Przegląd prasy podatkowej (05-09.10.2020)

| Do przeczytania w 5 min

Jak zrobić korektę przychodów w obcej walucie

Rzeczpospolita, 2020-10-05, Przemysław Wojtasik

25 sierpnia 2020 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, sygn. akt II FSK 1153/18, zgodnie z którym faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego zdarzenia gospodarczego, dlatego podatnik przelicza ją według tego kursu, który został zastosowany dla dokumentu pierwotnego. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka z o.o. – przyznawała ona swoim kontrahentom zniżki w postaci skonta, które dokumentowała fakturami korygującymi. Spółka zapytała po jakim kursie przeliczyć wystawioną fakturę korygującą przychód. Wg spółki powinien być to średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej. Fiskus się z tym nie zgodził i uznał, że należy przyjąć kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury pierwotnej. Spółka wniosła skargę do WSA, a następnie do NSA. Niemniej jednak, w opinii sądu należy przyjąć kurs waluty z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury pierwotnej niezależnie od tego, czy faktura korygująca została wystawiona w tym samym, czy w kolejnym okresie rozliczeniowym.

Najpierw klauzula szczegółowa, a dopiero potem ogólna

Gazeta Prawna, 2020-10-05, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 30 września 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2377/1, Szef KAS nie powinien rozważać, czy ma zastosowanie klauzula generalna w odniesieniu do transakcji wymiany udziałów, która poprzedzała sprzedaż firmy – taką transakcję powinny zbadać, na podstawie tzw. szczególnej klauzuli unikaniu opodatkowania, organy podatkowe odpowiednim w postępowaniu. W związku z przeprowadzoną restrukturyzacją wspólnicy dokonali wymiany udziałów. Przy okazji wymiany udziałów osiągnęli korzyść podatkową w wysokości ponad 4 mln zł. Wystąpili więc z wnioskiem do szefa Krajowej Administracji Skarbowej o wydanie opinii zabezpieczającej. W sierpniu 2019 r. Szef KAS odmówił wydania opinii, gdyż uznał, że utworzenie struktury holdingowej i wymiana udziałów przed ich zbyciem nowemu nabywcy spełnia ustawowe kryteria unikania opodatkowania. WSA w Warszawie uchylił odmowę wydania opinii zabezpieczającej. Stwierdził, że Szef KAS powinien w pierwszej kolejności rozważyć, czy w sprawie nie miałaby zastosowania klauzula szczegółowa, dotycząca wprost wymiany udziałów.

Wynagrodzenia kierowników również w uldze B+R

Gazeta Prawna, 2020-10-05, Tomasz Stańczyk

W wyroku z 23 czerwca 2020 r., sygn. akt I SA/Gl 1588/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, iż w ramach ulgi na działalność badawczo-rozwojową można rozliczać koszty wynagrodzeń nie tylko osób pracujących bezpośrednio w laboratorium, dziale technologii itp., lecz również osób na stanowiskach kierowniczych uczestniczących w projektach badawczo-rozwojowych. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka. Wyjaśniła, że osoby pełniące funkcje kierownicze sprawują nadzór nad prowadzonymi pracami B+R i doradzają innym pracownikom przy wykorzystaniu wiedzy technicznej i doświadczenia. Zdaniem spółki koszty osobowe związane z zatrudnieniem tych osób może rozliczyć w ramach ulgi B+R. Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem. Spółka zaskarżyła więc interpretację i wygrała.

Fiskus źle interpretuje przepisy dotyczące kosztów

Rzeczpospolita, 2020-10-07, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 10 września 2020 r., sygn. akt. I SA/Go 274/20, przedstawiciel pośredni działając we własnym imieniu nie jest osobą trzecią zastępującą dłużnika. Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację dotyczącą możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów należności celno-podatkowych zapłaconych za niewypłacalnego importera w odniesieniu do VAT oraz akcyzy. Spółka wyjaśniła, że prowadzi działalność m.in. w zakresie organizacji odpraw celnych eksportowych i importowych. W imporcie występuje często jako przedstawiciel pośredni. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż spółka nie ma możliwości zaliczenia takich wydatków do kosztów podatkowych. Spółka zaskarżyła jednak interpretację. WSA nie rozstrzygnął sporu co do meritum, stwierdził jednak, iż interpretacja nie zawiera prawidłowej oceny stanowiska skarżącej. Ponadto, w ocenie sądu, stanowisko fiskusa, że uiszczone przez spółkę zobowiązanie nie jest jej zobowiązaniem, lecz osoby, której jest przedstawicielem, jest nieprawidłowe.

Wydłużenie zapłaty to osobna usługa

Rzeczpospolita, 2020-10-08, Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż spółka, która płaci odsetki ustawowe za wydłużenie terminu płatności powyżej 31-go dnia nie ma prawa do odliczenia VAT z faktur w części dotyczącej odsetek (sygn. akt. I FSK 66/18). We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że niektóre z umów, na podstawie których nabywa towary i usługi, zawierają postanowienie, że uzgodnione ceny uwzględniają odsetki ustawowe z tytułu wydłużonego terminu płatności wynagrodzenia za okres od 31. dnia do dnia płatności wynagrodzenia. W opinii spółki odsetki ustawowe z tytułu takiej prolongaty, stanowiące element kalkulacyjny umownego wynagrodzenia za dostawy towarów lub świadczenia usług, są elementem podstawy opodatkowania transakcji głównej i opodatkowane jak ona, dlatego przysługuje jej pełne prawo do odliczenia VAT. Fiskus nie zgodził się z tym stanowiskiem, uznał bowiem, że spółka płaci za dodatkową usługę finansową. Sądy obu instancji utrzymały interpretację w mocy.

O odszkodowanie od skarbówki można się starać tylko przez trzy lata

Gazeta Prawna, 2020-10-08, Michał Culepa

Sąd Najwyższy w wyroku z 2 października 2020 r., sygn. akt III CSK 127/18 stwierdził, iż zasadniczy termin przedawnienia roszczeń przeciwko urzędowi skarbowemu, który nieprawidłowo przeprowadził egzekucję należności z tytułu VAT, wynosi tylko trzy lata, bo jest to roszczenie odszkodowawcze wynikające z przepisów kodeksu cywilnego. Pozew przeciwko naczelnikowi urzędu skarbowego złożył przedsiębiorca, który wcześniej prowadził działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej. Spółka zalegała z zapłatą VAT. Postępowanie podatkowe zakończyło się egzekucją należności budżetowych, jednak tytuł egzekucyjny wydano po rozwiązaniu spółki, której wspólnikiem był przedsiębiorca. Przedsiębiorca pozwał Skarb Państwa o odszkodowanie, jednak przegrał we wszystkich instancjach.

Prezent dla pracowników kontrahenta to reprezentacja

Gazeta Prawna, 2020-10-08, Mariusz Szulc

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 22 września 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2882/19,
spółka, która sfinansowała ekskluzywny wyjazd za granicę pracownikom swojego największego dostawcy nie odliczy wydatków z tego tytułu od przychodu – ich celem była bowiem reprezentacja. Jednocześnie sąd I instancji stwierdził, iż pracownicy dostawcy, którzy skorzystali z takiego wyjazdu, nie uzyskali z tego tytułu przychodu z nieodpłatnych świadczeń.