Przegląd prasy podatkowej 14–18.03.2022 r.

| Do przeczytania w 4 min

MF: można połączyć ulgi na prototyp i robotyzację, ale są ograniczenia

Gazeta Prawna, 2022-02-14, Agnieszka Pokojska

Ministerstwo Finansów, w odpowiedzi na pytania Gazety Prawnej, wskazało, że jeżeli podatnik przy uldze na prototyp (produkcję próbną) odliczył 30% kosztów kwalifikowanych (ceny nabycia lub kosztu wytworzenia środka trwałego dla celów uruchomienia produkcji próbnej produktu), to podstawę do wyliczenia ulgi na robotyzację musi pomniejszyć o tę kwotę. Podatnicy, którzy skorzystają z ulgi na prototyp, mogą dodatkowo rozliczać koszty amortyzacji nabytych środków trwałych na zasadach ogólnych.

Aport nie odbiera pełnego rozliczenia

Rzeczpospolita, 2022-03-14, Aleksandra Tarka

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt II FSK 1310/20, umowa leasingu, która jako element przedsiębiorstwa została wniesiona do spółki cywilnej, podlega korzystniejszym zasadom rozliczania z ustawy o podatku dochodowym w brzmieniu obowiązującym do końca 2018 r. Notariusz we wniosku o interpretację wyjaśnił, że chce zbyć swoją kancelarię poprzez wniesienie aportem do spółki cywilnej. Zauważył, że jego elementem jest umowa leasingu auta osobowego z grudnia 2018 r. Kontrakt leasingowy będzie więc kontynuowany na tych samych zasadach. Zostanie tylko podpisany aneks do umowy. Wątpliwości notariusza dotyczyły ograniczenia korzyści podatkowych związanych m.in. z leasingiem od 2019 r. poprzez wprowadzenie limitu 150 tys. zł., a konkretnie regulacji przejściowej, która pozwala na kontynuację rozliczeń starych umów na dotychczasowych zasadach, ale pod warunkiem, że nie dojdzie do ich zmiany lub odnowienia. Notariusz uważał, że aport przedsiębiorstwa do spółki cywilnej nie przekreśla prawa do rozliczania wchodzącego w jego skład leasingu na zasadach obowiązujących w PIT do końca 2018 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Notariusz zaskarżył interpretację i wygrał w obu instancjach.

Pracownik zapłaci podatek przez błąd pracodawcy

Rzeczpospolita, 2022-03-14, Monika Pogroszewska

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1111.2021.2.JM, podatnik uzyskuje przychód, jeśli zakład pracy sfinansuje mu zaległe składki ZUS, nawet jeśli zaległość powstała z winy firmy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wyniku przeprowadzonych kontroli zakwestionował umowy, uznając, że w świetle przepisów są to umowy ze stosunku pracy. Oznacza to zmianę podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ich wysokości. Pracodawca zawarł z ZUS ugodę i spłacił zaległe składki. Pracodawca chciał się upewnić, że uiszczenie zaległych składek – w części należnej od świadczenia wypłacanego pracownikowi – nie generuje przychodu po stronie tego pracownika. Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem.

Nie każdy spór sądowy wpływa na przedawnienie prawa do korekty

Rzeczpospolita, 2022-03-14, Julia Osińska

Jak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej 2 listopada 2021 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB3-1.4012.688. 2021.2.KO, zawieszenie biegu terminu przedawnienia prawa spółki do dokonania korekty i odliczenia naliczonego VAT ma miejsce tylko wtedy, gdy to organ podatkowy, a nie podatnik, zwróci się do właściwego sądu powszechnego o ustalenie stosunku prawnego lub prawa. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która realizując prace budowlane skorzystała z usług podwykonawcy. Za część usług świadczonych przez podwykonawcę spółka płaciła w ramach faktur zaliczkowych, natomiast w sierpniu 2015 r., po wykonaniu całości prac, kontrahent wystawił na rzecz spółki ostatnią fakturę, obejmującą większość wykonanych prac. Spółka uznała, że kwota wynikająca z faktury końcowej jest zbyt wygórowana i niezgodna z rzeczywistym zakresem wykonanych prac, w związku z czym nie wykazała jej w ewidencji VAT i nie odliczyła podatku naliczonego. Sprawa trafiła do sądu i sąd apelacyjny rozstrzygnął sprawę na korzyść spółki. W wyroku uznano, że kontrahent wykonał niższy zakres prac, niż przedstawiony na fakturze końcowej. W związku z tym spółka złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej pytając, czy ma prawo skorygować pierwotną deklarację VAT za sierpień i tym samym odliczyć podatek naliczony wynikający z faktury końcowej wystawionej przez kontrahenta. Dyrektor KIS uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe.

Fiskus nie może żądać opodatkowania na bieżąco

Rzeczpospolita, 2022-03-16, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z 1 lutego 2022 r., sygn. akt I SA/Bd 842/21, orzekł, że ustawodawca nie wprowadził w przypadku zaliczkowej wypłaty zysku komplementariuszowi obowiązku pobierania przez spółkę zaliczek na podatek. Z wniosku o interpretację wynikało, że spółka uzyskała status podatnika CIT od maja 2021 r. i od tego dnia przychody komplementariuszy z tytułu udziału w zysku spółki podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Spółka chciała się upewnić co do zakresu obowiązków jako płatnika w przypadku wypłaty w trakcie roku obrotowego na rzecz wspólników miesięcznych zaliczek na poczet ich udziału w zysku za dany rok. Fiskus stwierdził, że płatnik powinien pobierać podatek według stawki 19 proc. bez pomniejszeń. Podatniczka zaskarżyła interpretację i wygrała.

Wycofanie mieszkań z majątku przedsiębiorstwa może dać korzyści

Rzeczpospolita, 2022-03-18, Monika Pogroszewska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji o sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.1131.2021.2.KO uznał, że podatnik nie zapłaci PIT, jeżeli przeniesie firmowe nieruchomości do majątku prywatnego. Przychody z najmu może później rozliczać ryczałtem. Taką interpretację uzyskała podatniczka prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która uzyskuje dochody m.in. z najmu dwóch mieszkań. Lokale zostały wpisane do ewidencji środków trwałych i są amortyzowane. Z końcem 2021 r. wnioskodawczyni wycofała je z ewidencji i przeniosła do majątku prywatnego. Chciała się upewnić, że nie zapłaci z tego tytułu PIT oraz będzie mogła kontynuować najem, ale płacić ryczałt. Dyrektor KIS zgodził się z podatniczką.