Przegląd prasy podatkowej (10-14.02.2020)

| Do przeczytania w 8 min

Nowy limit samochodowy w CIT dotyczy też najmu

Dziennik Gazeta Prawna, 2020-02-10, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 7 lutego 2020 r. (sygn. akt III SA/Wa 1512/19), opłaty związane z najmem samochodów osobowych zalicza się do kosztów uzyskania przychodów przy uwzględnieniu ustawowego limitu 150 tys. zł. W przedmiotowej sprawie spółka najpierw sama zawierała umowy leasingu operacyjnego lub najmu samochodów osobowych, a następnie pojazdy te udostępniała swoim klientom. Płacone przez spółkę wynagrodzenie z tytułu leasingu obejmowało spłatę wartości samochodu, natomiast opłaty za najem związane były wyłącznie ze świadczoną usługą. Spółka powzięła wątpliwość, czy opłaty związane z leasingiem lub najmem pojazdów wykorzystywanych następnie do prowadzenia przez spółkę podstawowej działalności gospodarczej oraz do odpłatnego udostępniana pojazdów klientom może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w pełnej wysokości. Zdaniem spółki, w obu przypadkach, samochody wykorzystywane są do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym działalności polegającej na odpłatnym oddaniu samochodu do używania jako leasingodawca. W konsekwencji, jeśli uiszczane opłaty nie obejmują spłaty wartości samochodu, to ustawowy limit nie powinien znaleźć zastosowania. Odmienne stanowisko zaprezentował Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który stwierdził, że spółka w rzeczywistości wykorzystuje samochody w sposób mieszany i dlatego nie może stosować wyłączenia przewidzianego dla podmiotów zawodowo zajmujących się oddawaniem aut do odpłatnego używania. W konsekwencji spółka powinna stosować ograniczenia wynikające z ustawy. Z powyższym stanowiskiem zgodził się także WSA w Warszawie.

Składki na ubezpieczenie bez podatku u źródła

Dziennik Gazeta Prawna, 2020-02-10, Mariusz Szulc

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 22 stycznia 2020 r. (sygn. akt I SA/Bd 655/19) orzekł, że ubezpieczenie nie jest świadczeniem podobnym do gwarancji, dlatego składka z tytułu ubezpieczenia zapłacona za granicą nie podlega opodatkowaniu w Polsce. Sprawa dotyczyła spółki, która nabyła usługi ubezpieczeniowe od zagranicznego kontrahenta. Zakres usług obejmował ubezpieczenie mienia spółki, utratę marży oraz ryzyko terroryzmu zakładu produkcyjnego. Spółka stała na stanowisku, że od ww. usług nie potrąca się podatku u źródła. Odmiennego zdania był Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który twierdził, że usługi ubezpieczeniowe wypełniają zakres usług gwarancyjnych, co powoduje obowiązek poboru podatku. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację spółce. Sąd podkreślił, że usługi ubezpieczeniowe nie są usługami podobnymi do usług gwarancyjnych, co znajduje potwierdzenie w przepisach ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.

Sprzedaż hipermarketu bez wyłączenia z VAT

Rzeczpospolita, 2020-02-10, Adam Kopczyński

Sprzedaż nieruchomości może podlegać opodatkowaniu VAT, jeżeli zbywana nieruchomość nie jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa – takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 24 stycznia 2020 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.702. 2019.3.AZ. W przedmiotowej sprawie o interpretację wystąpili podatnicy, którzy zamierzają zawrzeć umowę sprzedaży nieruchomości – na podstawie umowy ma dojść do przeniesienia użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności budynków, budowli i urządzeń trwale związanych z gruntem, w tym budynku hipermarketu, stacji paliw, parkingu i kiosków poboru opłat. Wnioskodawcy planują złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy nieruchomości. Nabywca ma przejąć prawa wynikające z umów najmu oraz prawa zabezpieczające wykonanie zobowiązań przez najemców, przy czym nie dojdzie do przeniesienia praw z ogółu działalności handlowej zbywcy – w istocie, nabywca zamierza wynajmować zakupioną nieruchomość zbywcy oraz dotychczasowym najemcom. Wnioskodawca poszukiwał potwierdzenia, że transakcja powinna być opodatkowana na gruncie VAT. Z taką interpretacją zgodził się Dyrektor KIS uznając, że sprzedaż nieruchomości, na której mieści się przedsiębiorstwo, podlegać będzie opodatkowaniu, jeżeli nabywca nie ma zamiaru kontynuowania działalności handlowej zbywcy, a transakcja nie obejmuje elementów, które są niezbędne do prowadzenia danej działalności.

Udostępnianie powierzchni w internecie z podatkiem u źródła

Rzeczpospolita, 2020-02-10, Jagoda Dobrucka

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 stycznia 2020 roku, nr 0111-KDIB1-1.4010.449.2019.2.SG, pośrednictwo w udostępnianiu powierzchni reklamowych na stronach internetowych podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła. Według prezentowanego przez podatnika stanu faktycznego, spółka zamierza świadczyć usługi pośrednictwa w udostępnianiu powierzchni na stronach internetowych we współpracy ze spółką ze Szwecji. Zgodnie z planowanym mechanizmem działania, wnioskodawca będzie otrzymywał od reklamodawców należności za dokonane udostępnienie powierzchni reklamowej, a następnie po potrąceniu wynagrodzenia za świadczone pośrednictwo nastąpi przekazanie należności spółce szwedzkiej. Podmiot ten z kolei będzie wypłacał środki właścicielom stron internetowych. W ocenie Dyrektora KIS, należności z tytułu świadczonych usług kojarzenia reklamodawców z wydawcami stanowią należności z tytułu usług reklamowych i należą do katalogu czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem u źródła. Oznacza to, że płatnikiem podatku u źródła jest wnioskodawca, albowiem dokonuje on przekazania należności wypłaconych przez reklamodawców szwedzkim właścicielom stron internetowych.

Podatnik decyduje, jak prowadzi interesy

Rzeczpospolita, 2020-02-11, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z 11 grudnia 2019 roku, sygn. akt I SA/Bd 658/19, organ podatkowy nie powinien kwestionować sposobu prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika, celowości danych działań oraz sposobu, w jaki podatnik pragnie cel osiągnąć. Oznacza to, że wybór odpowiednich rozwiązań ekonomicznych w prowadzonej działalności należy wyłącznie do kompetencji przedsiębiorcy. Sprawa dotyczyła spółki, która w ocenie fiskusa nieprawidłowo rozliczyła podatek dochodowy od osób prawnych za 2015 rok. Zgodnie ze stanowiskiem organu podatkowego, spółka dokonała zawyżenia kosztów podatkowych w związku z przeprowadzonym procesem zmian własnościowych i restrukturyzacji – zakwestionowano koszty rozpoznane z tytułu pełnienia przez spółkę funkcji komandytariusza innej spółki. W ocenie fiskusa, działanie podatnika było nieuzasadnione ekonomicznie i gospodarczo. Z takim stanowiskiem nie zgodził się WSA w Bydgoszczy wskazując, że wydatki ponoszone przez przedsiębiorcę powinien charakteryzować określony cel. Z uwagi jednak na podejmowanie decyzji gospodarczych w warunkach niepewności i ryzyka, wymaganie od podatnika pełnej skuteczności działania jest niemożliwe. Organ podatkowy nie powinien zatem kwestionować sposobu prowadzenia działalności gospodarczej przez podatnika, tego, co jest celowe, a także oceny i wyboru sposobu działania.

Prezenty dla kontrahentów to reprezentacja

Dziennik Gazeta Prawna, 2020-02-11, Mariusz Szulc

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 lutego 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.489.2019.1.MZA) wydatki na zakup biletów i voucherów na wydarzenia kulturalne dla kontrahentów nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Sprawa dotyczyła spółki, świadczącej usługi reklamowe, która cyklicznie zaprasza swoich klientów na wydarzenia kulturalne, podczas których wręcza im vouchery na zakup książek i płyt muzycznych. Zdaniem spółki, wydatki na bilety i vouchery są związane z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą i nie stanowią wydatków o charakterze reprezentacyjnym. Nieodpłatne ich przekazywanie ma na celu wyróżnienie spółki pośród konkurencji i w konsekwencji wpływa na zwiększenie przychodów. Spółka podkreślała, że działania te pozwalają jej budować pozytywne i trwałe relacje z kontrahentami. Z takim stanowiskiem nie zgodził się jednak organ podatkowy, który uznał, że głównym celem podejmowanych przez spółkę działań jest wykreowanie pozytywnego wizerunku spółki jako podmiotu gospodarczego. W konsekwencji wydatki te mają charakter reprezentacyjny i powinny zostać wyłączone z kosztów uzyskania przychodów.

Znika luka w podatku od przychodów z budynków

Dziennik Gazeta Prawna, 2020-02-11, Mariusz Szulc

Stosownie do interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 lutego 2020 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.509.2019.1.AW) podatek od przychodów z budynków obciąża podmiot, który użytkuje budynek i dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Z wnioskiem wspólnym o wydanie interpretacji wystąpili właściciel gruntu oraz dzierżawca, który zamierzał wznieść na tym gruncie centrum handlowe oraz dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Zarówno właściciel gruntu, jak i dzierżawca uważali, że nie są podmiotami, na których ciąży tzw. podatek minimalny. Wątpliwości wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznając, że skoro dzierżawca wprowadzi do ewidencji środków trwałych budynek i zamierza dokonywać od niego odpisów amortyzacyjnych to będzie on zobowiązany do zapłaty podatku od przychodów z budynków. Bez znaczenia pozostaje w tym przypadku tytuł własności.

Podstawa opodatkowania w sytuacji ustalenia ceny poniżej wartości rynkowej towaru

Rzeczpospolita, 2020-02-12, Katarzyna Smoleń

Organ podatkowy nie doszacuje podstawy opodatkowania zakupu towaru, jeśli celem transakcji nie było obejście prawa – takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 listopada 2019 roku, nr 0111-KDIB3-1.4012.577.2019.2.IK. W przedmiotowej sprawie o interpretację indywidualną wystąpiła spółka zajmująca się ochroną przeciwpożarową i ratownictwem medycznym. Spółka świadczyła usługi dla elektrowni, a ponadto zawarła umowę leasingu dwóch samochodów, które miały być wykorzystane przy świadczeniu usług na rzecz kontrahenta. Wynagrodzenie otrzymywane przez spółkę z tytułu świadczonych usług miało zostać powiększone o wartość rat leasingowych, natomiast po zakończeniu świadczenia usług spółka miała wydać (sprzedaż) elektrowni samochody. Strony planują zawrzeć przyszłą umowę sprzedaży samochodów za łączną cenę 1 tys. zł – pomimo ich znacznie wyższej wartości rynkowej. Podatnik pragnął ustalić, czy podstawą opodatkowania VAT będzie kwota transakcji pomniejszona o kwotę podatku oraz czy organ podatkowy nie określi podstawy zgodnie z wartością rynkową towaru. Jak zauważył wnioskodawca, w opisanej sprawie nie znajdują zastosowania ustawowe wyjątki, które uniemożliwiają zastosowanie zasad ogólnych ustalenia podstawy opodatkowania. Jak zauważyła spółka, nie można również mówić o nadużyciu prawa, gdyż sprzedaż poniżej ceny rynkowej jest w tym przypadku uzasadniona. Fiskus uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.


Przegląd orzecznictwa:

 
Wyrok NSA z dnia 8 marca 2019 r. (sygn. akt II FSK 772/17)

Użyte w art. 59 § 1 pkt 3 u.p.e.a. określenie „egzekwowany obowiązek”, nieobejmujące odsetek za zwłokę egzekwowanych łącznie z należnością główną, nie może stanowić podstawy do umorzenia postępowania egzekucyjnego, gdy okresy naliczenia odsetek za zwłokę były nieprawidłowo wskazane w tytule wykonawczym.

Wyrok NSA z dnia 4 grudnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 3459/17)

Reasumując, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że skuteczne przerwanie biegu terminu przedawnienia może zaistnieć w okresie nieprzedawnienia w momencie, gdy zajęcie zabezpieczające przekształci się w zajęcie egzekucyjne.