Przegląd prasy podatkowej (08-12.06.2020)

| Do przeczytania w 7 min

Rzecznik TSUE: polska ulga na złe długi niezgodna z unijną

Gazeta Prawna, 2020-06-08, Mariusz Szulc

4 czerwca 2020 r. rzecznik generalny TSUE wydał opinię, sygn. C-335/19, zgodnie z którą wierzyciel powinien mieć możliwość skorygowania podstawy opodatkowania VAT, nawet jeśli w chwili korekty dłużnik znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego lub likwidacji. W sprawie chodziło o polskie przepisy dotyczące ulgi na złe długi, zgodnie z którymi korekta VAT jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy dłużnik w chwili korzystania przez wierzyciela z ulgi nie znajduje się w trakcie postępowania upadłościowego, likwidacyjnego lub restrukturyzacyjnego. Rzecznik wskazał, że w świetle wyroków TSUE, m.in. z 23 listopada 2017 r. (sygn. akt C-246/16) i z 8 maja 2019 r. (sygn. akt C-127/18) państwa członkowskie mogą wprowadzać dodatkowe warunki skorzystania z ulgi, gdy trudno jest zweryfikować, czy brak zapłaty ma charakter ostateczny, czy tymczasowy. Natomiast okoliczność, że dłużnik znajduje się w likwidacji, potwierdza, iż niewywiązywanie się z płatności ma charakter ostateczny.

MF: Sklep był zamknięty z powodu COVID-19? Nie będzie podatku

Gazeta Prawna, 2020-06-08, Łukasz Zalewski

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów przedstawionym w odpowiedzi na pytania Gazety Prawnej, jeśli galerię handlową lub część sklepów w niej zamknięto na mocy decyzji rządu, to odpowiednio – cały budynek lub jego część nie powinny podlegać opodatkowaniu podatkiem od przychodów z budynków. Nie jest to jednak stanowisko oficjalne, ponadto nie ma mocnego oparcia w obowiązujących przepisach. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym, podatek od przychodów z budynków należy płacić niezależnie od uzyskiwanych przychodów z najmu, dzierżawy czy leasingu, a więc także w miesiącach, kiedy podatnik nie osiąga przychodów. Mimo iż stanowisko Ministerstwa jest korzystne dla podatników, to jednak samo Ministerstwo radzi podatnikom występowanie o interpretacje indywidualne. Stanowisko Ministerstwa nie dotyczy właścicieli lub współwłaścicieli lokali w obiektach handlowych o powierzchni mniejszej niż 2000 mkw.

Koszty alokowane do oddziału są limitowane

Rzeczpospolita, 2020-06-08, Jakub Trela

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 lutego 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.474.2019.3.RK, spółka oraz jej oddział utworzony na terytorium Polski spełniają definicje podmiotów powiązanych, a więc oddział, jako podatnik podatku dochodowego, ujmie w swoich rozliczeniach koszty zarządu i administracyjne do wysokości limitu. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej złożyła spółka będąca rezydentem podatkowym Belgii, realizująca w Polsce roboty budowlane z wykorzystaniem zakładu utworzonego w ramach inwestycji. Do oddziału będą przypisywane zyski z tytułu realizacji inwestycji, a zatem odpowiednio przychody i koszty podatkowe, w tym koszty osób zatrudnionych w spółce, które wspierają oddział w różnych obszarach jego działalności. Zdaniem wnioskodawcy koszty zarządu i ogólne koszty administracyjne alokowane do zakładu przez jednostkę macierzystą nie podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z uwagi na to, że nie dochodzi do nabycia usług. Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem i wskazał, że alokowane koszty spełniają definicję usług lub świadczeń o podobnym charakterze i w efekcie podlegają limitowaniu.

Odsetki od kredytu na pokrycie wkładu do spółki nie są kosztem

Rzeczpospolita, 2020-06-08, Justyna Bednarczyk

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 20 lutego 2020 r., sygn. akt I SA/Kr 1323/19, wniesienie wkładu nie jest źródłem przychodu spółki, a poniesione z tego tytułu wydatki nie są związane z pozostałymi przychodami uzyskiwanymi z działalności bezpośrednio przez nią prowadzonej. Spółka z o.o., która zamierzała założyć z drugim wspólnikiem spółkę komandytową, wystąpiła z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała, czy odsetki od uzyskanego na ten cel finansowania zewnętrznego mogą być kosztem uzyskania przychodów. Zdaniem spółki, takie odsetki mają związek z przychodami uzyskiwanymi przez nią z bieżącej działalności. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12 września 2019 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.302.2019.1.AM, nie zgodził się z tym stanowiskiem wskazując, że zaciągnięty kredyt (pożyczka) nie finansuje działalności podatnika, ale nabycie ogółu praw i obowiązków w spółce osobowej. Sąd utrzymał interpretację w mocy stwierdzając, że wydatki poniesione na sfinansowanie wkładu do spółki osobowej nie spełniają przesłanki związku z przychodem.

Fiskus już tak łatwo odliczenia nie zabierze

Rzeczpospolita, 2020-06-09, Aleksandra Tarka

4 czerwca 2020 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał orzeczenie (sygn. akt C 430/19), w którym wskazał, że w przypadkach nieudowodnionych podejrzeń co do rzeczywistego dokonania transakcji gospodarczych, w wyniku których wystawiono fakturę, przepisy unijne nie pozwalają, aby jej odbiorcy odmówiono możliwości skorzystania z prawa do odliczenia VAT, gdy nie jest on w stanie przedstawić innych dowodów na rzeczywisty charakter dokonanych transakcji gospodarczych. Sprawa dotyczyła rumuńskiej spółki, która poza fakturami zakupowymi nie posiadała innych dowodów potwierdzających rzeczywisty przebieg transakcji, przy czym zgodnie z prawem rumuńskim jedynym dokumentem potwierdzającym prawo do odliczenia VAT jest faktura. Sąd rumuński powziął wątpliwości, czy jest zgodne z prawem unijnym, aby praktyka krajowa uzależniała możliwość skorzystania z prawa do odliczenia VAT od posiadania dokumentów innych niż faktura (np. kosztorysu i postępu prac), które nie są jasno i precyzyjnie określone w krajowych przepisach podatkowych. Wydając orzeczenie Trybunał podkreślił, że odmowa prawa do odliczenia VAT może nastąpić, jeżeli na podstawie obiektywnych dowodów zostanie wykazane, że prawo to jest podnoszone w sposób stanowiący oszustwo lub nadużycie.

Nie ma VAT po śmierci przedsiębiorcy

Gazeta Prawna, 2020-06-09, Mariusz Szulc

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów z 4 czerwca 2020 r., sygn. PT3.8101.1.2020, spadkobiercy nie muszą sporządzać spisu z natury towarów niesprzedanych przez spadkodawcę i odprowadzać od nich podatku VAT, jeżeli zamierzają kontynuować działalność po zmarłym przedsiębiorcy. Minister zwrócił uwagę na wyroki TSUE, w których podkreślano, że przepisy dyrektywy VAT wprowadzające nakaz opodatkowania zatrzymania towarów przez następcę prawnego podatnika, mają na celu uniknięcie tego, aby towary dające prawo do odliczenia VAT nie zostały przedmiotem nieopodatkowanej konsumpcji w wyniku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej. W opinii Ministra kluczowe jest zatem ustalenie, czy towary, które nie były przedmiotem dostawy na moment wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego albo uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego, stanowią przedmiot ostatecznej konsumpcji, czy zostaną wykorzystywane przez spadkobierców bezpośrednio do dalszego prowadzenia działalności gospodarczej.

Koniec marzeń o wielokrotnym najmie tego samego auta

Gazeta Prawna, 2020-06-09, Katarzyna Jędrzejewska

W odpowiedzi na pytania Gazety Prawnej Ministerstwo Finansów potwierdziło, iż limit 150 tys. PLN dotyczy zawsze jednego auta, nawet jeżeli podatnik użytkowałby je na podstawie kilku krótkotrwałych umów. Jeżeli jednak podatnik będzie wynajmował różne samochody, wówczas do każdego z nich limit 150 tys. PLN odnosi się odrębnie. Analogiczne stanowisko zostało przedstawione w interpretacjach Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 listopada 2019 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.418.2019.2.MD i 0113 KDIPT2-1.4011.419.2019.3.MD.

Każda instalacja i urządzenie mogą być odrębnie amortyzowane

Gazeta Prawna, 2020-06-10, Grzegorz Koper

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 20 maja 2020 r., (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.125.2020.1.SG) podatnik może wyodrębnić z budynku poszczególne instalacje i urządzenia, traktując je jako odrębne środki trwałe. Spółka, która wybudowała centrum biurowo-konferencyjno-hotelowe, powzięła wątpliwość, czy instalacje składające się z urządzeń technicznych wraz z łączącymi je przewodami, okablowaniem, kanałami i innymi elementami wyposażenia czy częściami składowymi stanowią odrębne środki trwałe podlegające amortyzacji według właściwych stawek. Spółka argumentowała, że instalacje i urządzenia będą używane przez nią w działalności gospodarczej dłużej niż rok, a same w sobie są kompletne i dają się wyodrębnić. Zostały one zamontowane z wykorzystaniem podwieszanych sufitów i podłóg, co pozwala na ich demontaż bez uszczerbku dla budynku. Dyrektor KIS potwierdził stanowisko spółki.

Połączenie spółek nie musi być nieuczciwe

Gazeta Prawna, 2020-06-10, Agnieszka Pokojska

Szef Krajowej Administracji Skarbowej 30 kwietnia 2020 r. wydał opinię zabezpieczającą przed zastosowaniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (sygn. DKP2.8011.20.2019). W sprawie chodziło o transgraniczne połączenie polskiej spółki A i spółki B mającej siedzibę w innym kraju Unii Europejskiej. Spółka A posiada 100 proc. udziałów w spółce B. Obie spółki należą do tej samej grupy kapitałowej. Połączenie miało nastąpić przez przejęcie spółki B przez spółkę A. Spółka A występując o opinię wskazała na nadrzędne cele planowanego połączenia, w tym m.in. uzyskanie oszczędności z połączenia spółek poprzez obniżenie kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej i spółki A. Szef KAS zwrócił uwagę, że warunkiem zastosowania generalnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jest, aby przesłanka sztucznego sposobu działania była powiązana z korzyściami podatkowymi. W tym przypadku, w opinii Szefa KAS, korzyść w postaci neutralności podatkowej całej transakcji nie będzie głównym lub jednym z głównych celów planowanych działań.