Przegląd prasy podatkowej (04 – 08.01.2021)

| Do przeczytania w 5 min

Kiedy usługa jest związana z nieruchomością

Rzeczpospolita, 2021-01-04, Joanna Perzanowska-Kuśnierek

Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 1 grudnia 2020 r., sygn. 0112-KDIL1-3.4012.393.2020.2.JK, montaż krzeseł przeznaczonych dla konkretnej sali kinowej, które mogą zostać zdemontowane bez większego jej uszkodzenia lub zmiany, jak również ich czyszczenie i zmiana obicia, są opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli w miejscu siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności kontrahenta. Wnioskodawca świadczy swoje usługi na terenie krajów Unii Europejskiej na rzecz kontrahenta z Polski. Krzesła montowane w salach kinowych są przykręcane do podłoża, a ich demontaż chociaż możliwy, to jednak nie jest łatwy. Jednocześnie, krzesła przeznaczone są dla konkretnej sali kinowej i w praktyce nie są przenoszone. Usługodawca zapytał, czy świadczone przez niego usługi należałoby traktować jako usługi związane z nieruchomościami podlegające opodatkowaniu w kraju położenia danej nieruchomości (kina). Organ podatkowy nie zgodził się z wnioskodawcą. Organ stwierdził również, że zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dla uznania świadczonych usług za związane z nieruchomościami musi wystąpić ścisły związek danego świadczenia z konkretną nieruchomością, a w tym przypadku takiego związku nie ma.

Ulga IP Box nie wymaga prowadzenia bieżącej ewidencji

Rzeczpospolita, 2021-01-04, Pascal Purcel

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 23 września 2020 r., sygn. akt I SA/Gd 13/20, orzekł, iż w przypadku ulgi IP Box nie ma konieczności prowadzenia na bieżąco ewidencji, gdyż taki obowiązek nie wynika z przepisów. W sprawie, na kanwie której wydano wyrok, podatnik świadczy usługi programistyczne w ramach zespołu programistów, którego jest liderem, m.in. tworzy i rozwija oprogramowanie. Zgodnie z umową, podatnik przenosi całość autorskich praw majątkowych do programu komputerowego, za co otrzymuje wynagrodzenie. Podatnik zadał pytanie, czy będzie mógł zastosować preferencyjną stawkę opodatkowania. Zdaniem podatnika tak. Dyrektor KIS nie zgodził się z podatnikiem i stwierdził, że w przypadku gdy na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji nie jest możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnicy, którzy chcą korzystać z ulgi IP Box mają obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji dla wszystkich operacji finansowych związanych z uzyskiwaniem tych dochodów. Podatnik zaskarżył interpretację i wygrał. WSA stwierdził, że podatnik nie musi prowadzić ewidencji cały rok – wystarczy, że wykaże odpowiednią ewidencję przy rozliczeniu z właściwym organem.

Darmowy parking firmowy bez PIT

Gazeta Prawna, 2021-01-05, Patrycja Dudek

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 9 grudnia 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.849.2020.1.DJ, stwierdził, iż udostępnianie pracownikom miejsc parkingowych na terenie firmy bez wynagrodzenia nie jest nieodpłatnym świadczeniem, nawet gdy cała okolica jest objęta strefą płatnego parkowania. W sprawie chodziło o firmę, która w ewidencji środków trwałych ujęła trzy firmowe parkingi, niestrzeżone i bezpłatne, czynne w określonych dniach i godzinach. Pracownik może parkować po przydzieleniu mu lub wylosowaniu konkretnego, oznaczonego stanowiska parkingowego oraz po zapoznaniu się z regulaminem. Firma podkreśliła, że od 2021 r. cała okolica zostanie włączona w strefę płatnego parkowania. Wskutek tego miejsca parkingowe udostępniane przez firmę będą dla jej pracowników jedynymi miejscami bezpłatnymi. Firma spytała, czy nieodpłatne udostępnianie miejsc parkingowych stanie się dla pracowników przychodem ze stosunku pracy, a jeśli tak, to czy jego wartość należy ustalać na podstawie cen rynkowych. W opinii spółki nie; podkreśliła ona, że miejsca parkingowe są elementem firmowej infrastruktury i parkingi będą funkcjonowały bez względu na to, czy pracownicy będą z nich korzystać, czy nie będą. Dyrektor KIS zaakceptował jej stanowisko.

Fiskus przekroczył granice formalizmu i naruszył konstytucję

Rzeczpospolita, 2021-01-07, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 15 grudnia 2020 r., sygn. akt I SA/Gd 140/20, uznał, iż skoro z treści zażalenia da się wyczytać zarzuty stawiane postanowieniu oraz żądanie, to nie można mu przypisać braków formalnych zwłaszcza, jeżeli podatnik działa bez profesjonalnego pełnomocnika. Sprawa zaczęła się po tym, jak fiskus nadał rygor natychmiastowej wykonalności decyzjom dotyczącym VAT. Zdaniem podatnika, który złożył zażalenie, nie było podstaw do natychmiastowego ich egzekwowania. Urzędnicy uznali jednak, że nie spełnia ono wymogów formalnych, i dali podatnikowi siedem dni na usunięcie braków. Podatnik nie zareagował na to wezwanie, a zatem fiskus pozostawił jego zażalenie bez rozpatrzenia. Sprawa trafiła do WSA, który przyznał rację skarżącemu. Sąd uznał, iż brak profesjonalnego sformułowania żądania nie może stanowić przeszkody w rozpatrzeniu zażalenia.

Skreślony z rejestru przez blokadę konta VAT musi wykazać brak winy

Rzeczpospolita, 2021-01-08, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 17 listopada 2020 r. sygn. akt I SA/Po 522/20, stanął na stanowisku, iż wnosząc o przywrócenie zarejestrowania spółki jako podatnika VAT, to ona musi dowieść, że wykorzystywała rachunki bankowe tylko do prowadzenia biznesu, a nie do wyłudzeń podatkowych. W 2019 r. fiskus wykreślił spółkę z rejestru podatników VAT w związku z podejrzeniem prowadzenia przez spółkę działań z zamiarem wykorzystania banków do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi. Na początku 2020 r. spółka złożyła wniosek o przywrócenie rejestracji jako podatnika VAT i VAT-UE. Wskazała, że w trakcie kontroli celno-skarbowej doszło do uchylenia zabezpieczenia na jej majątku. W ten sposób fiskus potwierdził, że nie uczestniczyła w procederze wyłudzania VAT z wykorzystaniem sektora finansowego. Ponadto, spółka podkreślała, że to kontrahenci jej kontrahentów mogli być nieuczciwi i wykorzystywali rachunki bankowe do wyłudzania podatku, co jednak nie powoduje, że ona także w tym procederze uczestniczyła. Organ podatkowy odmówił przywrócenia rejestracji. Spółka zaskarżyła odmowę, ale przegrała.