Przegląd prasy podatkowej (08-12.02.2021)

| Do przeczytania w 7 min

Dochody z IP Box poza daniną solidarnościową

Gazeta Prawna, 2021-02-08, Katarzyna Jędrzejewska

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lutego 2021 r., sygn. 0115 KDIT1.4011.800.2020.2.MR dochodów objętych ulgą IP Box nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej. Jak wyjaśnił Dyrektor KIS dochody te nie zostały uwzględnione w przepisach odnoszących się do obliczenia daniny solidarnościowej.

Pożyczka papierów wartościowych może być ciągłą usługą finansową

Rzeczpospolita, 2021-02-08, Bartłomiej Hadrian

Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 grudnia 2020 r., sygn. IPPB3/4510-224/16-5/S/PS/OK, wynika, iż przychód z tytułu pożyczki zdematerializowanych akcji powstaje dla pożyczkodawcy w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego ustalonego w umowie, a nie w momencie przeniesienia własności papierów wartościowych. Wnioskodawca, spółka z o.o. jest właścicielem zdematerializowanych akcji polskiej spółki akcyjnej notowanej na giełdzie papierów wartościowych. Spółka rozważa zawarcie umowy pożyczki papierów wartościowych z osobą prawną, polskim rezydentem podatkowym, na podstawie której spółka przeniesie na pożyczkobiorcę własność określonej liczby akcji, a pożyczkobiorca będzie zobowiązany do zwrotnego przeniesienia własności tej samej liczby akcji w terminie wynikającym z umowy pożyczki. Z tytułu umowy pożyczki wnioskodawcy będzie przysługiwać stałe, rozliczane okresowo wynagrodzenie pieniężne. Wnioskodawca zapytał, kiedy powinien rozpoznać przychód z tytułu wynagrodzenia z umowy pożyczki i czy będzie podatnikiem z tytułu związanych z akcjami dochodów uzyskanych przez pożyczkobiorcę w czasie obowiązywania umowy pożyczki. W opinii spółki będzie ona świadczyła na rzecz pożyczkobiorcy usługę finansową o charakterze ciągłym, a więc przychód powstanie w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego ustalonego w umowie pożyczki. Dyrektor KIS zaakceptował stanowisko Spółki.

Wynajem od spółki matki na korzystnych zasadach

Rzeczpospolita, 2021-02-08, Monika Pogroszewska

W interpretacji z 11 stycznia 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.427.2020.2.MK, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż do limitu 2 mln PLN nie wlicza się płatności za wynajem maszyn i urządzeń przemysłowych dokonywanych przez polską spółkę na rzecz zagranicznej. Sprawa dotyczyła spółki, która zajmuje się produkcją komponentów dla przemysłu motoryzacyjnego i AGD. Spółka dokonuje płatności m.in. odsetek od pożyczek i płatności za usługi oraz opłaty za wynajem urządzeń przemysłowych na rzecz spółki z grupy z siedzibą w Luksemburgu. Płatności te z uwagi na rodzaj powiązań są zwolnione z podatku u źródła. Spółka zapytała, czy płatności za wynajem maszyn i urządzeń przemysłowych na rzecz spółki-matki powinny być uwzględniane dla potrzeb kalkulacji limitu 2 mln PLN. Dyrektor KIS zgodził się, że nie.

Jednorazowa pożyczka firmowa bez PCC

Gazeta Prawna, 2021-02-09, Mariusz Szulc

W interpretacji indywidualnej z 29 stycznia 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.986.2020.2.KO Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że przedsiębiorca, który sporadycznie udzieli pożyczki podmiotowi powiązanemu, nie zapłaci podatku od czynności cywilnoprawnych, mimo że nie prowadzi działalności gospodarczej w tym zakresie. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która nigdy nie zajmowała się udzielaniem pożyczek. W 2020 r. jednorazowo udzieliła pożyczki podmiotowi powiązanemu. W jej opinii taka czynność będzie zwolniona z podatku VAT, wobec tego nie może podlegać PCC. Dyrektor KIS zaakceptował stanowisko spółki.

Oddelegowanie to także powołanie

Gazeta Prawna, 2021-02-09, Katarzyna Jędrzejewska

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 lutego 2021 r., sygn. 0112-KDIL2-1.4011.885.2020.2.DJ wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu wypłacone delegowanemu do tego zarządu członkowi rady nadzorczej nie jest przychodem z innych źródeł, tylko przychodem z działalności wykonywanej osobiście. Wobec tego spółka, która je wypłaca, musi obliczyć, pobrać i wpłacić zaliczkę na PIT od tego wynagrodzenia. W sytuacji przedstawionej przez spółkę uchwałą rady nadzorczej jeden z jej członków został delegowany na trzy miesiące do wykonywania obowiązków członka zarządu w tej samej spółce. Z tego tytułu dostawał miesięczne wynagrodzenie, którego wysokość ustalono protokołem nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Natomiast przez ten czas nie pobierał wynagrodzenia za pełnienie funkcji w radzie nadzorczej. W opinii spółki wynagrodzenie za pełnienie funkcji członka zarządu jest przychodem z innych źródeł, a w konsekwencji na spółce nie ciąży obowiązek płatnika. Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem.

Wynagrodzenie za czas urlopu uwzględnia się w uldze badawczo-rozwojowej

Gazeta Prawna, 2021-02-09, Agnieszka Pokojska

W wyroku z 5 lutego 2021 r., sygn. akt II FSK 1038/19 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż Spółka może zaliczać do kosztów kwalifikowanych w przypadku korzystania z ulgi B+R wydatki pracownicze również w części dotyczącej wynagrodzenia za czas urlopu i zwolnienia chorobowego. W sprawie chodziło o producenta aparatów słuchowych, prowadzącego działalność badawczo-rozwojową. Na potrzeby tej działalności zatrudnia pracowników, ponosząc wydatki na ich wynagrodzenie: zasadnicze, za czas choroby, za czas urlopu, a także na ubezpieczenia grupowe. W wydanej interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż spółka nie może zaliczyć do kosztów kwalifikowanych wynagrodzenia za czas, gdy pracownicy nie wykonują swoich obowiązków, bo przebywają np. na urlopie lub na zwolnieniu lekarskim. Dyrektor KIS stwierdził, że istotne jest to, żeby pracownik faktycznie wykonywał zadania w zakresie prac B+R. Nie zgodziły się z tym sądy obu instancji.

Nie można zmieniać reguł

Rzeczpospolita, 2021-02-10, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 grudnia 2020 r. sygn. akt II FSK 2040/18 przewidziane przepisami podatkowymi prawa i obowiązki spółki przekształcanej nie przechodzą na przekształconą tylko wówczas, gdy wyjątek od zasady pełnej sukcesji został przewidziany w odrębnych ustawach, umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz innych ratyfikowanych umowach międzynarodowych, których stroną jest Polska. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że jest udziałowcem w innej spółce z o.o., która w przyszłości może zostać przekształcona w komandytową. Zapytała czy po przekształceniu będzie miała prawo, proporcjonalnie do udziału w zysku spółce komandytowej, zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej aktywów w pełnej wysokości, a także od tej jej części, która w spółce z o.o. została odniesiona na kapitał zapasowy i z tego względu podlegała ograniczeniom wynikającym z obowiązujących wówczas przepisów. W opinii spółki takie prawo będzie jej przysługiwało. Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. WSA zaakceptował stanowisko spółki, jednak NSA przyznał rację organowi podatkowemu.

Cash back nie jest rabatem

Gazeta Prawna, 2021-02-10, Łukasz Zalewski

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 21 stycznia 2021 r., sygn. 0112-KDIL1-1.4012.488.2020.1.JKU uznał, iż zwrot kosztów nie jest rabatem, jeśli spółka pośredniczy jedynie w przekazaniu zwrotu środków, a nie w dostawie towarów. W sprawie chodziło o spółkę, która posiada własną sieć sklepów detalicznych oraz współpracuje ze sklepami zewnętrznymi. Spółka organizuje akcje promocyjne. Będą mogły w nich brać udział sklepy, które zgodzą się sprzedawać towary konsumentom po cenach nie wyższych niż maksymalna, określona na stworzonej do tego celu platformie. Następnie producenci będą zwracać sklepom poprzez platformę koszty związane ze sprzedażą towaru po określonej cenie. Spółka administrująca platformą będzie pośrednikiem w przekazywaniu pieniędzy w ramach systemu cash back. Nie będzie jednak dostawała za to wynagrodzenia, tylko zapłatę od producentów za przeprowadzenie akcji promocyjnych. Sama będzie też płaciła sklepom uczestniczącym w akcji m.in. za udział w akcji i eksponowanie towaru w odpowiedni sposób. Spółka zapytała, czy musi wystawiać faktury za usługi, które świadczy dla producentów i czy może odliczać VAT z faktur wystawianych przez sklepy, nawet jeśli dokonuje samofakturowania. W opinii spółki musi ona wystawiać faktury za świadczone usługi na rzecz producentów, a zarazem będzie mogła odliczać VAT z faktur otrzymywanych od sklepów. W zakresie cash back uważała, że nie jest to wynagrodzenie za świadczenie usługi i nie trzeba zwrotów kosztów dokumentować fakturami. Dyrektor KIS zaakceptował stanowisko spółki.

Zagraniczne odsetki bez podatku w Polsce

Gazeta Prawna, 2021-02-11, Mariusz Szulc

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 20 stycznia 2021 r., sygn. akt I SA/Gl 969/20 niemiecki podmiot, który pożyczył pieniądze od niemieckiego banku na zakup polskiej nieruchomości, nie musi potrącać podatku u źródła od wypłacanych za granicę odsetek. W sprawie chodziło o niemiecką spółkę zajmującą się obrotem i zarządzaniem nieruchomościami. Jedną nieruchomość spółka kupiła w Polsce, zaciągając na ten cel pożyczkę w niemieckim banku. W opinii spółki nie musi ona pobierać podatku u źródła od wypłacanych za granicę odsetek, bo wierzyciel nie uzyskuje z tego tytułu dochodu na terytorium Polski, i to niezależnie od tego, czy odsetki są wypłacane z jej polskiego czy zagranicznego konta. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania. WSA przyznał jednak rację spółce.