Przegląd prasy podatkowej 16–20.08.2021 r.

| Do przeczytania w 6 min

 

Klauzula także przy optymalizacji w podatku od nieruchomości

Gazeta Prawna, 2021-08-16, Łukasz Zalewski

Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania w uchwale nr 4-9/2021 z 22 lipca 2021 r. stwierdziła, iż sprzedaż budowli, a następnie jej leasing zwrotny, pozwalający dalej użytkować tę samą budowlę, dają podstawę do zastosowania klauzuli generalnej, nawet jeśli czynności te były podjęte przed jej wejściem w życie, ale korzyści są osiągane po wejściu w życie. W sprawie chodziło o spółkę telekomunikacyjną, która w 2009 r. sprzedała za kilka miliardów złotych infrastrukturę telekomunikacyjną, a następnie wzięła ją od nabywcy w leasing zwrotny. Tym sposobem spółka przestała być podatnikiem podatku od nieruchomości. Doszło też do obniżenia podstawy opodatkowania tej budowli, gdyż jako podstawę opodatkowania nabywca przyjął wartość z dnia nabycia.

W 2016 r. oba podmioty połączyły się w ten sposób, że na spółkę zostały przeniesione wszystkie aktywa i zobowiązania nabywcy. Prezydenci miast, którzy złożyli wnioski do szefa KAS, uważali, że celem wszystkich tych działań było uniknięcie opodatkowania i szef KAS powinien wydać w tej sprawie decyzje o zastosowaniu klauzuli generalnej. Szef KAS tak zrobił, jednak Spółka wniosła odwołanie. Rada jednak uznała, iż są podstawy do zastosowania klauzuli generalnej. W ocenie rady bowiem wszystkie podjęte czynności były działaniami sztucznymi.

 

Dywidenda wypłacana ukraińskim rezydentom z podatkiem u źródła

Rzeczpospolita, 2021-08-16, Mateusz Gago

Jak wynika z wydanej 7 lipca 2021 r. interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0112-KDWL.4011.68.2021.1.DK kwoty z tytułu udziału w zysku wypłacone osobom fizycznym, które są rezydentami Ukrainy i wspólnikami polskiej spółki, podlegają opodatkowaniu w Polsce. We wniosku o interpretację wnioskodawca, polska spółka, wskazał, że ukraińscy wspólnicy zażądali od niej wypłacenia im całej kwoty dywidendy, bez potrącenia podatku u źródła w Polsce. Dodatkowo ukraińscy rezydenci podatkowi zobowiązali się do zapłaty podatku dochodowego na Ukrainie. Wątpliwość wnioskodawcy dotyczyła możliwości niepobrania przez polską spółkę zryczałtowanego podatku dochodowego od dywidend wypłacanych ukraińskim udziałowcom. Zdaniem wnioskodawcy podatek może zostać pobrany wyłącznie na Ukrainie. Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem.

 

Fiskus potwierdza: ugoda to dobry krok

Rzeczpospolita, 2021-08-16, Przemysław Wojtasik

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji o sygn. 0111-KDIB1-1.4010.199.2021.1.MF uznał, iż firma może rozliczyć w podatkowych kosztach wydatki związane z polubownym zakończeniem sporu z kontrahentem. Zawarcie ugody pozwoliło bowiem uniknąć dodatkowych, niepotrzebnych w czasie epidemii koronawirusa, nakładów. O interpretację wystąpiła spółka z o.o., która podjęła negocjacje ugodowe z kontrahentem. W konsekwencji ugodę zawarto, a jednym z jej warunków było zwrócenie kosztów procesu. Spółka zastanawiała się, czy ten wydatek można rozliczyć w kosztach podatkowych. Zdaniem spółki tak. Fiskus zaakceptował do stanowisko.

 

Testy produktów w kosztach firmy

Rzeczpospolita, 2021-08-16, Przemysław Wojtasik
 

22 czerwca 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację, sygn. 0114-KDIP2-2.4010.72.2021.6.RK, zgodnie z którą spółka prowadząca akcję informacyjną o nowych lekach może odliczyć od przychodu wydatki na finansowanie badań diagnostycznych. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła spółka z o.o., która jest członkiem grupy zajmującej się dystrybucją produktów farmaceutycznych. Jej zadania to przede wszystkim działalność informacyjno-marketingowa oraz wsparcie regulacyjne dla leków rozprowadzanych przez centralny podmiot grupy. Spółka zamierza sfinansować badania diagnostyczne. Spółka, oprócz zapłaty za wykonanie testów, poniesie też inne wydatki: na transport próbek oraz na obsługę administracyjną. Spółka zapytała, czy wydatki te może rozliczyć w kosztach podatkowych. Fiskus potwierdził taką możliwość.

 

Kopie certyfikatów też ważne

Gazeta Prawna, 2021-08-17, Mariusz Szulc

W interpretacji indywidualnej z 20 lipca 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.185.2021.2.AK Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że można posługiwać się kopią certyfikatu rezydencji pobraną ze strony irlandzkiego podatnika. Ważne, żeby była ona identyczna z dokumentem wydanym przez tamtejszą skarbówkę. Problem dotyczył zakupów reklam na Facebooku czy w Google. Zakupy te są na tyle masowe, że od początku 2017 r. irlandzki fiskus przestał wydawać papierowe certyfikaty rezydencji. Są one wydawane przez irlandzką skarbówkę jako dokument pdf i przesyłane bezpiecznym kanałem elektronicznym. Następnie są udostępniane przez koncerny na ich stronach internetowych. Spółka, która wystąpiła o interpretację, uważała, że kopie certyfikatów rezydencji ściągnięte w formie plików pdf i jpg z internetowych stron obu irlandzkich koncernów wystarczająco dokumentują miejsce siedziby dla celów podatkowych. Dyrektor KIS przyznał jej rację.

 

NSA nie przeciął sporów o zwolnienie dla dywidend

Gazeta Prawna, 2021-08-17, Mariusz Szulc

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 9 lipca 2021 r., sygn. akt I SA/Po 230/21, polski płatnik musi badać, kto jest rzeczywistym właścicielem dywidendy. Bez tego nie można zastosować zwolnienia z podatku dochodowego. Przeciwnego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 kwietnia 2021 r., sygn. akt II FSK 240/21, który orzekł, że w warunkach zwolnienia zapisanych w ustawie o podatku dochodowym nie ma mowy o obowiązku badania, czy odbiorca dywidendy jest jej rzeczywistym właścicielem. Problem dotyczy sytuacji, w której polska spółka wypłaca dywidendę odbiorcy z innego kraju Unii Europejskiej bądź Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przepisach dotyczących zwolnienia dywidendy z CIT nie został wprost zapisany warunek, który nakazywałby sprawdzanie, kto jest rzeczywistym właścicielem. WSA w Poznaniu uznał jednak, że ważniejsza jest mała klauzula generalna i jej wykładnia celowościowa. Wysnuł z tego wnioski niekorzystne dla spółki.

 

Korekta deklaracji VAT przy eksporcie

Rzeczpospolita, 2021-08-18, Oliwia Kasińska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 1 czerwca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-2. 4012.293.2021.1.JSZ stwierdził, iż dokument wydany przez urząd celny kraju unijnego innego niż Polska może stanowić dowód wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej, uprawniający podatnika do rozpoznania transakcji jako eksport towarów i opodatkowania go według stawki VAT 0%. W stanie faktycznym spółka wskazała, że dokonała sprzedaży towaru do nabywcy z siedzibą poza terytorium Unii Europejskiej. Towar został dostarczony z Polski do Francji, gdzie został poddany odprawie celnej i wyeksportowany przez nabywcę statkiem do Polinezji Francuskiej. Jako potwierdzenie wywozu towaru poza terytorium Unii Europejskiej, nabywca przekazał Spółce drogą mailową wystawiony przez Urząd Celny we Francji dokument celny EX A w formie elektronicznej. W związku z dokonaną sprzedażą, nie mając pewności, czy otrzymany dokument uprawnia spółkę do zastosowania preferencyjnej stawki VAT 0%, opodatkowała ona sprzedaż stawką VAT w wysokości 5%, tj. stawką właściwą dla dostawy krajowej towarów będących przedmiotem transakcji. W opinii spółki mogła ona jednak zastosować stawkę 0%. Organ zgodził się ze spółką.

 

Nie można sztucznie dzielić usług, żeby ograniczyć koszty

Rzeczpospolita, 2021-08-18, Aleksandra Tarka
 

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 24 czerwca 2021 r., sygn. akt I SA/Kr 1237/20 czynności składające się na usługi organizacji zakupów powinny być ocenione kompleksowo i nie można ich traktować jako odrębnych usług. Spółka wystąpiła o interpretację przepisów o dotyczących ograniczenia w zaliczaniu do kosztów usług niematerialnych. W ramach grupy przyjęty został model biznesowy, zakładający standaryzację i centralizację procesów wsparcia spółek.

Spółka tłumaczyła, że nabywa od powiązanych firm m.in. szereg usług o charakterze niematerialnym, w szczególności związanych z zaopatrzeniem i zakupami. Spółka zapytała, czy wynagrodzenie z tytułu nabywania usług organizacji zakupów nie stanowi kosztów podatkowych. Zdaniem urzędników usługi organizacji zakupów sklasyfikowane jako usługi doradztwa związanego z zarządzaniem podlegają ograniczeniu w zaliczeniu do kosztów. Spółka zaskarżyła interpretację, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie przyznał jej rację. Ponadto sąd zwrócił uwagę, że gdy istnieje bezpośredni związek świadczenia usług organizacji zakupów z redukcją kosztów, to nie można odrębnie traktować poszczególnych czynności wykonywanych w celu realizacji usługi zasadniczej. Takie rozdzielenie miałoby bowiem charakter sztuczny.