Przegląd prasy podatkowej 13 – 17.09.2021

| Do przeczytania w 6 min

Sposób wypłaty honorarium zależy od stron umowy

Gazeta Prawna, 2021-09-13, Mariusz Szulc

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 września 2021 r., sygn. akt II FSK 75/19, pracodawca może zastosować podwyższone 50-proc. koszty uzyskania przychodu wobec wynagrodzenia wypłacanego za efekty pracy twórczej, nawet gdy jego wysokość nie jest wprost określona w umowie o pracę. Ważne jest wyłącznie to, aby zostały spełnione inne warunki do stosowania podwyższonych kosztów, np. by honorarium było wyraźnie wyodrębnione od reszty pensji pracownika i by była prowadzona czytelna ewidencja powstałych utworów. W sprawie chodziło o spółkę, która wypłacała pracownikom wynagrodzenie za efekty ich działalności twórczej. Opracowywali oni nowe linie produkcyjne lub dostosowywali te już istniejące, tworzyli też inne utwory w celu zwiększenia efektywności produkcji. We wniosku o interpretację spółka zapytała, czy może zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodu do wynagrodzenia wypłacanego pracownikom z tytułu przeniesienia praw autorskich do utworów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się na takie rozwiązanie, dlatego spółka zaskarżyła interpretację. Sądy obu instancji przyznały jej rację.

 

Gdzie rozliczyć VAT od usługi z wykorzystaniem karty paliwowej

Rzeczpospolita, 2021-09-13, Marcelina Perczak

Jak wynika z interpretacji indywidualnej z 23 marca 2021 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP4-2.4012.618.2020.3.MMA, miejsce świadczenia usług mycia pojazdów na rzecz operatora kart paliwowych należy określić zgodnie z zasadą ogólną. Oznacza to, że znajduje się ono w kraju, w którym ten podmiot posiada siedzibę. Wnioskodawca prowadzi na terytorium Polski sieć stacji benzynowych, na których dokonuje sprzedaży detalicznej paliw, a także świadczy usługi takie jak mycie pojazdów, odkurzanie itp. W ramach swojej działalności wnioskodawca zawarł umowę z operatorem kart paliwowych, który jest czynnym podatnikiem VAT w Polsce, jednak siedzibę działalności ma w Niemczech. Na terytorium Polski nie posiada również stałego miejsca prowadzenia działalności. Zgodnie z umową pomiędzy wnioskodawcą a operatorem, wnioskodawca sprzedaje paliwa operatorowi, który następnie odsprzedaje je posiadaczom kart paliwowych. Świadczenie usług mycia pojazdów będzie objęte kartą paliwową. W pierwszej kolejności wnioskodawca będzie więc świadczył usługę na rzecz operatora, a następnie operator, jako podmiot odsprzedający daną usługę, będzie świadczył usługę w tym samym zakresie na rzecz posiadacza karty paliwowej. Wnioskodawca zapytał, czy w przypadku świadczenia usług na rzecz operatora kart paliwowych, usługi podlegają opodatkowaniu przez wnioskodawcę na terytorium Polski. Według wnioskodawcy nie. Dyrektor KIS zaakceptował to stanowisko.

 

Transformacja czasem daje prawo do niskiego opodatkowania

Rzeczpospolita, 2021-09-13, Paweł Rochowicz

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB1-2.4010.229.2021.2.ANK, gdy przekształcająca się spółka jest już podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, może skorzystać z 9%, jeśli nie przekracza 2 mln euro obrotów rocznie. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka komandytowa, której komplementariuszem jest spółka z o.o., a komandytariuszami są dwie osoby fizyczne. Wspólnicy planują przekształcić spółkę komandytową w spółkę z o.o. Wnioskodawca zapytał, czy ta powstała z przekształcenia spółka będzie mogła płacić podatek według stawki 9%. Obroty przekształcanej spółki komandytowej nie przekroczyły bowiem w ubiegłym roku 2 mln euro. Organ zaakceptował stanowisko wnioskodawcy.

 

Handel uprawnieniami do emisji CO2 w kosztach bezpośrednich

Rzeczpospolita, 2021-09-13, Monika Pogroszewska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 3 września 2021 r., sygn. 0111-KDWB.4010.9.2021.1.MJ uznał, iż wydatki na nabycie uprawnień do emisji dwutlenku węgla są kosztami bezpośrednio związanymi z przychodami. Z pytaniem w tej sprawie zwróciła się spółka zajmująca się wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej w elektrociepłowniach. Spółka nabywa uprawnienia na wolnym rynku, ponieważ rzeczywista emisja dwutlenku węgla znacznie przewyższa poziom przyznanych jej lub wcześniej posiadanych przez nią nieumorzonych uprawnień. Cena uprawnień jest zmienna, dlatego spółka będzie je nabywać w różnych okresach. Umarzane uprawnienia mogą zostać nabyte zarówno w roku, za który następuje umorzenie, jak i w roku, w którym następuje umorzenie. Spółka zapytała, w jakim momencie ma prawo zaliczyć do kosztów wydatki na nabycie uprawnień na własne potrzeby oraz gdy uprawnienia będą podlegać odsprzedaży. Dyrektor KIS uznał, że wydatki na nabycie uprawnień do emisji CO2 przeznaczonych do umorzenia lub podlegających odsprzedaży związane są w sposób bezpośredni z przychodami wnioskodawcy uzyskiwanymi z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Stanowią więc bezpośrednie koszty uzyskania przychodów.

 

Płatnik nie musi weryfikować statusu odbiorcy dywidendy

Rzeczpospolita, 2021-09-13, Adam Rajewski, Magdalena Kostowska

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 kwietnia 2021 r., sygn. II FSK 240/21 uznał, że wystarczającym warunkiem dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania dywidendy wypłacanej zagranicznej spółce podatkiem źródłowym jest spełnienie ustawowych warunków zwolnienia. Płatnik wypłacający dywidendę nie jest zobowiązany do sprawdzenia czy odbiorca płatności jest jej rzeczywistym właścicielem. Polska spółka zamierzała wypłacić dywidendę zagranicznemu wspólnikowi. We wniosku o wydanie interpretacji wskazała, że dla zastosowania zwolnienia z podatku dochodowego potrącanego u źródła wystarczające jest zbadanie ustawowych warunków zwolnienia i że nie jest jako płatnik zobowiązana do weryfikacji statusu odbiorcy dywidendy jako jej rzeczywistego właściciela. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Wnioskodawca zaskarżył interpretację i wygrał w obu instancjach.

 

Limitowanie kosztów jest rozłożone w czasie jak amortyzacja

Gazeta Prawna, 2021-09-15, Katarzyna Jędrzejewska

W interpretacjach indywidualnych z 10 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.297.2021.1.AR oraz 0111-KDIB2-1.4010.298.2021.1.BJ Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż w przypadku odpisów amortyzacyjnych limit kosztów finansowania dłużnego należy stosować proporcjonalnie w odpowiedniej części, w jakiej całość tych kosztów, w tym np. odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup środka trwałego, przekracza ustawowe limity. Zgodził się z podatnikiem, że wartość odsetek w pozostałej części będzie rozliczana dopiero w kolejnych latach, w miarę zużycia środka trwałego. Chodziło o sytuację, w której spółka w celu realizacji inwestycji ponosi różnego rodzaju koszty finansowania dłużnego, w tym koszty odsetek od pożyczek oraz od kredytów bankowych. Spółka była zdania, że należy tu zastosować proporcję, a zatem ograniczenie dotyczące kosztów finansowania dłużnego ma zastosowanie do tych odsetek, które zostały ujęte w kosztach w postaci odpisów amortyzacyjnych danego roku podatkowego. Tylko w tym zakresie bowiem stanowią one koszty podatkowe danego roku. Wskazała, że wartość odsetek w pozostałej części nie stanowi w danym roku podatkowym kosztów uzyskania przychodu, bo będzie rozliczona w wyniku podatkowym w kolejnych latach, w miarę zużycia środków trwałych. Dyrektor KIS zgodził się ze spółką.

 

Fiskus nadal chce daniny od dofinansowań z FGŚP dla firm strefowych

Gazeta Prawna, 2021-09-19, Agnieszka Pokojska

W interpretacji indywidualnej z 9 września 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.282.2021.1.AW Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż wypłacone z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach biznesu prowadzonego w specjalnej strefie ekonomicznej nie jest przychodem strefowym, a więc nie jest zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. Chodzi o pomoc, którą w związku z pandemią koronawirusa przedsiębiorcy dostali na ochronę miejsc pracy. Z pytaniem wystąpiła spółka, która prowadzi działalność w specjalnej strefie ekonomicznej. Dyrektor KIS wyjaśnił, że jeżeli dany rodzaj działalności nie został wymieniony w zezwoleniu, to uzyskany z niej dochód nie jest objęty zwolnieniem.