Przegląd prasy podatkowej (11-15.06.2018 r.)

18. czerwca 2018 | Do przeczytania w 7 min

Jak rozliczyć straty poniesione do końca 2017 roku

Rzeczpospolita, 2018-06-11
Brajan Wiszniewski

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 kwietnia 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-3.4010.86.2018.1.MS), podatnik podatku dochodowego od osób prawnych może zmniejszyć dochód osiągnięty z zysków kapitałowych, z wyłączeniem jakichkolwiek odliczeń strat z innych źródeł przychodów, o wysokość strat osiągniętych w latach ubiegłych, pamiętając jednocześnie o nadrzędnym wymogu rozliczenia straty podatkowej jedynie w kolejnych pięciu latach, nie więcej niż 50% straty w jednym roku. Z wnioskiem o interpretacje wystąpiła spółka, która w toku prowadzonej działalności gospodarczej osiągnęła dochód ze źródła zyski kapitałowe oraz stratę z innych źródeł przychodów. Jednocześnie spółka posiada nierozliczone straty z okresu do końca 2017 roku. Organ podatkowy potwierdził, że spółka ma prawo do obniżenia dochodu z zysków kapitałowych o wysokość ogólnych strat podatkowych osiągniętych do końca ubiegłego roku.

Rekrutacja pracowników w całości w kosztach podatkowych

Rzeczpospolita, 2018-06-11
Konrad Łuszcz

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 kwietnia 2018 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.25.2018.1.LG), ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów niektórych wydatków na nabycie usług niematerialnych ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych, zgodnie z przepisami wprowadzonymi od 1 stycznia 2018 r., nie mają zastosowania do usług pozyskiwania personelu. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która będzie nabywać usługi rekrutacji nowych pracowników od podmiotu powiązanego, przy czym część nabywanego świadczenia może być podzlecana podmiotom zewnętrznym. W opinii wnioskodawcy takie usługi nie podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów ponieważ usługi rekrutacji nie są usługami doradczymi, które byłyby wskazane wprost w katalogu usług, których zaliczenie do kosztów podatkowych podlega ograniczeniu. Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia.

Gdy wielu wymieni, to każdy skorzysta

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-06-11
Patrycja Dudek

Jak wynika z orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 czerwca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1495/16, II FSK 1496/16) konsekwencje podatkowe związane z wymianą udziałów należy oceniać biorąc pod uwagę sytuację wszystkich wymieniających je wspólników. W obowiązującym stanie prawnym, preferencja w PDOP ma miejsce wówczas, gdy w następstwie wymiany udziałów spółka uzyska bezwzględną większość głosów w podmiocie, którego udziały otrzyma. Przedmiotem sporu było ustalenie, czy neutralna podatkowo będzie wymiana udziałów dokonana przez dwóch wspólników, których indywidualne pakiety udziałów dają mniej niż 50% prawa głosów, jednak po ich zsumowaniu spółka uzyskiwałaby bezwzględną większość. Zdaniem organu, brak opodatkowania wystąpi jedynie w przypadku, gdy jeden wspólnik wymieni taką ilość udziałów, która pozwoli na uzyskanie bezwzględnej większości głosów. Sądy administracyjne obu instancji orzekły jednak, że przy ocenie przesłanek zastosowania preferencji podatkowej należy sumować indywidualne pakiety udziałów wszystkich wspólników wymieniających udziały.

Lider konsorcjum nie musi być generalnym wykonawcą

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-06-12
Patrycja Dudek

Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 czerwca 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 3070/17) członkowie konsorcjum nie są podwykonawcami lidera konsorcjum w przypadku, gdy wspólnie dążyli do uzyskania zamówienia publicznego, a zatem nie muszą stosować mechanizmu odwrotnego obciążenia. Sprawa dotyczyła spółki wchodzącej w skład konsorcjum utworzonego w celu wybudowania dróg ekspresowych na rzecz inwestora państwowego. Spółka miała wątpliwości, czy wystawiając faktury na rzecz lidera konsorcjum staje się podwykonawcą. Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej spółka działa w charakterze podwykonawcy a rozliczenia z liderem konsorcjum powinny być dokonywane w reżimie odwrotnego obciążenia. Ze stanowiskiem organu nie zgodził się WSA w Warszawie, który uznał, że lider konsorcjum nie działa jako generalny wykonawca robót budowalnych. Stronami umowy o wykonanie robót są członkowie konsorcjum ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia oraz inwestor, a umowy zawierane wewnątrz konsorcjum mają na celu rozliczenia wewnętrzne.

Fiskus zarobi na starych zyskach

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-06-12
Patrycja Dudek

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 6 czerwca 2018 r. (II FSK 1197/16, II FSK 2162/16) orzekł, że ustalenie obowiązku podatkowego w odniesieniu do niepodzielonych zysków zgromadzonych na kapitale zapasowym lub rezerwowym następuje na podstawie przepisów obowiązujących w chwili przekształcenia spółki kapitałowej w osobową. Przedmiotem sporu było ustalenie, czy wspólnicy spółki osobowej powstałej w wyniku przekształcenia spółki kapitałowej, mają obowiązek zapłacenia podatku od zysków niepodzielonych znajdujących się na kapitale zapasowym lub rezerwowym, które to zyski zostały wypracowane przed 2015 r. Do momentu zmiany przepisów w 2015 r. zyski znajdujące się na kapitale zapasowym lub rezerwowym nie podlegały opodatkowaniu. Spółka twierdziła, że opodatkowaniu powinna podlegać zatem tylko ta część zysków niepodzielonych, które zostały wypracowane po 2015 r. Ze stanowiskiem tym nie zgodził się organ podatkowy. Spór sądowy w sprawie zakończył wyrok NSA, w którym Sąd stwierdził, że dla oceny obowiązku podatkowego nie jest istotne w jakim okresie zostały wypracowane zyski niepodzielone, ponieważ w chwili przekształcenia spółki obowiązywały już nowe, zmienione przepisy.

Fragment budynku na działce świadczy o tym, że jest zabudowana

Rzeczpospolita, 2018-06-12
Agnieszka Bieńkowska

W wyroku z dnia 30 maja 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 889/17) orzekł, iż działki, na której stoją fragmenty sąsiednich budynków, nie można uznać za niezabudowaną, w związku z czym jej sprzedaż nie korzysta ze zwolnienia z VAT. Z wnioskiem o interpretację indywidualną wystąpiła gmina, która zamierzała sprzedać działkę, na której znajdują się fragmenty budynków mieszkalnych posadowionych na sąsiednich nieruchomościach. Organ podatkowy uznał, że w tym przypadku przedmiotem dostawy będzie grunt, którego nie można uznać za teren niezabudowany. Ze stanowiskiem fiskusa nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu. W jego opinii przedmiotem dostawy będzie teren niezabudowany. Sprawę inaczej rozpatrzył NSA, według którego skoro na działce znajduje się część budynku, to nie można jej uznać za niezabudowaną, nawet w przypadku, gdy ta część budynku należy do kogoś innego i nie jest przedmiotem sprzedaży.

Racjonalna redukcja części działalności do rozliczenia w CIT

Rzeczpospolita, 2018-06-13
Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 871/16) stwierdził, że wydatki na wynagrodzenie za przedterminowe rozwiązanie umowy najmu i współpracy, zmierzające do minimalizacji strat, mogą zostać uwzględnione w kosztach podatkowych. W przedstawionym stanie faktycznym spółka zdecydowała się na wypowiedzenie umowy najmu hali produkcyjnej i umowy o współpracę z przyczyn ekonomicznych. Organ podatkowy uznał, że wynagrodzenie za wcześniejsze rozwiązanie umów nie spełnia przesłanek do uznania ich za koszt podatkowy, a dodatkowo spółka pozbyła się elementów wykorzystywanych do prowadzenia działalności przynoszącej przychody. Ze stanowiskiem organu podatkowego nie zgodziły się sądy obu instancji argumentując, że nie zawsze wydatek musi przynieść skutek w postaci osiągnięcia przychodu. Naczelny Sąd Administracyjny zauważył, że istnieją sytuacje, które podejmuje się w związku z niekorzystną zmianą sytuacji, które służą nie tyle osiągnięciu, co zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów.

Wykup akcji i udziałów jest opodatkowany

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-06-14
Patrycja Dudek, Mariusz Szulc

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 13 czerwca 2018 r. (sygn. akt C-421/17) uznał, że transakcja przeniesienia przez spółkę akcyjną własności nieruchomości na akcjonariusza z tytułu umorzenia jego akcji podlega opodatkowaniu VAT jako związana z działalnością gospodarczą. Sprawa rozpatrywana przez TSUE dotyczyła spółki kapitałowej, która chciała nabyć akcje od swojego akcjonariusza celem ich umorzenia. W zamian za akcje, spółka przekazałaby akcjonariuszowi wynagrodzenie w formie prawa własności nieruchomości. Spółka stała na stanowisku, że transakcja nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, ponieważ dotyczy nabycia akcji celem ich umorzenia, nie zaś dostawy nieruchomości. TSUE stwierdził jednak, że w takiej sytuacji należy rozpoznać dwie odrębne czynności, w następstwie których następuje wzajemna wymiana ekwiwalentnych świadczeń. Jeśli zatem nieruchomość przekazana jest akcjonariuszowi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wówczas dochodzi do odpłatnej dostawy towarów, którą należy opodatkować podatkiem VAT.

Przegląd orzecznictwa:

Postanowienie NSA z dnia 23 maja 2018 (sygn. akt I FSK 852/18)

Uchybienie przepisom o formie doręczenia decyzji ostatecznej organu administracji podatkowej powinno mieć istotny wpływ na możliwość zapoznania się z jej treścią przez adresata. W przeciwnym razie nie można uznać, że decyzja taka nie weszła do obrotu prawnego (art. 212 Ordynacji podatkowej).

Wyrok NSA z dnia 10 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II FSK 886/16)

1) W wykładni językowej art. 6 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c., a nawet systemowej tego przepisu, nie można powoływać się na wykładnię art. 19 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.

2) Fakt zawarcia przez strony sprzedaży rzeczy umowy przedwstępnej na podstawie art. 389 i 390 k.c., określającej cenę sprzedaży nieruchomości, która będzie obowiązywała strony tej umowy w umowie sprzedaży, jako umowie przyrzeczonej, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) w związku z art. 3 ust. 1 i 2 u.p.c.c. nie ma wpływu na zakres i wysokość podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych tej umowy sprzedaży nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c.