Przegląd prasy podatkowej (06-10.07.2020)

| Do przeczytania w 5 min

Przychód wynikający z korekty dochodowości nie jest zwolniony z CIT

Rzeczpospolita, 2020-07-06, Michał Łysoniewski

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 czerwca 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.139.2020.2.BG, płatność otrzymana przez spółkę z grupy, z tytułu skorygowania poziomu rentowności na sprzedaży wyrobów gotowych wytworzonych w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, nie jest objęta zezwoleniem strefowym. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka będąca producentem kontraktowym dla spółek z grupy. Polityka cen transferowych w grupie przewiduje dla wnioskodawcy prognozowany poziom rentowności. Po rozpoznaniu rzeczywistych kosztów produkcyjnych przeprowadzana jest korekta dochodowości w celu zachowania rynkowego poziomu jej rentowności. W opinii spółki, ponieważ korekta rentowności dotyczy wyrobów gotowych wytworzonych na terenie SSE, to ewentualny przychód wynikający z tej korekty także powinien podlegać zwolnieniu z opodatkowania.
Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem.

Zawyżony podatek na paragonie jest nie do odzyskania

Gazeta Prawna, 2020-07-07, Mariusz Szulc

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 lipca 2020 r., sygn. akt I FSK 1725/17, przedsiębiorca, który naliczał osobom fizycznym zbyt wysoki VAT od biletów wstępu do parku rozrywki, nie odzyska nadwyżki podatku, gdyż anonimowi klienci nie mogą potwierdzić tej korekty. Spółka prowadząca park rozrywki na biletach wstępu naliczała podatek VAT w wysokości 23%. Jednakże otrzymała pozytywną dla siebie interpretację, z której wynikało, iż właściwą jest stawka 8%. Chciała więc skorygować rozliczenia i odzyskać podatek nadpłacony w latach 2008–2013. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi nie zgodził się na taką korektę. WSA zaakceptował stanowisko Spółki, jednakże wyrok ten uchylił finalnie NSA.

Dobre relacje z mieszkańcami dają wyższe przychody z działalności

Rzeczpospolita, 2020-07-07, Przemysław Wojtasik

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji o sygn. 0111-KDIB1-2.4010.186.2020.1.BD uznał, iż firma, która angażuje się w programy wspierające rekreację i wypoczynek lokalnej społeczności, może zaliczyć poniesione wydatki do kosztów podatkowych. Z wnioskiem wystąpiła spółka, która zaangażowała się w program społecznej odpowiedzialności biznesu. Pilotażowy projekt polega na budowie placów zabaw wyposażonych w proste elementy siłowni zewnętrznych. Cała infrastruktura zostanie przekazana gminie. Według spółki, projekty mające na celu zbudowanie dobrych relacji z mieszkańcami regionu przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności spółki i budują jej markę. Dzięki temu spółka uzyska wyższe przychody z działalności gospodarczej. W opinii spółki wydatki poniesione na ten projekt mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Dyrektor KIS potwierdził stanowisko spółki.

Nowelizacja tylko potwierdza korzystną dla firm wykładnię

Rzeczpospolita, 2020-07-08, Aleksandra Tarka

W wyroku z 10 marca 2020 r., sygn. akt II FSK 830/18, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż pojęcie wierzytelności obejmuje całą należność od kontrahenta. Jej wartość to cała należność niezapłacona przez kontrahenta – a więc zarówno kwota netto, jak i potencjalna, związana z nią kwota VAT. We wniosku o interpretację spółka zapytała czy w przypadku braku uregulowania należności zakwalifikowanej uprzednio do przychodów należnych i udokumentowania jej nieściągalności może ona zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nominalną jej wartość, czyli wartość brutto wierzytelności. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zaakceptował stanowiska spółki, a WSA utrzymał interpretację w mocy. Rację spółce przyznał dopiero NSA. W ocenie sądu, zarachowanie wierzytelności jako przychodu należnego i uwzględnieniu jej do kosztów uzyskania przychodów przy spełnieniu warunków umożliwiających zaliczenie danej wierzytelności może być dokonywane w kwocie zawierającej VAT.

Darowizna udziału w przedsiębiorstwie jest opodatkowana

Gazeta Prawna, 2020-07-08, Katarzyna Jędrzejewska, Mariusz Szulc

Zgodnie z interpretacją indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 czerwca 2020 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.141.2020.3.PM, darowizna udziału w jednoosobowej działalności gospodarczej w częściach ułamkowych jest opodatkowana VAT tak, jak każda inna dostawa towarów. Z wnioskiem wystąpiła podatniczka zajmująca się profesjonalnym wynajmem nieruchomości. Taką samą działalność prowadzą również jej córki z tym, że w formie spółki jawnej. Podatniczka zamierzała podarować im po połowie udziałów swojej działalności, a one miały włączyć przedmiot darowizny do własnej spółki i kontynuować działalność w niezmienionej formie. W opinii podatniczki, w przedmiotowej sytuacji dojdzie do zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, co nie będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Dyrektor KIS stwierdził jednak, że zwolnienia nie będzie, bo córki nabędą współwłasność przedsiębiorstwa tylko w częściach ułamkowych – każda z nich po połowie. Będą mogły niezależnie nimi rozporządzać jako odrębne podmioty prawa.

Agio emisyjne nie zmniejszy przychodu ze zbycia majątku

Gazeta Prawna, 2020-07-08, Patrycja Dudek

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 6 lipca 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 578/20, spółka, która zbywa nieruchomość otrzymaną wcześniej w formie aportu, może ująć w kosztach podatkowych jedynie nominalną wartość udziałów lub akcji wydanych w zamian za ten aport. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka akcyjna, do której wspólnik wniósł nieruchomość, obejmując w zamian akcje o wartości emisyjnej wyższej niż wartość nominalna. Spółka zapytała jak powinna ustalić koszty uzyskania przychodu, gdy sprzeda tę nieruchomość za cenę odpowiadającą jej rynkowej wartości. Spółka uważała, że kosztem będzie rzeczywista wartość akcji wydanych w zamian za aport, po pomniejszeniu jej o dokonane do momentu sprzedaży odpisy amortyzacyjne. Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem, a WSA przyznał rację fiskusowi.

Firma bez ulgi dla twórców

Rzeczpospolita, 2020-07-10, Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT1.4011.378.2020.1. MK, przedsiębiorca nie może naliczyć sobie podatkowych kosztów w wysokości 50%, nawet jeżeli osiąga przychody z praw autorskich. Z wnioskiem o interpretację wystąpił przedsiębiorca wykonujący projekty sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Po wykonaniu usługi wystawia fakturę i otrzymuje wynagrodzenie. Zapytał, czy może pomniejszyć przychody o zryczałtowane, 50-procentowe koszty uzyskania przychodów. Dyrektor KIS nie wyraził zgody na takie rozwiązanie – uznał bowiem, iż w działalności gospodarczej inaczej ustala się koszty podatkowe, a co za tym idzie przedsiębiorca może odliczyć od dochodu tylko faktycznie poniesione wydatki.