Przegląd prasy podatkowej 02–06.08.2021 r.

| Do przeczytania w 5 min

Informacja dla klienta to nie faktura

Rzeczpospolita, 2021-08-02, Monika Pogroszewska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 21 lipca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.280.2021.2.MWJ uznał, iż firma wystawiająca dokument informacyjny, zawierający takie elementy jak m.in. kwota VAT i numer NIP, nie będzie na tej podstawie płacić podatku. Sprawa dotyczyła producenta z branży chemii budowlanej, który wdrożył zaawansowany system informatyczny do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. Część klientów oczekuje jednak informacji o towarze i jego cenie, która jednocześnie nie stanowiłaby przedwcześnie wystawionej faktury. Wnioskodawca chce wprowadzić dokument będący modyfikacją szablonu faktury, poprzez usunięcie z niej niektórych pozycji oraz dodanie do jej treści sformułowania, iż nie stanowi on faktury VAT. Niezależnie od tego, po dokonaniu dostawy firma będzie wysyłać kontrahentom prawidłowe faktury w formie elektronicznej, zawierające wszystkie elementy wymagane dla tego dokumentu przez przepisy ustawy o VAT. Na ich podstawie będzie rozliczać podatek. Wnioskodawca zapytał, czy planowana informacja dla klientów będzie fakturą w rozumieniu ustawy o VAT i czy po jej wystawieniu powstanie obowiązek zapłaty podatku. W jego opinii nie. Dyrektor KIS zgodził się z tym stanowiskiem.

 

Jak rozliczyć zaliczkę na poczet zysku dla komplementariusza

Rzeczpospolita, 2021-08-02, Karolina Durbacz

Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 czerwca 2021 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.91.2021.4.KS wynika, iż komplementariusz, któremu spółka komandytowa wypłaciła zaliczkę na poczet zysku, uzyskuje przychód, dlatego na spółce ciąży obowiązek pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego od tej kwoty. Wnioskodawca jest spółką komandytową. Na podstawie postanowień zawartych w umowie spółki, w trakcie roku podatkowego, w ramach uzyskanego zysku lub/oraz biorąc pod uwagę możliwości płynnościowe, spółka wypłaca komplementariuszom zaliczki na poczet zysku. Wnioskodawca chciał potwierdzić czy spółka, wypłacając komplemantariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, musi pobrać i odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy. Zdaniem wnioskodawcy, spółka nie będzie miała takiego obowiązku. Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem.

 

Licencja nie zawsze z limitem

Rzeczpospolita, 2021-08-02, Jakub Trel

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 czerwca 2021 r. sygn. 0111-KDIB2-1.4010.201.2021.1.BJ, gdy opłata licencyjna ponoszona przez podatnika stanowi koszt bezpośrednio związany z wytworzeniem towarów, wówczas nie ma zastosowania ograniczenie w zaliczaniu jej do kosztów uzyskania przychodów. Spółka, wnioskodawca, w ramach wprowadzania nowych produktów na rynek, współpracuje z zagranicznym podmiotem powiązanym, którego głównym zadaniem są prace w zakresie rozwoju nowych grup produktowych oraz ich dostosowanie do oczekiwań klientów. Oba podmioty współpracują ze sobą w zakresie produkcji na zlecenie na podstawie umowy licencyjnej, na mocy której udzielono spółce m.in. wyłącznego prawa do wytwarzania produktów w Polsce. Spółka ponosi z tytułu licencji opłaty na rzecz zagranicznego podmiotu powiązanego. Spółka jest w stanie określić wysokość tej opłaty przypadającej na konkretny produkt. Zdaniem wnioskodawcy opłata licencyjna ponoszona przez spółkę jest kosztem bezpośrednio związanym z wytworzeniem towarów, a co za tym idzie, ograniczenie w zaliczaniu kosztów opłaty licencyjnej do kosztów uzyskania przychodu nie ma zastosowania. Dyrektor KIS zgodził się z tym stanowiskiem.

 

Prowizja jest przychodem w momencie udzielenia pożyczki

Gazeta Prawna, 2021-08-04, Łukasz Zalewski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 sierpnia 2021 r., sygn. akt II FSK 486/21 orzekł, iż usługa polegająca na udzieleniu pożyczki jest wykonywana w momencie podpisywania umowy z klientem. Jeśli przewiduje ona prowizję, to już w tym momencie jest przychodem dla pożyczkodawcy. Chodziło o spółkę, która udziela klientom długoterminowych pożyczek gotówkowych. Pożyczkobiorcy spłacają je w ratach wraz z odsetkami i prowizją, która również rozłożona jest w czasie. Na całkowity koszt pożyczki składa się jednorazowa opłata przygotowawcza, miesięczne prowizje oraz odsetki. Spór dotyczył tego,

czy prowizja, która staje się wymagalna w pierwszym dniu każdego rozpoczętego miesięcznego okresu rozliczeniowego, jest przychodem spółki w momencie podpisania umowy z klientem, czy w ostatnim dniu przyjętego w umowie okresu rozliczeniowego. Spółka uważała, że powinna rozpoznawać przychód z tego tytułu w ostatnim dniu każdego miesięcznego okresu rozliczeniowego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Tego samego zdania były sądy obu instancji.

 

Inne produkty dodane do zakupu to premia

Gazeta Prawna, 2021-08-05, Łukasz Zalewski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 4 sierpnia 2021 r., sygn. akt II FSK 123/19 uznał, iż klienci, którzy za odpowiednio duże zakupy dostają dodatkowe produkty, uzyskują przychód z nieodpłatnych świadczeń, który może być opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Sprawa dotyczyła spółki, która organizuje akcje promocyjne dla rolników. Jeśli kupią oni odpowiednią ilość towarów albo o określonej wartości lub objęte akurat promocją, to mogą otrzymać dodatkową ilość produktu, który już wcześniej kupili, albo dodatkowy produkt z oferty spółki bądź innego producenta. Spór z fiskusem dotyczył tego, czy te dodatkowe produkty będą dla rolników przychodem i w związku z tym spółka musi pobrać od nich podatek. Firma uważała, że nie ma takiego obowiązku, bo udziela rabatów towarowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że spółka prowadzi typową sprzedaż premiową. Zgodziły się z nim sądy obu instancji.

 

Spółka rozliczy usługi wspólnika

Rzeczpospolita, 2021-08-03, Przemysław Wojtasi

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej sygn. 0111-KDIB2-1.4010.80.2021.4.PB, wynagrodzenie prezesa z umowy o dzieło stanowi podatkowy koszt firmy także wtedy, gdy jest on jej udziałowcem. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka z o.o., która planuje zawierać umowy o dzieło z prezesem zarządu. Posiada on uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz szerokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie. Współpraca ma dotyczyć wykonywania i przekazywania praw autorskich do projektów budowlanych. W imieniu spółki umowy z prezesem będzie podpisywał pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Spółka zapytała, czy wynagrodzenie prezesa wypłacane z tytułu umowy o dzieło będzie kosztem podatkowym spółki. Skarbówka uznała, że tak.