Przegląd prasy podatkowej 08–12.11.2021

| Do przeczytania w 6 min

Zapłata w ratach nie odroczy obowiązku w zakresie VAT

Gazeta Prawna, 2021-11-08, Mariusz Szulc

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 28 października 2021 r., sygn. C-324/20 kto oczekuje wynagrodzenia w ratach za usługę wykonaną jednorazowo, nie odroczy z tego powodu u siebie terminu rozliczenia się z VAT ani nie obniży podstawy opodatkowania. Wyrok dotyczył niemieckiej spółki, która pośredniczyła w sprzedaży nieruchomości. Wynagrodzenie z tego tytułu otrzymywała w pięciu ratach, płatnych co roku. Z upływem terminu płatności każdej z rat wystawiała fakturę i odprowadzała należny VAT. Niemiecki urząd skarbowy stwierdził, że skoro usługa została wykonana jednorazowo, to VAT od niej również powinien zostać zapłacony w całości, jednorazowo. Spółka zaskarżyła tę decyzję. W procesie odwoławczym federalny trybunał finansowy powziął wątpliwości i skierował pytania prejudycjalne do TSUE. Sąd przyznał w tym sporze rację niemieckiemu fiskusowi.

 

Przychód powstaje dopiero po wykonaniu usługi

Gazeta Prawna, 2021-11-08, Agnieszka Pokojska

Jak potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3 listopada 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.410.2021.4.JKT przychód nie powstaje w momencie sprzedaży karty podarunkowej bądź vouchera, ale w momencie realizacji wynikających z nich świadczeń bądź w dacie utraty ważności. Spytała o to spółka, która oferuje różne usługi, np. jazdy samochodem sportowym po torze sportowym oraz towary. W tym celu zamierza sprzedawać karty podarunkowe i vouchery, przy czym zakres zastosowania kart byłby szerszy niż voucherów. Klienci mogliby wymieniać je na vouchery lub bezpośrednio na oferowane przez spółkę towary. Termin ważności kart i voucherów wynosiłby rok. Potem uiszczona zapłata by przepadała. Spółka chciała się upewnić, że nie będzie miała przychodu w momencie sprzedaży kart i voucherów. Jej stanowisko potwierdził dyrektor KIS.

 

Wycofanie części wkładu jest bez podatku

Gazeta Prawna, 2021-11-08, Agnieszka Pokojska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 2 listopada 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.373.2021.1.BS uznał, iż przychód z tytułu obniżenia wartości wkładu powstanie tylko wtedy, gdy wysokość otrzymanego za umarzane udziały wynagrodzenia bądź kwoty otrzymanej z odpłatnego zbycia udziałów w celu umorzenia będzie wyższa od wydatków poniesionych na nabycie lub objęcie tych udziałów. Spytała o to spółka z o.o., która jest komplementariuszem spółki komandytowej. Ma w niej udziały w zysku w wysokości 10 proc., natomiast jej udział w kapitale zakładowym jest większy niż 10 proc. Spółka rozważa obniżenie wkładu, co wiązałoby się z częściowym zwrotem wkładu pieniężnego. Spółka zapytała, czy w związku z tym nie będzie musiała zapłacić podatku dochodowego. Spółka uważała, że nie ma takiego obowiązku. Dyrektor KIS potwierdził, że zwrot części wkładu będzie neutralny podatkowo.

 

Najem nieruchomości od wydzielonej spółki nie jest obejściem prawa

Gazeta Prawna, 2021-11-08, Łukasz Zalewski

W wyroku z 4 listopada 2021 r., sygn. akt II FSK 573/19 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż nie są unikaniem opodatkowania czynności polegające na podziale spółki przez wydzielenie, wniesieniu do nowego podmiotu nieruchomości i następnie jej odpłatnym najmie. Sprawa dotyczyła spółki prowadzącej działalność w dwóch obszarach. W związku z nową strategią wspólnicy zaplanowali podział spółki przez wydzielenie. Do nowej spółki zostałaby wniesiona nieruchomość, z której nadal korzystałaby również stara spółka. Płaciłaby ona nowej czynsz za najem. Spółka zapytała, czy podział poprzez wydzielenie będzie oznaczał dla niej powstanie przychodu do opodatkowania. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił udzielenia interpretacji, bo stwierdził, że przedstawione przez spółkę elementy zdarzenia przyszłego mogą być przedmiotem decyzji z zastosowaniem klauzuli generalnej przeciw unikaniu opodatkowania. Potwierdził to szef Krajowej Administracji Skarbowej w opinii wydanej na wniosek organu. Spółka wniosła więc skargę do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z organem. NSA był jednak innego zdania.

 

Nieodpłatne świadczenia bez odliczenia VAT

Gazeta Prawna, 2021-11-09, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 listopada 2021 r., sygn. akt I FSK 1806/18 nieodpłatne świadczenia nie powinny być dokumentowane fakturą, bo ich nabywca nie ponosi ekonomicznego ciężaru VAT. W związku z tym nie ma on też prawa do odliczenia podatku naliczonego. Sprawa dotyczyła dwóch spółek: akcyjnej i komandytowej. Pierwsza była komandytariuszem drugiej. Wspólnicy rozważali rozwiązanie spółki komandytowej. Wskutek tego należące do niej prawa do znaków towarowych przeszłyby na spółkę akcyjną. Spółka komandytowa uzyskała interpretację, z której wynikało, że przeniesienie na rzecz wspólników praw do znaków towarowych będzie opodatkowane VAT. Wspólnicy zapytali, czy spółka akcyjna będzie mogła ten VAT odliczyć i czy trzeba będzie wystawić fakturę. Wspólnicy uważali, że spółka akcyjna będzie mogła odliczyć VAT, gdyż będzie wykorzystywać ten majątek do działalności opodatkowanej VAT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Interpretacja została zaskarżona, jednak sądy obu instancji utrzymał w mocy interpretację.

 

Odwrotne połączenie nie wyklucza rozliczenia straty podatkowej

Gazeta Prawna, 2021-11-09, Patrycja Fatyga

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 4 listopada 2021 r., sygn. akt I SA/Łd 558/21 orzekł, iż przy odwrotnym połączeniu nie ma zastosowania zakaz odejmowania straty. W przeciwnym razie doszłoby do dyskryminacji. Wniosek o interpretację złożyła spółka kapitałowa, w której 100% udziałów posiada inna spółka kapitałowa. Zakres działalności obu spółek jest zbieżny, dlatego ich właściciele zdecydowali o restrukturyzacji grupy poprzez połączenie spółki córki ze swoim jedynym udziałowcem. Połączenie miałoby się odbyć poprzez przeniesienie udziałów z udziałowca na spółkę, tzw. połączenie odwrotne. Spółka ta w poprzednich latach podatkowych ponosiła straty podatkowe z tytułu prowadzonej działalności. Chciała więc potwierdzić, że przejmując swojego udziałowca zachowa prawo do rozliczenia wygenerowanej w poprzednich latach straty podatkowej. Spółka uważała, że ma takie prawo, gdyż całość udziałów będzie w posiadaniu tych samych udziałowców, co przed połączeniem, a zmieni się tylko to, że dotychczas udziałowcy posiadali udziały w spółce przejmującej w sposób pośredni, a po połączeniu będą je posiadać bezpośrednio. Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem, jednak WSA uwzględnił skargę w całości.

 

Udział w przychodach z licencji to kapitały

Gazeta Prawna, 2021-11-09, Łukasz Zalewski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 4 listopada 2021 r., sygn. akt II FSK 347/19 oraz II FSK 353/19 orzekł, iż jeśli należności licencyjnych nie można bezpośrednio powiązać z przychodami operacyjnymi, to są to zyski kapitałowe. W sprawie chodziło o stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r.  Oba wyroki NSA dotyczyły spółek będących komplementariuszami innej spółki z grupy. Miały one w niej większość udziałów w zysku, a zarazem korzystały z uzyskanych przez nią praw licencyjnych do znaków towarowych. Spór dotyczył tego, do jakiego źródła zaliczać przychody obu spółek z udziału w zysku spółki komandytowej – do zysków kapitałowych czy do pozostałej działalności. Spółki uważały, że to przychód z pozostałej działalności. Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że najpierw trzeba ustalić źródło przychodów na poziomie spółki osobowej, a była nią wtedy jeszcze spółka komandytowa. Skoro więc przychody z licencji są co do zasady zaliczane do zysków kapitałowych, to tak samo należało je traktować u wspólników. Sądy obu instancji zaakceptowały stanowisko KIS.