Przegląd prasy podatkowej (15-19.01.2018 r.)

| Do przeczytania w 7 min

Przegląd prasowych informacji podatkowych

Nieruchomość można sprzedać jako przedsiębiorstwo

Rzeczpospolita, 2018-01-17
Małgorzata Dankowska, Maciej Krokosiński

Eksperci TPA – Małgorzata Dankowska oraz Maciej Krokosiński w swoim artykule przybliżają kwestię konsekwencji podatkowych wynikających ze sprzedaży przedsiębiorstwa na przykładzie transakcji sprzedaży przez zagraniczną spółkę akcyjną centrum handlowego, stanowiącego główne aktywo podmiotu zależnego – polskiej spółki z o.o. Jak wskazują eksperci, transakcja ta nie podlega opodatkowaniu VAT, natomiast obowiązek podatkowy co do zasady powstaje na gruncie ustawy o PDOP. Autorzy tłumaczą w jaki sposób w przypadku sprzedaży przedsiębiorstwa należy ustalić koszty uzyskania przychodu, jak wprowadzić nieruchomość do rejestru oraz wyeliminować ryzyko odpowiedzialności za zaległości podatkowe zbywcy. Eksperci również odnoszą się do zasad ustalania podstawy opodatkowania umowy sprzedaży przedsiębiorstwa na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych, sugerując wyodrębnienie w umowie poszczególnych składników przedsiębiorstwa.

Bursa szkolna wyklucza zwolnienie z VAT

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-01-15
Patrycja Dudek

W wyroku z 10 stycznia 2018 r. (sygn. akt I FSK 1576/16) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w celu zastosowania zwolnienia z VAT dla najmu nieruchomości mieszkalnych, to najemca musi bezpośrednio wykorzystywać lokal na cele mieszkaniowe. W innym przypadku należy uiścić podatek. Sprawa dotyczyła podatnika, który wynajął nieruchomość osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W budynku najemca otworzył bursę szkolną. Podatnik stał na stanowisku, że zarówno on, jak i najemca będą mogli skorzystać ze zwolnienia z podatku dla usług wynajmowania nieruchomości wyłącznie na cele mieszkaniowe. Dyrektor Izby Skarbowej nie zgodził się z podatnikiem argumentując, że podatnik świadczy usługi zakwaterowania objęte stawką podstawową. Wskazał jednakże na prawo najemcy do skorzystania ze zwolnienia dla zakwaterowania uczniów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uchylił interpretację, przyznając rację podatnikowi w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia. Z kolei NSA zgodził się ze stanowiskiem Dyrektora Izby Skarbowej, argumentując, że ze zwolnienia można skorzystać jedynie w sytuacji, jeżeli najemca sam wykorzystuje nieruchomość na cele mieszkaniowe. W uzasadnieniu Sąd powołał się na niedawny wyrok NSA w podobnej sprawie z 4 października 2017 r. (sygn. akt I FSK 501/16).

Wynajem zamiast sprzedaży powoduje obowiązek korekty

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-01-16
Patrycja Dudek

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 stycznia 2018 r. (sygn. akt I FSK 220/16), w przypadku wynajmu nieruchomości z opcją zakupu, deweloper jest zobowiązany do korekty VAT odliczonego przy budowie inwestycji. W analizowanej sprawie, spółka planowała sprzedać wybudowane przez siebie domy. Z uwagi na trudności ekonomiczne w sprzedaży części z nich, zawarła ona umowy najmu z opcją zakupu. Deweloper był przekonany, że zawarcie takiej umowy nie będzie skutkowało zmianą przeznaczenia towarów na najem na cele mieszkaniowe, które jest zwolnione z opodatkowania VAT, ponieważ w dłuższej perspektywie domy i tak zostaną sprzedane. Spółka zwróciła ponadto uwagę, że nawet w przypadku reklasyfikacji przeznaczenia towarów, nie będzie objęta korektą podatku, ponieważ wynajem rozpoczął się po upływie 12 miesięcy od oddania ich do użytkowania. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, jak również sądy obu instancji zgodnie orzekły, że miała miejsce zmiana przeznaczenia towarów, a zatem spółka powinna skorygować podatek za okresy, w których nastąpiła zmiana.

Operator nie odroczy rozliczania CIT

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-01-16
Patrycja Dudek

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 12 stycznia 2018 r. (sygn. akt II FSK 3511/15) orzekł o konieczności rozpoznania przychodu z tytułu sprzedaży doładowań do telefonów komórkowych w momencie ich wydania, jeżeli doładowania dają możliwość zakupu różnych usług. W przedmiotowej sprawie operator sieci komórkowej sprzedawał pakiety doładowań, a dzięki specjalnemu systemowi billingowemu mógł monitorować, na zakup jakich usług nabywca przeznacza doładowanie. Podatnik stał na stanowisku, że powinien rozpoznać przychód w momencie nabycia konkretnej usługi przez klienta, bądź w dacie wygaśnięcia pakietu. Oferowane zaś w ramach pakietu usługi podlegają opodatkowaniu różną stawką VAT, w związku z czym, sprzedając pakiet z podstawową stawką VAT, podatnik musiałby każdorazowo korygować deklarację w przypadku nabycia przez klienta usługi inaczej opodatkowanej np. usługi ubezpieczeniowej. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził, że obowiązek podatkowy powstaje w chwili sprzedaży pakietu. Z kolei Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się ze stanowiskiem podatnika, iż przychód należy rozpoznać w momencie, gdy znana jest jego ostateczna wartość. NSA jednak uchylił wyrok sądu niższej instancji i wyjaśnił, że przychód powstanie w dacie wydania pakietu, a potencjalne różnice w VAT muszą być na bieżąco korygowane.

Fiskus nie dostanie VAT od aportu do spółki zależnej

Rzeczpospolita, 2018-01-17
Aleksandra Tarka

W dniu 23 listopada 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 327/16) orzekł, iż fakt wykonywania przez pracowników tych samych obowiązków przed zawarciem umowy dzierżawy i w momencie dokonywania aportu potwierdza, iż jego przedmiotem jest zorganizowana część przedsiębiorstwa. Sprawa dotyczyła spółki planującej aport składników materialnych i niematerialnych do spółki zależnej. We wniosku o interpretację indywidualną spółka przedstawiła stanowisko zgodnie z którym wnoszone składniki stanowią ZCP, którego aport nie jest opodatkowania VAT. Odrębnego zdania był fiskus, twierdząc że wyodrębnione wydziały produkcyjne nie posiadają własnych środków finansowych, dodatkowo aport będzie dotyczył już wcześniej wyodrębnionych ze struktury pracowników, którzy świadczyli pracę na rzecz spółki zależnej. Ze zdaniem fiskusa nie zgodził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oraz NSA. W opinii sądu istotną cechą ZCP jest zdolność majątku lub jego części do prowadzenia niezależnej działalności gospodarczej, co znaczy że może on wykonywać określone zadania gospodarcze. Odnośnie pracowników, NSA stwierdził że dominujące znaczenie dla oceny czy przedmiotem aportu jest ZCP ma aspekt ekonomiczny, a nie stosunki prawne wynikające z przepisów prawa pracy. Istotnym jest zakres obowiązków pracowników, który zarówno przed zawarciem umowy dzierżawy, jak i w momencie aportu pozostał taki sam.

Bez podatku od przejętego kredytu

Dziennik Gazeta Prawna, 2018-01-17
Patrycja Dudek

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 stycznia 2018 r. (sygn. akt II FSK 3584/15), spółka przejmująca zadłużenie innego podmiotu w wartości kredytu bankowego nie uzyskuje przychodu podatkowego. W przedmiotowej sprawie dwie strony transakcji ustaliły, że cena sprzedaży nieruchomości zostanie pomniejszona o wartość ciążącego na sprzedającym kredytu wraz z odsetkami, zaś nabywca przejmie ten dług. Organ podatkowy uznał, że opisane przejęcie długu za wynagrodzeniem rodzi konieczność uiszczenia PDOP. Spółka nie zgodziła się ze stanowiskiem organu twierdząc, że wynagrodzenie odpowiadało wartości zadłużenia, więc nie uzyskała przychodu, a tym samym nie została spełniona przesłanka odnośnie trwałego charakteru przychodu. Po stronie spółki stanęły sądy obu instancji, które zgodnie stwierdziły, że przychód po stronie spółki nie wystąpi, ponieważ środki ostatecznie zasilą konto banku.

Kalkulacja limitu wartości transakcji do dokumentacji cen transferowych

Rzeczpospolita, 2018-01-17
Tomasz K. Cebula

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 listopada 2017 r. (sygn. 0114- KDIP2-2.4010.206.2017.1.AZ), przy ustaleniu obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych, należy zsumować wartości transakcji jednego rodzaju z danym kontrahentem. Wniosek o interpretację złożyła spółka należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej, zawierająca liczne transakcje z podmiotami powiązanymi. Spółka zapytała organ czy limit wartości transakcji lub innych zdarzeń zobowiązujący podmiot do sporządzania dokumentacji cen transferowych, należy odnosić wyłącznie do jednego rodzaju transakcji zawartych z danym konkretnym podmiotem powiązanym. Fiskus zgodził się ze stanowiskiem spółki, że dokumentacji podlegają wyłącznie transakcje tego samego rodzaju lub inne zdarzenia jednego rodzaju zawarte z konkretnym podmiotem powiązanym, których łączna wartość przekracza indywidualny próg istotności.

Przegląd orzecznictwa:

Wyrok NSA z dnia 5 września 2017 r. (sygn. akt I FSK 348/16)

Zawarte w art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) sformułowanie „dokumenty przewozowe otrzymane do przewoźnika (spedytora)”, w sytuacji, gdy wywóz towarów w ramach WDT organizuje nabywca w systemie Ex Works, obejmuje również sytuacje, w których dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika (spedytora) nabywca towarów przekazuje dostawcy.

Wyrok NSA z dnia 19 grudnia 2017 r. (sygn. akt II FSK 771/16)

1. Również nienależnie zapłacony podatek, o którym stanowi art. art. 72 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) wiązać należy z wpłatą dokonaną przez podatnika w rozumieniu art. 7 § 1 tej ustawy, a nie przez osobę pozostającą poza węzłem wynikającym z obowiązku podatkowego.

2. Organ podatkowy stwierdzając u osoby składającej wniosek o stwierdzenie nadpłaty brak statusu podatnika, czego wymagał art. 75 § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), zobligowany jest do odmowy wszczęcia postępowania podatkowego na podstawie art. 165a § 1 tej ustawy, który expressis verbis mówi o żądaniu wniesionym przez osobę niebędącą stroną.