Przegląd prasy podatkowej (12-16.04.2021)

| Do przeczytania w 5 min

Fiskus źle ocenił skutki rozliczeń za opóźnienia

Rzeczpospolita, 2021-04-12,Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, sygn. akt III SA/Wa 1168/20, sam zwrot kosztów przez generalnego wykonawcę, który nie wykonał swojego zobowiązania wobec inwestora, nie jest usługą w rozumieniu ustawy o VAT. We wniosku o interpretację inwestor wyjaśnił, że zawarł z generalnym wykonawcą umowę o roboty budowlane. Zlecenie obejmowało kompleksową budowę hotelu. Spółka wskazała jednak, że w toku realizacji projektu generalny wykonawca nie dotrzymał przewidzianych umową terminów wykonania prac. W związku z tym spółka skorzystała z prawa powierzenia części niewykonanych prac innym firmom na koszt i ryzyko generalnego wykonawcy – w konsekwencji poniosła dodatkowe nakłady na wynagrodzenia dla wykonawców zastępczych. Koszty poniesione przez inwestora zostały przez wykonawców udokumentowane wystawionymi na niego fakturami zawierającymi kwoty VAT. Inwestor wystąpił jednak do generalnego wykonawcy z roszczeniem o ich pokrycie, co zostało udokumentowane notami obciążeniowym. Spółka zapytała, czy prawidłowo rozliczyła VAT. Fiskus uznał, że nabywcą usług wykonawców zastępczych jest inwestor. Odsprzedaż usług przez inwestora generalnemu wykonawcy powinna być więc udokumentowana fakturą. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała.

Przejęcie spółki osobowej przez kapitałową bez CIT

Rzeczpospolita, 2021-04-12, Anna Niziołek

Jak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 grudnia 2020 r., sygn. 00111-KDIB2-1.4010.198.2018.10.AT, połączenie przez przejęcie spółki komandytowej nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego po stronie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki przejmującej). Wnioskodawca, będący spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, planuje dokonać połączenia przez przejęcie spółki komandytowej, która powstanie z przekształcenia innej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wnioskodawca jest udziałowcem. Na skutek połączenia dojdzie do ustania bytu prawnego spółki komandytowej, a jej majątek zostanie przeniesiony na wnioskodawcę. Spółka zapytała, czy omawiane połączenie będzie skutkować dla niej powstaniem przychodu. Pierwotnie Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe, jednak interpretacja ta została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, który ją uchylił. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej został ponownie rozpoznany przez dyrektora KIS, zgodnie z oceną prawną wyrażoną w wyroku WSA w Bydgoszczy i finalnie organ podatkowy uznał stanowisko spółki za prawidłowe.

Częściowo obudowane wiaty nie zawsze są opodatkowane od powierzchni

Rzeczpospolita, 2021-04-12, Michał Kamiński

Zdaniem NSA, wyrażonym w wyroku z 30 lipca 2020 r. (sygn. II FSK 2042/19) nie wszystkie elementy odgradzające obiekt budowlany spełniają definicję przegrody budowlanej. Obiekt mający takie elementy niekoniecznie można więc uznać za budynek na potrzeby podatku od nieruchomości. Wyrok zapadł w sprawie spółki, która złożyła wniosek o stwierdzenie nadpłaty m.in. z tytułu zmiany kwalifikacji podatkowej posiadanej wiaty magazynowej mającej jedną ścianę murowaną, dwie przegrody z blachy falistej, jeden bok ogrodzony metalową siatką oraz niemającej jakichkolwiek przegród dla pozostałych dwóch boków. Zdaniem spółki, obiekt ten należało opodatkować jako budowlę. Organ I instancji uznał jednak, że obiekt powinien zostać opodatkowany podatkiem od nieruchomości jako budynek. Samorządowe kolegium odwoławcze oraz WSA w Białymstoku utrzymały w mocy decyzję organu I instancji. W konsekwencji spółka złożyła skargę kasacyjną i wygrała.

Firmy mogą pytać o klasyfikację statystyczną

Rzeczpospolita, 2021-04-13, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt I FSK 134/19, zakwalifikowanie towaru albo usługi do konkretnego grupowania PKWiU może być przedmiotem indywidualnej interpretacji podatkowej. Pierwotnie organ podatkowy pozostawił bez rozpatrzenia wniosek spółki o wydanie interpretacji indywidualnej. Spółka zapytała, czy może odliczyć VAT przy nabyciu od zewnętrznego kontrahenta usług dźwigów samochodowych wraz z obsługą operatorską w celu montażu i demontażu na rzecz swoich usługobiorców. Organ uznał, że nie może wydać interpretacji, gdyż z opisu nabywanej usługi wynika, że opis ten nie przystaje do wskazanego we wniosku PKWiU. Spółka zaskarżyła interpretację, ale przegrała. Dopiero NSA przyznał jej rację. Sąd stwierdził, że nie ma uzasadnionych podstaw prawnych, aby klasyfikacja statystyczna, przez którą identyfikowany jest obowiązek podatkowy, wyłączona była z interpretacji.

Fiskus nie dostanie PIT dwa razy

Rzeczpospolita, 2021-04-13, Aleksandra Tarka

W opinii Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, wyrażonej w wyroku o sygn. akt I SA/Po 498/20, jedynym źródłem przychodów, do którego można zaliczyć wypłatę wynagrodzenia pracownikom w formie jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych są zyski z kapitałów pieniężnych. Spółka we wniosku o interpretację wyjaśniła, że jest towarzystwem podlegającym ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Ustanowiona polityka wynagrodzeń przewiduje, że wynagrodzenie pracowników składa się z dwóch części, w tym zmiennej, tj. w postaci instrumentów finansowych. Spółka pragnęła dowiedzieć się, kiedy powstaje przychód u pracowników w przypadku wynagrodzenia wypłaconego w postaci jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikatów inwestycyjnych lub innych. W jej opinii takie należności należy uznać za przychód z kapitałów pieniężnych, który powinien być opodatkowany stawką w wysokości 19%. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała. Sąd wyjaśnił, iż samo objęcie jednostek uczestnictwa nie powoduje powstania przychodu u pracownika. Przychód ten może nastąpić w przyszłości, tj. w momencie umorzenia lub odkupu.

Fiskus naciągnął przepisy na niekorzyść firmy

Rzeczpospolita, 2021-04-14, Aleksandra Tarka

W wyroku z 16 marca 2021 r., sygn. akt I SA/Gd 1152/20, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że pojęcie podatku od towarów i usług w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych obejmuje swoim zakresem jego norweski odpowiednik. W konsekwencji przy ustalaniu przychodu należałoby pominąć ten podatek, a przy ustalaniu kosztów z nich go wyłączyć. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że działa w Polsce, ale prowadzi też prace o charakterze remontowym na statkach na terytorium Królestwa Norwegii. Firma jest zarejestrowana w Norwegii jako podatnik Merverdiavigift (MVA), który jest odpowiednikiem polskiego VAT. W konsekwencji spółka wystawia za świadczone w Norwegii usługi faktury na kwotę netto powiększoną o norweski podatek VAT. Spółka zapytała, czy przychodem podlegającym opodatkowaniu w Polsce podatkiem dochodowym jest kwota zawierająca norweski podatek należny, a jeżeli tak, to czy do kosztów uzyskania przychodów należy zaliczyć kwotę brutto, tj. powiększoną o podatek z faktur kosztowych za usługi nabywane przez spółkę w Norwegii. W jej opinii norweski VAT nie może być doliczany do przychodów podatkowych i jednocześnie powinien być wyłączony z kosztów w przypadku faktur zakupowych zawierających ten podatek. Fiskus nie potwierdził tego stanowiska, jednak sąd przyznał rację spółce.