Przegląd prasy podatkowej (13-17.08.2018 r.)

21. sierpnia 2018 | Do przeczytania w 7 min

Otrzymane refaktury bez wyłączenia z limitu

Rzeczpospolita, 2018-08-13
Ewelina Karasiuk

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 5 lipca 2018 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.204.2018.1.AW), wydatki na usługi niematerialne, które są refakturowane przez podmiot powiązany, podlegają ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów. Sprawa dotyczyła podatnika, będącego członkiem międzynarodowej grupy kapitałowej, na rzecz którego podmiot powiązany refakturuje koszty usług, które ten podmiot nabywa od niezależnych kontrahentów. Podatnik ponosi refakturowane koszty jedynie tych usług, których jest beneficjentem, a ponadto, otrzymuje on refakturę bez jakiejkolwiek marży. Mając na uwadze taki stan faktyczny, podatnik stał na stanowisku, że koszty refakturowanych usług nie podlegają limitowi do 5 proc. podatkowej EBITDA. Z takim podejściem nie zgodził się organ podatkowy, który przypomniał, że ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów podatkowych nie podlegają koszty ponoszone przez podmioty refakturujące. Spółka z kolei, jako finalny odbiorca refakturowanej usługi, jest objęta limitem.

W przypadku konwersji wierzytelność jest wkładem niepieniężnym

Rzeczpospolita, 2018-08-13
Justyna Kołodziejczyk

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 13 czerwca 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 2597/17) orzekł, że konwersja wierzytelności kredytowych na kapitał zakładowy dłużników powoduje powstanie po stronie banku przychodu w wysokości wartości wkładu określonego w statucie lub umowie spółki. Sprawa dotyczyła banku, który ma zamiar przeprowadzić konwersję wierzytelności na kapitał dłużników poprzez potrącenie wzajemnych wierzytelności – wierzytelności banku wobec dłużnika oraz odwrotnej, wynikającej z podwyższenia kapitału zakładowego u dłużnika. Organ podatkowy stwierdził, że w przedmiotowej sprawie nie dojdzie do wniesienia przez bank wkładu pieniężnego, ponieważ do wpłaty dochodzi poprzez wzajemne potrącenie wierzytelności pieniężnych. WSA w Warszawie oddalił skargę banku podkreślając, że w przypadku konwersji, wierzytelność może być jedynie przedmiotem wkładu niepieniężnego. W takiej sytuacji, konwersja wierzytelności nie będzie dla banku neutralna podatkowo.

Majątek nieruchomy jest w Polsce, więc i podatek jest tutaj

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-08-13
Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8 sierpnia 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 3147/17), zagraniczna osoba prawna musi zapłacić podatek dochodowy od osób prawnych od sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego znajdującego się na terytorium Polski. Sprawa dotyczyła litewskiego hospicjum o statusie organizacji pożytku publicznego, które odziedziczyło prawo do lokalu mieszkalnego w Polsce. Hospicjum uważało, że nie jest zobowiązane do zapłaty podatku, ponieważ zgodnie z ustawą o PDOP spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie jest ani prawem do nieruchomości ani nieruchomością. Ponadto, z polsko-litewskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania wynika, że dochody uzyskane ze sprzedaży prawa do lokalu mieszkalnego nie mieszczą się w kategorii dochodów z tytułu nieruchomości. Odmiennego zdania był jednak Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który wskazał, że pojęcie majątku nieruchomego, rozumieć zgodnie z polskimi przepisami, a ściślej – ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Z przepisów tej ustawy wynika, że spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jest jedną z form majątku nieruchomego. Stanowisko organu podzielił WSA w Warszawie.

Zwolnienie z VAT dostawy nieruchomości

Rzeczpospolita, 2018-08-14
Janina Fornalik

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 maja 2018 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4012.142.2018.1.SS), instalacje przemysłowe znajdujące się na działce nie są przedmiotem sprzedaży, albowiem nie stanowią części gruntu. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła gmina, będąca właścicielem działki, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako „droga”. Na przedmiotowej nieruchomości znajduje się asfaltowy zjazd z drogi, totem reklamowy oraz instalacje przemysłowe. Gmina uważała, że dostawa przedmiotowej działki powinna być w całości zwolniona z VAT. Z taką podatkową konsekwencją zgodził się organ podatkowy, który jednakże przeprowadził wnioskowanie w sposób odmienny, co spowodowało, że wydana interpretacja była negatywna. Kluczowa w odpowiedzi organu podatkowego była konkluzja, że istnieje możliwość zastosowania przepisu pozwalającego na zwolnienie z VAT dostawy budynków, budowli lub ich części w przypadku, gdy pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą upłynął okres dłuższy niż 2 lata, albowiem instalacje przemysłowe nie stanowią części składowych gruntu, zatem nie są przedmiotem sprzedaży.

Wydanie majątku w naturze to przychód spółki

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-08-14
Łukasz Zalewski

W wyroku z dnia 10 sierpnia 2018 r. (sygn. akt III SA/Wa 3442/17) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że w przypadku likwidacji spółki, przekazanie wspólnikom składników jej majątku w naturze, oznacza powstanie u spółki przychodu podlegającego opodatkowaniu PDOP. W opisywanym przypadku, spółka uważała, że w efekcie likwidacji, nie powstanie u niej przychód z tytułu wydania wspólnikom składników majątku w naturze, ponieważ nie będzie się to wiązało z powstaniem po jej stronie przysporzenia czy przyrostem aktywów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej oraz WSA w Warszawie nie zgodzili się ze stanowiskiem spółki argumentując, że celem ustawodawcy we wprowadzeniu art. 14a ustawy o PDOP było między innymi doprecyzowanie, iż także wydanie majątku likwidacyjnego spółki wspólnikom będzie skutkowało powstaniem przychodu po stronie spółki.

Limit kosztów bez VAT

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-08-16
Mariusz Szulc 

Zgodnie z interpretacją zmieniającą Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 sierpnia 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-3.4010.96.2018.6.MC), limit kwotowy, o którym mowa w ustawie o PDOP dotyczący możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na nabycie usług niematerialnych od podmiotów powiązanych dotyczy kwot netto. Interpretacja ta, na wskutek uwzględnienia w całości skargi wnioskodawcy, dokonała zmiany wykładni art. 15e ustawy o PDOP zaprezentowanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z dnia 12 czerwca tego roku. W tejże interpretacji, która wzbudziła tak istotne poruszenie ekspertów i zainteresowanie przedstawicieli resortu finansów, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wyraził kontrowersyjny pogląd, iż limity określone w ust. 1 tego przepisu dotyczą kwot brutto.

Firmy estońskiej nie można uznać za CFC

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-08-16
Łukasz Zalewski

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 30 lipca 2018 r. (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.282.2018.2.MG) spółka z .o.o. z siedzibą w Estonii nie jest objęta przepisami ustawy o PDOF dotyczącymi zagranicznych spółek kontrolowanych (CFC). Sprawa dotyczyła polskiego rezydenta podatkowego, planującego złożenie w Estonii spółki z o.o. zajmującej się m. in. obrotem instrumentami finansowymi, akcjami, udziałami, walutami oraz jednostkami uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych – przy czym tenże polski rezydent miałby posiadać w spółce estońskiej 50% udziałów i 50% praw głosu. W opinii wnioskodawcy ze względu na fakt, że estońskie dochody będą objęte wyższą stawką podatkową niż hipotetyczny podatek od analogicznych dochodów osiągniętych w Polsce (w Estonii jest 20% stawka podatkowa), to niezależnie od innego momentu opodatkowania tej spółki (moment dystrybucji do udziałowców a nie jego powstanie), niespełniona jest jedna z trzech przesłanek do zastosowania regulacji CFC. Ze stanowiskiem podatnika zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, podkreślający przy tym, iż Estonii nie można zaliczyć do krajów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

Korzyści dla rodzinnej sukcesji

Rzeczpospolita, 2018-08-16
Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.189. 2018.4.MD), przedsiębiorcy mogą rozliczyć w podatkowych kosztach darowany bądź odziedziczony majątek. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła podatniczka, która w listopadzie ubiegłego roku wprowadziła do działalności gospodarczej otrzymane od rodziców lokale mieszkalne oraz usługowe i rozpoczęła ich amortyzację. Podatniczka uważała, że nadal może rozliczać nieruchomości w kosztach, a obowiązująca od 1 stycznia br. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która pozbawiała prawa do rozliczania w podatkowych kosztach odziedziczonego bądź otrzymanego w darowiźnie majątku jej nie dotyczy. Organ podatkowy nie zgodził z takim stanowiskiem, wobec czego podatniczka złożyła skargę do sądu administracyjnego. Dyrektor KIS uwzględnił skargę i zmienił wcześniejszą interpretację.


Wyrok NSA z dnia 19 czerwca 2018 (sygn. akt II FSK 1664/16)

Wykładnia językowa art. 41 § 1 i 2 stawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), uzupełniona wykładnią celowościową, prowadzi do wniosku, że możliwe jest ustanowienie zastawu skarbowego na rzeczy (prawie) stanowiącej współwłasność podatnika i innej jeszcze osoby; przedmiotem zastawu może być nie cała rzecz ale odpowiedni ułamkowy udział podatnika.

Wyrok NSA z dnia 11 lipca 2018 r. (sygn. akt II FSK 1917/16)

Przesłanki dotyczące ważnego interesu podatnika i interesu publicznego odwołują się do pojęć nieostrych i stanowią klauzule generalne, a wypełnienie ich konkretną treścią należy do wykładni, a następnie prawidłowego stosowania art. 67a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.). Nie można także przyjmować, że ustalenie wystąpienia tych obiektywnych przesłanek należy do sfery uznania administracyjnego.