Przegląd prasy podatkowej (12-16.10.2020)

| Do przeczytania w 4 min

Ulgę na złe długi można wykorzystać, gdy jest przychód

Gazeta Prawna, 2020-10-12, Agnieszka Pokojska

14 września 2020 r. wiceminister finansów Jan Sarnowski sporządził odpowiedź na zapytanie poselskie nr 1255, w której potwierdził, iż wierzyciel może obniżyć podstawę opodatkowania w podatku dochodowym w ramach ulgi na złe długi nie tylko w miesiącu, w którym upływa 90 dni od terminu płatności, ale też w kolejnych okresach rozliczeniowych, jeżeli wartość zmniejszenia dochodu stanowiącego podstawę obliczenia zaliczki jest wyższa od tego dochodu. Wierzyciel ma na to dwa lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura (rachunek) lub doszło do zawarcia umowy. Z kolei dłużnik musi skorygować dochód o kwotę zaliczoną uprzednio do kosztów uzyskania przychodu – przy czym zwiększa on dochód począwszy od okresu rozliczeniowego, w którym upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze (rachunku) lub w umowie, do okresu, w którym zobowiązanie zostanie uregulowane. Jeżeli zaś spłaci swoje zobowiązanie, może zmniejszyć dochód w okresie rozliczeniowym roku, w którym uregulował zobowiązanie.

Przygotowania do wejścia na giełdę to nie optymalizacja

Gazeta Prawna, 2020-10-12, Agnieszka Pokojska

22 września 2020 r. Szef KAS wydał opinie zabezpieczającą, sygn. DKP3.8011.3.2020, zgodnie z którą ciąg działań polegających m.in. na przeniesieniu udziałów, połączeniach i przekształceniach w celu utworzenia grupy kapitałowej i wprowadzenia jej na giełdę papierów wartościowych nie podlega klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. W rozpatrywanej sprawie powstałaby korzyść podatkowa, która wynikała z trzech transakcji: wymiany udziałów, połączenia spółki A ze spółką B, a także przekształcenia spółki D w spółkę akcyjną – która polegałaby na braku konieczności zapłaty podatku dochodowego, a także podatku od czynności cywilnoprawnych na dokonanej wymianie udziałów. Szef KAS uznał jednak, że w takim przypadku korzyść podatkowa nie będzie głównym, ani jednym z głównych celów restrukturyzacji. W opinii Szefa KAS wejście na giełdę jest procesem skomplikowanym, wiążącym się więc z koniecznością uporządkowania struktury właścicielskiej oraz organizacyjnej spółki, tak aby zwiększyć jej transparentność – co uzasadnia przeprowadzenie przez grupę planowanych operacji.

Charakter korekty cen transferowych a podatek u źródła

Rzeczpospolita, 2020-10-11, Karolina Sak-Karwacka

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 3 września 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.220.2020.4.BG, brak opodatkowania podatkiem źródłowym dotyczy tylko takich korekt cen transferowych, których nie można przypisać w sposób wyraźny i bezpośredni do żadnej skonkretyzowanej należności. Polska spółka (wnioskodawca) pełni w grupie rolę lokalnego sprzedawcy i dostawcy usług rekrutacyjnych. Spółka działa jako usługodawca o ograniczonym ryzyku. W związku z przyjętym modelem biznesowym, polityka cen transferowych zakłada osiąganie przez wnioskodawcę określonego poziomu rentowności. W celu zapewnienia pożądanych poziomów rentowności spółki okresowo przeprowadzana jest korekta dochodowości. Wnioskodawca zadał pytanie, czy płatności wykonywane przez polski podmiot na rzecz spółki brytyjskiej w ramach korekt marży podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła. W opinii wnioskodawcy, wyrównanie rentowności spółki nie jest związane z żadnym świadczeniem realizowanym przez nierezydenta na rzecz polskiego podmiotu, a zatem takie płatności nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła. Dyrektor KIS zaakceptował stanowisko podatnika.

Uzależnienie odliczenia VAT od otrzymania faktury nie narusza unijnej dyrektywy

Gazeta Prawna, 2020-10-13, Patrycja Dudek

W wyroku z 9 października 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2881/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, iż moment powstania prawa do odliczenia podatku naliczonego może być uzależniony od otrzymania faktury. W sprawie chodziło o odliczenie podatku z faktur dokumentujących zakup energii i gazu. Wątpliwości Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych dotyczyły sytuacji, gdy faktury dokumentujące zakup w danym okresie rozliczeniowym otrzymuje w kolejnym okresie rozliczeniowym, jednak nie później niż w terminie, w którym składa deklarację VAT za okres rozliczeniowy, którego dotyczy faktura. W opinii Izby może ona odliczyć VAT w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w odniesieniu do nabytych towarów. Ani Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, ani WSA nie zgodzili się z podatnikiem.

Jednostronna zmiana ceny nie da zwrotu VAT

Rzeczpospolita, 2020-10-13, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 września 2020 r., sygn. akt I FSK 976/20,warunkiem uwzględnienia faktury korygującej jest uzyskanie potwierdzenia jej otrzymania przez nabywcę towaru, niemniej jednak z przepisu tego nie można wyprowadzać obowiązku mechanicznego rozliczenia i akceptacji każdej faktury korygującej doręczonej kontrahentowi. W sprawie będącej przedmiotem wyroku organ podatkowy zakwestionował rozliczenie w deklaracji VAT wystawionych przez podatnika faktur korygujących, gdyż w opinii fiskusa nie odzwierciedlały one rzeczywistego przebiegu zdarzeń gospodarczych oraz nie zostały zaakceptowane przez ich odbiorców. Podatnik zaskarżył decyzję, jednak sądy obu instancji nie przyznały mu racji. Sąd zauważył, iż spór sprowadza się do kwestii dopuszczalności odmowy zwrotu VAT w przypadku wystawienia przez podatnika faktur korygujących doręczonych kontrahentom, uwzględniających właściwą (skorygowaną) stawkę podatku, przy jednoczesnym podwyższeniu pierwotnej ceny netto towaru. W opinii sądu, skoro wartość netto sprzedaży nie uległa zmianie w stosunku do pierwotnie ustalonej, to dokonywanie korekty w tym zakresie stanowiło jednostronną zmianę podstawy opodatkowania, a tym samym przesądzało o nieprawidłowości sporządzonych faktur korygujących jako odbiegających od faktycznego przebiegu transakcji.