Przegląd prasy podatkowej (11-15.03.2019)

| Do przeczytania w 7 min


Podróbki nie dają zysków

Rzeczpospolita, 2019-03-11, Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z dnia 7 marca 2019 r. w sprawie o sygn. akt II FSK 490/17 orzekł, że strata odpowiadająca wartości zlikwidowanych towarów, powstała w wyniku realizacji ugody z kontrahentem, nie stanowi kosztów uzyskania przychodów. W przedmiotowej sprawie spółka dokonywała sprzedaży produktów oznaczonych znakiem towarowym, do którego prawa ma podmiot niemiecki. Właściciel praw do znaku wezwał spółkę do zaprzestania naruszania jego praw do niezarejestrowanego wzoru wewnątrzwspólnotowego. W toku negocjacji doszło do zawarcia ugody pomiędzy spółką a niemieckim podmiotem. Podmiot niemiecki odstąpił od pozywania polskiej spółki, w zamian za co ta zobowiązała się do zapłaty na jego rzecz 13 tys. euro i zniszczenia pozostałych towarów opatrzonych znakiem niemieckiego podmiotu. Organ podatkowy potwierdził, że spółka ma prawo do zaliczenia uzgodnionej kwoty do kosztów podatkowych, jednocześnie odmawiając spółce prawa do rozliczenia straty spowodowanej likwidacją towarów. Spór sądowy w sprawie został zakończony wyrokiem NSA, w którym Sąd potwierdzając stanowisko fiskusa uznał, że strata powstała ze zniszczenia towaru nie stanowi kosztu podatkowego.

Wynajem trzech lokali nie zawsze w ramach firmy

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-03-11, Patrycja Dudek

Od dochodów z udostępniania dwóch apartamentów oraz mieszkania można płacić ryczałt ewidencjonowany – tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 7 marca 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 1257/18. Sprawa dotyczy odwiecznego sporu, a mianowicie czy wynajem ma charakter prywatny, czy firmowy, co przekłada się na opodatkowanie właściwymi stawkami. Precedens dotyczył kobiety nieprowadzącej działalności gospodarczej, która posiadała dwa apartamenty w letniskowych kurortach wynajmowane przez zewnętrzną firmę oraz mieszkanie, które wynajmowała na cele mieszkalne. Kobieta podkreśliła, że za zysk z wynajmowanych apartamentów spłaca kredyt na nie zaciągnięty, a celem ich zakupu było posiadanie miejsca na odpoczynek rodziny. Natomiast mieszkanie zostało zakupione, aby jej dzieci w przyszłości mogły z niego korzystać. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że kobieta prowadzi działalność gospodarczą, podkreślając w swojej argumentacji rozmiary inwestycji. Tę interpretację uchylił Wojewódzki Sąd Administracyjny, który przyznał rację kobiecie uznając, że cele inwestycji są tylko prywatne, nie mają formy zarobkowej.

Liniowy PIT od usług dla pracodawcy

Rzeczpospolita, 2019-03-12, Monika Pogroszewska

Zgodnie z interpretacją indywidualną wydaną przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 marca 2019 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.47.2019.1.DR działalność gospodarczą wykonywaną na rzecz obecnego pracodawcy można opodatkować podatkiem liniowym, jeżeli jej zakres nie pokrywa się z czynnościami realizowanymi w ramach stosunku pracy. Sprawa dotyczyła podatnika planującego rozpocząć jednoosobową działalność gospodarczą obejmującą projektowanie konstrukcyjno-budowlane. Przychody z tej działalności podatnik zamierza opodatkowywać podatkiem liniowym. Podatnik będzie świadczył usługi na rzecz obecnego pracodawcy, u którego jest równocześnie zatrudniony na umowę o pracę na stanowisku kierownika budowy. Dyrektor KIS potwierdził, że świadcząc usługi na rzecz obecnego pracodawcy, podatnik nie utraci prawa do opodatkowania dochodów z działalności podatkiem liniowym. Zakres obowiązków kierownika budowy nie pokrywa się bowiem z czynnościami związanymi z projektowaniem budowlanym.

Niektóre korekty na ubiegłorocznych zasadach

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-03-12, Mariusz Szulc

Minister Finansów w wydanym komunikacie poinformował, że korekty cen transferowych w 2019 r., ale dotyczące zdarzeń, które wystąpiły w roku 2018, powinny być ujmowane w księgach na zasadach podatkowych z 2018 r. Sprawa dotyczy nowelizacji ustaw o PDOF i PDOP oraz Ordynacji Podatkowej, w których zostały wprowadzone zmiany dotyczące dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi (również korekt cen transferowych). Nowe przepisy definiują, że takie korekty powinny być odpowiednio przychodem lub kosztem podatnika i należy je ujmować w roku, którego dotyczą, pod warunkiem spełnienia konkretnych warunków m.in. obowiązku ustalenia cen rynkowych w transakcji, wykazania, że za dokonaniem korekty przemawia zmiana istotnych okoliczności mających wpływ na warunki transakcji, posiadania w momencie korekty oświadczenia kontrahenta, że sam jej dokonał.

Podwykonawca spoza strefy ekonomicznej to standard

Rzeczpospolita, 2019-03-12, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 marca 2019 r., sygn. akt II FSK 779-780/17, korzystanie z usług podwykonawców przez podmioty wykonujące działalność gospodarczą na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na postawie uzyskanych zezwoleń, nie stanowi przesłanki do wyłączenia z preferencji osiągniętego w tym zakresie dochodu. Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpiła spółka prowadząca działalność w SSE na podstawie dwóch zezwoleń. W związku z brakiem wystarczających zasobów technicznych, część prac jest zlecana podmiotom zewnętrznym, podkreślając, iż zasadnicze prace prowadzone są na terenie strefy. Fiskus uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe, podnosząc, że w przypadku, jeżeli jakakolwiek z faz produkcji nie jest przeprowadzona na terenie SSE, w tej części dochód nie podlega zwolnieniu. Skarga spółki została uwzględniona zarówno przez WSA, jak i przez NSA. Zdaniem Sądu obecne realia gospodarcze wymuszają na przedsiębiorcach korzystanie z usług wyspecjalizowanych podmiotów zewnętrznych, zatem skorzystanie z nich nie może przekreślać prawa do skorzystania z preferencji.

Rząd zdecydował: będzie biała lista podatników VAT

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-03-13, Łukasz Zalewski

Już od września br. ma powstać nowy wykaz podatnika (tzw. biała lista), a z dniem 1 stycznia 2020 r. ma wejść w życie nowe rozwiązanie nowelizujące VAT. W nowym wykazie podatnika będzie można sprawdzić informacje kontrahenta tj. NIP, datę rejestracji dla celów VAT czy informacje o rachunkach bankowych związanych z działalnością gospodarczą, jak również prześledzić status kontrahenta w ostatnich 5 latach. Podatnicy VAT będą mieli możliwość składania wniosków o sprostowanie lub usunięcie danych, a biała lista będzie aktualizowana raz na dobę w każdy dzień roboczy. Lista będzie dostępna na internetowej stronie Ministerstwa Finansów oraz przez rejestr CEIDG.

Weksel formą zapłaty, ale korzyści podatkowej nie daje

Rzeczpospolita, 2019-03-13, Aleksandra Tarka

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 12 marca 2019 r., sygn. akt I FSK 325/17, zapłata wekslem nie daje prawa do ubiegania się o zwrot VAT w przyspieszonym terminie 25 dni. W przedmiotowej sprawie organ podatkowy odmówił spółce zwrotu VAT w terminie przyspieszonym, ponieważ jedna z faktur została opłacona wekslem własnym. Warunkiem otrzymania zwrotu VAT w terminie przyspieszonym jest opłacenie wszystkich faktur, z których podatek został wykazany w deklaracji. Zdaniem fiskusa, zapłata wekslem nie spełnia tego warunku. Spółka nie zgodziła się z taką wykładnią przepisów i przekonywała, że weksel pełni funkcję płatniczą. Stanowisko fiskusa zostało jednak potwierdzone przez sądy obu instancji. NSA podkreślił, że regulacja umożliwiająca uzyskanie zwrotu VAT w przyspieszonym 25-dniowym terminie dotyczy sytuacji wyjątkowej i należy ją interpretować ściśle. Pomimo tego, że weksel pełni funkcję płatniczą dopuszczalną w obrocie, nie jest surogatem pieniądza i jego wręczenie nie jest równoznaczne z zapłatą zobowiązania.

Nie ma VAT od kar umownych

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-03-14, Patrycja Dudek

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 13 marca 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 2099/18, nakładane na najemców wypożyczonych samochodów kary związane ze szkodami przez nich spowodowanymi są tylko odszkodowaniem za utratę wartości przedmiotu najmu. Najemcy zobowiązują się do oddania przedmiotu najmu w stanie nienaruszonym, w innym przypadku nakładane są na nich kary umowne. Firma rent-a-car prosząc o interpretację indywidualną miała wątpliwości co do klasyfikacji kar umownych, które w umowie najmu są nazwane odszkodowaniami. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej twierdził, że wypełniają one znamiona wynagrodzenia, bowiem są w istocie wynagrodzeniem za wyrażenie zgody na odstąpienie od egzekwowania skutków zawartej umowy. Taka klasyfikacja wiązała się ze zobowiązaniem podatkowym (w przypadku odszkodowania firma nie musi rozliczać VAT). Wojewódzki Sąd Administracyjny przychylił się jednak do argumentacji firmy, zauważając, że w zamian za te pieniądze trudno uznać, że świadczona jest jakaś usługa.


Przegląd orzecznictwa:


Wyrok NSA z dnia 19 lutego 2019 r. (sygn. akt II FSK 3081/18)

Nie można zatem zasadnie wywodzić, że z zasad prawdy materialnej, zupełności materiału dowodowego oraz swobodnej oceny dowodów (art. 122, art. 187 § 1 i art. 191 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) należy wyprowadzić obowiązek organu podatkowego prowadzenia postępowania w kierunku konieczności dokonywania ustaleń faktycznych co do okoliczności, które wynikają wprost ze stanowiska samego podatnika. Wynikające z tych przepisów obowiązki związane m.in. z ciężarem dowodzenia nie mogą oznaczać obciążenia organów podatkowych nieograniczonym obowiązkiem poszukiwania faktów, które same wynikają z twierdzeń strony i dodatkowo znajdują oparcie w zgromadzonych już dowodach.

Wyrok NSA z dnia 13 września 2019 r. (sygn. akt I GSK 180/15)

1. Przepisy art. 68 ust. 3 i 4 ustawy o podatku akcyzowym z 2004 r. oraz § 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 31 marca 2004 r. w sprawie sposobu ustalania podstawy opodatkowania piwa należy interpretować w ten sposób, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania piw smakowych wg skali Plato należy wziąć pod uwagę ekstrakt brzeczki podstawowej, nie uwzględniając przy tym substancji smakowych i syropu cukrowego dodanych po zakończeniu fermentacji.

2. Wywody uchwały z dnia 22 czerwca 2011 r., sygn. akt I GPS 1/11 przekonują, że jej istota odnosi się do nadpłat (art. 72 § 1 pkt 1 o.p) w podatku akcyzowym w zakresie wszystkich wyrobów akcyzowych, nie tylko w stosunku do energii elektrycznej. Nie znajduje bowiem uzasadnienia konstytucyjnego, jak i ze względu na przepisy unijne różnicowanie nadpłat w akcyzie w zależności od wyrobu akcyzowego.