Przegląd prasy podatkowej 09–13.08.2021 r.

| Do przeczytania w 5 min

Kiedy grunt z naniesieniami można uznać za niezabudowany

Rzeczpospolita, 2021-08-09, Natalia Dołowa

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 kwietnia 2021 r., sygn. akt I FSK 560/18 orzekł, iż oceniając możliwość zastosowania zwolnienia z VAT dla sprzedaży gruntu, w określonych przypadkach, ze względu na charakter gospodarczy transakcji, należy wziąć pod uwagę, czy obiekty posadowione na danym terenie mają znaczenie wiodące dla określenia go jako gruntu zabudowanego. Spółka, będąca właścicielem wielu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, miała wątpliwość, czy wobec sprzedaży niektórych nieruchomości gruntowych znajduje zastosowanie zwolnienie z VAT, tj. gdy następuje dostawa terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Chodziło o działki, na których istnieją tylko urządzenia przesyłowe, ale nie będą one przedmiotem dostawy oraz o działki z budynkami i budowlami, które także nie będą sprzedawane. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że sprzedaż tych nieruchomości nie skorzysta ze zwolnienia z VAT. Spółka zaskarżyła interpretację i w pierwszej instancji wygrała. NSA jednak uznał, iż sprawa wymaga ponownego rozpatrzenia przez WSA.

 

Płatności z tytułu gwarancji czynszowej nie podlegają VAT

Rzeczpospolita, 2021-08-09, Ewelina Dumania

Jak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 maja 2021 r., sygn. 0114-KDIP4-1.4012.161.2021.1.RMA otrzymanie świadczeń gwarancyjnych na podstawie zawartej umowy gwarancji czynszowej pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT. Tym samym beneficjent tej płatności nie będzie zobowiązany do udokumentowania jej fakturą. Spółka jest użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem posadowionego na nim budynku, który wynajmuje. W 2021 r. właściciel spółki sprzedał 100 proc. udziałów w spółce innemu podmiotowi. Jednocześnie, spółka, sprzedający i kupujący zawarli umowę gwarancji czynszowej. Zgodnie z umową, w przypadku, gdy spółka nie osiągnie zakładanego poziomu dochodów z nieruchomości, otrzyma od sprzedającego świadczenia gwarancyjne, mające na celu skompensowanie niedoborów dochodów z wynajmu powierzchni nieruchomości powstałych w wyniku okoliczności opisanych w umowie. Podmioty te wspólnie zapytały Dyrektora KIS o potwierdzenie ich stanowiska, że otrzymanie świadczeń gwarancyjnych na podstawie umowy będzie rozliczeniem pozostającym poza zakresem opodatkowania VAT. Organ podatkowy zaakceptował stanowisko podatników.

 

Wzajemne umorzenie zobowiązań w ramach ugody to przychód

Rzeczpospolita, 2021-08-09, Kinga Piotrowska

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 6 maja 2021r., sygn. akt I SA/Po 115/21 orzekł, iż w przypadku zawarcia ugody sądowej, w której strony nawzajem zwalniają się z ewentualnych możliwych, późniejszych i niepewnych roszczeń, przychód podatkowy powstaje u obu stron. W sprawie chodziło o spółkę, która zawarła ugodę sądową. Na mocy umowy kontrahent zwolnił spółkę z zapłaty spornych kar umownych oraz oświadczył, że nie będzie dochodził od niej spornych roszczeń z tytułu kar umownych i odszkodowań uzupełniających. W zamian podatnik zrzekł się dochodzenia od kontrahenta wszelkich istniejących i ewentualnych przyszłych roszczeń, w tym roszczeń o zapłatę jakichkolwiek odsetek. Spółka zapytała, czy powstanie z tego tytułu przychód. W opinii spółki nie dojdzie do wystąpienia przychodu po jej stronie. Organ uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Spółka wniosła skargę do sądu i przegrała.

 

Wymiana udziałów może być uzasadniona

Gazeta Prawna, 2021-08-09, Agnieszka Pokojska

2 czerwca 2021 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej wydał opinię zabezpieczającą, sygn. DKP1.8011. 20.2020, zgodnie z którą zakup spółki alternatywnej i wniesienie do niej udziałów innego podmiotu nie jest unikaniem opodatkowania. W sprawie chodziło o sytuację, w której osoby fizyczne nabyły 100% udziałów w kapitale zakładowym alternatywnej spółki inwestycyjnej. Następnie zamierzały wnieść do niej udziały posiadane w kapitale zakładowym spółki kapitałowej. Zgodnie z planami spółka kapitałowa miałaby wypłacić dywidendę na rzecz alternatywnej spółki inwestycyjnej, a spółka alternatywna – na rzecz osób fizycznych. Wnioskodawcy tłumaczyli, iż czynności te są elementem działań reorganizacyjnych zmierzających do utworzenia alternatywnej spółki inwestycyjnej i wyposażenia jej w odpowiednie kapitały, by docelowo mogła ona prowadzić działalność inwestycyjną.

Podatnicy zapytali, czy mimo korzyści podatkowych, nie będzie miała zastosowania klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Szef KAS zgodził się, że restrukturyzacja nie będzie ukierunkowana na unikanie opodatkowania, tylko na osiągnięcie celu inwestycyjnego.

 

Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości może być z podatkiem

Gazeta Prawna, 2021-08-12, Mariusz Szulc

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 lipca 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.317.2021.4.MD rekompensata za nielegalne korzystanie z gruntów powinna być powiększona o VAT od tego momentu, kiedy właściciel dowiedział się o takim bezumownym działaniu.

Odszkodowanie wypłacone za okres, kiedy właściciel nie wiedział jeszcze o takiej nielegalnej praktyce, nie podlega opodatkowaniu. Spytał o to powiat będący właścicielem jednej z nieruchomości. W 2016 r. jedna z firm włączyła tę działkę do własnej posesji, utwierdziła nawierzchnię kostką betonową i zbudowała fragment ogrodzenia. Trzy lata później wystąpiła do starosty z wnioskiem o nabycie gruntu.

Ten po raz pierwszy wtedy dowiedział się, że należąca do niego nieruchomość jest bezumownie wykorzystywana. Powiat naliczył posiadaczowi opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości zarówno za czas, kiedy jeszcze o nim nie wiedział, jak i za okres późniejszy. W opinii powiatu opłaty te nie powinny być powiększane o VAT. Dyrektor KIS zgodził się z nim tylko częściowo.

 

Opłaty za hotelowe zniszczenia są bez VAT

Gazeta Prawna, 2021-08-12, Mariusz Szulc

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 21 lipca 2021 r., sygn. ILPP2-2/4512-1-33/16-12/MS potwierdził, iż kwoty pobierane przez hotel od gości za zniszczony pokój, dodatkowe sprzątanie czy zgubiony rower to rekompensata za szkodę, a nie wynagrodzenie za jakąkolwiek odpłatną usługę. Nie należy więc powiększać ich o VAT. Chodziło o spółkę prowadzącą hotel i restaurację. Spółka zapytała o sytuację, w której hotelowi goście spowodują szkody w pokoju albo w innym pomieszczeniu, bądź uszkodzą wypożyczony sprzęt. W takiej sytuacji spółka pobiera opłaty, traktując to jako rekompensatę za poniesione przez nią koszty napraw, sprzątania, wymiany zniszczonego bądź zgubionego sprzętu. Czasem opłata stanowi odszkodowanie za utracone korzyści, np. gdy spowodowane przez gościa zniszczenia są na tyle poważne, że na czas naprawy trzeba wyłączyć pomieszczenia z funkcjonowania. W opinii spółki opłaty te nie podlegają VAT. Dyrektor KIS zgodził się z tym stanowiskiem.