Przegląd prasy podatkowej (11-15.05.2020)

| Do przeczytania w 7 min

Jak jest opodatkowana cesja praw i obowiązków

Rzeczpospolita, 2020-05-11, Piotr Kępisty

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT cesja wierzytelności, jako przeniesienie praw, powinna być traktowana jak usługa i opodatkowana stawką VAT w wysokości 23% niezależnie od tego, czy umowa, prawa, do której mają być przenoszone, dotyczy dostawy towarów, czy świadczenia usług. Takie stanowisko potwierdzają interpretacje Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Co innego twierdzą jednak sądy administracyjne. Przykładowo, w opinii Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, wyrok z 22 maja 2018 r., sygn. akt I SA/Gd 348/18, jeżeli czynność przewidziana w umowie przedwstępnej może być finalnie zakwalifikowana jako dostawa towarów, np. zbycie nieruchomości, to również cesja praw i obowiązków wynikających z umowy przedwstępnej powinna być kwalifikowana w ten sam sposób. Takie podejście nie znajduje uzasadnienia w obowiązujących przepisach i może prowadzić do nierównego traktowania podatników.

Jak zaklasyfikować rozliczenia dochodowości w międzynarodowej grupie

Rzeczpospolita, 2020-05-11, Aleksandra Jackowska

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 kwietnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.47.2020.1.SJ, mechanizmy powodujące urealnienie ceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi mogą być uznawane za korekty cen transferowych. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła polska spółka, pełniąca funkcję producenta dla podmiotów wchodzących w skład grupy. Wynagrodzenie spółki ustalane jest na podstawie metody „koszt plus”, przy czym w momencie dostawy do podmiotów powiązanych nie jest możliwe dokładne ustalenie całości kosztów będących podstawą wyznaczania ceny sprzedaży. Spółka zapytała, czy korekty dochodowości są korektą cen transferowych w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Dyrektor potwierdził stanowisko spółki.

Realizacja projektu badawczego z podatkiem u źródła

Rzeczpospolita, 2020-05-11, Jagoda Dobrucka

W opinii Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonej w interpretacji z 15 kwietnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.43. 2020.2.MS, jeżeli zagraniczny wykonawca wykonuje czynności związane z projektem badawczym i czynności te prowadzą do wytworzenia prawa autorskiego, które to z kolei ma zostać zbyte na rzecz polskiej spółki, to od należności wypłacanej na rzecz tego wykonawcy krajowy podmiot musi pobrać podatek źródłowy. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła polska spółka, która zawarła umowę z niemieckim wykonawcą. Miał on zweryfikować możliwości zastosowania swojej technologii do prac wykonywanych przez spółkę. Po zakończeniu projektu wykonawca ma przenieść na spółkę m.in. prawa autorskie do raportu końcowego powstałego w wyniku realizacji projektu. Wnioskodawca zapytał, czy w tej sytuacji będzie on pełnił rolę płatnika podatku u źródła. Zdaniem spółki nie, gdyż wynagrodzenie otrzymane przez wykonawcę powinno być opodatkowane jedynie w Niemczech. Organ podatkowy nie zgodził się jednak z tym stanowiskiem.

Miejsca świadczenia usług. Wyrok zapadł, problem pozostał

Gazeta Prawna, 2020-05-11, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem TSUE z 7 maja 2020 r. w sprawie C 547/18 Dong Yang Electronics samo posiadanie spółki zależnej na terytorium Polski nie oznacza jeszcze, że zagraniczny podmiot ma tu stałe miejsce prowadzenia działalności. TSUE wskazał również, że polski usługodawca może się ograniczyć do analizy własnej umowy o świadczenie usług zawartej ze spółką córką pod kątem „charakteru i zastosowania świadczonej usługi”. Jeżeli taka analiza nie pozwoli na określenie stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej tego usługobiorcy, to konieczna jest dalsza analiza. Jeżeli mimo podjętych kroków nie uda się ustalić miejsca stałego prowadzenia działalności usługobiorcy, wówczas usługodawca ma prawo stwierdzić, że usługi są świadczone na rzecz miejsca, w którym usługobiorca ma siedzibę działalności gospodarczej.

Będzie ulga, będzie więcej robotów

Gazeta Prawna, 2020-05-11, Bartek Godusławski

Resort rozwoju i finansów pracuje nad nową ulgą na robotyzację, która ma wejść w życie od 1 stycznia 2021 r. Z ulgi będą mogły skorzystać małe, średnie oraz duże podmioty. Ulga będzie obejmować wydatki na zakup robotów, kobotów (maszyn współpracujących z ludźmi), drukarek 3D, a także oprogramowania, urządzeń i wirtualnej rzeczywistości wykorzystywanej do projektowania, produkcji czy przetwarzania. Dotyczyć ma też maszyn produkcyjnych sterowanych cyfrowo, kosztów czasowego ich użytkowania oraz wydatków na szkolenie pracowników związane z uruchomieniem systemu.

Fiskus musi interpretować przepisy o MDR

Gazeta Prawna, 2020-05-11, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gorzowie Wlkp. z 8 kwietnia 2020 r., sygn. akt I SA/Go 61/20, przepisy dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR) i informowania o numerze schematu podatkowego mają charakter materialnoprawny, a w konsekwencji podatnicy mają prawo pytać o nie we wniosku o interpretację indywidualną. Spółka kapitałowa złożyła wniosek o interpretację z pytaniem dotyczącym przepisów o raportowaniu schematów podatkowych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odmówił odpowiedzi stwierdzając, że przepisy dotyczące schematów podatkowych są przepisami procesowymi i nie mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. Spółka zaskarżyła interpretację, a WSA przyznał jej rację. Sąd uznał, że przepisy dotyczące schematów podatkowych i informowania wspomagającego (w tym księgowego, dyrektora finansowego) o numerze schematu podatkowego są zawarte w Ordynacji podatkowej, tak więc są przepisami prawa podatkowego i mają charakter materialnoprawny, a nie procesowy.

Jak bezpiecznie dokumentować WDT

Rzeczpospolita, 2020-05-13, Sandra Górska

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniły się przepisy dotyczące dokumentowania WDT: podatnicy mogą wybrać, czy pozostać przy dokumentowaniu dostaw w oparciu o przepisy krajowe, czy też bardziej restrykcyjne wymogi unijne. W konsekwencji podatnicy powzięli wątpliwość, czy dokumentowanie dokonywanych przez nich wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów na dotychczasowych zasadach nadal daje im prawo do korzystania z zerowej stawki VAT. W wydawanych interpretacjach indywidualnych, np. 0114-KDIP1-2.4012.9. 2020.1.PC z 20 marca 2020 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że niespełnienie warunków wprowadzonych unijnym rozporządzeniem nie oznacza, że stawka 0 proc. nie będzie miała zastosowania, niemniej jednak dostawca będzie musiał udowodnić w inny sposób, zgodnie z dotychczasowymi przepisami polskiej ustawy o VAT, że warunki zastosowania stawki 0 proc. zostały spełnione. W opinii autora, Sandry Górskiej – eksperta TPA Poland, mimo iż na ten moment organy podatkowe nie zaostrzyły swojego podejścia do dokumentowania WDT, to jednak nie można wykluczyć, że praktyka ta może ulec zmianom. W konsekwencji, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości warto rozważyć wystąpienie z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji, która zabezpieczy pozycję podatkową spółki

Zaufanie do państwa też jest ważne

Rzeczpospolita, 2020-05-13, Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 kwietnia 2020 r., sygn. akt: I FSK 335/20 stwierdził, że jeżeli historia działalności spółki pozwala na przyjęcie, że wywiązuje się ona ze swoich zobowiązań zarówno o charakterze publicznoprawnym, jak i handlowym, to organ podatkowy musi to wziąć pod uwagę przed zablokowaniem jej konta. Spór w sprawie dotyczył przedłużenia blokady rachunku bankowego w ramach tzw. procedury STIR – w opinii organu podatkowego zaistniały bowiem przesłanki do przedłużenia terminu blokady rachunków bankowych spółki. Sądy nie poparły jednak takiego stanowiska fiskusa. NSA podkreślił, że w ramach badania postanowienia dotyczącego przedłużenia blokady ocenie podlegają także przesłanki ustanowienia tej blokady. W opinii sądu, organy podatkowe nie dokonały takiej weryfikacji, w szczególności nie zwrócono zaś uwagi na zasadę zaufania do organów państwa wyrażoną w przepisach Ordynacji podatkowej.

Fiskus chciał ograniczyć przywilej przy sukcesji

Rzeczpospolita, 2020-05-13, Aleksandra Tarka

Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu Administracyjnego wyrażonym w wyroku z 12 lutego 2020 r., sygn. akt II FSK 743/18, zasada kontynuacji nie powinna być ograniczana z tego powodu, że w wyniku przekształcenia spółka kapitałowa przestaje istnieć i w jej miejsce powstaje spółka osobowa. W spornej sprawie spółka uzyskała interpretację, zgodnie z którą jeżeli planowane przekształcenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, w której przed przekształceniem posiadała ona ponad 50% udziałów, nastąpi przed upływem wymaganego dwuletniego okresu nieprzerwanego posiadania udziałów w spółce kapitałowej jako wypłacającej dywidendy, to utraci ona (spółka będąca wnioskodawcą) prawo do zwolnienia z zapłaty podatku od niepodzielonego zysku i ewentualnie wypłaconej dywidendy. W opinii fiskusa, w tej sytuacji przepisy o sukcesji podatkowej nie będą miały zastosowania. Sądy obydwu instancji były jednak innego zdania. W ocenie sądu zakres sukcesji na gruncie przepisów o podatku dochodowym należy pojmować szeroko. Następstwo prawne pod tytułem ogólnym oznacza wstąpienie w sytuację prawną spółki przejętej, co w tym przypadku oznacza kontynuowanie przez spółkę przejmującą biegu terminu i tym samym do możliwości skorzystania ze zwolnienia.

Nie każda restrukturyzacja szkodzi

Gazeta Prawna, 2020-05-14, Mariusz Szulc

26 marca 2020 r. Szef KAS wydał opinię zabezpieczającą, sygn. DKP1.8011.8.2019, w której stwierdził, iż przekształcenie zależnej spółki kapitałowej w osobową nie oznacza unikania opodatkowania, jeżeli taka operacja ma na celu lepsze funkcjonowanie grupy, a nie korzyści podatkowe. W sprawie chodziło o przekształcenie zależnej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową, w której komplementariuszem miałaby zostać spółka celowa, a komandytariuszem spółka dominująca, także spółka z o.o. Spółka dominująca chciała m.in. rozliczyć dochód z udziału w przekształconej spółce komandytowej z własną stratą podatkową. Wnioskodawca argumentował, że głównym celem przekształcenia nie będą korzyści podatkowe, ale poprawa poziomu i struktury wyników finansowych spółki dominującej i zwiększenie poziomu kontroli nad spółką zależną. Szef KAS zaakceptował takie rozwiązanie, wydając pozytywną opinię zabezpieczającą.