Przegląd prasy podatkowej (15-19.03.2021)

| Do przeczytania w 5 min

Wydatek na pozyskanie inwestora ma związek z działalnością

Rzeczpospolita, 2021-03-15, Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 stycznia 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.747.2020.2.RG, spółka może odliczyć VAT z faktury za doradztwo, nawet jeżeli dotyczyło transakcji, która nie jest opodatkowana. W sprawie chodziło o spółkę, która poszukiwała inwestora. W tym celu zawarła umowę z doradcą, który miał znaleźć podmiot zainteresowany nabyciem przedsiębiorstwa. Spółka zapytała, czy może odliczyć VAT z faktury na wynagrodzenie za efekt działań doradcy. Wątpliwości wynikały z tego, że sprzedaż przedsiębiorstwa, która była konsekwencją wykonanej usługi, nie podlega opodatkowaniu. Wynagrodzenie składało się z dwóch elementów: części stałej oraz uzależnionej od efektu. Ta druga określona jest jako procent ceny sprzedaży. Dyrektor KIS zgodził się z podatnikiem. Uznał bowiem, że wynagrodzenie firmy doradczej za efekt usług pozyskania inwestora, który nabył przedsiębiorstwo, jest w sposób pośredni związane z prowadzoną przez spółkę opodatkowaną działalnością.

Leczenie załogi na rachunek skarbówki

Rzeczpospolita, 2021-03-15, Przemysław Wojtasik

W dniu 10 lutego 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, sygn. 0114-KDIP2-1.4010.461. 2020.1.PD, zgodnie z którą podatnik może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na pakiet medyczny dla pracownika i jego najbliższych. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka akcyjna, która funduje pracownikom świadczenia medyczne. Kwota dofinansowania jest doliczana do przychodów pracowników. Spółka podkreśla, że dzięki oferowaniu takich benefitów zyska najlepszych na rynku specjalistów, zmotywuje też zatrudnionych do pracy. W opinii spółki zapewnienie pracownikom oraz ich najbliższym świadczeń medycznych minimalizuje nieobecności w firmie – z tego też względu spółka uważa, że ponoszone wydatki mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Organ podatkowy zgodził się z tą argumentacją.

Niektóre spółki rozliczą opłatę licencyjną w pełnej wysokości

Rzeczpospolita, 2021-03-15, Jacek Krupa

W opinii Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonej w interpretacji z 3 marca 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.4.2021.1.DP, ograniczenia w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów nie zawsze muszą być stosowane w odniesieniu do opłaty ponoszonej na rzecz podmiotu powiązanego w zamian za korzystanie z praw własności intelektualnej. Wnioskodawca, spółka komandytowa należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej, prowadzi działalność polegającą m.in. na świadczeniu usług doradztwa podatkowego. Wnioskodawca nabywa od podmiotu powiązanego, w rozumieniu przepisów o cenach transferowych, licencję w postaci m.in. know-how, oprogramowania, znaków towarowych itp. Opłata licencyjna stanowi procent przychodów netto osiągniętych z tytułu usług fakturowanych przez wnioskodawcę. W opinii spółki opłata licencyjna wypłacana na rzecz licencjodawcy w okresie po 1 maja 2021 r. nie będzie podlegać ograniczeniom w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wynikających z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wynika to z faktu, że wysokość opłaty licencyjnej wpływa każdorazowo na cenę usług świadczonych przez wnioskodawcę podmiotom trzecim. Dodatkowym argumentem jest również to, że prawa własności intelektualnej, z których dzięki licencji korzysta, pozwalają podatnikowi na świadczenie usług o najwyższej jakości i zgodnie z określonymi w grupie standardami. Dyrektor KIS zgodził się z tym uzasadnieniem.

Poręczenie bez wynagrodzenia nie zawsze narusza warunki rynkowe

Rzeczpospolita, 2021-03-15, Michał Wodzicki

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w wyroku z 22 lipca 2020 r., sygn. akt I SA/Wr 269/20 orzekł, że przychód z tytułu nieodpłatnie otrzymanego poręczenia stanowi cenę transferową, a podatnik otrzymujący je może złożyć oświadczenie o zgodności z warunkami rynkowymi cen stosowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Sprawa dotyczyła spółki, której akcjonariusz udzielił na jej rzecz dwóch poręczeń za spłatę zobowiązań powyżej 10 milionów PLN. Poręczenia zostały udzielone bez wynagrodzenia, co jest związane ze strategią grupy kapitałowej, do której należy wnioskodawca. Spółka zapytała, czy w przypadku otrzymania nieodpłatnego poręczenia od podmiotu powiązanego i rozpoznania z tego tytułu przychodu, będzie uprawniony do złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych. Wnioskodawca argumentował, że ceną transferową nie jest jedynie wartość danej transakcji wyrażona w pieniądzu lub innym świadczeniu, ale całościowy rezultat finansowy działania o charakterze gospodarczym. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem, dlatego spółka zaskarżyła interpretację i wygrała.

Budowla warta mało, podatek nadal wysoki

Gazeta Prawna, 2021-03-15,Łukasz Zalewski, Patrycja Dudek

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 3 marca 2021 r., sygn. akt III FSK 999/21, orzekł, że podstawą opodatkowania nieruchomości, która jest w pełni zamortyzowana, jest jej wartość początkowa – nie odejmuje się od niej dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Tym samym NSA pogrzebał nadzieję podatników na korzystną interpretację przepisów, na którą wcześniej zdecydował się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach. Orzekł on, że w przypadku budowli zamortyzowanych podstawę opodatkowania należy pomniejszyć o dokonane odpisy amortyzacyjne. Z takim wnioskiem nie zgodził się jednak NSA, czym utrwalił bieżącą linię interpretacyjną.

Stare APA chronią także spółkę komandytową

Gazeta Prawna, 2021-03-16, Mariusz Szulc

1 marca 2021 r. wiceminister finansów Jan Sarnowski w odpowiedzi na interpelację poselską nr 17367, wyjaśnił że spółka komandytowa, której wspólnicy uzyskali przed 2021 r. uprzednie porozumienie cenowe, nie musi przestrzegać limitu kosztów dla usług niematerialnych w zakresie, którego dotyczyło to porozumienie. Przed 2021 r. adresatami APA byli wspólnicy spółki komandytowej, a nie ona sama. Powstała zatem wątpliwość, czy będąc już podatnikiem CIT spółka nadal będzie mogła korzystać ze skutków zawartego już porozumienia, czy musi o nie sama wystąpić. W odpowiedzi wiceminister Jan Sarnowski stanął na stanowisku, że porozumienie, które pozyskali wspólnicy spółki komandytowej może być stosowane również przez nią, albowiem kluczowe jest samo potwierdzenie w APA prawidłowości kalkulacji wynagrodzenia za usługi.

Protokół nie decyduje o tym, kiedy jest VAT

Gazeta Prawna, 2021-03-18, Mariusz Szulc

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 marca 2021 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.24.2021.1.IK, wykonawca usług projektowych powinien rozliczyć podatek już z chwilą przekazania dokumentacji projektowej kontrahentowi, albowiem wtedy wykonał swoje zlecenie. Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się budową i rozbudową stacji bazowych telefonii bezprzewodowej oraz rozbudową istniejących już obiektów. W ramach swojej działalności firma świadczyła m.in. usługi projektowe. Z umów ze zleceniodawcami wynikało, że każda z nich zostanie oficjalnie wykonana z chwilą, gdy przedstawiciel zleceniodawcy podpisze protokół odbioru prac. Dopiero wtedy też zostanie wypłacone wynagrodzenie. W opinii spółki, skoro zgodnie z umową usługi projektowe zostaną wykonane z chwilą podpisania protokołu przez kontrahenta, to wtedy też powstanie obowiązek podatkowy w VAT. Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem.