Przegląd prasy podatkowej (09-13.11.2020)

| Do przeczytania w 5 min

Jak rozliczyć odstępne

Rzeczpospolita, 2020-11-09, Marcin Szymankiewicz

Zgodnie z interpretacją indywidualną dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 września 2020 r., sygn. S-ILPP1/4512-1-193/16/20-S/AP, należności wypłacone przez sprzedającego z tytułu odstąpienia przez niego od umowy przedwstępnej powinny zostać potraktowane przez nabywców jako opłaty niepodlegające podatkowi od towarów i usług. Otrzymane przez nabywców należności z tego tytułu nie stanowią bowiem wynagrodzenia za usługę.

Witaminy i szczepionki w kosztach CIT

Rzeczpospolita, 2020-11-09, Przemysław Wojtasik

W interpretacji indywidualnej z 30 października 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.423.2020.1.APO, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że wydatki na szczepienia przeciwko grypie oraz na nabycie witamin dla pracowników mogą być kosztem podatkowym spółki. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka zajmująca się produkcją okien. Spółka twierdziła, że powzięte przez nią czynności mają obniżyć ryzyko zachorowania pracowników. Spółka argumentowała, że im więcej osób przebywa na zwolnieniu albo kwarantannie, tym mniejsze firma ma możliwości produkcyjne, a w efekcie maleją jej obroty. W konsekwencji, w opinii spółki, ponoszone przez nią wydatki są związane z jej działalnością. Dyrektor KIS potwierdził to stanowisko.

Wsparcie w procesach księgowych bez podatku u źródła

Rzeczpospolita, 2020-11-09, Piotr Wysocki Michał Ilasz

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 6 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 2500/19, uznał, iż polska spółka, która wypłaca indyjskiemu usługodawcy wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez niego usług raportowania księgowego oraz wsparcia w procesowaniu zobowiązań i należności, wsparcia w procesach EXIM, a także wsparcia w zakresie sprawozdawczości finansowej nie pobiera podatku u źródła. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej. W ramach grupy, polska spółka ma zlecać część usług spółce powiązanej z siedzibą w Indiach. W opinii spółki, nabywane przez nią usługi nie mają charakteru menedżerskiego, technicznego, czy doradczego, a więc nie jest ona zobowiązana do poboru podatku u źródła. Organ nie zgodził się jednak z wnioskodawcą. Spółka zaskarżyła interpretację. Zarówno WSA w Łodzi, jaki i NSA przyznały rację podatnikowi.

Działania w strefie bez ograniczeń

Rzeczpospolita, 2020-11-10, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt II FSK 2568/19, przy wyliczaniu limitu wyłączenia z kosztów przy tzw. usługach niematerialnych nie uwzględnia się przychodów i kosztów ze źródeł, z których dochód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych albo jest z podatku zwolniony. Sprawa dotyczyła spółki, której produkcja odbywa się częściowo w specjalnej strefie ekonomicznej. Dochody uzyskane z działalności strefowej są zwolnione z podatku dochodowego. Spółka wskazała, że część ponoszonych przez nią wydatków to koszty nabycia świadczeń niematerialnych. Spółka zapytała, czy limit, od którego zależą ograniczenia w rozliczaniu wydatków na nabycie usług niematerialnych od podmiotów powiązanych należy wyliczyć bez uwzględnienia przychodów oraz kosztów uzyskanych z działalności strefowej – sama była takiego zdania. Ponadto, Spółka szukała także potwierdzenia tego, że ustalając nadwyżkę kosztów świadczeń niematerialnych ponad limit wskazany w ustawie, podlegającą wyłączeniu z kosztów, nie należy uwzględniać kosztów dotyczących działalności strefowej. Fiskus nie podzielił stanowiska spółki, jednak sądy obu instancji przyznały jej rację.

Działka dla wspólnika bez daniny

Rzeczpospolita, 2020-11-10, Monika Pogroszewska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji o sygn. 0111-KDIB2-3.4015.130. 2020.2.ASZ stwierdził, że przedsiębiorca posiadający 50 proc. udziałów spółki jawnej nie płaci podatku od spadków i darowizn z tytułu wycofania nieruchomości ze spółki i przekazania jej do jego majątku prywatnego. Z wnioskiem o interpretację wystąpił podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej. Kilka lat temu spółka nabyła dwie zabudowane działki na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Obecnie planowane jest wycofanie obu nieruchomości z ewidencji środków trwałych i majątku spółki jawnej oraz ich nieodpłatne przekazanie na potrzeby własne wspólników, proporcjonalnie do udziału każdego ze wspólników w zysku spółki jawnej. W wyniku tej czynności wkłady wspólników nie ulegną obniżeniu. Wnioskodawca zadał pytanie, czy od czynności nieodpłatnego przekazania nieruchomości do majątku prywatnego powstanie zobowiązanie w podatku od spadków i darowizn. W opinii podatnika zobowiązanie takie nie powstanie. W wydanej interpretacji Dyrektor KIS zgodził się z wnioskodawcą.

CIT od komandytowych może uderzyć w start-upy

Gazeta Prawna, 2020-11-12, Patrycja Dudek

Sejm uchwalił ustawę, w której znalazły się przepisy dotyczące objęcia spółek komandytowych podatkiem dochodowym. Takie rozwiązanie, oprócz wielu innych mankamentów, odbierze również ich wspólnikom możliwość wykorzystania nabytego już prawa do ulgi B+R. W znowelizowanych przepisach znalazł się zapis, zgodnie z którym wspólnicy spółek komandytowych (a także spółek jawnych), którzy przed dniem objęcia ich spółek podatkiem dochodowym od osób prawnych dokonywali odliczeń od podstawy opodatkowania zachowują prawo do tych odliczeń według dotychczasowych reguł. Jednocześnie, ulga B+R jest przewidziana dla podatników uzyskujących przychody ze źródła jakim jest działalność gospodarcza, natomiast wskutek planowanej nowelizacji przychody wspólników z udziałów w spółce komandytowej przestaną być już traktowane jako działalność gospodarcza – zaczną być uznawane za przychody z udziału w zyskach osób prawnych (o ile zyski te zostaną wypłacone). To źródło przychodu nie daje natomiast prawa do korzystania z ulgi B+R. Gdy więc spółka komandytowa stanie się podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, to jej wspólnicy nie będą już mogli kontynuować dotychczasowych odliczeń, jeżeli nie będą mieli innych przychodów, które można byłoby zaliczać do działalności gospodarczej – wspólnik, który będzie jedynie udziałowcem w spółce komandytowej, zostanie pozbawiony możliwości odliczenia już poniesionych kosztów kwalifikowanych.