Przegląd prasy podatkowej (02-06.07.2018 r.)

10. lipca 2018 | Do przeczytania w 7 min

Koszty pracownicze dają prawo do ulgi B+R

Rzeczpospolita, 2018-07-02
Justyna Gołębiowska

W wyroku z dnia 6 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 653/17) orzekł, że o spełnieniu warunku zatrudnienia w celu realizacji działań badawczo-rozwojowych decyduje rzeczywiste wykonywanie przez pracownika tego rodzaju prac, a nie treść umowy o pracę. Z wnioskiem o interpretację indywidualną wystąpiła spółka, która zamierzała odliczać od podstawy opodatkowania w całości koszty świadczeń pracowników realizujących działalność B+R na podstawie zapisów w umowie o pracę oraz proporcjonalnie wynagrodzenia pracowników, którzy są do takiej działalności przypisani np. poleceniem służbowym. Organ podatkowy uznał, że tylko i wyłącznie wynagrodzenie pracowników realizujących działalność B+R na podstawie umowy o pracę może być odliczone od podstawy opodatkowania, a ponadto, może to być dokonane jedynie w części, która odpowiada proporcjonalnie czasowi pracy faktycznie spędzonemu na tę działalność. WSA w Warszawie przyznał rację fiskusowi w zakresie pracowników realizujących działalność B+R na podstawie umowy o pracę, zaś podatnikowi w zakresie proporcjonalnego zaliczenia kosztów pozostałych pracowników delegowanych do realizacji działań B+R.

Dostawa do pośrednika wyklucza transakcję łańcuchową

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-07-02
Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2018 r. (sygn. akt I FSK 1581/16) nie znajduje zastosowania stawka 0% VAT w sytuacji, gdy towar, zanim trafi do odbiorcy docelowego, jest przeładowywany u innego pośrednika. W rozpatrywanej sprawie towar od producenta w Polsce trafiał do magazynu spedytora w celu przeładowania, prawnie stawał się własnością podmiotu austriackiego, a następnie był transportowany do magazynu tego samego spedytora w Niemczech. Tam po informacji o uregulowaniu należności trafiał do ostatecznego odbiorcy w Niemczech. Polski producent twierdził, że jest to transakcja łańcuchowa, gdyż za transport odpowiada drugi podatnik (podmiot austriacki), dlatego właściwe jest zastosowanie stawki VAT 0%. Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdził, że stanowisko spółki jest błędne, ponieważ nie ma bezpośredniej dostawy pomiędzy producentem a ostatecznym nabywcą, gdyż podmiot pośredniczący wszedł w posiadanie towaru w magazynie spedytora w Polsce. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu przychylił się do poglądu spółki twierdząc, że bez znaczenia jest kto dysponuje faktycznie towarem. Ostatecznie NSA był odmiennego zdania twierdząc, że najistotniejszy jest fakt bezpośredniego dostarczenia towarów od producenta do ostatecznego nabywcy, przeładowanie i przeniesienie własności towaru na terenie Polski. To powoduje, że nie mamy do czynienia z transakcją łańcuchową, ale typową dostawą krajową.

Wynagrodzenie prezesa jest kosztem bez ograniczeń

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-07-02
Piotr Liss

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 15 czerwca 2018 r. (nr 0111-KDIB2-1.4010.191.2018.1.EN) uznał, że wynagrodzenie prezesa spółki w części stałej nie podlega ograniczeniom wynikającym z art. 15e UPDOP. Prezes spółki będący jednocześnie w stosunku do niej podmiotem powiązanym otrzymywał wynagrodzenie w dwóch częściach: stałej oraz zmiennej zależnej od wyników finansowych przedsiębiorstwa. Pytanie spółki dotyczyło kwestii ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów tych wydatków, jako usług zarządzania i kontroli otrzymanych od podmiotów powiązanych. Dyrektor KIS stwierdził, że w przypadku prezesa nie ma mowy o świadczeniu usług, ale o pełnieniu obowiązków wynikających z przepisów prawa. Ponadto, w katalogu kosztów objętych restrykcjami wynikającymi z art. 15e UPDOP nie zostały wymienione czynności wykonywane przez prezesa zarządu na podstawie powołania. Organ zastrzegł jednak, iż część zmienna będąca premią za sukces jest pośrednim kosztem podatkowym.

Przy sprzedaży noclegów VAT jest tylko od marży

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-07-02
Łukasz Zalewski

 Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 28 czerwca 2018 r. (sygn. akt I FSK 1439/16) orzekł, że dla uznania usługi za turystyczną nie jest wymagane świadczenie – poza świadczeniem usług np. hotelowych – usług dodatkowych. Sprawa dotyczyła odsprzedaży przez spółkę usług noclegowych, bez usług dodatkowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie ocenił, że usługa turystyki musi mieć charakter złożony i zawierać dodatkowe świadczenia, dlatego sama odsprzedaż noclegów nie może być kwalifikowana jako usługa turystyki. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał jednak, że same usługi hotelowe można uznać za usługi turystyki i rozliczać je fakturami VAT-marża. Z tym stanowiskiem zgodził się NSA, który wyjaśnił, że dla uznania usług za turystyczne na potrzeby podatku VAT nie jest wymagana cecha kompleksowości. Według NSA wystarczy spełnienie przesłanek wynikających z definicji turystyki zawartej w ustawie o usługach turystycznych, a ta za usługi turystyczne uznaje m.in. usługi hotelarskie czyli zapewnienie noclegu.

Po przekształceniu znów można odliczyć zakup kasy

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-07-04
Łukasz Zalewski

W orzeczeniu z dnia 14 czerwca 2018 r. (sygn. akt I SA/Ke 432/16) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach ocenił, że przekształcenie przedsiębiorcy pozwala na ponowne skorzystanie z ulgi na zakup kasy fiskalnej. Sprawa dotyczyła podmiotu prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, przekształconego z czasem w spółkę kapitałową. Przedsiębiorca zaraz po przekształceniu dokonał wymiany starych kas i uznał, iż przysługuje mu ulga z tego tytułu. Organy podatkowe stwierdziły, że skoro indywidualny przedsiębiorca skorzystał już raz z ulgi to ponowna korzyść nie jest możliwa, ponieważ kontynuuje on poprzednio rozpoczęte ewidencjonowanie. WSA w Kielcach zaakceptował argumentację podatnika, iż w przypadku tego typu przekształcenia dochodzi wyłącznie do sukcesji praw, ale nie obowiązków osoby fizycznej. W takiej sytuacji na spółkę nie został przeniesiony wcześniejszy obowiązek ewidencjonowania transakcji, dlatego może ona skorzystać z ulgi jako podmiot rozpoczynający ewidencjonowanie działalności za pomocą kas fiskalnych.

Słony rachunek fiskusa za lipny outsourcing

Rzeczpospolita, 2018-07-04
Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 lipca 2018 r. (sygn. akt I FSK 1567/16), prawo do odliczenia VAT naliczonego nie przysługuje, gdy faktury za outsourcing potwierdzają czynności nieważne lub pozorne. Sprawa dotyczyła spółki, która przekazała wszystkich swoich pracowników agencji outsourcingowej, a następnie podpisała z nią umowę o świadczenie usług, na mocy której oddelegowano do świadczenia usług właśnie outsource’owanych pracowników. Organ podatkowy uznał, że celem operacji przejęcia pracowników było obniżenie kosztów prowadzonej działalności i odmówił spółce prawa do odliczenia VAT z faktur za outsourcing pracowniczy. Sądy obu instancji przyznały rację fiskusowi twierdząc, że nie ma wątpliwości, że jedynym celem operacji były oszczędności podatkowe. NSA nie przekonał argument dobrej wiary, który umożliwiłby odliczenie podatku VAT, albowiem stwierdził on, że spółka była w pełni świadoma fikcyjności zawieranych umów.

Motywacja dla handlowca to nie nagroda

Rzeczpospolita, 2018-07-04
Aleksandra Tarka

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 czerwca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1673/16), przedsięwzięcie, którego celem jest zwiększenie sprzedaży produktów przez przedstawicieli handlowych nie jest konkursem, a akcją motywacyjną. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła agencja reklamowa, która planowała zorganizowanie konkursu dla przedstawicieli handlowych, mające nagrodzić najlepszych i najefektywniejszych pracowników wycieczkami. Organ podatkowy uznał, że organizowana przez agencję akcja nie jest konkursem, tylko programem motywacyjnym, a nagroda będzie dodatkowym wynagrodzeniem za dobre wyniki sprzedaży, stąd też agencja nie będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego 10-procentowego PIT, lecz jedynie będzie musiała sporządzić i przekazać do organu podatkowego oraz podatnika informację PIT-8C. Z taką opinią nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jednakże spór ostatecznie rozstrzygnął NSA, zdaniem którego bonusy przyznawane uczestnikom przedsięwzięcia są benefitami związanymi z bardziej efektywnym realizowaniem stosunku pracy. Sąd podkreślił także, że samo nazwanie we wniosku o wydanie interpretacji akcji motywacyjnej konkursem nie zmienia jej charakteru.

Po leasingu nie ma korekty

Rzeczpospolita, 2018-07-05
PW

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 czerwca 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT2 -1.4011.246. 2018.3.EJ), jeżeli samochód był wykorzystywany na potrzeby prowadzonej działalności, to jego przekazanie na potrzeby prywatne po zakończeniu umowy leasingu nie powoduje obowiązku korekty kosztów podatkowych poprzez usunięcie z nich zapłaconych rat leasingowych. Z wnioskiem o interpretację wystąpił przedsiębiorca, który wziął w leasing samochód osobowy i zaliczał raty do kosztów podatkowych. Podatnik zapytał organ podatkowy, czy po wykupie samochodu na potrzeby prywatne powinien dokonać korekty kosztów podatkowych. Dyrektor KIS potwierdził, że płacone do czasu zakończenia umowy raty stanowią koszt uzyskania przychodu, ponieważ leasingowane auto było wówczas wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności, a  przeznaczenie samochodu na użytek prywatny po jego wykupie nie powoduje obowiązku korekty kosztów.

Przegląd orzecznictwa:

Wyrok NSA z dnia 11 maja 2018 (sygn. akt II FSK 2930/17)

Norma prawna, utworzona na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2012, poz. 361 ze zm.) oraz art. 183d ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz.1502 ze zm.), w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1220), wydanego z upoważnienia ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2008 ze zm.), obejmuje zwolnieniem z podatku dochodowego od osób fizycznych odszkodowanie w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego w wymienionym rozporządzeniu.

Wyrok NSA z dnia 26 czerwca 2018 r. (sygn. akt I FSK 219/18)

Cechy konstrukcyjne systemu VAT uzasadniają wykładnię art. 86 ust. 2a-2b i ust. 2h ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 ze zm.) dopuszczającą możliwość określenia proporcji odliczenia podatku naliczonego w odniesieniu do konkretnego rodzaju działalności wykonywanej przez gminę.