Przegląd prasy podatkowej 14–18.06.2021 r.

| Do przeczytania w 5 min

Firma leasingowa ma prawo do większej korekty

Gazeta Prawna, 2021-06-14, Katarzyna Jędrzejewska

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 19 maja 2021 r., sygn. akt I SA/Łd 265/21, jeżeli wskutek przedterminowego rozwiązania umowy leasingu finansowego, z przyczyn leżących po stronie korzystającego, leasingodawcy będzie przysługiwać ostatecznie mniejsza zapłata niż pierwotnie umówiona, to powinno to znaleźć odzwierciedlenie w zmianie wysokości podstawy opodatkowania. Spółka leasingowa wskazała, że pierwotnie wystawiona przez nią faktura opiewała na całą wartość przedmiotu leasingu. W jej opinii, jeżeli potem dojdzie do utraty przedmiotu leasingu albo rozwiązania umowy z winy leasingobiorcy i zwrotu przedmiotu leasingu, to ona sama powinna wystawić korektę i pomniejszyć podstawę opodatkowania. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania. Zgodził się, że skorygowana podstawa opodatkowania powinna być powiększona o odsetkową część opłat leasingowych, ale uznał że  spółka nie powinna uwzględniać wartości zwróconego przedmiotu leasingu oraz otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania. Sprawa trafiła do WSA i sąd w większości przyznał rację spółce. WSA zwrócił uwagę na to, że w razie rozwiązania umowy leasingu finansowego podstawę opodatkowania należy obniżyć o stosowną wartość odsetek od rat, które stały się natychmiast wymagalne, wartość zwróconego przedmiotu leasingu, ale już bez uwzględnienia świadczeń z tytułu ubezpieczenia.

 

Sądy poprawiają skarbówkę, nie czekając na wejście w życie SLIM VAT 2

Gazeta Prawna, 2021-06-14, Mariusz Szulc

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z 26 maja 2021 r., sygn. akt I SA/Bk 62/21 oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z 20 maja 2021 r., sygn. akt I SA/Op 463/19 orzekł, iż z ustawy o VAT ma wprost wynikać, że fiskus nie może żądać odsetek od przedsiębiorcy, który wykaże podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia bądź importu usług dopiero po trzech miesiącach. Sądy, nie czekając na nowelizację, uwzględniają w swoich orzeczeniach wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18 marca 2021 r., sygn. C-895/19. W obu wyrokach sędziowie zwrócili uwagę na to, że brak wykazania WNT lub importu usług w ciągu trzech miesięcy od transakcji najczęściej nie wynika z winy polskiego nabywcy. Jeżeli więc nierozliczenie transakcji w terminie trzech miesięcy nie ma na celu oszustwa podatkowego ani świadomego naruszenia prawa, to w myśl wyroku TSUE nie powinno spotykać się z podatkowymi sankcjami.

 

Dochody uzyskane z patentu mogą być objęte IP Box

Rzeczpospolita, 2021-06-14. Justyna Wojtasik

W opinii Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonej w interpretacji indywidualnej z 9 grudnia 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.698.2020.4.KS, podatek od dochodu osiągniętego ze zbycia lub oddania do odpłatnego użytkowania na podstawie umowy licencyjnej patentu na wynalazek wynosi 5 proc. podstawy opodatkowania. Wnioskodawca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i realizuje działalność badawczo-rozwojową, w efekcie której opracował wynalazek. Wnioskodawca objął następnie wynalazek ochroną patentową na podstawie decyzji Urzędu Patentowego. Wnioskodawca rozważa sprzedaż patentu lub oddanie w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy licencyjnej w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej. Podatnik uznał, że jest uprawniony do objęcia IP Box dochodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ze sprzedaży lub oddania w odpłatne użytkowanie na podstawie umowy licencyjnej patentu. Dyrektor KIS zaakceptował stanowisko podatnika.

 

Bony na posiłki profilaktyczne są zwolnione z PIT

Rzeczpospolita, 2021-06-16, Julia Kołodziej

Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 18 grudnia 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.675.2020.1.ES, wynika, iż wartość przyznanych pracownikom kuponów uprawniających do otrzymania posiłków profilaktycznych, po spełnieniu określonych warunków, stanowi dla tych osób przychód ze stosunku pracy, od którego nie zapłacą podatku dochodowego. Spółka zatrudnia pracowników wykonujących pracę w warunkach szczególnie uciążliwych, w związku z czym zawarła umowę z dostawcą kuponów żywnościowych. Kupony wydawane są pracownikom w dniach wykonywania pracy i mogą być realizowane jedynie w określonych punktach akceptujących. Pracownicy otrzymujący kupony zobowiązani są do ich wykorzystywania wyłącznie w celu nabycia gotowych posiłków profilaktycznych lub artykułów służących do ich przygotowania. Spółka zapytała, czy wartość kuponów na posiłki profilaktyczne będzie stanowić przychód pracownika zwolniony z PIT. Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy.

 

Nie można różnicować podatników

Rzeczpospolita, 2021-06-15, Aleksandra Tarka

W dniu 14 czerwca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę, sygn. akt: II FPS 2/21, zgodnie z którą przed 2015 r. wniesienie pożyczki jako wierzytelności aportem w zamian za udziały nie pozbawiało prawa do kosztów. W sprawie chodziło o podatnika, który jako udziałowiec w sierpniu 2009 r. pożyczył spółce z o.o. 700 tys. PLN. Pożyczka miała być zwrócona pod koniec sierpnia 2012 r. W połowie 2010 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie wspólników wyraziło zgodę na utworzenie udziałów, które miały zostać objęte przez dotychczasowych wspólników spółki w zamian za wkład niepieniężny w postaci wierzytelności przysługujących im z tytułu udzielonych jej pożyczek. Podczas przeprowadzonej kontroli organ podatkowy stwierdził, iż podatnik ma przychód z kapitałów pieniężnych, ale nie ma prawa do kosztów. Spór dotarł do NSA, który stanął po stronie podatników. Sąd orzekł, iż kto wnosi wierzytelność pożyczkową do spółki w zamian za udziały lub akcje, ma prawo wykazać koszt równy wartości tej należności.

 

O rozliczeniu przesądza ustawa

Rzeczpospolita, 2021-06-16, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25 maja 2021 r., sygn. akt: II FSK 3796/18, dokument w postaci wygenerowanego zestawienia transakcji z danej platformy internetowej osobno dla każdej z transakcji w dacie nabycia kryptowalut może być wystarczający do wykazania, że podatnik poniósł koszty uzyskania przychodu. Podatnik we wniosku wyjaśnił, że prowadzi działalność gospodarczą, którą rozszerzył o kupno i sprzedaż walut wirtualnych: Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Iota, Lisk, Dash oraz inne nowo powstałe waluty. Podatnik podkreślił, że działalność tę prowadzi za pośrednictwem giełd walut wirtualnych. Przedsiębiorca podkreślił, że wszelkie operacje dokonywane za pośrednictwem kryptowalut polegają tylko i wyłącznie na dokonywaniu odpowiednich zapisów w systemach informatycznych i nie są związane z wydawaniem jakichkolwiek dokumentów lub innego rodzaju potwierdzeń o charakterze materialnym. Podatnik zapytał, czy zakup kryptowalut w dacie ich nabycia można zaliczyć do kosztów na podstawie wygenerowanego zestawienia transakcji z danej platformy internetowej osobno dla każdej z transakcji w dacie ich nabycia. Fiskus nie zgodził się z podatnikiem. Jednak sądy obu instancji przyznały mu rację.