Przegląd prasy podatkowej (13-17.04.2020)

| Do przeczytania w 7 min

Wydatki na nabycie WNiP są kosztem w całości

Gazeta Prawna, 2020-04-14, Łukasz Zalewski

Zgodnie z najnowszymi interpretacjami Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wydatki na nabycie własności wartości niematerialnych i prawnych od podmiotu powiązanego mogą być kosztem uzyskania przychodów bez ograniczeń. Nie podlegają one bowiem ograniczeniom wskazanym w art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o PDOP, obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. Przykładowo, w interpretacji z 7 czerwca 2019 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.150. 2019.1.AT Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż koszty zakupu od podmiotu powiązanego bazy danych o klientach oraz praw wynikających z umów pozawieranych z kupującymi nie są opłatami „za korzystanie lub prawo do korzystania”. Wydatek ten może być zatem potraktowany jako koszt podatkowy bez ograniczeń, o których mowa w art. 15e ustawy o PDOP.

Ulgi podatkowe. Co w limicie, a co bez?

Gazeta Prawna, 2020-04-14, Agnieszka Pokojska

Jak wyjaśnił prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w piśmie z 1 kwietnia br. do regionalnych izb obrachunkowych (nr DMP-1.52.29.2020.MMach/RZ), zwolnienie z podatku od nieruchomości lub przedłużenie terminu płatności tego podatku dla przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię koronawirusa nie jest pomocą de minimis, ale dodatkową pomocą publiczną, o której mowa w komunikacie Komisji Europejskiej z 19 marca 2020. Pomoc ta nie jest więc wliczana do limitu pomocy de minimis, ale może być z nią łączona. W konsekwencji zwolnienie z podatku od nieruchomości będzie udzielane do limitu wynoszącego 800 tys. euro na przedsiębiorstwo. Natomiast pozostałe rozwiązania podatkowe znajdujące się w ustawie antykryzysowej nie są traktowane jako pomoc publiczna. Przy czym obowiązujące dotychczas formy wsparcia takie jak np. umorzenia, odroczenia terminu płatności, czy rozłożenia na raty udzielane zgodnie z art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa pozostają niezmienne, a więc tak jak dotychczas, mogą być przyznawane przedsiębiorcom jako pomoc de minimis, jak również w ramach innych form pomocy publicznej.

Warto znaleźć wydatki na innowacje

Rzeczpospolita, 2020-04-14, Paweł Rochowicz

W związku z epidemią koronawirusa został przesunięty termin na złożenie rocznego zeznania PIT i CIT do końca maja, w konsekwencji firmy mają więcej czasu na weryfikację, czy wykorzystano wszystkie możliwości w odniesieniu do ulg podatkowych, m.in. ulgi na badania i rozwój. Według ekspertów, aby skorzystać z tej ulgi za 2019 r. firma nie musi posiadać ośrodka badawczo-rozwojowego, ani opracowywać przełomowych technologii. Według wyjaśnień przygotowanych przez Ministerstwo Finansów „wystarczające jest działanie twórcze na skalę przedsiębiorstwa, tzn. przedsiębiorca w prowadzonych pracach badawczo-rozwojowych opracowuje nowe lub ulepszone produkty, procesy, usługi, nawet jeżeli podobne rozwiązanie zostało już opracowane przez inny podmiot”. Wymagane jest jednak odpowiednie udokumentowanie i pogrupowanie poniesionych wydatków. Mogą to być wydatki na działania usprawniające np. organizację produkcji, zmniejszenia materiałochłonności czy zwiększenia jej efektywności.

Minister wyjaśnił przepisy dotyczące aut

Gazeta Prawna, 2020-04-15, Agnieszka Pokojska

9 kwietnia br. Minister Finansów wydał Objaśnienia na podstawie art. 14a par. 1 pkt 2 ustawa Ordynacja podatkowa w zakresie podatkowych kosztów używania samochodów osobowych. Objaśnienia dotyczą przepisów, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Ministerstwo potwierdza, iż zawarcie umowy przed 1 stycznia 2019 r. i dostawa auta już po tej dacie pozwala na rozliczanie wydatków na starych zasadach, jednakże znaczne odroczenie terminu dostawy może być traktowane jako próba obejścia prawa. W Objaśnieniach tłumaczy się też, co traktowane jest jako istotna zmiana umowy, która wyklucza dotychczasowe preferencje. Ministerstwo wyjaśniło także, iż limitu 150 tys. PLN przy amortyzacji nie musi stosować przedsiębiorca, który oddał samochód do odpłatnego używania na podstawie umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze i takie czynności są przedmiotem działalności tego przedsiębiorstwa. Dodatkowo do wydatków eksploatacyjnych (limitowanych do 75% jeśli samochód osobowy jest wykorzystywany do celów mieszanych) należy zaliczyć m.in. opłaty za przejazd autostradą, czynsz najmu garażu czy miejsca postojowego.

Nie tak łatwo odzyskać nadpłatę, gdy grozi zaległość

Gazeta Prawna, 2020-04-15, Katarzyna Jędrzejewska

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 marca 2020 r., sygn. akt I FSK 186/20 nadwyżka podatku może być zaliczona nie tylko na poczet zaległości, która powstała wcześniej, lecz także tej, która pojawiła się później niż nadpłata. W rozpatrywanej sprawie syndyk masy upadłości spółki z o.o. nie zgadzał się z zaliczeniem nadpłaty z tytułu VAT za styczeń na poczet zaległości w PIT powstałej za luty tego samego roku. Zarówno nadpłata, która pojawiła się wcześniej, jak i zaległość powstały przed ogłoszeniem upadłości spółki. W opinii syndyka organ podatkowy może odzyskać swoją należność z tytułu PIT wyłącznie w trybie ustawy – Prawo upadłościowe. Jednakże zdaniem NSA wystąpienie nadpłaty przed zaległością nie ma znaczenia. Ponadto, jeżeli do zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości dojdzie jeszcze przed dniem ogłoszenia upadłości spółki, to wierzytelność organu podatkowego z tytułu zaległości nie wchodzi do masy upadłości.

Zaległe długi można rozliczać na bieżąco

Rzeczpospolita, 2020-04-15, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 listopada 2019 r., sygn.. akt: II FSK 3752/17 skoro podatnik decyduje o utworzeniu odpisu aktualizującego, to powinien mieć także prawo do dokonania go i zaliczenia w ciężar kosztów w roku, w którym przesłanki podatkowe zostały ziszczone. Przedmiotem sporu była interpretacja z 2017 r., w której organ wydający interpretację uznał, iż odpis aktualizujący będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w dacie dokonania odpisu, tj. w 2016 r., a nie w 2013 r. Podatnik, który wystąpił z wnioskiem o interpretację, zapytał, czy będzie uprawniony do skorygowania zeznań rocznych za 2010 r. i 2013 r., w następstwie skorygowania ksiąg podatkowych i wykazania w nich odpisów aktualizujących należności uznane za nieściągalne z powodu ogłoszenia upadłości dłużników. NSA przyznał rację podatnikowi. Sąd stwierdził, iż przepisy ustawy o PDOF nie uzależniają prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów od dokonania odpisu aktualizującego w określonym momencie, ale wskazują, że odpis może być kosztem po spełnieniu przesłanek podatkowych. Oznacza to, że odpis musi być faktycznie dokonany. W ocenie NSA koszt podatkowy wystąpi w momencie, kiedy wierzytelność stanie się nieściągalna w rozumieniu ustawy i nie wcześniej niż w chwili, kiedy podatnik ujmie odpis aktualizujący w księgach podatkowych.

Kontrola uprzednia w miejsce kontroli następczej

Rzeczpospolita, 2020-04-15, Anna Karczewska, Robert Krasnodębski

Od 1 lipca 2020 r. płatności powyżej limitu 2 mln PLN na rzecz zagranicznych kontrahentów będą podlegały kontroli uprzedniej. W konsekwencji, w wielu przypadkach konieczne będzie automatyczne obliczenie, pobór i wpłata podatku źródłowego bez możliwości skorzystania ze zwolnień czy stawek obniżonych, a ewentualny zwrot nadpłaconego podatku następować będzie wyłącznie na wniosek podatnika albo płatnika, jeżeli poniósł on ciężar ekonomiczny podatku i wpłacił podatek z własnych środków, po dokonaniu kontroli uprzedniej. Kontrola uprzednia polegać będzie na przeprowadzeniu przez organ podatkowy weryfikacji prawno-faktycznej sytuacji podatnika i płatnika na podstawie dokumentacji dołączanej do wniosku o zwrot podatku. Zwrot podatku pobranego zgodnie z nowymi przepisami powinien nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia wpływu wniosku. Sposobem na uniknięcie nowego obowiązku będzie złożenie przez płatnika oświadczenia, że posiada on dokumenty wymagane przez przepisy prawa podatkowego uprawniające go do zastosowania preferencyjnych zasad opodatkowania. Oświadczenie to obwarowane jest jednak sankcjami nakładanymi zarówno na kierownika jednostki podpisującego takie oświadczenie, jak i na przedsiębiorstwo. Podatnicy lub płatnicy (podmioty powiązane) mogą także, w niektórych przypadkach, uzyskać za opłatą opinię o stosowaniu zwolnienia, przy czym termin ważności tej opinii jest stosunkowo krótki.

Zakaz handlu to problem wynajmujących

Gazeta Prawna, 2020-04-16 , Łukasz Zalewski

Zgodnie z zapisami specustawy z 31 marca br. wygasają zobowiązania stron umowy najmu powierzchni handlowej w centrach handlowych w okresie obowiązywania w nich zakazu handlu. Natomiast w ciągu trzech miesięcy od zniesienia tego zakazu najemcy powinni złożyć wynajmującemu ofertę przedłużenia obowiązywania umowy najmu na dotychczasowych warunkach (sprzed zakazu) o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. W opinii ekspertów w czasie obowiązywania zakazu wynajmujący ma prawo uznać, że stosunek najmu czasowo nie obowiązuje (wygasł z mocy prawa) i tym samym nie ma obowiązku wystawiania faktur. Ponadto specustawa nie wygasza wyłącznie zobowiązania najemcy, ale również zobowiązanie wynajmującego. Oznacza to tym samym, że wynajmujący nie jest obowiązany do oddania najemcy lokalu do używania (nawet gdy najemca nadal z niego korzysta, bo np. przechowuje w nim towary). Skoro zatem nie ma usługi, nie powstaje także roszczenie o czynsz, nie powstaje przychód. Nie ma zatem obowiązku podatkowego w VAT i w PDOP.
Istnieją jednakże wątpliwości, co stanie się, jeżeli po zakończeniu okresu wskazanego w specustawie najemca nie złoży oferty przedłużenia najmu.