Przegląd prasy podatkowej 15–19.11.2021

| Do przeczytania w 5 min

Świadczenie usług w zakresie badań klinicznych to działalność B+R

Gazeta Prawna, 2021-11-15, Krzysztof Bałękowski

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 listopada 2021 r., sygn. akt III SA/Wa 1162/21 Spółka, która świadczy usługi w zakresie badań klinicznych, prowadzi działalność badawczo-rozwojową i ma prawo do związanej z nią ulgi podatkowej. Chodziło o firmę, która świadczy na rzecz swoich klientów usługi badawcze oraz przeprowadza badania kliniczne. Głównym celem jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności leków, aby można było wprowadzić na rynek innowacyjne terapie. Za każdym razem merytoryczny zakres świadczonych przez firmę usług jest uzależniony od kontraktu. Spółka uważała, że prowadzi w ten sposób działalność badawczo-rozwojową, o której mowa w ustawie o podatku dochodowym. Innego zdania był Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Uważał bowiem, że spółka tylko „pośrednio” podejmuje działania związane z działalnością badawczo-rozwojową, ponieważ jedynie koordynuje, nadzoruje i zbiera informacje na temat prac nad lekami. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała.

Kiedy uwzględnić w VAT zmiany dotyczące wysokości udzielonego rabatu

Rzeczpospolita, 2021-11-15, Magdalena Olszowska

Jak wynika z interpretacji indywidualnej z 6 września 2021 r. wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDIL1-3.4012.301.2021.1.JK korekta in plus może być rozliczana na bieżąco jedynie wtedy, gdy jest spowodowana przyczynami zaistniałymi po sprzedaży i niemożliwymi do przewidzenia w momencie wystawienia faktury pierwotnej. Wnioskodawca zawiera umowy z kontrahentami dotyczące współpracy, w tym sprzedaży określonych towarów. Umowy te precyzują zasady współpracy, w tym np. zasady udzielania upustów handlowych. Upusty handlowe udzielane są na podstawie danych przekazanych przez kontrahentów o wielkości dokonanej odsprzedaży towarów i dokumentowane przez wnioskodawcę za pomocą faktur korygujących in minus. Wskutek nieprawidłowości zostały udzielone upusty w zawyżonej wysokości. W konsekwencji strony zawarły porozumienie, w którym potwierdziły wysokość upustów oraz uregulowały sposób rozliczenia zawyżonych upustów. Jednocześnie, wnioskodawca wystawił faktury korygujące in plus do faktur dokumentujących udzielenie w przeszłości zawyżonych upustów. Wnioskodawca spytał, w którym miesiącu powinien ująć dla celów VAT faktury korygujące in plus. Jego zdaniem powinien to być miesiąc, w którym strony podpisały porozumienie i wystawiono faktury korygujące in plus. Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

Czy urealnienie kosztów budżetowanych jest korektą cen transferowych

Rzeczpospolita, 2021-11-15, Aleksandra Jackowska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 10 września 2021 r., sygn. 0114-KDIP2-2.4010.169.2021.1.RK uznał, iż korygowanie przychodów i kosztów podatkowych z uwagi na urealnienie bazy kosztowej powinno następować „na bieżąco” na zasadach ogólnych. Wnioskodawca, na podstawie umów lokalnych, zobowiązał się do świadczenia na rzecz spółek powiązanych usług merytorycznych oraz administracyjnych i biurowych. Wynagrodzenie za te usługi zostało ustalone z wykorzystaniem metody koszt plus 5 proc. i opiera się na kalkulacji bazy kosztów rzeczywiście poniesionych przez wnioskodawcę, przy czym w ciągu roku kalendarzowego spółki powiązane są obowiązane do zapłaty wynagrodzenia ryczałtowego obliczonego na podstawie planowanych kosztów. W razie różnicy pomiędzy wynagrodzeniem ryczałtowym a wynikającym z faktycznych kosztów, wnioskodawca korygował wynagrodzenia in plus oraz in minus. W opinii wnioskodawcy korekty wynagrodzenia należnego z tytułu usług świadczonych na podstawie umów lokalnych nie mają charakteru korekt cen transferowych, gdyż wnioskodawca poprzez korekty urealnia jedynie wartość bazy kosztowej. Nie dochodzi do zmiany rentowności po stronie wnioskodawcy, bo narzut na kosztach jest stały i wynosi 5 proc. Dyrektor KIS uznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe.

Nie ma zwolnienia, dopóki nie ma dochodów

Gazeta Prawna, 2021-11-16, Mariusz Szulc

Jak wyjaśnił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 26 października 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.375.2021.1.MBD przedsiębiorca, który uzyskał decyzję o wsparciu nowej inwestycji, skorzysta ze zwolnienia podatkowego dopiero wtedy, gdy zacznie uzyskiwać dochody z działalności gospodarczej. Nie wystarczy samo poniesienie kosztów kwalifikowanych. Spytała o to spółka, która dostała decyzję o wsparciu na realizację nowej inwestycji. Miała zmodernizować istniejący już zakład i zwiększyć w ten sposób jego moce produkcyjne. Inwestycja wymagała poniesienia kosztów kwalifikowanych. Chodziło głównie o wydatki na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie środków trwałych oraz na rozbudowę lub modernizację istniejących już środków trwałych. Spółka uważała, że będzie mogła korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego już od miesiąca, w którym poniesie koszty kwalifikowane i to niezależnie od tego, kiedy odda do użytku środki trwałe będące przedmiotem inwestycji. Dyrektor KIS był jednak innego zdania.

Wykładnia dublująca opodatkowanie niedopuszczalna

Rzeczpospolita, 2021-11-17, Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 października 2021 r., sygn. akt II FSK 2904/20 uznał, iż w pojęciu dywidendy mieści się również świadczenie pieniężne lub niepieniężne otrzymane przez założyciela od fundacji, będącej zagraniczną jednostką kontrolowaną. Wnioskodawca wyjaśnił, że posiada udziały i akcje w polskich spółkach kapitałowych, nieruchomości bądź udziały w nieruchomościach oraz inne aktywa. Udziały i akcje posiadane przez podatnika oraz jego rodziców i siostrę, bezpośrednio i pośrednio, dają im łącznie kontrolę. Mężczyzna wskazał, że jest zainteresowany zaplanowaniem skutecznej sukcesji, w ramach której kontrola nad grupą kapitałową pozostanie w rękach kolejnego pokolenia. Rozważane jest utworzenie fundacji rodzinnej, z siedzibą w Księstwie Liechtenstein i przeniesienie do niej aktywów. Fundacja nie będzie polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca zapytał, czy świadczenia spełniane przez fundację na rzecz jej fundatora i zarazem jej beneficjenta mogą być uznane za dywidendę w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. A jeśli tak, to czy dla pomniejszenia podstawy opodatkowania zagranicznej jednostki kontrolowanej wystarczy, aby równowartość dywidendy była uwzględniona w podstawie opodatkowania podatnika i to także wówczas, gdy będzie to podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn. Fiskus zgodził się z wnioskodawcą tylko częściowo, dlatego ten zaskarżył interpretację i wygrał przed sądami obu instancji.