowania tego wyrobu akcyzą w państwie członkowskim, do którego produkt ten został dostarczony.