Przegląd prasy podatkowej (04-08.02.2019)

| Do przeczytania w 8 min

 

Nieruchomościowa rewolucja może być z VAT

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-02-04, Mariusz Szulc

Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 stycznia 2019 r. (nr 0113-KDIPT1-1.4012.869.2018.2.ŻR) przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu we własność będzie podlegało opodatkowaniu VAT, o ile użytkowanie wieczyste zostało ustanowione po 1 maja 2004 r. Gmina uznała, że przekształcenie nie będzie podlegało VAT, ponieważ dostawa towarów miała miejsce w momencie ustanowienia pierwotnego prawa, a ponowna dostawa towaru nie jest możliwa. Organ uznał stanowisko gminy za prawidłowe w części. Do końca kwietnia 2004 r. ustanowienie użytkowania wieczystego gruntu nie było prawnie uważane za odpłatną dostawę towarów i w konsekwencji transakcje przekształcenia nie będą podlegać VAT. W związku ze zmianą stanu prawnego od maja 2004 r., ustanowienie prawa użytkowania wieczystego stało się dostawą towarów, a więc opłaty z tytułu przekształcenia we własność stały się przedmiotem opodatkowania, traktując ją jako element ceny za dostawę gruntu. Należy zatem rozliczać VAT według odpowiedniej stawki – 22% lub 23% (w zależności od daty ustanowienia prawa użytkowania wieczystego).

Nieprawidłowa nazwa towaru na fakturze nie przekreśla odliczenia VAT

Rzeczpospolita, 2019-02-04, Paulina Bąk

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 grudnia 2018 r., sygn. akt C-491/18, jeżeli sprzedawca nie dopuścił się oszustwa, to nabywca nie może być pozbawiona prawa do odliczenia VAT z faktur zawierających niewłaściwe oznaczenie produktu. W przedmiotowej sprawie Mennica Wrocławska dokonała zakupu granulatu złota, który na fakturach otrzymanych od kontrahenta został błędnie oznaczony jako złom złota – który jest opodatkowany według mechanizmu odwrotnego obciążenia; granulat złota podlega opodatkowaniu według zasad ogólnych. Organ podatkowy odmówił Mennicy prawa do odliczenia VAT z uwagi na to, że faktury nie dokumentowały rzeczywistego przebiegu transakcji, a spółka nie podjęła żadnych kroków w celu uzyskania faktur korygujących od kontrahenta. W toku postępowania, WSA we Wrocławiu zwrócił się do TSUE z pytaniem prejudycjalnym, mającym na celu ustalenie, czy odmowa prawa do odliczenia VAT jest zgodna z przepisami Dyrektywy VAT. Zdaniem TSUE, spółka nie może być pozbawiona prawa do odliczenia VAT z faktur wyłącznie z powodu niewłaściwego określenia nazwy towaru przez kontrahenta. Mennica Wrocławska przedstawiła bowiem organom podatkowym wyjaśnienia i dokumenty niezbędne do ustalenia rzeczywistego przebiegu transakcji i poświadczające, że zostały one rzeczywiście dokonane.

Sprzedaż nieruchomości nabytych z mocy prawa jest z VAT

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-02-04, Łukasz Zalewski, Patrycja Dudek

W przełomowym wyroku z dnia 31 stycznia 2019 r., Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 1588/16) uznał, że zbywając nieruchomości nabyte w ramach komunalizacji lub spadkobrania gmina ma obowiązek rozliczyć podatek VAT. Dotychczasowe orzecznictwo potwierdzało stanowisko, że sprzedaż majątku nie jest opodatkowana, jeżeli majątek został nabyty z mocy prawa i nie służył prowadzeniu działalności gospodarczej. W przedmiotowej sprawie sędzia oznajmił, że kluczowe dla uznania czy daną sprzedaż należy opodatkować podatkiem VAT – są trzy kwestie. Pierwsza dotyczy pozycji gminy na rynku nieruchomości i wpływ danej sprzedaży na lokalny rynek. Druga kwestia dotyczy ciągłości dochodu. Trzecia zaś to fakt, że nabycie nieruchomości do celów innych niż prowadzenie działalności gospodarczej nie oznacza, że w przyszłości nie będzie ona mogła zostać do takiej działalności wykorzystana. W związku z powyższym, NSA uznał, że przedmiotowa transakcja będzie podlegała VAT.

Kto kupuje z zamiarem odsprzedaży, ten płaci VAT nawet od jednorazowej transakcji

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-02-05, Patrycja Dudek

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 lutego 2019 r. (sygn. akt I FSK 15/17), wykup nieruchomości na zlecenie i za fundusze zlecającego będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Stroną w sprawie był adwokat, który wykupił grunty od Skarbu Państwa, które w przeszłości zostały przejęte przez państwo. Wykup został sfinansowany zaliczką otrzymaną od przyszłego nabywcy nieruchomości. Adwokat twierdził, że transakcja była incydentalna, a sama nieruchomość zostanie nabyta do majątku prywatnego. W przeszłości jednorazowo dokonał on podobnej transakcji, tyle, że wtedy dotyczyło to sprzedaży gruntów rolnych zwolnionych z VAT. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznał, że sprzedawca działał jak profesjonalny handlowiec, a jego działania były nastawione na osiągnięcie zysków. Zdaniem sądu, gdyby nie możliwość odsprzedania gruntów i osiągnięcie zysków z tej sprzedaży, transakcji wykupu działek w ogóle by nie było. W związku z powyższym, NSA uznał, że transakcja podlega VAT.

Auto po leasingu można sprzedać bez podatku

Rzeczpospolita, 2019-02-06, Monika Pogroszewska

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 stycznia 2019 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.558.2018.1.WM, nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym sprzedaż samochodu osobowego wykupionego na cele prywatne po zakończeniu okresu leasingu w sytuacji, w której sprzedaż jest dokonana po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie od firmy leasingowej. Sprawa dotyczyła podatniczki prowadzącej działalność gospodarczą, która po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego zamierza wykupić samochód osobowy i przeznaczyć go na cele prywatne. Samochód nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych oraz nie będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej. Dyrektor KIS potwierdził, że jeżeli wykupiony samochód nie będzie składnikiem majątku firmy, to jego sprzedaż należy rozliczyć jako odpłatne zbycie rzeczy. Po stronie podatniczki nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli zbycie samochodu nastąpi po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpił wykup auta po zakończeniu leasingu.

Darmowy bilet bez podatku, dodatkowe usługi bez preferencji

Rzeczpospolita, 2019-02-06, Aleksandra Tarka

Jak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 5 grudnia 2018 r., sygn. I FSK 1908/16, skoro muzeum na obowiązek oferować nieodpłatne bilety wstępu, to wszelakie usługi dodatkowe, np. opieka przewodnika, stanowią usługi dodatkowe, a całości świadczenia nie można uznać za usługę kompleksową. Sprawa dotyczyła muzeum, które postanowiło dokonywać sprzedaży trzech rodzajów biletów: bezpłatne, uprawniające wyłącznie do wstępu na teren muzeum oraz odpłatne dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych, uprawniające do wstępu oraz korzystania z edukatora i sprzętu słuchawkowego. Muzeum we wniosku o interpretację wystąpiło z zapytaniem czy dla biletów odpłatnych może zastosować 8-procentową stawkę VAT, równocześnie zaznaczając, że zgodnie z obecnymi przepisami zobowiązane jest do oferowania bezpłatnych biletów na sam wstęp. Fiskus uznał stanowisko muzeum za nieprawidłowe stwierdzając, że zwiedzanie muzeum z przewodnikiem stanowi samodzielną usługę, niezwiązaną z nieodpłatnym wstępem do muzeum, który pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT. Rację fiskusowi przyznał WSA w Krakowie oraz NSA. Zdaniem sądów, łączenie wstępu do muzeum z dodatkowymi usługami w kompleksowe świadczenie jest czynnością nieodzwierciedlającą jej ekonomicznego sensu.

Do korekty VAT wystarczy autoodpowiedź z e-maila

Rzeczpospolita, 2019-02-06, Aleksandra Tarka

W dniu 5 stycznia 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał niezwykle istotny wyrok (sygn. akt I FSK 230/17) dotyczący warunków realizacji prawa do obniżenia podstawy opodatkowania VAT w sytuacji, gdy podatnik wysyła do kontrahenta fakturę korygującą in minus środkami komunikacji elektronicznej. Sprawa dotyczyła spółki z branży samochodowej, oferującej wynajem aut, która jak wskazała we wniosku o wydanie interpretacji, jest nieraz zobligowana do wystawienia faktur korygujących. Spółka rozważa zastąpienie dotychczasowej wysyłki faktur korygujących drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru (tzw. żółte zwrotki) wysyłką faktur korygujących w drodze e-maili. Spółka zaproponowała, żeby potwierdzeniem odbioru faktur korygujących był „automatyczny komunikat zwrotny, tzw. autoresponder”; zapytała też czy w sytuacji jego braku, jak również braku komunikatu o błędzie, możliwe jest uznanie, że potwierdzenie następuje z upływem siedmiu dni od daty wysłania e-maila z fakturą korygującą. Z takim podejściem nie zgodził się organ podatkowy, którego stanowisko z kolei nie znalazło aprobaty w wyrokach sądu obu instancji. NSA orzekł finalnie, że warunek uzyskania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korygującej jest spełniony, gdy podatnik otrzymał potwierdzenie doręczenia w formie e-maila, jak i gdy otrzymał on komunikat z autorespondera (autoodpowiedzi) z systemu poczty elektronicznego własnego lub kontrahenta.

Kary za błędy w zgłoszeniu do SENT

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-02-07, Mariusz Szulc

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 grudnia 2018 r. (sygn. akt II GSK 1696/18) nakłada na organ podatkowy obowiązek bardziej wnikliwej analizy czy sankcja dla przewoźników jest proporcjonalna do przewinienia. Zgodnie z przepisami przewoźnicy mają obowiązek wprowadzania najważniejszych informacji dotyczących towarów wrażliwych do elektronicznej bazy SENT. Za niewywiązanie się z tego obowiązku firmom transportowym grozi surowa kara. Zgodnie z przepisami fiskus może odstąpić od ukarania przewoźnika, jeśli przemawia za tym ważny interes przewoźnika lub interes publiczny. Jak wynika z praktyki, przepis ten jest martwy, a fiskus nakłada kary nawet za błędy wynikające z systemów informatycznych. Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, jak i NSA zwróciły uwagę, że przed nałożeniem kary na firmę transportową organ winien zbadać czy w przedmiotowej sprawie może znaleźć zastosowanie prawo do odstąpienia od wymierzenia kary.


Przegląd orzecznictwa:


Wyrok NSA z dnia 2 października 2018 r. (sygn. akt II FSK 644/18)

Skarb Państwa reprezentowany przez organ jednostki samorządu terytorialnego, który na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 1997 r., nr 121, poz. 770 ze zm.) nabywa z mocy prawa mienie spółki, nie jest jedną z osób trzecich, o których mowa w art. 110-117 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.).

Wyrok NSA z dnia 20 grudnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 3542/16)

W przypadku norm prawa podatkowego, zasada niedziałania prawa wstecz wyklucza nakładanie obowiązków podatkowych w odniesieniu do zdarzeń (stanów faktycznych) ukształtowanych przed wprowadzeniem tych obowiązków przez ustawodawcę.