Przegląd prasy podatkowej (14-18.12.2020)

| Do przeczytania w 6 min

Jednorazowa pożyczka jest czynnością sporadyczną

Rzeczpospolita, 2020-12-14, Ewelina Dumania

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 17 września 2020 r., sygn. IBPP2/443-1121/13-2/AB uznał, iż świadczone przez spółkę usługi w zakresie udzielenia pożyczki spełniają wymagania do uznania ich za czynności dokonywane sporadycznie/pomocniczo, dlatego kwot należnych z ich tytułu nie należy uwzględniać przy wyliczaniu proporcji dla celów odliczenia VAT. Z zapytaniem wystąpiła spółka zajmująca się handlem materiałami budowlanymi. W 2013 r. spółka udzieliła oprocentowanej pożyczki z własnych środków obrotowych, spółce należącej do tej samej grupy kapitałowej. Ponadto, spółka udzieliła dwóch pożyczek swoim pracownikom oraz nabyła wobec spółek z grupy kapitałowej wierzytelności tytułem subrogacji, których spłata przewiduje zapłatę odsetek na rzecz spółki. Niewykluczone, że spółka będzie udzielała pożyczek również w przyszłości, ale nie zamierza prowadzić regularnej działalności finansowej. Spółka uważała, że udzielenie przez nią pożyczki, w sytuacji gdy jej zamiarem nie jest prowadzenie regularnej działalności finansowej, jest czynnością dokonaną sporadycznie w rozumieniu ustawy o VAT i z tego względu spółka nie będzie zobowiązana do odrębnego ustalania wysokości naliczonego VAT podlegającego odliczeniu z uwagi na wystąpienie sprzedaży zwolnionej z VAT. Dyrektor KIS potwierdził to stanowisko.

Jak ustalić przychód z umorzenia udziałów

Rzeczpospolita, 2020-12-14, Tomasz Cebula

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonym w interpretacji indywidualnej z 8 października 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.598.2020.1.SJ, jeżeli wynagrodzenie wspólnika z tytułu dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce z o.o. znacznie odbiega od wartości rynkowych, to organ podatkowy ma prawo je doszacować. Wspólnik spółki z o.o., osoba fizyczna, ma zamiar dokonać dobrowolnego umorzenia udziałów. Wynagrodzenie wnioskodawczyni ustalone jako wartość nominalna udziałów mogło różnić się od ich wartości rynkowej. Zdaniem podatniczki, jej przychodem miało być wyłącznie wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów określone w uchwale wspólników. Organ podatkowy nie zgodził się z tym stanowiskiem. Uznał bowiem, iż przychodem wnioskodawczyni będzie zasadniczo wynagrodzenie określone w uchwale wspólników, ale możliwe będzie jednak doszacowanie wartości umorzonych udziałów.

Kto został zwolniony z kary, ten ma przychód

Gazeta Prawna, 2020-12-14, Patrycja Dudek

W interpretacji indywidualnej z 7 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.405.2020.1.SG Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że przychód z umorzenia powstaje nawet wtedy, gdy podatnik w zamian za zwolnienie z kar umownych rezygnuje z zapłaty za wykonane przez siebie czynności. Spółka zawarła z kontrahentem ugodę sądową. Kontrahent zwolnił ją z zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie oraz z odszkodowań uzupełniających z tytułu nienależytego wykonania umowy. Na mocy tej samej ugody spółka zrezygnowała ze wszelkich roszczeń o zapłatę przysługujących jej od kontrahenta.
Spółka zapytała, czy zwolnienie jej z kar umownych nie spowodowało u niej powstania przychodu. Dyrektor KIS stwierdził, że jeżeli zobowiązanie pieniężne zostaje umorzone, to dochodzi do podlegającego opodatkowaniu wzbogacenia po stronie dłużnika, bo przestaje on być zobowiązany do świadczenia, a pieniądze, które powinien przekazać drugiej stronie umowy, pozostają w jego majątku.

VAT musi być taki sam

Gazeta Prawna, 2020-12-15, Patrycja Dudek

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 26 listopada 2020 r., sygn. akt I SA/Ke 342/20 sprzedaż tożsamych urządzeń, oferowanych tej samej grupie odbiorców, nie może być opodatkowana różnymi stawkami podatku VAT. Chodziło o VAT od dostawy podłóg interaktywnych do placówek oświatowych. Wątpliwości dotyczyły tego, czy podłogi interaktywne można uznać za sprzęt komputerowy. Gdyby tak było, to szkoły mogłyby je nabywać z zerową stawką VAT. Sprawa trafiła do WSA, który ostatecznie przyznał rację podatnikowi.

Fundator nie musi płacić podatku

Rzeczpospolita, 2020-12-16, Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 listopada 2020 r., sygn. akt: II FSK 1915/18 stanął na stanowisku, iż zobowiązanym do poboru podatku dochodowego od wydawanych nagród osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej jest spółka. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że zajmuje się świadczeniem usług promocji oraz marketingu towarów i usług. W ramach prowadzonej działalności organizuje, na zlecenie oraz koszt przedsiębiorców (zleceniodawcy), różnego rodzaju akcje promocyjne skierowane do konsumentów oraz firm, których celem jest zwiększenie przychodów realizowanych przez zleceniodawców. Spółka podkreśliła, że jest odpowiedzialna za prawne i techniczne aspekty akcji promocyjnej, w tym nabywa i wydaje nagrody we własnym imieniu. Zapytała, czy jest zobowiązana do poboru podatku dochodowego od wydawanych nagród. W opinii spółki tak. Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. Wobec tego podatniczka zaskarżyła interpretację i wygrała.

Częściowy zwrot majątku bez PIT

Rzeczpospolita, 2020-12-17, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie wydał wyrok o sygn. akt: I SA/Kr 825/20, zgodnie z którym
otrzymanie środków pieniężnych po obniżeniu wartości wkładu w spółce komandytowej jest neutralne podatkowo. Sprawa dotyczyła komandytariusza, który we wniosku o interpretację wyjaśnił, że spółka, w której jest wspólnikiem, zamierza przenieść prawo własności do nieruchomości w drodze aportu do innej spółki komandytowej, która będzie na niej prowadzić inwestycję budowlaną. Po zrealizowaniu inwestycji spółka będzie chciała odzyskać część wartości wniesionego wkładu, tj. otrzyma określoną kwotę odpowiadającą części wartości wniesionej nieruchomości. Będzie to jedynie częściowy zwrot wkładu, a ona nadal pozostanie wspólnikiem spółki do której wniosła aport. Zapytał, czy otrzymany przez spółkę zwrot części wartości wniesionego wkładu wygeneruje dla niego, jako wspólnika przychód podatkowy. W jego opinii nie. Fiskus nie zaakceptował stanowiska podatnika. Podatnik zatem zaskarżył interpretację i wygrał. W ocenie WSA obowiązujące przepisy ustawy o PIT nie dają podstaw do opodatkowania częściowego zwrotu w pieniądzu lub w naturze wcześniej wniesionego wkładu do spółki.

Przy pracy zdalnej nie ma podatku od rekompensaty za prąd

Rzeczpospolita, 2020-12-17, Monika Pogroszewska

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0115-KDIT2.4011. 739.2020.1.RS ekwiwalent za prąd i internet nie jest przychodem pracownika, który wykonuje zadania z domu. Wypłacająca go firma nie odprowadza zatem zaliczek na podatek dochodowy. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka, która w marcu 2020 r. ze względu na ogłoszenie stanu epidemii zdecydowała o tymczasowym zamknięciu biura oraz rekomendowała pracownikom wykonywanie obowiązków w domu. Spółka rozważa teraz wypłatę dodatkowych świadczeń dla załogi w postaci ekwiwalentu za korzystanie z prywatnego łącza internetowego oraz za zwiększone zużycie energii elektrycznej i ogrzewania. Ekwiwalent wypłacany będzie w formie zryczałtowanej, w wysokości 100–150 zł miesięcznie pod warunkiem, że dana osoba co najmniej 60 proc. swojego wymiaru czasu pracy będzie poświęcała na wykonywanie zadań zdalnie. Pracownicy nie będą zobligowani do przedstawiania faktur ani kalkulacji faktycznego zużycia energii elektrycznej. Spółka zapytała, czy w tej sytuacji musi doliczać pracownikom przychód i odprowadzać zaliczki na podatek. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że nie. Przypomniał, że specjalne rozwiązania dla pracodawców wynikają z art. 3 ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.