Przegląd prasy podatkowej (03-07.09.2018 r.)

10. września 2018 | Do przeczytania w 8 min

Mimo zawieszenia działalności można odliczyć VAT

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-09-03
Patrycja Dudek

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 31 sierpnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 1370/16) orzekł, że spółka ma prawo do odliczenia VAT od wydatków poniesionych na honoraria prawnicze związane z sporem toczonym z organem podatkowym w trakcie zawieszonej działalności gospodarczej. Sprawa dotyczyła towarzystwa finansowo-leasingowego, które przez lata prowadziło spór z fiskusem, przez co musiało zawiesić swoją działalność na kilkanaście lat. W tym okresie ponosiło wydatki na usługi prawne, do których doliczano VAT, który zdaniem towarzystwa powinien zostać odliczony, mimo zawieszonej działalności. Zdaniem podatnika, analizowane koszty miały ścisły związek z działalnością opodatkowaną. Odmiennego zdania był Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, według których wypłacane honoraria nie miały ani pośredniego ani bezpośredniego związku z działalnością opodatkowaną. Z tym stanowiskiem nie zgodził się jednak NSA, który przyznał, że wynagrodzenia za usługi prawne mogą stanowić koszty ogólnej działalności, co może zostać wykazane po wznowieniu działalności, jeżeli wcześniej nie było takiej możliwości.

Ulga mieszkaniowa również na drugie mieszkanie

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-09-03
Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 30 sierpnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 2413/16) ulga mieszkaniowa może przysługiwać na więcej niż jeden lokal, jeśli za jego pomocą podatnik realizuje własne potrzeby mieszkaniowe. Analizowany stan faktyczny dotyczył osoby fizycznej, która w tygodniu pracowała w jednej miejscowości, natomiast weekendy spędzała z rodziną w innym mieście. Podatnik sprzedał dom przed upływem 5 lat od jego nabycia. Pieniędzmi ze sprzedaży częściowo sfinansował zakup i wykończenie mieszkania w miejscowości wykonywania pracy. Przedmiotem sporu z organem podatkowym było to, czy zakup mieszkania w miejscu pracy może zostać uznany za realizację własnego celu mieszkaniowego. Według podatnika dochód ze sprzedaży domu, w części, którą sfinansowano mieszkanie może korzystać ze zwolnienia z podatku z tytułu ulgi mieszkaniowej. Zdaniem organu podatkowego, jak również Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku nie można mówić o zaspokajaniu własnego celu mieszkaniowego w miejscu innym niż ośrodek interesów życiowych. Z tym stanowiskiem nie zgodził się jednak NSA, według którego możliwości realizacji własnego celu mieszkaniowego nie można ograniczać wyłącznie do jednego miejsca.

Koszty wyceny biegłego odliczane w momencie poniesienia

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-09-03
Mariusz Szulc

Wartość początkowa nieodpłatnie nabytego składnika majątku nie może być wyższa niż wartość rynkowa a jeżeli jest niższa to jest nią wartość wynikająca z umowy, dlatego nie może być powiększona o wartość dokonanej wyceny – tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 sierpnia 2018 r. (nr 0111-KDIB1-2.4010.236.2018.1.AK.). Analizowana sprawa dotyczy spółki, która w ramach partnerstwa nieodpłatnie nabyła licencję do oprogramowania niepodlegającego obrotowi rynkowemu. Do ustalenia wartości początkowej będącej podstawą amortyzacji spółka skorzystała z usług biegłego. Twierdziła, że koszty wyceny powinny zwiększyć wartość początkową nabytej licencji, gdyż, jak sądziła, składają się one na koszty związane z zakupem. Ze stanowiskiem spółki nie zgodził się Dyrektor KIS, wyjaśniając, że wartość początkowa powinna zostać ustalona w oparciu o wartość rynkową z dnia nabycia składnika majątku lub wynikającą z umowy. Wydatki związane z wyceną natomiast powinny zostać rozpoznane jako pośrednie koszty uzyskania przychodu w dacie poniesienia.

Inwestycja w zagraniczny lokal też daje zwolnienie z podatku

Rzeczpospolita, 2018-09-04
Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 2 września 2018 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.392.2018.1.AK), wydatki na zakup mieszkania w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej są uznawane za wydatki na własne cele mieszkaniowe, które są objęte ulgą w podatku dochodowym od osób fizycznych. Sprawa dotyczyła podatniczki, która zamierza przeznaczyć kwotę uzyskaną ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości na zakup mieszkania w Finlandii. Organ podatkowy potwierdził, że nie ma przeszkód prawnych, aby podatniczka przeznaczając środki na zakup nieruchomości w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej mogła skorzystać z podatkowej ulgi mieszkaniowej. Celem zakupu musi być jednak zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych, a nie inwestycje zarobkowe, spekulacyjne, czy też polegające na nabyciu nieruchomości przeznaczonej na wynajem. Ponadto, ulga mieszkaniowa obejmuje nie tylko nabycie prawa własności, lecz także m.in. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, bądź też spłatę wcześniej zaciągniętego kredytu mieszkaniowego lub też odsetek od takiego kredytu

Fiskus nie zarobi na poprawionych błędach

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-09-04
Patrycja Dudek

Podatnik, który błędnie wystawił fakturę z VAT, nie będzie musiał go płacić niezależnie od tego, czy ryzyko uszczuplenia zostanie wyeliminowane przez naczelnika urzędu skarbowego w toku kontroli czy przez samego podatnika – tak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 września 2018 r. (sygn. akt I FSK 1418/16). Analizowany stan faktyczny dotyczył podatnika, który przy sprzedaży złomu biżuterii srebrnej wystawił na rzecz nabywcy faktury ze stawką VAT 23%. Jak się okazało podczas późniejszej kontroli podatkowej, towary zostały błędnie sklasyfikowane, a dokonane dostawy powinny być zwolnione z VAT. Po zakończeniu kontroli dostawca skorygował rozliczenia VAT. Mimo to, otrzymał wezwanie do zapłaty podatku, wynikającego z wystawionych faktur. Dyrektor Izby Skarbowej w Gdańsku zaznaczył, że z uwagi na fakt, że eliminacja uszczuplenia została zainicjowana przez naczelnika urzędu skarbowego podatnik powinien podlegać sankcji. Z tym stanowiskiem nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ani NSA, zdaniem których kluczowe znaczenie ma sam fakt wyeliminowania ryzyka uszczuplenia dochodów podatkowych związanych z błędnymi fakturami.

Powiat nie zapłaci VAT od sprzedaży majątku niewykorzystanego w działalności gospodarczej

Rzeczpospolita, 2018-09-04
Agnieszka Bieńkowska

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 lipca 2018 r. (sygn. akt I FSK 468/16) sprzedaż urządzeń, które zostały nabyte do realizacji zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego nie podlega opodatkowaniu VAT. Z wnioskiem o interpretację indywidualną wystąpił powiat, który zamierza sprzedać urządzenia wykorzystywane wyłącznie do działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT – utrzymania dróg publicznych. Organ podatkowy uznał, że powiat nie może skorzystać ze zwolnienia z podatku, ponieważ dokonując sprzedaży urządzeń na podstawie umów cywilnoprawnych działa w charakterze podatnika VAT, albowiem dokonywana przez niego czynność mieści się w zakresie działalności gospodarczej. Ze stanowiskiem fiskusa nie zgodziły się sądy obu instancji. NSA podkreślił, że skoro przy zakupie urządzeń powiatowi nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, ich sprzedaż nie powinna rodzić obowiązku opodatkowania VAT. Działalności gospodarczej nie stanowi czynność jednorazowa i okazjonalna.

Wykładnia fiskusa była sprzeczna z dyrektywą

Rzeczpospolita, 2018-09-05
Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w wyroku z dnia 24 sierpnia 2018 r. (sygn. akt III SA/Gl 256/16) orzekł, że pojęcie pierwszego zasiedlenia należy rozumieć mając na względzie nie tylko prawo krajowe, lecz także unijną dyrektywę z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. W przedmiotowej sprawie spółka planowała sprzedać halę magazynową oraz budynek administracyjno-socjalny, które zostały wybudowane przez Skarb Państwa w latach 70-tych i nabyte przez spółkę w 2001 roku. Spółka poniosła nakłady na ulepszenie budynku w wartości przekraczającej 30 proc. jego podatkowej wartości początkowej. W zapytaniu interpretacyjnym spółka wniosła o potwierdzenie, że dostawa hali oraz budynku będzie korzystała ze zwolnienia z VAT. Organ podatkowy odmówił spółce prawa do zwolnienia dostawy budynku uznając, że została ona dokonana w ramach pierwszego zasiedlenia. WSA w Gliwicach uchylił zaskarżoną interpretację. Sąd powołując się na prawo wspólnotowe oraz orzecznictwo TSUE podkreślił, że nie ma mowy o pierwszym zasiedleniu budynku administracyjno-socjalnego, gdyż poprzez pojęcie ulepszenia należy rozumieć przebudowę w celu zmiany wykorzystania budynku lub budowli, do czego nie doszło w analizowanym przypadku.

Urzędnik kupi więcej czasu, tylko gdy pismo dotrze do podatnika

Rzeczpospolita, 2018-09-05
Aleksandra Tarka

Jak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 14 sierpnia 2018 r. (sygn. akt I SA/Łd 365/18), aby postanowienie przedłużające termin zwrotu VAT było skuteczne i wywierające konsekwencje prawne powinno ono być doręczone do podatnika przed upływem terminu na dokonanie zwrotu. Sprawa dotyczyła spółki, której fiskus ośmiokrotnie przedłużył termin zwrotu VAT. Spółka tłumaczyła, że zakwestionowane przez nią postanowienie o przedłużeniu terminu zostało odebrane przez pełnomocnika spółki już po upływie terminu, w którym zwrot powinien być dokonany, co w jej ocenie oznacza, że postanowienie jest bezskuteczne. WSA w Łodzi, powołując się na wyrok siedmiu sędziów NSA z 23 kwietnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 255/17), potwierdził, że dopiero doręczenie podatnikowi postanowienia przedłużającego zwrot VAT w ustawowym terminie wywołuje skutek prawny. Jednocześnie sąd podkreślił, że taki skutek nie jest osiągnięty przez samo wysłanie ani też wydanie postanowienia, gdyż zgodnie z podstawową zasadą postępowania decyzje niedoręczone stronie należy uznać za nieistniejące.


Wyrok NSA z dnia 8 czerwca 2018 (sygn. akt II FSK 1627/16)

Ustawodawca formułując treść art. 5 ust. 1 ustawy zmieniającej z 2003 r. (ustawa z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych innych ustaw, Dz. U. Nr 188, poz. 1840 ze zm.), kierował się dyrektywą wynikającą z § 30 ust. 2 pkt 3 Zasad techniki prawodawczej (po średniku), to oznacza to — zgodnie z Zasadami techniki prawodawczej – że intencją ustawodawcy była zmiana od dnia 1 stycznia 2011 r. zakresu zwolnienia, tj. przejście na zasady ogólne wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 34 u.p.d.o.p., a nie całkowite pozbawienie zwolnienia z opodatkowania podatkiem od osób prawnych małych i średnich „starych przedsiębiorców”.

Wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2018 (sygn. akt I FSK 2078/14)

Wykładnia prawa unijnego dokonana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku stanowiącym odpowiedź na pytanie prejudycjalne sądu krajowego jest dla tego sądu wiążąca, przy czym zalecenia Trybunału pod adresem tego sądu w zakresie poczynienia stosownych ustaleń dla prawidłowego stosowania tego prawa są wiążące w zakresie, w jakim pozwalają temu sądowi na ich realizację w ramach obowiązującej go kognicji ustalonej – z uwzględnieniem proceduralnej autonomii państw członkowskich – w krajowym porządku konstytucyjnym.