Przegląd prasy podatkowej (10-14.06.2019)

| Do przeczytania w 8 min

 

Odsetki po trzech miesiącach są niezgodne z prawem unijnym

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-06-10, Łukasz Zalewski

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w wyroku z 29 maja 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 3087/18, uznał, że nabywca usług budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek za zwłokę, jeżeli wykaże VAT należny od tej transakcji po upływie trzymiesięcznego terminu. Zgodnie z ustawą o VAT, podatnicy mają trzy miesiące na wykazanie podatku należnego w deklaracji za miesiąc, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku niedotrzymania tego terminu, podatek należny powinien być zadeklarowany w miesiącu powstania obowiązku podatkowego, natomiast podatek naliczony w bieżącym okresie. Ponadto podatnik musi zapłacić odsetki od zaległości podatkowych. Sprawa dotyczyła spółki budowlanej korzystającej z usług podwykonawców. Czasem zdarza się, iż podwykonawcy wystawiają faktury z opóźnieniem. Spór z fiskusem dotyczył konieczności zapłaty odsetek w sytuacji wystawienia przez podwykonawców faktur z opóźnieniem. Sąd uznał, że przepisy nakazujące podatnikom zapłatę odsetek za zwłokę w przypadku przekroczenia ustawowego terminu są niezgodne z zasadą neutralności w VAT i z przepisami Unii Europejskiej.

Firmowa nieruchomość dla rodziny bez podatku

Rzeczpospolita, 2019-06-10, Monika Pogroszewska

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 maja 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.139.2019.4.MD, darowizna nieruchomości wykorzystywanej w działalności gospodarczej nie podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Opisywane zdarzenie przyszłe dotyczyło podatnika, który zamierzał wycofać się z prowadzonej działalności gospodarczej. We wniosku skierowanym do Dyrektora KIS przedsiębiorca wskazał, iż w prowadzonej działalności wykorzystuje nieruchomość, którą planuje nieodpłatnie przekazać siostrze, co ma nastąpić po zniesieniu małżeńskiej wspólności majątkowej lokalu. Pytanie podatnika dotyczyło skutków opisywanej darowizny w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Organ zgodził się ze stanowiskiem prezentowanym przez przedsiębiorcę, który uważał, iż takie działanie nie zobowiązuje go do zapłaty PIT. Ponadto organ przypomniał, że czynność dokonania darowizny nie może stanowić jednocześnie przedmiotu opodatkowania w świetle przepisów o podatku od spadków i darowizn oraz o podatku dochodowym. W dalszej kolejności organ wskazał, że zawarcie umowy darowizny środka trwałego jest jednoznaczne z zakończeniem dokonywania odpisów z tytułu jego amortyzacji. Niemniej jednak, takie zbycie nie obliguje podatnika do korekty odpisów amortyzacyjnych dokonanych w przeszłości.

TSUE rozwikła gastronomiczny węzeł gordyjski

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-06-10, Mariusz Szulc

W postanowieniu z 6 czerwca 2019 r., sygn. akt I FSK 1290/18, Naczelny Sąd Administracyjny zdecydował skierować pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w przedmiocie ustalenia na potrzeby VAT definicji usługi restauracyjnej. Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra Finansów, do gotowych posiłków przeznaczonych do bezpośredniej konsumpcji należy doliczać stawkę 8% VAT, ponieważ jest to usługa gastronomiczna. Z kolei do sprzedaży gotowych posiłków i dań stosuje się stawkę 5% VAT. Sąd kasacyjny skierował pytanie do TSUE dotyczące kwestii uznania za usługę restauracyjną sprzedaży dań gotowych, w przypadku gdy klient może spożyć je na miejscu, korzystając z udostępnionej infrastruktury i nie korzysta z wyspecjalizowanej obsługi kelnerskiej oraz ma ograniczone możliwości personalizacji swojego zamówienia, a proces zamówienia jest uproszczony i częściowo zautomatyzowany. Ponadto sąd zapytał czy możliwość skorzystania z oferowanej infrastruktury stanowi istotną część świadczenia.

Czy korzystanie z oprogramowania podlega podatkowi u źródła

Rzeczpospolita, 2019-06-10, Adrian Błaszkiewicz

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 maja 2018 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.104.2019.1.MS, zapłata za licencję umożliwiającą korzystanie z oprogramowania komputerowego, na podstawie której można udzielać dalszych sublicencji, podlega opodatkowaniu podatkiem u źródła. W przedmiotowej sprawie spółka zamierzała zawrzeć z chorwackim rezydentem podatkowym umowę licencyjną na korzystanie z oprogramowania komputerowego, na mocy której będzie uprawniona do udzielania dalszych sublicencji. Spółka uważała, że wynagrodzenie wypłacane zagranicznemu podmiotowi nie stanowi należności licencyjnych w rozumieniu polsko-chorwackiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, wobec czego nie będzie ona zobowiązana do pobierania podatku u źródła. Organ podatkowy uznał jednak stanowisko spółki za nieprawidłowe, wskazując, że jeżeli nabywca oprogramowania będzie mógł je wykorzystywać w szerszym zakresie niż użytkownik programu komputerowego – a więc nie będzie to jedynie licencja typu „end-user” – to należy uznać, że należność za to oprogramowanie jest należnością licencyjną. W konsekwencji, spółka będzie zobowiązana do pobrania zryczałtowanego podatku od należności wypłacanych na rzecz zagranicznego podmiotu.

Potrącenie to nie sposób na drakońską daninę

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-06-10, Mariusz Szulc

W wyroku z 6 czerwca 2019 r., sygn. akt II FSK 1722/17, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że potrącenie odszkodowania za zakaz konkurencji z roszczeniem przysługującym pracodawcy wobec byłego menadżera nie pozwoli na uniknięcie 70% stawki PDOF od nadwyżki odszkodowania ponad miesięczne wynagrodzenie otrzymywane przez podatnika w ciągu poprzednich sześciu miesięcy. Przepisy te obowiązują od 2016 r. i dotyczą pracowników i menadżerów spółek, w których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego posiada ponad połowę głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. W omawianej sprawie spółka uznała, że na skutek dokonanego potrącenia zastosowania nie znajdzie 70% stawka. Swoje stanowisko popierała przepisami kodeksu cywilnego, mówiącymi o tym, że nie można uznać, że u byłego prezesa spółki pojawi się z tytułu wspomnianego potrącenia przychód. Ze zdaniem spółki nie zgodził się ani fiskus, ani sądy obu instancji, które przypomniały, że samo potrącenie jest z definicji prawem obu stron i przysługuje także prezesowi. NSA dodatkowo zauważył, że przyjęcie odmiennej interpretacji pozwoliłoby na obejście omawianej stawki.

Sporadyczna dostawa nie pozbawia zwolnienia

Rzeczpospolita, 2019-06-12, Aleksandra Tarka

Dodatkowe wynagrodzenie z tytułu organizacji transportu do klienta towarów wyprodukowanych w specjalnej strefie ekonomicznej należy kwalifikować jako przychód z działalności strefowej. Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 kwietnia 2019 r., sygn. akt II FSK 1149/17, incydentalnie organizowany transport towarów, który nie jest uwzględniony w treści zezwolenia strefowego, nie pozbawia spółkę możliwości zastosowania preferencji podatkowej właściwej dla działalności prowadzonej w SSE w zakresie przychodów zrealizowanych na organizacji transportu. Na podstawie zezwolenia strefowego spółka prowadzi działalność produkcyjną w zakresie wyrobów medycznych i farmaceutycznych. Co do zasady, kontrahent samodzielnie odbiera zrealizowane zamówienie, a jedynie w wyjątkowych sytuacjach spółka organizuje dostawę towarów i osiąga z tego tytułu dodatkowy przychód. W 2016 r. spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczył zakresu preferencji podatkowych dla działalności strefowej. Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach, przychodów osiąganych z tytułu transportu nie należy utożsamiać z dochodem uzyskiwanym z działalności strefowej. Brak wskazania tej czynności w zezwoleniu strefowym skutkuje bowiem pozbawieniem podatnika możliwości skorzystania z preferencji podatkowych. Przeciwne stanowisko zaprezentował Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu oraz NSA, które podkreśliły szerszą wykładnię przedmiotu zezwolenia strefowego. Zgodnie z uzasadnieniem NSA, w przypadku kwalifikowania danych czynności jako działalność strefową kluczowy jest ich ścisły, nierozerwalny i funkcjonalny związek z działalnością podstawową, którego skutkiem jest zapewnienie generowania przychodu spółce.

Wzajemne poręczenia w grupie to nieodpłatne świadczenia

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-06-13, Łukasz Zalewski

W wyrokach z 30 maja 2019 r., sygn. akt II FSK 1773/17 oraz II FSK 1774/17, Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że w przypadku udzielenia sobie przez spółki wzajemnego poręczenia powstaje przychód podatkowy. W analizowanej sprawie spółki przystąpiły do wewnątrzgrupowej polityki zabezpieczania zobowiązań kredytowych, zgodnie z którą każdy z uczestników może zarówno otrzymać poręczenie od innej spółki z grupy, jak i sam go udzielić. W związku z tym, uważały one, że wzajemne poręczenia nie są ani świadczeniem nieodpłatnym, ani częściowo odpłatnym, nie podlegają więc one opodatkowaniu PDOP. Zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu, jak i NSA uznały, że omawianych świadczeń nie można uznać za ekwiwalentne. Samo zobowiązanie się spółki do zaoferowania poręczenia na żądanie któregokolwiek z członków grupy nie jest równoznaczne z jego przyjęciem przez wierzyciela. Ponadto, zgodnie z aktualnie utrwalonym orzecznictwem, poręczenie ustanowione bez wynagrodzenia jest dla dłużnika przychodem z nieodpłatnych świadczeń w rozumieniu UPDOP. W przypadku realizacji poręczenia spółki nie będą też mogły zaliczyć wydatku do kosztów uzyskania przychodu.

Córka dziedziczy liniowy PIT po ojcu

Rzeczpospolita, 2019-06-13, Przemysław Wojtasik

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 3 czerwca 2019 r., sygn. akt I SA/Kr 339/19, sposób opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej podlega sukcesji. W opisywanym stanie faktycznym oznacza to, że osoba przejmująca spadek nie jest zobowiązana do złożenia oświadczenia o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym, albowiem kontynuuje ona taki sposób opodatkowania, jeżeli stosowany był przez spadkodawcę. Sprawa dotyczyła podatniczki, która odziedziczyła w spadku prawa i obowiązki wspólnika spółki komandytowej. Podatniczka w ciągu miesiąca poinformowała urząd skarbowy o wyborze opodatkowania stawką liniową. Dyrektor KIS zaprezentował jednak stanowisko, iż złożenie oświadczenia o wyborze sposobu opodatkowania nastąpiło po przekroczeniu ustawowego terminu, którym wówczas był dzień uzyskania pierwszego przychodu. WSA w Krakowie nie zgodził się z taką interpretacją organu. Jak wynika z uzasadnienia wyroku, prawa o charakterze niemajątkowym, w tym wybór sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, podlegają sukcesji w drodze nabycia spadku. W opisywanej sytuacji oświadczenie o wyborze stawki podatkowej nie jest zatem potrzebne.


Przegląd orzecznictwa:

Wyrok NSA z dnia 11 kwietnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 173/19)

Uzyskanie przychodów z udziału w spółce osobowej nie wyłącza możliwości opodatkowania kartą podatkową na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2017r. poz. 2157 ze zm.).

Wyrok NSA z dnia 29 maja 2019 r. (sygn. akt I FSK 282/19)

Doręczenie tytułu wykonawczego nie może być w każdym przypadku traktowane jako przesłanka sine qua non skutecznego wniesienia zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym, w rozumieniu art. 27 par. 1 pkt 9 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1201 ze zm.).