Przegląd prasy podatkowej (10-14.08.2020)

| Do przeczytania w 6 min

Choć sprzedawca chce split payment, nabywca nie zawsze musi go słuchać

Rzeczpospolita, 2020-08-10, Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 lipca 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.319.2020.1.KO, oznaczenie przez sprzedawcę faktury dopiskiem „Mechanizm podzielonej płatności” nie zmusza nabywcy do stosowania split payment, jeśli transakcja nie jest nim objęta. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka z o.o., która chciała dokumentować swoje usługi fakturami z dopiskiem „Mechanizm podzielonej płatności” bez względu na to, czy taki obowiązek ją dotyczy, czy też nie. Spółka zadała pytanie, czy takie postępowanie jest prawidłowe. Dyrektor KIS nie wykluczył takiego postępowania, jednakże zwrócił uwagę, iż choć nie jest to praktyka prawidłowa, nie ma takiego zakazu, a nabywca nie musi się do tego stosować, gdy transakcja tego nie wymaga.

Fiskus wydał interpretacje w sprawie subwencji finansowej

Rzeczpospolita, 2020-08-10, Tomasz Król

27 lipca 2020 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretacje w temacie subwencji finansowej otrzymanej przez podatnika w związku z COVID-19. Dyrektor KIS w jednej z interpretacji (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.217.2020.2.AR) stwierdził m.in., że subwencja nie stanowi przychodu w momencie jej otrzymania, z kolei wydatki z niej sfinansowane mogą stanowić koszt podatkowy, jeśli spełniona została ogólna zasada rozpoznawania kosztów. Z kolei w kolejnej interpretacji (sygn. 0111-KDIB2-2.4014.111.2020.2.MZ) Dyrektor KIS uznał, że nie trzeba płacić PCC w związku z zawarciem umowy o przyznanie i wypłatę subwencji finansowej.

Niezarejestrowany nabywca nie skorzysta z zerowego VAT

Gazeta Prawna, 2020-08-10,Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 sierpnia 2020 r., sygn. akt I FSK 1650/17, jeśli polski dostawca wiedział, że unijny nabywca nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT-UE, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów nie może podlegać opodatkowaniu stawką zerową. Sprawa dotyczyła spółki, która dokonała dostawy towaru do kontrahenta w Hiszpanii. Ten z kolei, w przeciwieństwie do spółki, nie był zarejestrowany dla potrzeb unijnego VAT. W opinii spółki mogła ona opodatkować dostawę stawką VAT w wysokości 0%. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej oraz sądy nie zaakceptowały stanowiska spółki, wskazując, że jednym z warunków dla zastosowania preferencyjnej stawki jest to, aby nabywca towarów był podatnikiem podatku od wartości dodanej zidentyfikowanym na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju. W świetle orzecznictwa TSUE, zastosowanie stawki 0% byłoby możliwe, gdyby Spółka wskazała na inne elementy potwierdzające, że nabywca jest podatnikiem działającym w charakterze podatnika VAT-UE. Przy czym, jak podkreśliła sędzia NSA, byłoby to możliwe tylko wówczas, gdyby polska spółka nie była świadoma, że hiszpański podmiot nie jest zarejestrowany.

Delegowani muszą płacić PIT od noclegów na koszt pracodawcy

Gazeta Prawna, 2020-08-11, Patrycja Dudek

W wyroku z 5 sierpnia 2020 r., sygn. II FSK 467/18, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż nocleg na koszt pracodawcy, podlega opodatkowaniu, jeśli podatnik nie jest w podróży służbowej a koszt noclegu przekracza 500 zł miesięcznie. W sprawie chodziło o informatyka zatrudnionego w niemieckiej spółce, oddelegowanego na dwa lata do pracy w Polsce. Polska firma, do której był oddelegowany, pokryła koszty wynajmu mieszkania a następnie obciążała nimi niemiecką spółkę. We wniosku o interpretację zapytano, czy pokrycie kosztów najmu lokalu przez pracodawcę jest dla oddelegowanego przychodem podlegającym opodatkowaniu. Obcokrajowiec uważał, że przychodu nie ma, gdyż zapewnienie zakwaterowania leży w interesie samego pracodawcy. Organ podatkowy nie zgodził się z tym stanowiskiem. Mimo iż WSA podzielił zdanie wnioskodawcy, to jednak NSA podtrzymał negatywną interpretację.

Udział w PGK to także utrata przywilejów

Gazeta Prawna, 2020-08-11, Agnieszka Pokojska

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 10 czerwca 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.118.2020.1.AT, spółka nie może korzystać z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych zaraz po wyjściu z podatkowej grupy kapitałowej. Chodziło o spółkę, która w latach 2011–2019 była członkiem PGK. Po utracie bytu prawnego przez PGK, spółka chciała skorzystać z możliwości wpłacania uproszczonych zaliczek. Nie zgodził się z tym Dyrektor KIS, stwierdzając, że uprawnienie to będzie przysługiwać spółce dopiero w 2022 r., jeżeli w deklaracji CIT-8 złożonej w 2021 r. wykaże ona podatek należny. Również w odniesieniu do argumentacji dotyczącej rozliczenia strat podatkowych, organ nie zgodził się ze spółką, że w okresie istnienia PGK, lata podatkowe nie biegną.

Inna nazwa nie jest gwarancją pełnej korzyści

Rzeczpospolita, 2020-08-12, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z 16 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Ke 164/20, orzekł, iż odmienne nazewnictwo dla usług, których istotą jest udzielanie fachowych porad opartych na wiedzy, nie powinno wpływać na różnicowanie sposobu ich postrzegania na gruncie przepisu limitującego koszty usług niematerialnych. We wniosku o interpretację spółka wskazała, że w związku z przynależnością do grupy i celami strategicznymi nabywa usługi wewnątrzgrupowe, które można podzielić na dziesięć kategorii, w tym m.in. zarządzanie ogólne, zarządzanie zasobami ludzkimi, w zakresie finansów, geologiczne, wsparcia technicznego oraz IT. Spółka podkreślając, że usługi te mają charakter kompleksowy, zapytała, czy w odniesieniu do opłat na ich nabycie zastosowanie ma ograniczenie dotyczące kosztów. W wydanej interpretacji organ uznał, że dla części usług ograniczenia będą miały zastosowanie. Sprawa trafiła do WSA, który zgodził się z organem podatkowym, iż nabywane przez spółkę usługi z zakresu finansów oraz usług geologicznych posiadają cechy charakterystyczne dla świadczeń objętych ograniczeniem. Usługi finansowe, zdaniem WSA, mają tożsame lub podobne cechy jak usługi doradcze, a ich istotą jest udzielanie fachowych porad. Analiza zakresu usług geologicznych pozwala z kolei stwierdzić, iż posiadają cechy usług kontroli objętych ograniczeniem. Interpretacja została jednakże uchylona, ponieważ fiskus nie wyjaśnił, czy bezpośredni związek usług geologicznych oraz wsparcia technicznego z prowadzoną działalnością może wpłynąć na zastosowanie wyłączenia z limitowania.

Odsetki i różnice kursowe to zyski kapitałowe

Gazeta Prawna, 2020-08-13, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 12 sierpnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2235/19, skoro przychód ze zbycia akcji jest zaliczany do zysków kapitałowych, to także odsetki oraz różnice kursowe z tytułu pożyczki na zakup tych akcji należy zaliczyć do tego źródła. Sprawa dotyczyła spółki, która w 2009 r. kupiła 10% akcji belgijskiej spółki i w tym celu zaciągnęła pożyczkę w euro w spółce francuskiej. W związku ze zmianą przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w 2018 r. pojawił się problem, do którego źródła spółka powinna przypisać różnice kursowe oraz koszty uzyskania przychodu z tytułu odsetek od pożyczki. W opinii spółki są to koszty działalności operacyjnej, a więc przyporządkowanych do innych źródeł przychodów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej interpretacji uznał, iż spółka ponosi koszty pośrednie związane z nabyciem udziałów (akcji), które powinny być przypisane do źródła jakim są zyski kapitałowe. WSA utrzymał interpretację w mocy.