Przegląd prasy podatkowej (10-14.09.2018 r.)

| Do przeczytania w 7 min

Po rejestracji przedsiębiorca odliczy podatek z wcześniejszych faktur

Rzeczpospolita, 2018-09-10
Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 sierpnia 2018 r. (sygn. 0115-KDIT1-1.4012.484.2018.1.BS), przedsiębiorca ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących wydatki poniesione jeszcze przed rejestracją firmy na potrzeby VAT, jeżeli są one związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. Sprawa dotyczyła podatnika, który zamierzał wynajmować apartament w turystycznej miejscowości. Dwa miesiące po otrzymaniu od dewelopera faktury końcowej, uwzględniającej wszystkie zapłacone zaliczki, mężczyzna założył działalność gospodarczą i złożył zgłoszenie rejestracyjne podatnika VAT. Organ podatkowy potwierdził, że podatnik ma prawo do odliczenia VAT z wydatków poniesionych jeszcze przed rejestracją firmy, jeżeli nabyte towary lub usługi będą wykorzystywane do działalności gospodarczej. Z przepisów nie wynika bowiem konieczność posiadania statusu podatnika w momencie otrzymania faktury, lecz realizacja prawa do odliczenia.

Limit kosztowy także przy produkcji reklam

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-09-10
Mariusz Szulc

Wydatki przeznaczone na reklamy nie mogą być w całości kwalifikowane do kosztów podatkowych – tak wynika z interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 sierpnia 2018 r.(sygn. 0114-KDIP2-3.4010.194.2018.1.PS). Spółka farmaceutyczna przekazała dyspozycje swojemu podmiotowi powiązanemu o wykonanie nagrań promocyjno-reklamowych, do których nabywała odpłatnie prawa autorskie. Całość tych wydatków spółka chciała uwzględniać w kosztach podatkowych, bez stosowania limitu 5% podatkowej EBITDA przy nadwyżce powyżej 3 mln zł. Zdaniem spółki podstawą dla takiego stanowiska jest sklasyfikowanie przedmiotowej usługi w grupowaniu 59 Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, a zatem wyłączenie produkcji reklam telewizyjnych z kategorii usług reklamowych. Jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że słownikowa definicja „usług reklamowych” nie pozwala na wyłączenie wspomnianej usługi z kategorii usług reklamowych i będzie podlegało limitowaniu. Swoje stanowisko uzasadniał wydanymi w tej materii wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Przedsiębiorca musi sam ponosić skutki finansowe swoich zaniedbań

Rzeczpospolita, 2018-09-10
Natalia Kowalska

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 sierpnia 2018 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.245.2018.1.AP), świadczenia pieniężne, wypłacane na podstawie porozumień zawartych przez strony sporu, nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Sprawa dotyczyła spółki, której zarzucono naruszenie praw wynikających ze wzoru wspólnotowego zarejestrowanego przez włoskiego producenta. Strony zdecydowały się zawrzeć porozumienie, na mocy którego polski podatnik zobowiązał się m.in. do zapłacenia na rzecz włoskiego producenta ustalonej kwoty. W związku z powyższym spółka zapytała organ interpretacyjny, czy ponoszony na podstawie porozumienia wydatek stanowi dla niej koszt uzyskania przychodów. Sama uważała, że przedmiotowe świadczenie pieniężne jest zbliżone do wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania ze wzorów, wobec czego powinno zostać uwzględnione w kosztach podatkowych. Fiskus nie zgodził się ze stanowiskiem spółki wskazując, że sankcja powinna dotykać w pełnym wymiarze podmiot, na który została nałożona, wobec czego podatnik, zaliczając kwoty wynikające z porozumienia do kosztów uzyskania przychodów, nie poniósłby realnego ciężaru nałożonej kary.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność jest z VAT

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-09-11
Łukasz Zalewski

W świetle wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 sierpnia 2018 r. (sygn. akt I FSK 1444/16) opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntu podlegają opodatkowaniu VAT. Analizowana sprawa dotyczyła gminy, która przekazywała w użytkowanie wieczyste grunty, które z kolei przekształcane były w prawo własności. Za dokonywane przekształcenia gmina pobierała stosowne opłaty, które – w opinii wnioskodawcy – nie podlegały opodatkowaniu. Jednak Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy uznał, że opłaty pobierane przez gminę od prawa użytkowania wieczystego wydanego już po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, powinny być wraz z VAT. Powyższe stanowisko zostało podtrzymane przez sądy obu instancji.

Budowa i aport sieci wodno-kanalizacyjnej podlega VAT

Rzeczpospolita, 2018-09-11
Janina Fornalik

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 maja 2018 r. (sygn. 0112-KDIL1-1.4012.113.2018.2.PS), czynność wniesienia aportem sieci wodno-kanalizacyjnej do spółki podlega opodatkowaniu VAT. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła gmina, która wzięła udział w projekcie polegającym na uzbrojeniu terenów inwestycyjnych w sieć wodno-kanalizacyjną. Projekt realizowany był także przez trzy inne jednostki samorządu terytorialnego. Po dokonanej operacji, tereny miały być oferowane przedsiębiorcom do odpłatnego udostępnienia lub sprzedaży. Wytworzoną infrastrukturę gmina zamierzała wnieść aportem do spółki komunalnej, której udziałowcami były gmina oraz inna jednostka samorządowa. Gmina uważała, że wytworzenie infrastruktury następuje w ramach statusu podatnika VAT, a wniesienie jej do spółki będzie podlegało opodatkowaniu VAT. Organ podatkowy uznał stanowisko gminy za prawidłowe i podzielił argumentację przedstawioną we wniosku. Ponadto, organ zgodził się również ze stanowiskiem gminy odnośnie możliwości odliczenia VAT od wydatków poniesionych na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej.

Sprzedaż części samochodowych na zbiorczej fakturze

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-09-12
Patrycja Dudek

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 11 września 2018 r. (sygn. akt I FSK 1765/16) orzekł, że sprzedaż może być uznana za ciągłą, nawet jeśli można w jej ramach wydzielić pojedyncze dostawy. Spór dotyczył producenta części samochodowych, który uzgodnił ze swoim kontrahentem, że będzie mu regularnie dostarczał części do magazynu, a poszczególne pobrania towaru przez kontrahenta potwierdzano dokumentem WZ (wydanie na zewnątrz). Podatnik uznał, że dla celów VAT będzie rozliczał dostawy zbiorczo co tydzień. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodnie uznały, że skoro podatnik jest w stanie wyodrębnić konkretne dostawy, to obowiązek podatkowy będzie powstawał przy każdorazowym pobraniu towarów z magazynu. NSA jednak, powołując się na przepisy unijne, stanął po stronie podatnika. Argumentował, że możliwość wyodrębnienia poszczególnych czynności nie skutkuje brakiem możliwość zaklasyfikowania dostawy jako ciągłej.

Limit kosztów gotówkowych dotyczy tylko firm

Rzeczpospolita, 2018-09-12
Bartłomiej Łukasik

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 lipca 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.308.2018.1.MD), przedsiębiorca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów płatność gotówkową powyżej 15 tys. zł na rzecz osoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą. Z wnioskiem o interpretację wystąpił przedsiębiorca, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu samochodami, który zamierza dokonać zakupu samochodu o wartości powyżej 15 tys. zł od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Płatność ma zostać przekazana w formie gotówkowej, wobec czego podatnik powziął wątpliwości, czy może ona być zaliczona w pełni do kosztów podatkowych – sam uważał, że taka możliwość istnieje, albowiem stroną umowy nie jest inny przedsiębiorca. Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

Jest VAT od przekazania majątku likwidacyjnego

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-09-12
Patrycja Dudek

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 września 2018 r. (sygn. akt I FSK 1785/16), jeżeli przy nabyciu nieruchomości spółka odliczyła VAT, to czynności wydania nieruchomości wspólnikowi w ramach likwidacji należy opodatkować VAT. Sprawa dotyczyła spółki, która miała przekazać nieruchomość wspólnikom w wyniku przeprowadzanej likwidacji spółki. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził, że tego typu zdarzenie będzie podlegać opodatkowaniu VAT jako nieodpłatne przekazanie towaru. Innego zdania była spółka, zdaniem której położenie na terenie specjalnej strefy ekonomicznej oznacza używanie nieruchomości do celów działalności gospodarczej. Dodatkowo spółka tłumaczyła, że przedmiotowa nieruchomość nie może być przedmiotem darowizny, gdyż będzie rozdysponowywana w wyniku postępowania likwidacyjnego. Sądy obu instancji oddaliły zarzuty spółki i zgodnie podkreśliły, że nie jest istotne przeznaczenie otrzymanej nieruchomości dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, a jedynie to, że majątek spółki będzie przekazany przed wykreśleniem jej z KRS-u.


Wyrok NSA z dnia 13 czerwca 2018 (sygn. akt II FSK 1500/16)

Osoba fizyczna będąca w trakcie jednego roku kalendarzowego (a także podatkowego) wpierw akcjonariuszem spółki komandytowo-akcyjnej, a następnie wspólnikiem spółki komandytowej (komandytariuszem) nie może korzystać z zasad opodatkowania przewidzianych dla odrębnego pod względem opodatkowania podmiotu jakim jest od 1 stycznia 2014 r. spółka komandytowo-akcyjna z uwagi na art. 1 ust. 3 pkt 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 851 ze zm.).

Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 24 stycznia 2018 (sygn. akt III SA/Gl 955/17)

art. 2 a Ordynacji podatkowej nie może być rozumiany jako dyrektywa pozwalająca na dostosowanie konstrukcji podatku do sytuacji danego podatnika.