Przegląd prasy podatkowej (15-19.06.2020)

| Do przeczytania w 8 min

Użycie karty paliwowej nie przeszkadza w odliczeniu VAT

Rzeczpospolita, 2020-06-15, Monika Pogroszewska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 15 maja 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.173.2020.2.KO, uznał, iż faktury wystawione na rzecz spółki, dokumentujące nabycie za pośrednictwem karty flotowej paliwa oraz opłat za przejazd autostradami wraz z naliczoną prowizją, uprawniają wnioskodawcę do odliczenia połowy podatku naliczonego. Sprawa dotyczyła spółki, która ma flotę samochodów osobowych własnych oraz leasingowych i zawarła umowę o używanie kart paliwowych. Karty są wydawane za pośrednictwem podmiotu trzeciego, natomiast ich właścicielami są podmioty prowadzące stacje benzynowe. Tym samym będzie dochodziło do sprzedaży towarów przez operatora (prowadzącego stację benzynową) na rzecz podmiotu trzeciego, a następnie odsprzedaży tych towarów przez ten podmiot na rzecz wnioskodawcy. Paliwo nabywane przez wnioskodawcę służy co do zasady dla celów działalności gospodarczej. Jednak wprowadzony w spółce regulamin gospodarki samochodami określa możliwość użytkowania samochodów służbowych również dla celów prywatnych. Spółka zapytała, czy przysługuje jej prawo do odliczenia 50% VAT z faktur dokumentujących nabycie paliw przy użyciu kart paliwowych. Dyrektor KIS zaakceptował stanowisko spółki, uznając, że transakcje pomiędzy podmiotem trzecim a spółką są odpłatną dostawą towarów.

Prezes z własną firmą i liniowym PIT

Rzeczpospolita, 2020-06-15, Przemysław Wojtasik

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 kwietnia 2020 r., sygn. 0112-KDWL.4011.5.2020.1.DK, usługi doradcze świadczone na rzecz spółki przez jej członka zarządu w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej mogą być opodatkowane podatkiem liniowym. O interpretację wystąpił członek zarządu spółki z o.o., pełniący swoją funkcję na podstawie powołania. Chce on podpisać ze spółką umowę na świadczenie usług doradczych, w ramach których będzie on wykonywał badanie efektywności sprzedawców, tworzył plany marketingowe, przygotowywał analizy trendów na rynku itp. Członek zarządu podkreślił, iż umowa o świadczenie usług doradczych nie obejmuje żadnych czynności zarządzania spółką i zapytał, czy w tej sytuacji usługi doradcze mogą być opodatkowane 19% podatkiem dochodowym. W opinii wnioskodawcy istnieje taka możliwość, gdyż jako osoba prowadząca działalność gospodarczą ponosi odpowiedzialność wobec spółki oraz osób trzecich za rezultat czynności wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług doradczych. Nie wykonuje jej pod kierownictwem, a prowadzenie działalności wiąże się z ryzykiem gospodarczym. Dyrektor KIS uznał to stanowisko za prawidłowe.

Wydanie majątku likwidowanej spółki jest bez podatku dochodowego

Gazeta Prawna, 2020-06-15, Bożena Nowicka

W interpretacji indywidualnej z 17 kwietnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.77.2020.1.AW, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż spółka z o.o., której majątek po zakończeniu procedury likwidacyjnej zostanie przekazany wspólnikowi, nie uzyskuje z tego tytułu przychodu. Wnioskodawca podkreślił, że przy przekazaniu majątku wspólnikom w związku z likwidacją spółki z o. o., nie mamy do czynienia z wykonaniem świadczenia niepieniężnego w miejsce świadczenia pieniężnego, do którego dłużnik był zobowiązany, o czym mówią przepisy o podatku dochodowym. W okresie likwidacji nie można bowiem wypłacać wspólnikom zysków ani dokonywać podziału majątku spółki przed spłaceniem wszystkich zobowiązań. Po zakończeniu działalności spółki, likwidatorzy wydają wspólnikom składniki majątku pozostałe po likwidacji spółki. Nie powstaje tu więc żadne kwotowo określone zobowiązanie spółki względem wspólnika. Organ podatkowy zaaprobował stanowisko zaprezentowane przez podatnika podkreślając, że znajduje ono potwierdzenie również w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Korekta cen transferowych może nie podlegać opodatkowaniu VAT

Rzeczpospolita, 2020-06-15, Joanna Poznańska-Poremba

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z  10 marca 2020 r., sygn. 0112-KDIL1-2.4012.719.2019.4.PG, jeżeli korekta cen dotyczy jedynie rentowności poszczególnych typów transakcji i nie zmienia w żaden sposób wynagrodzenia za poszczególne dostawy oraz nie wiąże się z żadnym świadczeniem wzajemnym, to jest ona neutralna z perspektywy VAT. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka będąca częścią międzynarodowej grupy kapitałowej. Spółka realizuje usługi produkcyjne, produkuje i dostarcza wyroby (towary) na rzecz podmiotów powiązanych, jak również dystrybuuje towary nabyte od tych podmiotów. Wynagrodzenie spółki jest kalkulowane na podstawie metody koszt plus (dla wyrobów) bądź ceny odprzedaży (dla towarów handlowych). Spółka wystawia faktury na podstawie zabudżetowanych wcześniej cen. Po zakończeniu okresu rozliczeniowego, zrealizowane marże są porównywane do zakładanego poziomu, a w przypadku znaczących odchyleń spółka koryguje marżę, co dokumentuje notą księgową. We wniosku spółka wskazała, że korekta dotyczy jedynie rentowności poszczególnych typów transakcji oraz nie zmienia wynagrodzenia za dostawy oraz usługi. Spółka wyraziła pogląd, iż dokonywane korekty marżowości nie wywołują konsekwencji w VAT, a Dyrektor KIS zaakceptował to stanowisko.

W strefach koszty też limitowane

Gazeta Prawna, 2020-06-16, Mariusz Szulc

Zgodnie z wyrokiem WSA w Gliwicach z 25 marca 2020 r., sygn. akt I SA/Gl 1299/19, w specjalnej strefie ekonomicznej nie można odliczać całości wydatków na zakup od podmiotów powiązanych usług niematerialnych czy licencji. Do tej pory sądy administracyjne orzekały na korzyść przedsiębiorców uznając, że nie muszą oni przestrzegać limitu kosztów przy zakupach od podmiotów powiązanych, jeśli wydatki będą powiązane z działalnością prowadzoną w SSE. W sprawie chodziło o spółkę, która ok. 90% swoich przychodów uzyskiwała z działalności prowadzonej w SSE. Spółka kupowała usługi niematerialne oraz licencje od podmiotów z grupy kapitałowej, do której należała. Spółka we wniosku o interpretację twierdziła, że limitowanie kosztów związanych z dochodem zwolnionym z podatku dochodowego uzyskanego w strefie doprowadziłoby do szybszego wykorzystania przysługującego limitu pomocy publicznej, co nie było zgodnie z intencją ustawodawcy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem, a sąd utrzymał interpretację w mocy.

Parking nie przekreślił odliczenia

Rzeczpospolita, 2020-06-16, Aleksandra Tarka

Stosownie do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, sygn. akt: I SA/Rz 266/20, fakt, iż pracownicy parkują samochody firmowe pod domem nie przekreśla prawa do odliczenia VAT od wydatków związanych z tymi samochodami w pełnej kwocie. Spółka z branży informatycznej we wniosku o interpretację zapytała, czy ma prawo do pełnego odliczenia VAT od paliwa, opłat leasingowych i materiałów eksploatacyjnych dla firmowej floty i jednocześnie wyjaśniła, że pracownicy są delegowani w podróże służbowe, tak więc w celu bardziej efektywnego wykorzystania, pobierają oni auta bezpośrednio po zakończeniu pracy w danym dniu – pracownicy wracają na noc do domu, a następnego dnia znów jadą do miejscowości docelowej. Spółka podkreśliła, że od chwili odebrania samochodu aż do jego zwrotu, pracownicy nie mogą wykorzystywać go do celów prywatnych. Spółka wskazała, że prowadzi specjalną ewidencję, ma regulamin, a pracownicy składają stosowne oświadczenia. Dyrektor KIS nie zaakceptował stanowiska spółki, więc ta wniosła skargę do WSA. Sąd uznał jednak, iż spółka podjęła działania niezbędne do wykluczenia możliwości użytku samochodów do celów prywatnych, a w konsekwencji ma prawo do odliczenia VAT w całości.

Fiskus związał ręce inwestorom

Gazeta Prawna, 2020-06-17, Patrycja Dudek, Łukasz Zalewski

W wyroku z dnia czerwca 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 1813/19, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził, iż skoro ustawodawca, definiując nową inwestycję, uwzględnił możliwość jej współistnienia z już istniejącą, to tym samym uznał, że dopuszczalne jest zwolnienie całości dochodu wynikającego z obu inwestycji. W sprawie chodziło o spółkę, która w dwóch zakładach produkuje ponad 250 leków, a oprócz tego produkty bez recepty, suplementy diety oraz dermokosmetyki. W planach miała nową inwestycję, która miałaby polegać na budowie nowych oraz modernizacji już istniejących budynków. W związku z tym, zamierzała wystąpić do zarządzającego specjalną strefą ekonomiczną z wnioskiem o wydanie decyzji o wsparciu. Spółka we wniosku o interpretację zapytała, czy całkowity dochód z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie inwestycji wskazanej w decyzji o wsparciu
będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym, w ramach limitu pomocy publicznej. Dyrektor KIS uznał jednak, że zwolnienie dotyczy wyłącznie dochodów uzyskanych w związku z realizacją nowej inwestycji i nie obejmuje dochodów z pozostałej działalności gospodarczej, niezależnie od tego, czy jej rodzaj jest zbieżny z określonym w decyzji o wsparciu i czy nowa inwestycja realizowana jest na tym samym terenie. WSA nie zgodził się jednak z taką interpretacją i uwzględnił skargę.

Mniej wspólników to jeszcze nie przychód

Gazeta Prawna, 2020-06-17, Katarzyna Jędrzejewska

W opinii Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonej w interpretacji z 9 czerwca 2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.224.2020.2.PS, wyjście wspólnika ze spółki osobowej nie oznacza, że pozostali uzyskują z tego tytułu przychód, jeżeli nie dochodzi do rozliczenia, o którym mowa w przepisach kodeksu spółek handlowych. Z wnioskiem wystąpił wspólnik spółki jawnej, która miała przystąpić do nowo powstałej innej spółki jawnej. Spółka miałaby wnieść wkład w postaci nieruchomości, a następnie wystąpiłaby z tej nowej spółki bez wynagrodzenia. W nowej spółce zostałby wspólnik, który złożył wniosek o interpretację. W jego opinii, z chwilą wystąpienia wspólnika bez stosownego wynagrodzenia, ci, którzy pozostają w spółce, nie uzyskują żadnego przysporzenia, co w konsekwencji doprowadzi do braku opodatkowania podatkiem dochodowym. Organ podatkowy potwierdził takie stanowisko.

Do opodatkowania starcza notarialne przeniesienie własności

Rzeczpospolita, 2020-06-17, Aleksandra Tarka

Zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 maja 2020 r., sygn. akt I FSK 2072/19, dla dostawy towarów mającej formę odpłatnego zbycia nieruchomości wystarczające jest zawarcie ważnej umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, przy czym nie jest istotne wydanie tej nieruchomości. Podczas prowadzonej kontroli w spółce urząd skarbowy uznał, iż błędnie rozliczyła ona zakup nieruchomości, gdyż w złożonej deklaracji wykazała do zwrotu VAT od nabycia nieruchomości, które jeszcze nie były w jej faktycznym władaniu, mimo iż akt notarialny został już zawarty. Po zakończonej kontroli i postępowaniu spółka złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który skargę oddalił. Rację spółce przyznał jednak Naczelny Sąd Administracyjny, który uznał, że samo zawarcie prawidłowej umowy sprzedaży wystarczy, albowiem w konsekwencji takiej umowy dochodzi do przekazania prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel w rozumieniu ustawy o VAT.