Przegląd prasy podatkowej 06 – 10.09.2021

| Do przeczytania w 7 min

Korzystanie z ulg podatkowych nie podlega klauzuli

Gazeta Prawna, 2021-09-06, Agnieszka Pokojska

W dniu 26 lipca 2021 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał opinię zabezpieczającą sygn. DKP 1.8011.10.2021 zgodnie z którą utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w spółce jawnej niebędącej podatnikiem CIT i odliczenie kosztów kwalifikowanych z tytułu ulgi B+R przez wspólników nie jest unikaniem opodatkowania. Spółka jawna nie może korzystać z ulgi na badania i rozwój, ale skorzystają z niej wspólnicy. Będą oni mogli odliczać koszty kwalifikowane poniesione przez spółkę jawną na działalność B+R z uwzględnieniem wysokości i zakresu przysługujących CBR. Co do zasady odliczą dodatkowo 150 proc. wydatków, tj. więcej niż podatnicy, którzy nie mają statusu CBR. Po stronie wspólników powstanie więc korzyść podatkowa. Szef KAS przyznał, że korzyść podatkowa powstanie i będzie głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności, ale w tym przypadku nie będzie miała zastosowania klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania. Nie zostaną bowiem spełnione pozostałe dwie przesłanki zastosowania klauzuli.

 

Jak rozliczyć VAT po rozwiązaniu umowy leasingu finansowego

Rzeczpospolita, 2021-09-06, Kinga Piotrowska

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 19 maja 2021 r., sygn. I SA/Łd 265/21 orzekł, iż w razie rozwiązania umowy leasingu finansowego na skutek okoliczności, za które korzystający ponosi odpowiedzialność, finansujący ma prawo do korekty faktury dokumentującej tę umowę. Obniżona w takim przypadku podstawa opodatkowania obejmuje należne mu rzeczywiście świadczenie, po uwzględnieniu następstw ww. okoliczności. W ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka świadczy usługi w zakresie m.in. leasingu finansowego. Zdarza się, że umowy leasingu finansowego wygasają lub zostają rozwiązane przed upływem terminu, na jaki zostały zawarte. W takim przypadku korzystający zobowiązany jest zwrócić przedmiot leasingu na swój koszt. Następnie, jeżeli cena sprzedaży/wartość netto przedmiotu leasingu jest niższa od kwoty zdyskontowanej, to korzystający jest zobowiązany zapłacić spółce różnicę. Podatnik zapytał o rozliczenie VAT w związku z wygaśnięciem bądź przedterminowym rozwiązaniem umowy leasingu finansowego. W jego opinii podstawa opodatkowania powinna obejmować wartość należnych do dnia rozwiązania umowy rat leasingowych wynikających z umowy leasingu. Organ nie zgodził się z podatnikiem, dlatego ten skierował sprawę do sądu, a ten przyznał rację podatnikowi.

 

Przedsiębiorca rozliczy wydatki na reklamę w ramach sponsoringu

Rzeczpospolita, 2021-09-06, Katarzyna Narejko

Jak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 maja 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4011.191.2021.1.IM, przedsiębiorca, który ponosi wydatki na zakup strojów i sprzętu sportowego, transport zawodników na mecze i ich uczestnictwo w rozgrywkach, w zamian za jego logo na koszulkach członków drużyny i za podawanie jego nazwy we wszystkich wywiadach medialnych, ujmie je jako koszt uzyskania przychodów. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który zawarł umowę sponsoringu z przedstawicielem drużyny siatkarskiej. Na podstawie zawartej umowy, drużyna siatkarska została zobowiązana do świadczeń wzajemnych w postaci przyjęcia nazwy przedsiębiorstwa i używania jej do czasu zakończenia rozgrywek sezonu ligowego. Z zawartej umowy wynikało ponadto, że drużyna siatkarska będzie reprezentowała wyłącznie przedsiębiorcę. Przedsiębiorca zapytał, czy w opisanej sytuacji będzie mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane ze sponsorowaniem drużyny siatkarskiej. Organ wyraził na to zgodę.

 

Zagranicznej spółce trudno uciec przed polską skarbówką

Rzeczpospolita, 2021-09-06, Monika Pogroszewska

Jak wynika z interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z 23 sierpnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.206.2021.3.DP, łotewska firma, która sprzedaje towary w Polsce na pośrednictwem podmiotu powiązanego, tworzy w naszym kraju zakład. Z pytaniem w tej sprawie zwróciła się spółka z Łotwy, która jest łotewskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca jest dystrybutorem produktów i rozwiązań IT, realizuje dostawy bezpośrednio z Łotwy do odbiorców końcowych na terenie Unii Europejskiej, w tym Polski. W realizacji sprzedaży pomaga wnioskodawcy spółka powiązana z siedzibą w Polsce, której jest 100-proc. udziałowcem. Spółka ta zajmuje się m.in. promocją i wprowadzaniem na rynek produktów łotewskiej firmy, przygotowywaniem prognoz budżetowych i planów marketingowych. Ma też pełnomocnictwo do zawierania w jej imieniu standardowych umów handlowych na sprzedaż komputerów, sprzętu komputerowego i komponentów komputerowych z odbiorcami w Polsce. Łotewska firma zapytała, czy posiada zakład w Polsce w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. Dyrektor KIS uznał, że tak.

 

Po uldze na złe długi trzeba doliczyć VAT tylko od uzyskanej kwoty

Gazeta Prawna, 2021-09-07, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2 września 2021 r., sygn. akt I FSK 1383/18 podatnik, który zbywa wierzytelność o wartości wynikającej z korekty uwzględniającej ulgę na złe długi, musi doliczyć do podstawy opodatkowania i podatku należnego tę niższą wartość, a nie pierwotną. Sprawa dotyczyła fundacji, która jest czynnym podatnikiem VAT. Fundacja wystąpiła o interpretację indywidualną i wskazała we wniosku, że będzie świadczyła usługi na rzecz zarówno innych podatników VAT, jak i podatników zwolnionych z podatku. Jeśli kontrahenci nie opłacą faktur, będzie korzystała z ulgi na złe długi przewidzianej w ustawie o VAT. Nie wyklucza jednak, że już po skorzystaniu z ulgi na złe długi dokona cesji wierzytelności, a więc sprzeda nieściągalne wierzytelności. W takich przypadkach ustawa o VAT nakazuje podatnikowi powiększyć podstawę opodatkowania i podatek należny VAT. Fundacja zapytała jak określić podstawę opodatkowania VAT po skorzystaniu z ulgi na złe długi i w związku z cesją wierzytelności. Fundacja stanęła na stanowisku, że jeśli dokona cesji wierzytelności po skorzystaniu z ulgi na złe długi, która zmniejsza należność dla fundacji, będzie musiała zwiększyć swój podatek należny, ale tylko o kwotę wynikającą z faktury korygującej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką, więc sprawa trafiła do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z organem, dopiero NSA przyznał rację fundacji.

 

Impreza w kosztach, ale tylko w wewnętrznym gronie

Rzeczpospolita, 2021-09-08, Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-1.4010.203.2021.1.AP firma może rozliczyć wydatki na spotkania integracyjne w części przypadającej na pracowników. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która dla swoich pracowników organizuje wyjazdy, warsztaty twórcze, zawody sportowe, występy artystyczne. Uczestniczą w nich także byli pracownicy, którzy są już na emeryturze. Spółka podkreśla, że celem spotkań jest integracja, lepsza atmosfera, promowanie pożądanych wzorców zachowań. Ma się to przyczynić do poprawy efektywności i organizacji pracy. Zdarza się, że w imprezach biorą udział kontrahenci spółki, dziennikarze oraz politycy. Ich uczestnictwo jest elementem strategii marketingowej. Spółka zapytała, czy wydatki na imprezy można rozliczyć w podatkowych kosztach. W jej opinii tak. Dyrektor KIS częściowo zgodził się ze spółką. Uznał jednak, że kosztem nie mogą być wydatki ponoszone na uczestnictwo w imprezach kontrahentów, dziennikarzy czy polityków.

 

Fiskus akceptuje programy motywacyjne

Gazeta Prawna, 2021-09-09, Agnieszka Pokojska

Jak wynika z Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 sierpnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.259.2021.2 spółka może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na akcje przyznawane pracownikom osiągającym najlepsze wyniki, do których pełne prawo nabywają oni po dwóch latach owocnej pracy. Z pytaniem wystąpiła spółka wchodząca w skład międzynarodowej grupy, w ramach której jest realizowany program motywacyjny dla pracowników. Polega on na tym, że pracownikom tym przyznawane są akcje spółki dominującej z siedzibą w Wielkiej Brytanii, notowane na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. W dzień przyznania takiej premii dany pracownik nie ma możliwości pełnego dysponowania przyznanymi akcjami. Prawo do tego nabywa po dwóch latach od ich przyznania, chyba że uprawniony nie jest już zatrudniony w spółce lub względy biznesowe uzasadniają wydłużenie tego terminu. Spółka tłumaczyła, że program jest zachętą dla pracowników do osiągnięcia jak najlepszych wyników. Spółka zapytała, czy może zaliczyć te wydatki do kosztów uzyskania przychodów. Dyrektor KIS zgodził się z argumentacją spółki.

Wydatki na świadczenia dodatkowe dla pracowników jako koszt

Rzeczpospolita, 2021-09-08, Anna Wojtala

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 21 czerwca 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.157.2021.2.BJ potwierdza, iż świadczenie dodatkowe za urlop pracownika zagranicznego może stanowić koszt podatkowy pod warunkiem jego należytego udokumentowania. Sprawa dotyczyła wypłaty świadczenia za urlop spędzony w Polsce przez koreańskich pracowników delegowanym do jej oddziału w Polsce i możliwości uznania wypłaconego świadczenia za koszt podatkowy. Pracownikom koreańskim (delegowanym do pracy w Polskim oddziale na podstawie listu delegacyjnego) w przypadku przebywania w Polsce oraz zrezygnowania z urlopu w Korei i spędzenia go na terenie Polski, wypłacane jest wynagrodzenie jako świadczenie dodatkowe związane z oddelegowaniem. W efekcie, wypłata świadczenia zapewnia zachowanie pracowników z wysokimi kwalifikacjami, bez których świadczenie usług nie byłoby możliwe. Zdaniem spółki wypłata świadczenia oddelegowanemu pracownikowi za urlop spędzony w Polsce stanowi koszt podatkowy. Dyrektor KIS zgodził się ze spółką.