Przegląd prasy podatkowej 10–14.01.2021

| Do przeczytania w 2 min

Spółka może kupować usługi od byłych pracowników

Rzeczpospolita, 2022-01-13, Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 grudnia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.683.20221.3.AK, spółce wolno odliczyć podatek VAT z faktur wystawionych przez przedsiębiorców, którzy niedawno byli u niej zatrudnieni. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka z o.o. zatrudniająca wykwalifikowanych specjalistów, którzy realizują zlecone przez klientów projekty. Podkreśla, że pozyskanie profesjonalnej kadry w branży IT jest coraz trudniejsze. Wynika to z dużej konkurencji płacowej oraz zwiększających się wymagań specjalistów co do wysokości wynagrodzenia. Oczekują oni także elastycznej formy współpracy: możliwości swobodnego wyboru miejsca i czasu wykonywania usług, działania na rzecz kilku podmiotów oraz większej samodzielności w organizacji zadań. Z tego względu spółka planuje zmiany zasad współpracy z pracownikami. Zainteresowane osoby będą mogły świadczyć dla niej usługi jako przedsiębiorcy. Spółka zapytała, czy może odliczyć VAT z wystawionych przez przedsiębiorcę faktur. W jej opinii tak, gdyż nabywane usługi są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Fiskus zgodził się z przedstawionymi argumentami.

Interpretacja indywidualna to nie APA

Gazeta Prawna, 2022-01-13, Mariusz Szulc

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 11 stycznia 2022 r., sygn. akt II FSK 990/19, uznał, że Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie może odmówić wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli przedsiębiorca pyta, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu cenę zapłaconą w ramach restrukturyzacji podmiotowi powiązanemu. Chodziło o spółkę należącą do międzynarodowej grupy kapitałowej. W ramach restrukturyzacji przeniesiono produkcję wymagającą największych nakładów pracy do innych krajów. W związku z tym spółka nabyła od podmiotu powiązanego część segmentów produkcyjnych, sprzedażowych i dystrybucyjnych. Cena obejmowała wynagrodzenie za: wyposażenie techniczne i maszyny, surowce, półprodukty i zapasy oraz za przejęcie funkcji i ryzyk. Obie strony zgodziły się na dostosowanie ostatecznej ceny sprzedaży, jeśli pojawiłyby się istotne odchylenia od pierwotnych założeń finansowych. Doszłoby wtedy do korekty cen transferowych, którą przeprowadziłaby niezależna firma audytowa. Spółka uważała, że wynagrodzenie, które zapłaciła sprzedawcy, może odliczyć od przychodu. W jej opinii wyposażenie techniczne i maszyny powinna amortyzować, natomiast cenę surowców, zapasów i półproduktów będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu z chwilą sprzedaży gotowego produktu. Z kolei cena za przejęcie funkcji i ryzyk powinna być kosztem pośrednim, odliczanym od przychodu w momencie poniesienia. Dyrektor KIS odmówił wydania interpretacji indywidualnej. Uznał bowiem, że w tym wypadku właściwy jest wniosek o uzyskanie uprzedniego porozumienia cenowego. Nie zgodziły się z nim sądy obu instancji.