Przegląd prasy podatkowej (11-15.01.2021)

| Do przeczytania w 5 min

Firmowy wyjazd bez PIT

Rzeczpospolita, 2021-01-11, Michał Zieliński

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 21 września 2020 r., sygn. 0114- KDWP.4011.71.2020.1.KS1, uznał, iż w przypadku pokrycia przez pracodawcę kosztów związanych z imprezą szkoleniowo-integracyjną dla niektórych pracowników oraz ich rodzin po stronie tych osób nie powstanie przychód opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wnioskodawca planował zorganizować kilkudniowy wyjazd na zagraniczną konferencję dla swoich pracowników oraz jednego członka rodziny. Na wyjazd mieli być zaproszeni jedynie pracownicy mający co najmniej 20- letni staż pracy w firmie. Wydatki miały zostać sfinansowane przez spółkę ze środków obrotowych. Spółka planowała wynająć inne przedsiębiorstwo do organizacji wyjazdu i pokryć koszty na podstawie wystawionej przez nie faktury. Zdaniem spółki takie świadczenie nie będzie stanowiło przychodu, gdyż
będzie ono zrealizowane przede wszystkim w interesie pracodawcy. Dyrektor KIS uznał stanowisko spółki za prawidłowe.

PGK może rozliczyć stratę

Gazeta Prawna, 2021-01-11, Danuta Iwan

W interpretacjach z 13 października 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.288.2020.1.MS oraz z 14 października 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.203.2020.5.MR Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, iż podatkowa grupa kapitałowa ma prawo uwzględnić stratę podatkową poniesioną w 2020 r. w związku z negatywnymi skutkami Covid-19 już w rozliczeniu za 2019 r., ale też w latach następnych. Wnioskodawcy zwrócili uwagę, iż skoro PGK może rozliczać poniesioną stratę spowodowaną Covid-19 na zasadach ogólnych, to może również skorzystać ze szczególnych przepisów dających możliwość wstecznego rozliczenia straty. Zgodnie z przepisami podatnicy, którzy ponieśli stratę z powodu Covid-19 w 2020 roku, mogą ją jednorazowo rozliczyć, do wysokości 5 mln zł, z dochodem osiągniętym w 2019 r. Dyrektor KIS zgodził się z tym stanowiskiem.

Polisa ze wskazaniem to przychód

Gazeta Prawna, 2021-01-11, Patrycja Dudek

W interpretacji indywidualnej z 1 grudnia 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.700.2020.1.ID, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż pracodawca musi potrącać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od bezimiennych ubezpieczeń OC, gdy przekazuje ubezpieczycielowi listę osób objętych ochroną. Wnioskodawca poinformował, iż rozważa zakup polis indywidulanych oraz grupowych dla swoich pracowników. Polisy byłyby bez imienne i miały obejmować konkretne stanowiska. Osoby objęte ochroną ubezpieczeniową miały być wskazane na liście przekazanej i aktualizowanej u ubezpieczyciela w razie zmiany na stanowiskach. Firma uważała, że taka konstrukcja umów ubezpieczeniowych oznacza, iż krąg osób ubezpieczonych jest otwarty, a tym samym pracownicy nie uzyskują przychodu z tytułu ubezpieczenia. Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem. Stwierdził, że katalog osób objętych polisami ubezpieczeniowymi jest zamknięty, ponieważ osoby te można zidentyfikować na podstawie listy zgłaszanej ubezpieczycielowi i następnie aktualizowanej.

Prowizja uzyskana przez pośrednika nie podlega podatkowi u źródła

Rzeczpospolita, 2021-01-11, Weronika Iwańczuk-Pryłowska

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 września 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.230.2020.2.BKD uzyskana przez pośrednika prowizja za wskazanie klienta na rzecz spółki nie mieści się w katalogu przychodów podlegających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób prawnych, a zatem spółka nie będzie pełniła roli płatnika tego podatku. Wnioskodawca, w celu zdobycia nowych rynków sprzedaży, rozważa zawieranie umów z pośrednikami mającymi siedzibę poza terytorium Polski, którzy w ramach swoich kontaktów i swojej działalności będą wskazywać potencjalnych klientów biznesowych na rynkach zagranicznych. Do zadań pośrednika należałoby wyłącznie wskazanie nazwy i adresu potencjalnego klienta oraz osoby kontaktowej. Pośrednik będzie miał prawo do wynagrodzenia prowizyjnego. Wnioskodawca stwierdził, iż usługi pośrednictwa nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła, a Dyrektor KIS potwierdził to stanowisko.

Ubezpieczenie bezimienne jest bez podatku

Gazeta Prawna, 2021-01-11, Łukasz Zalewski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 grudnia 2020 r., sygn. akt II FSK 2186/18, stwierdził, że jeżeli polisa OC dla organów spółki kapitałowej nie wskazuje danych osób wchodzących w skład tych organów, to nie stanowi dla tych osób przychodu. Chodziło o spółkę, która planowała wykupić prezesowi, a także członkom zarządu i rady nadzorczej ubezpieczenie bezimienne typu D&O. Ubezpieczenie miało chronić od odpowiedzialności wobec spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania funkcji zarządczych i nadzorczych. W opinii spółki ten rodzaj ubezpieczenia nie jest dla nich przychodem. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Interpretację taką obalił jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, który orzekł, że opodatkowana może być jedynie kwota określona konkretnie dla danego podatnika, znanego z imienia i nazwiska. Potwierdził to następnie NSA.

Zgoda na zastaw to nie zysk kapitałowy

Gazeta Prawna, 2021-01-11, Mariusz Szulc

Wynagrodzenie za zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na posiadanych udziałach jest przychodem z działalności operacyjnej, a nie kapitałowej. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.372.2020.2.MK. Pytanie zadała spółka będąca bezpośrednim właścicielem 100 proc. udziałów w innej polskiej spółce kapitałowej. W zamian za zgodę na ustanowienie zastawu rejestrowego na tych udziałach spółka miała otrzymywać wynagrodzenie. W opinii spółki otrzymywane przez nią wynagrodzenie będzie dla niej przychodem z zysków kapitałowych. Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem. Uznał, że otrzymywane przez spółkę wynagrodzenie za obciążenie jej składnika majątku nie będzie generować przychodów z tytułu posiadanych przez nią udziałów w spółce zależnej, tylko będzie wynagrodzeniem za usługę ustanowienia zabezpieczenia.

Po likwidacji spółki nie ma podatku od niespłaconego długu

Rzeczpospolita, 2021-01-15, Monika Pogroszewska

W interpretacji z dnia 7 stycznia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.466.2020.2.BG, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż wartość pożyczki, która nie zostanie spłacona do czasu wykreślenia spółki z rejestru przedsiębiorców KRS nie będzie dla niej przychodem podatkowym. Sprawa dotyczyła spółki z o.o. będącej w stanie likwidacji, której wspólnikami są zagraniczne osoby prawne. Spółka nie spłaciła pożyczki zaciągniętej w 2015 r. Spółka nie prowadzi już działalności gospodarczej, a jej aktywność została ograniczona do procesu likwidacji. Spółka nie ma środków na pokrycie zobowiązań. Spółka zapytała, czy wartość niespłaconych zobowiązań będzie stanowić dla niej przychód podatkowy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że nie, gdyż nie można przyjąć, aby wnioskodawca miał otrzymać jakiekolwiek nieodpłatne świadczenie. W momencie wykreślenia z KRS spółka przestanie istnieć. Niemożliwe będzie zatem przypisanie jej – jako podmiotowi już nieistniejącemu – jakiegokolwiek przysporzenia, a tym samym przychodu.