Przegląd prasy podatkowej 14–18.11.2022 r.

| Do przeczytania w 6 min

Rynkowy czynsz też może być ukrytym zyskiem

Gazeta Prawna, 2022-11-14, Agnieszka Pokojska

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 listopada 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.497.2022.2.AND czynsz najmu, nawet gdyby był ustalony według ceny rynkowej, jest ukrytym zyskiem, jeżeli do transakcji nie doszłoby, gdyby jej stroną nie był udziałowiec. W sprawie chodziło o spółkę zajmującą się spedycją i transportem, która w dniu, w którym wybrała ryczałt od dochodów spółek, zaczęła jednocześnie wynajmować od jednego z udziałowców: biuro, magazyn, garaż z warsztatem oraz plac wchodzący w skład bazy eksploatacyjnej. Spółka zapewniła, że czynsz jest ustalony według wartości rynkowej. Zapytała więc, czy nie jest to ukryty zysk, od którego powinna zapłacić estoński CIT. Według Dyrektora jest to ukryty zysk. Dyrektor zwrócił uwagę, że spółka nie posiada własnych składników majątkowych niezbędnych do prowadzenia działalności, a wynajmującym jest jeden z udziałowców, który nie zadbał o wyposażenie spółki w aktywa niezbędne do prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.

Magazynowanie w Polsce, ale VAT niekoniecznie

Gazeta Prawna, 2022-11-15, Katarzyna Jędrzejewska

Jak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 25 października 2022 r, sygn. akt I SA/Gd usługi magazynowania są związane z nieruchomością wtedy, gdy usługobiorcy przysługuje wyłączne prawo do używania części nieruchomości, w której przechowuje towar. Chodziło o magazynowanie gazu ziemnego w instalacji magazynowej lub grupach instalacji. Zajmuje się tym polska spółka, która wykorzystuje w tym celu częściowo wyeksploatowane złoża gazu ziemnego lub kawerny solne. Spór z fiskusem dotyczył tego, gdzie te usługi są opodatkowane. Spółka była przekonana, że w tym wypadku nie ma do czynienia z klasycznie rozumianym magazynowaniem, tylko z usługami związanymi z nieruchomościami, a te są opodatkowane tam, gdzie znajduje się miejsce położenia nieruchomości. Zamierzała więc wystawiać usługobiorcom fakturę z 23-proc. polską stawką VAT. Innego zdania był Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Stwierdził, że magazynowanie paliwa gazowego nie jest usługą związaną z nieruchomościami, bo w ramach swoich usług spółka nie udziela kontrahentom wyłącznego prawa do używania części albo całości nieruchomości, w których jest magazynowany gaz. Dlatego uznał, że wykonywane przez spółkę usługi są opodatkowane w Polsce, gdy są świadczone na rzecz kontrahenta niebędącego podatnikiem lub poza terytorium Polski, gdy są świadczone na rzecz kontrahenta będącego podatnikiem. WSA w Gdańsku przyznał rację fiskusowi.

NSA: Sporadyczne przewalutowanie w firmie bez wpływu na VAT

Rzeczpospolita, 2022-11-15, Aleksandra Tarka

W najnowszym wyroku o sygn. I FSK 551/19 Naczelny Sąd Administracyjny Oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego, który walczył ze spółką o podatkowe skutki wymiany walut. Według sądu, Incydentalna, losowa wymiana walut, której wpływ na ogólną sytuację finansową podatnika jest niewielki, to usługa o charakterze pomocniczym. We wniosku o interpretację firma wskazała, że w ramach grupy, do której należy wprowadzany jest system zarządzania walutami, który ma usprawnić ich przepływ oraz ograniczyć koszty pozyskiwania. Spółka ma zarządzać procesem wymiany walut dla pozostałych uczestników. Zapytała więc, czy te transakcje powinny być uwzględniane przy kalkulacji tzw. proporcji sprzedaży, o której mowa w ustawie o VAT. W jej opinii nie. Fiskus się z tym nie zgodził. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała.

Usługi złożone z wyższą stawką ryczałtu

Gazeta Prawna, 2022-11-16, Monika Pogroszewska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 2 listopada 2022 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.569.2022.1.DB stwierdził, że jeżeli na usługę składają się różne czynności opodatkowane według stawek 12 i 14 proc. ryczałtu, to przedsiębiorca płaci od całości 14 proc. Spytała o to podatniczka, która świadczy ona różne rodzaje usług, w tym m.in.: związane z oprogramowaniem (PKWiU ex 62.01.1), związane z doradztwem w zakresie oprogramowania (PKWiU ex 62.02) oraz usługi specjalistycznego projektowania (PKWiU 74.1.). Jej klienci często zamawiają usługę składającą się z dwóch albo trzech rodzajów czynności, opodatkowanych różnymi stawkami ryczałtu. Niekiedy podatniczka może wyodrębnić, ile czasu poświęciła na wykonanie poszczególnych czynności, i proporcjonalnie przyporządkować do nich swoje wynagrodzenie. Spytała jednak, co w sytuacji, gdy jest to niemożliwe, bo nie da się określić, jaka część wynagrodzenia przypada na poszczególne działania. Sądziła, że powinna wtedy od całości przychodów z danego zamówienia zapłacić podatek według stawki przewidzianej dla tej usługi składowej, która przeważa w usłudze złożonej. Dyrektor KIS był innego zdania.

Centrum logistyczne w innym państwie to nie zagraniczny zakład

Gazeta Prawna, 2022-11-17, Monika Pogroszewska

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 listopada 2022 r., sygn. akt. II FSK 549/20 orzekł, iż nabycie przez niemiecką spółkę usług magazynowych na terenie Polski nie prowadzi do powstania zagranicznego zakładu. W przeciwnym razie każde centrum logistyczne można by uznać za zagraniczny zakład. Sprawa dotyczyła niemieckiej spółki, która ma w Polsce dwa podmioty zależne i kupuje wyprodukowane przez nie towary. Dotychczas były one wysyłane do magazynu w Niemczech przed dalszą ich sprzedażą. Spółka zaznaczyła, że w każdym przypadku to ona jest sprzedającym na rzecz końcowego klienta. Polskie podmioty nie mają pełnomocnictwa do działania na jej rzecz. Chcąc usprawnić system dostaw, spółka postanowiła podpisać z jedną z polskich spółek umowę logistyczno-magazynową. Na jej podstawie produkty nabyte od podmiotów zależnych będą przechowywane w magazynie w Polsce i przesyłane do klientów bezpośrednio z Polski. Polska spółka będzie je więc przechowywać, pakować i transportować do końcowych odbiorców. Niemiecka spółka zaznaczyła jednak, że nadal będzie występować w charakterze sprzedawcy i podejmować wszystkie decyzje dotyczące zbycia towarów. Polska spółka będzie świadczyć wyłącznie usługi magazynowe i logistyczne. Spór z fiskusem dotyczył tego, czy w tej sytuacji dojdzie do powstania w Polsce zagranicznego zakładu i w konsekwencji niemiecka spółka będzie musiała płacić w Polsce podatek od dochodów uzyskanych za pośrednictwem tego zakładu. Tak twierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała w obu instancjach.

Usługi od podmiotu powiązanego mogą być bez estońskiego CIT

Gazeta Prawna, 2022-11-17, Agnieszka Pokojska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 14 listopada 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.382.2022.2.ANK potwierdził, że jeżeli spółka i podwykonawcy świadczący jej usługi są podmiotami powiązanymi, ale nie ma to wpływu na warunki zawarcia transakcji, to nie ma mowy o ukrytych zyskach. Spytała o to spółka, która rozważa przejście na estoński CIT. Tłumaczyła, że w ramach prowadzonej działalności będzie zamawiać usługi u swoich wspólników. Jako podwykonawcy będą oni świadczyć jej usługi w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Będą to usługi programistyczne oraz pośrednictwa komercyjnego w zakresie sprzedaży projektów IT. Spółka podkreśliła, że wynagrodzenia będą ustalane na zasadach rynkowych. Dodała, że takie same usługi będzie też zamawiać u podmiotów niepowiązanych. Spółka chciała potwierdzić, że wypłacane wspólnikom wynagrodzenia nie będą ukrytymi zyskami, od których musiałaby płacić estoński CIT. Dyrektor KIS to potwierdził.