Przegląd prasy podatkowej (15-19.02.2021)

| Do przeczytania w 5 min

Agio pieniężne i aportowe są wyłączone z opodatkowania

Rzeczpospolita, 2021-02-15, Karolina Durbacz

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 25 stycznia 2021 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.448.2020.1.PB, nadwyżka wartości wnoszonego wkładu niepieniężnego ponad wartość wydanych akcji, przekazana na kapitał zapasowy spółki akcyjnej podwyższającej kapitał, nie stanowi dla tej spółki przychodu podatkowego. Wnioskodawca, spółka akcyjna, ma otrzymać aport niepieniężny z agio. Wnioskodawca zapytał, czy po jego stronie powstaną skutki podatkowe w postaci przychodu o wartości będącej nadwyżką otrzymanego wkładu niepieniężnego ponad wartość nominalną akcji obejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym w zamian za wkład niepieniężny. W jego opinii nie. Dyrektor KIS zgodził się z podatnikiem. Organ potwierdził, że wyłączone z opodatkowania jest zarówno agio pieniężne, jak i agio aportowe.

Wewnętrzne rozliczenie w konsorcjum jest bez VAT

Gazeta Prawna, 2021-02-15, Łukasz Zalewski

W wyroku z 28 stycznia 2021 r., sygn. akt I FSK 1685/20, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, iż wspólne przedsięwzięcie dwóch firm, z których jedna udostępnia porównywarkę ubezpieczeń, a druga sprzedaje na niej polisy nie sprawia, że dochodzi między nimi do świadczenia usług. W sprawie chodziło o spółkę będącą operatorem i właścicielem porównywarki różnego rodzaju produktów i usług, głównie finansowych. Spółka współpracuje z inną firmą, należącą do tej samej grupy kapitałowej. Pełni ona rolę agenta ubezpieczeniowego. Pośredniczy więc w podpisywaniu umów między klientami a zakładami ubezpieczeń. Operator z agentem postanowili utworzyć konsorcjum. Operator i agent mieli więc dzielić się prowizją za sprzedaż ubezpieczeń za pośrednictwem platformy. Agent będzie rozliczał się z zakładami ubezpieczeń, a uzyskaną prowizją podzieli się z operatorem. W opinii spółki, przekazanie należnej jej części prowizji nie będzie opodatkowane VAT, gdyż nie będzie to wynagrodzenie za świadczone usługi, tylko wewnętrzne rozliczenie zysku w ramach konsorcjum. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Dopiero NSA przyznał rację podatnikowi.

Zmiana zleceniodawcy nie likwiduje zakładu

Gazeta Prawna, 2021-02-15, Mariusz Szulc

Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.506.2020.2.MS, wynika, że jeżeli zakres prac budowlanych i miejsce ich wykonywania pokrywają się z dotychczasowym, a zmienił się tylko ich zleceniodawca, to inwestycja nadal powinna być traktowana jako stała placówka zagranicznej firmy. Interpretacja dotyczyła niemieckiej spółki prowadzącej w Polsce działalność budowlano-montażową za pośrednictwem zależnych od niej spółek komandytowych. Działalność jednego z podmiotów doprowadziła do powstania zakładu w Polsce. Na skutek reorganizacji podjęto decyzję, że niemiecka spółka miałaby prowadzić prace w miejscu, w którym wcześniej istniał zakład, ale zmieniłby się jej zleceniodawca. Zakres prac był bardzo podobny do wcześniejszego. W opinii spółki zmiana zleceniodawcy skutkuje likwidacją zakładu – z taką oceną konsekwencji podatkowych nie zgodził się organ podatkowy.

Stare zyski można wypłacić jeszcze bez podatku

Gazeta Prawna, 2021-02-15, Wojciech Kaptur, Dominika Widła

W odpowiedzi na interpelację poselską nr 17270 Ministerstwo Finansów potwierdziło, że zyski wypłacane przez spółkę komandytową w momencie posiadania przez nią statusu podatnika CIT, które jednak zostały wypracowane w okresie, kiedy spółka ta była jeszcze podmiotem transparentnym podatkowo, nie są już opodatkowane ponownie podatkiem dochodowym od osób prawnych lub podatkiem dochodowym od osób fizycznych – a zatem wypłata takich zysków ze spółki komandytowej jest opodatkowana na zasadach obowiązujących przed 1 stycznia 2021 r., czego wymaga zasada praw nabytych. Tak więc, zgodnie ze wspomnianą zasadą, wspólnicy powinni mieć możliwość wypłaty zysków wypracowanych przed 2021 r. bez podatku od dywidendy.

Zwolnienie dywidendy z CIT nie zależy od statusu odbiorcy

Rzeczpospolita, 2021-02-15, Kinga Piotrowska

W opinii Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wyrażonej w wyroku z 9 listopada 2020 r., sygn. akt I SA/Łd 322/20, wypłacający dywidendę nierezydentowi nie jest zobligowany do weryfikowania, czy odbiorca jest rzeczywistym właścicielem wypłaconych środków. W sprawie chodziło o polską spółką, która należy do grupy kapitałowej. Właścicielem 100 proc. udziałów spółki jest niemiecka spółka holdingowa. Natomiast udziałowcem tej niemieckiej spółki jest spółka z siedzibą w Szwecji. Polska spółka zapytała, czy wypłacając dywidendę na rzecz swojego udziałowca może zastosować zwolnienie z podatku dochodowego niezależnie od tego, czy ta spółka będzie rzeczywistym właścicielem takiej dywidendy. W opinii spółki zwolnienie będzie miało zastosowanie. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką, jednak sąd I instancji przyznał rację spółce.

Kiedy komplementariusz z innego kraju ma zagraniczny zakład w Polsce

Rzeczpospolita, 2021-02-15, Jakub Trela

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 26 stycznia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.477.2020.2.AK, uznał, że działania spółki komandytowej z siedzibą w Niemczech nie zawsze kreują zakład zagraniczny dla komplementariusza tej spółki, a tym samym może on nie być zobowiązany do stosowania polskich przepisów w zakresie cen transferowych. Wnioskodawcą był komplementariusz niemieckiej spółki komandytowej. Wnioskodawca jest odpowiedzialny za zobowiązania spółki, nie posiada jednak bezpośredniego udziału w jej zyskach, gdyż całkowity udział przypada komandytariuszowi. Wynagrodzeniem komplementariusza jest ryczałt za przejęcie odpowiedzialności oraz sprawowanie zarządu spółki. Wnioskodawca zadał we wniosku o interpretację pytania, czy działania podejmowane przez spółkę polegające na nabyciu, wynajmie i eksploatacji nieruchomości oraz zarządzaniu nią kreują zagraniczny zakład w Polsce dla komplementariusza oraz czy komplementariusz jest zobowiązany do stosowania przepisów w zakresie cen transferowych, w tym do sporządzania dokumentacji cen transferowych? W opinii wnioskodawcy działania spółki nie kreują powstania zakładu zagranicznego w Polsce, tak więc wnioskodawca nie jest zobowiązany do stosowania przepisów z zakresu cen transferowych. Dyrektor KIS potwierdził to stanowisko.

NSA rzuca koło ratunkowe komplementariuszom

Gazeta Prawna, 2021-02-17, Łukasz Zalewski, Mariusz Szulc

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 grudnia 2020 r. sygn. akt II FSK 2048/18, orzekł, że dokonywana w trakcie roku wypłata zaliczek na poczet zysku komplementariuszom spółki komandytowo-akcyjnej nie powinna być opodatkowana. Organy podatkowe przyjmują, że zaliczki wypłacane komplementariuszowi powinny być opodatkowane w całości 19-proc. podatkiem bez możliwości odliczenia podatku dochodowego płaconego w tym czasie przez spółkę; tak samo uznał też organ podatkowy wydając interpretację w tej sprawie. Spółka uważała, że nie musi pobierać podatku od wypłacanych zaliczek, bo dopiero po zakończeniu roku obrotowego będzie wiedziała, jak wysoki zysk osiągnęła i ile wynosi jej podatek wykazany w zeznaniu rocznym, tak więc dopiero wtedy mogłaby więc pobrać podatek od zysku wypłaconego komplementariuszom. Nie zgodził się z tym zarówno Dyrektor KIS, jak i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Dopiero NSA przyznał rację spółce.