Przegląd prasy podatkowej 13–17.06.2022 r.

| Do przeczytania w 6 min

Fiskus nie chce już podatku od firmowej kawy dla zleceniobiorców

Rzeczpospolita, 2022-06-12, Monika Pogroszewska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 30 maja 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.146.2022.1.AK wyraził pogląd, że pojęcie reprezentacji nie obejmuje działań, które podejmowane są w stosunku do własnych pracowników oraz współpracowników. Sprawa dotyczyła spółki, z którą część osób współpracuje na podstawie umowy o stałej współpracy zawieranej w ramach prowadzonej przez nie jednoosobowej działalności gospodarczej, a część na podstawie umów cywilnoprawnych. Spółka ponosi wydatki na artykuły spożywcze, które udostępnia nieodpłatnie całej załodze. Są to m.in.: woda, kawa, herbata, cukier, mleko, napoje, soki, ciastka, czekoladki, herbatniki, paluszki, cukierki, owoce, napoje gazowane. Produkty te są dostępne we wspólnych pomieszczeniach biurowych, a ich wykorzystanie nie jest szczegółowo ewidencjonowane ani limitowane. Spółka zapytała, czy ma prawo zaliczyć te wydatki do kosztów podatkowych. W jej opinii tak. Dyrektor KIS zgodził się z tym stanowiskiem.

Pracodawca rozliczy wydatki na zadośćuczynienie

Rzeczpospolita, 2022-06-13, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku sygn. I SA/Bk 111/22 zadośćuczynienie wypłacone poszkodowanemu byłemu pracownikowi na podstawie ugody sądowej może być kosztem uzyskania przychodów. We wniosku o interpretację spółka wyjaśnił, że w jej zakładzie doszło do wypadku przy pracy, któremu uległ pracownik produkcyjny. Spółka zawarła z poszkodowanym ugodę. W związku z tym chciała potwierdzić, czy wypłacone środki mogą być jej kosztem podatkowym. Fiskus wykluczył taką możliwość. Spółka więc wniosła skargę do sądu i wygrała.

Majątek niewykorzystywany w firmie nie jest środkiem trwałym

Gazeta Prawna, 2022-06-13, Mariusz Szulc

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 czerwca 2022 r., sygn. akt I FSK 2438/19 przychody ze sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, która nigdy nie była wykorzystywana na cele prowadzonej działalności gospodarczej, nie mogą być rozliczone jak inne przychody firmowe. Wspólnicy spółki cywilnej kupili prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, chcąc zabezpieczyć się na okoliczność ewentualnego wymówienia umowy dzierżawy działki, na której świadczyli usługi stomatologiczne. Nieruchomość przez lata pozostawała rezerwą, nie została zabudowana, nie była też ujęta w ewidencji środków trwałych. Związane z nią wydatki nie były też zaliczane do kosztów uzyskania przychodu. Po kilku latach wspólnicy postanowili jednak sprzedać prawo użytkowania wieczystego rezerwowej nieruchomości. We wniosku o interpretację przedsiębiorca stał na stanowisku, że przychód, który uzyska z tego tytułu, nie musiałby być rozliczany jak inne przychody z działalności gospodarczej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Podatnik zaskarżył interpretację i wygrał w obu instancjach.

Nie tylko nowe inwestycje w strefie zwolnione z CIT

Gazeta Prawna, 2022-06-13, Łukasz Zalewski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 9 czerwca 2022 r., sygn. akt II FSK 357/21 orzekł, iż zwolniony z podatku powinien być cały dochód zarówno z nowej inwestycji strefowej, jak i z dotychczasowej. Sprawa dotyczyła stanu prawnego obowiązującego do końca 2021 r. Spór sprowadzał się do tego, czy przedsiębiorca, który w ramach Polskiej Strefy Inwestycji uzyskał decyzję o wsparciu i rozbudował istniejący zakład, może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od całego dochodu, czy tylko w zakresie nowej inwestycji. Od 1 stycznia 2022 r. zmieniły się jednak przepisy. Polski Ład doprecyzował, że zwolnienie z CIT może dotyczyć wyłącznie dochodu uzyskanego z nowej inwestycji. Sprawa dotyczyła spółki, która dostała ona decyzję o wsparciu pod koniec 2018 r. Chodziło o rozbudowę mocy produkcyjnych istniejącego zakładu. Spółka prowadziła już wcześniej działalność w istniejącym zakładzie w tym samym zakresie, którego dotyczy decyzja o wsparciu. Spółka zapytała, czy zwolnieniem z podatku dochodowego był objęty całkowity dochód uzyskany z działalności gospodarczej określonej w decyzji o wsparciu. Spółka uważała, że tak. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze stanowiskiem spółki, jednak szef KAS zmienił interpretację. Uznał, że zwolniony będzie tylko dochód z nowej inwestycji. WSA w Warszawie nie zgodził się z organem. Także NSA przyznał rację podatnikowi.

Dywidenda rzeczowa bez PCC

Gazeta Prawna, 2022-06-14, Agnieszka Pokojska

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 10 czerwca 2022 r. sygn. 0111-KDIB2-2.4014.74. 2022.1.MZ przekazanie dywidendy rzeczowej w formie przeniesienia i wydania (transferu) udziałów polskiej spółki do hiszpańskiej przez spółkę austriacką nie spowoduje powstania obowiązku opodatkowania PCC w Polsce. Z pytaniem wystąpiła spółka z siedzibą w Hiszpanii, która jest jedynym udziałowcem spółki z siedzibą w Austrii. Ta ostatnia posiada z kolei 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym polskiej spółki z o.o. Ponieważ w 2021 r. austriacka spółka osiągnęła zysk równy wartości udziałów w kapitale zakładowym polskiej spółki, po podjęciu uchwały o podziale zysków zamierza umową przeniesienia przekazać je spółce hiszpańskiej. Podmiot otrzymujący taką rzeczową dywidendę chciał się upewnić, że z tego tytułu nie będzie musiał zapłacić w Polsce podatku od czynności cywilnoprawnych. Dyrektor KIS zgodził się z podatnikiem.

Cztery podatkowe korzyści fiskusowi nie przeszkadzają

Rzeczpospolita, 2022-06-16. Przemysław Wojtasik

W dniu 2 maja 2022 r. szef KAS wydał opinię sygn DKP1.8011.33.2021, zgodnie z którą w przypadku nieodpłatnego umorzenia akcji nie będzie miało miejsca unikanie opodatkowania. W przedmiotowej sprawie spółka A nabyła akcje własne posiadane przez spółki B i C w celu ich nieodpłatnego umorzenia. W wyniku tej operacji spółki B i C utracą status akcjonariusza. Celem umorzenia jest wycofanie akcji spółki A z Giełdy Papierów Wartościowych. Status publicznej spółki nie daje bowiem korzyści. Umorzenie daje z kolei korzyści podatkowe taki jak: niepowstanie zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym dla spółki A, B i C, u pozostałych akcjonariuszy także nie wystąpi zobowiązanie podatkowe w podatku dochodowym, nie będzie też podatku od czynności cywilnoprawnych po stronie spółki A. Fiskus podkreślił, że samo wystąpienie korzyści podatkowych nie przesądza o tym, iż planowana czynność ma na celu unikanie opodatkowania. Konieczne jest spełnienie innych przesłanek.

Pieniądze na wykup akcji, żeby połączyć spółki bez zwolnienia

Rzeczpospolita, 2022-06-17, Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. II FSK 2652/19 orzekł, iż za wydatki na cele rozwoju specjalnej strefy ekonomicznej nie mogą być uznane te związane z funkcjonowaniem spółki. Sprawa dotyczyła interpretacji wydanej na wniosek jednej ze specjalnych stref ekonomicznych, która uważała m.in., że wykup akcji od pozostałych akcjonariuszy, niezaliczone do kosztów, kwalifikuje się do zwolnienia. Fiskus tego stanowiska nie potwierdził. NSA wyraził pogląd, że zwolnienie jest uzależnione od wydatkowania uzyskanych dochodów na cele rozwoju strefy, w tym na nabycie nieruchomości do prowadzenia działalności na terenie strefy. Sąd też uznał, że wydatki na cele rozwoju strefy nie mogą być te związane z funkcjonowaniem spółki, m.in. z wykupem akcji. Wydatki na nabycie akcji w innej spółce dotyczą bowiem sytuacji, gdy akcjonariusze nie podejmują decyzji o przeznaczeniu środków z dochodu przed opodatkowaniem na nabycie nieruchomości w sposób bezpośredni.