Przegląd prasy podatkowej (13-17.01.2020)

| Do przeczytania w 8 min

Owocowe dni bez związku z działalnością gospodarczą

Rzeczpospolita, 2020-01-13, Monika Pogroszewska

Pracodawca nie ma prawa do odliczenia podatku z faktur dokumentujących zakup owoców dla pracowników i jednocześnie nie jest zobowiązany do naliczenia podatku należnego z tytułu ich udostępnienia. W zakresie rozliczenia kart MultiSport, spółce przysługuje prawo do pełnego odliczenia VAT od ich zakupu, natomiast podstawę opodatkowania udostępniania kart pracownikom stanowi ich wartość rynkowa – tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 grudnia 2019 r., nr 0114-KDIP1-1.4012.603.2019.1.IZ. Celem zwiększenia atrakcyjności zatrudnienia w spółce, pracodawca zapewnia pracownikom bezpłatny dostęp do owoców oraz dofinansowuje nabycie kart MultiSport. Wątpliwości podatnika dotyczyły zasad rozliczania podatku VAT od wskazanych benefitów. W ocenie spółki, zakup owoców i udostępnienie kart MultiSport pracownikom cechuje pośredni związek z prowadzoną działalnością gospodarczą – oznacza to, że pracodawca ma prawo do odliczania podatku naliczonego w pełnej wysokości. Zdaniem podatnika, bezpłatny dostęp do owoców nie oznacza przekazania ich na cele osobiste pracowników, a zatem podatek należny tytułem tej czynności nie występuje. Natomiast w przypadku udostępnianych kart MultiSport, dla wykazanego podatku należnego podstawę opodatkowania powinna stanowić jedynie wartość rzeczywistej odpłatności ponoszonej przez pracowników. Dyrektor KIS jedynie częściowo potwierdził stanowisko spółki.

Skup akcji to nie zakup firmy

Dziennik Gazeta Prawna, 2020-01-13, Łukasz Zalewski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 grudnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 272/18) orzekł, iż nabycie akcji spółki, a następnie połączenie firm nie można uznać za zakup przedsiębiorstwa. Sprawa dotyczyła banku, który nabył akcje innej spółki, a następnie doszło do połączenia podmiotów, co spowodowało przeniesienie całego przedsiębiorstwa prowadzonego przez spółkę na bank. Wówczas bank wstąpił we wszelkie prawa i obowiązki nabytej spółki oraz stanął na stanowisku, iż w przedmiotowej sprawie doszło do zakupu przedsiębiorstwa. Tym samym, powołując się na regulacje wynikające z ustawy o CIT, które dopuszczają możliwość amortyzacji wartości firmy, w przypadku zakupu przedsiębiorstwa bądź jego zorganizowanej części, bank uznał, że oprócz przejętego majątku trwałego może amortyzować również dodatnią wartość firmy. Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie amortyzacja wartości firmy jest możliwa tylko w ściśle określonych przypadkach. Jednym z nich jest sytuacja, gdy dochodzi do nabycia przedsiębiorstwa, natomiast w analizowanym stanie faktycznym do takiego nabycia nie doszło. Stanowisko fiskusa podtrzymały sądy obu instancji. NSA w uzasadnieniu wyroku podkreślił, iż samo kupno dotyczy sprzedaży przedsiębiorstwa, a nie jakichkolwiek czynności, które prowadzą do jego nabycia.

Można odprowadzać 5% zaliczki na podatek dochodowy

Dziennik Gazeta Prawna, 2020-01-14, Agnieszka Pokojska

Na podstawie interpretacji indywidualnej z 9 stycznia 2020 r., (sygn. 0115-KDIT3.4011.445.2019.2.AD), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż od początku roku 2020 możliwe jest odprowadzanie zaliczek na podatek dochodowy z tytułu IP Box z uwzględnieniem stawki 5%. Z wnioskiem o interpretację wystąpił podatnik zajmujący się programowaniem, który w ramach umów zawartych z kontrahentami przenosi na zleceniodawców autorskie prawa majątkowe do programów komputerowych. We wniosku podatnik podkreślił również, iż od momentu powzięcia informacji o preferencji z tytułu IP Box prowadzi stosowną ewidencję wydatków. Analizując spełnienie warunków zastosowania ulgi wobec podatnika Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej dopuścił możliwość zastosowania preferencyjnej stawki również w odniesieniu do zaliczek. Niniejsza interpretacja prezentuje odmienne niż dotychczasowe podejście organu w przedmiotowym zakresie.

Bloger zapłaci ryczałt od najmu powierzchni reklamowej

Rzeczpospolita, 2020-01-15, Monika Pogroszewska

Najem z powierzchni reklamowej na blogu może być opodatkowany według skali lub ryczałtu – tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 10 grudnia 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.427.2019.1.AA. O interpretację wystąpił podatnik prowadzący z żoną na własnej stronie internetowej blog kulinarny. Mężczyzna rozważa przekazanie do zarządzania całej dostępnej na stronie powierzchni reklamowej specjalistycznej firmie, która ma przejąć od niego wszelkie czynności związane z pojawianiem się reklam na blogu. Podatnik chciał ustalić, czy uzyskiwane w ten sposób przychody będą przychodami z najmu powierzchni reklamowej, które mogą zostać opodatkowane i rozliczone przez jednego z małżonków. Fiskus zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy co do źródła przychodów. Dyrektor KIS zaznaczył, że przychody z najmu i dzierżawy opodatkowane są na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Podatnicy mogą jednak skorzystać z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Dochody powinny zostać opodatkowane przez każdego z małżonków odrębnie, chyba że złożą oni oświadczenie o opodatkowaniu przychodów przez jednego z nich.

Nadwyżki nie można rolować w nieskończoność

Dziennik Gazeta Prawna, 2020-01-15, Mariusz Szulc

Zgodnie z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 stycznia 2020 r. (sygn. akt I FSK 685/19), nie jest możliwe odebranie rolowanej przez lata nadwyżki podatku naliczonego po upływie pięcioletniego okresu przedawnienia. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, który od roku 2010 rolował nadwyżkę VAT do momentu, gdy sprawą zainteresował się fiskus. Zdaniem organów podatkowych, prawo do zwrotu nadwyżki przedawniło się z końcem roku 2015. Fiskus powołał się m.in. na orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dopuszczające możliwość ustalenia granicznego terminu odliczenia podatku. Stanowisko przedsiębiorcy podtrzymał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, choć zdania sędziów w tej kwestii były podzielone. Sprawa trafiła ostatecznie do NSA, który uchylił wyrok WSA w Warszawie i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Przekształcenie nie wyklucza preferencji

Dziennik Gazeta Prawna, 2020-01-15, Agnieszka Pokojska

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 grudnia 2019 r., (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.533.2019.4.MD), przekształcenie spółki jawnej w spółkę komandytową nie wyklucza możliwości preferencyjnego rozliczania rat leasingowych. W analizowanym stanie faktycznym z wnioskiem o interpretację wystąpił wspólnik spółki jawnej, który przed 1 stycznia 2019 r. zawarł umowy leasingu samochodów osobowych. Z uwagi na planowane przekształcenie w spółkę komandytową chciał się upewnić, że nie utraci możliwości korzystnego rozliczania rat leasingowych. Fiskus potwierdził stanowisko wnioskodawcy i podkreślił, że spółce przekształconej przysługiwać będą wszelkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej, wobec czego strony umów leasingu pozostaną takie same. Inaczej natomiast będzie w sytuacji wniesienia do spółki umów zawartych przed 1 stycznia 2019 r. Sprawa dotyczyła komandytariusza, który wniósł aportem do spółki komandytowej całe przedsiębiorstwo, a następnie zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej. W interpretacji indywidualnej z 22 października 2018 r. (sygn.. 0115-KDIT2-3.4011.379.2019.2.PS) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowego uznał, że w takim wypadku zmieniają się strony zawartych umów leasingowych, bowiem przy aporcie nie ma sukcesji praw i obowiązków, w związku z tym następuje utrata prawa do preferencyjnego rozliczenia rat. Zgodnie z aktualną linią interpretacyjną, utrata preferencyjnego rozliczenia następuje również w przypadku zmiany harmonogramu spłat rat leasingowych, gdyż może to prowadzić do uzyskania korzyści podatkowych chociażby z uwagi na przyspieszenia spłaty wartości pojazdów i tym samym zwiększenia kosztów uzyskania przychodów w czasie krótszym, niż pierwotnie przewidzianym.

Transakcje łańcuchowe

Rzeczpospolita, 2020-01-15, Justyna Tuleja

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 sierpnia 2019 r., nr 0112-KDIL1-3.4012.357.2019.2.PR, w przypadku transakcji łańcuchowej, gdzie finalnym nabywcą jest podmiot spoza obszaru Unii Europejskiej, dostawa na rzecz drugiego podmiotu w łańcuchu dostaw, która stanowi tzw. dostawę ruchomą, opodatkowana jest zgodnie ze stawką 0% właściwą dla eksportu towarów. W prezentowanym stanie faktycznym wnioskodawca jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce, który realizuje dostawy na rzecz polskich i zagranicznych podmiotów z branży przemysłu telekomunikacyjnego. Spółka uczestniczy również w transakcjach łańcuchowych, w ramach których stanowi ona pierwszy podmiot z łańcucha dostaw; drugim podmiotem jest zazwyczaj podmiot powiązany, zarejestrowany dla celów VAT na terytorium innego państwa członkowskiego, natomiast trzeci podmiot stanowi spółka spoza Unii Europejskiej. Ponadto wnioskodawca jest odpowiedzialny za organizację transportu, w tym przez przewoźnika wskazanego przez finalnego nabywcę. W ocenie spółki, jako tzw. dostawę ruchomą towarów należy wskazać dostawę na rzecz drugiego podmiotu i dokonać jej rozliczenia zgodnie z zasadami dla eksportu towarów. Dyrektor KIS potwierdził stanowisko spółki; zdaniem organu podatkowego, wnioskodawca jest podmiotem odpowiedzialnym za organizację transportu i w sytuacji posiadania wymaganych dokumentów celnych dokumentujących wywóz towarów poza Unię Europejską, dostawa powinna zostać opodatkowana stawką 0%.

By mieć korzyść w CIT, trzeba wiedzieć, jak dawać prezenty

Rzeczpospolita, 2020-01-16, Aleksandra Tarka

Nie wszystkie wydatki związane z pozyskiwaniem kontrahentów mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów – tak wynika z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 stycznia 2020 r. sygn. akt II FSK 477/18. Spór podatkowy dotyczył spółki, która do kosztów zaliczała wydatki marketingowe oraz na nabycie różnych towarów. Rozliczenia spółki poddał pod wątpliwość urząd skarbowy. Jak zauważył fiskus, faktury dotyczące usług marketingowych wystawione zostały przez firmę, której właścicielką była osoba w podeszłym wieku, dodatkowo nieprzygotowana do świadczenia tego typu usług. Urzędnicy zakwestionowali również zakupy różnych towarów. Spółka twierdziła, że produkty te mają być rozdawane hurtowniom farmaceutycznym oraz aptekom, a finalnie mają trafiać do klientów nabywających testy ciążowe. Według urzędników, zakupy te nie były jednak wystarczająco rzetelnie udokumentowane. Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, który stwierdził, że zaliczane przez spółkę do kosztów wydatki na nabycie usług marketingowych nie mają żadnego związku z rzeczywistymi zdarzeniami w obrocie gospodarczym. WSA podkreślił również, że wydatki poniesione w związku z nabyciem towarów nie mogą zostać wliczone do kosztów. Sprawa trafiła do NSA, który podtrzymał stanowisko WSA podkreślając, że sporny mechanizm przekazywania prezentów powoduje wyłączenie tych wydatków z kosztów uzyskania przychodów.


Przegląd orzecznictwa:

Wyrok NSA z dnia 4 września 2019 r. (sygn. akt I FSK 920/19)

Nie ma mowy o przewlekłości, gdy organ uwzględnia rzeczowe wnioski dowodowe strony bądź odkłada pewne czynności ze względów uzasadnionych procesowo. Nie ma także przeszkód prawnych do wielokrotnego przedłużenia terminu załatwienia sprawy, jeżeli jest to usprawiedliwione okolicznościami sprawy.

Wyrok NSA z dnia 23 września 2019 r. (sygn. akt I FSK 969/17)

Złożenie korekty deklaracji mieści się bowiem w zakresie samoobliczenia, gdyż jest niczym innym jak tylko rozliczeniem podatku, ponownym i poprawnym wg podatnika. Tam zatem, gdzie ustawa nakłada na podatnika obowiązek obliczenia podatku nie może on żądać od organu dokonania takiego obliczenia. Stanowiłoby to bowiem przeniesienie obowiązku na organ co byłoby sprzeczne z konstrukcją i celem poboru podatku w trybie samoobliczenia.