Przegląd prasy podatkowej (16-20.09.2019)

| Do przeczytania w 7 min

 

Kiedy powstaje przychód ze sprzedaży wierzytelności

Rzeczpospolita, 2019-09-16, Adrian Błaszkiewicz, Rafał Stokrocki

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 31 lipca 2019 r., nr 0114-KDIP2-2.4010.283. 2019.2.AZ, przychód podatkowy z tytułu sprzedaży wierzytelności powstaje w momencie jej zbycia. W przedmiotowej sprawie spółka, zajmująca się udzielaniem pożyczek osobom fizycznym, rozważa zawarcie umowy o sekurytyzację w celu pozyskania finansowania i poprawy płynności finansowej. Zgodnie z postanowieniami umowy, spółka sprzeda za wynagrodzeniem pakiety wierzytelności na rzecz spółki celowej (SPV). W celu sfinansowania nabycia wierzytelności, SPV wyemituje obligacje. Obligatariusze dokonają płatności na poczet obligacji na rzecz SPV, która następnie dokona zapłaty wynagrodzenia za nabyte pakiety wierzytelności. W złożonym wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego spółka stała na stanowisku, że wynagrodzenie ze sprzedaży wierzytelności z tytułu udzielonych pożyczek będzie stanowiło dla niej przychód podatkowy, który powstanie w dacie zbycia wierzytelności. Organ podatkowy uznał stanowisko spółki za prawidłowe i odstąpił od uzasadnienia.

Liczy się cel kontroli, a nie treść upoważnienia

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-09-16, Patrycja Dudek

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 13 września 2019 r. (sygn. akt I FSK 956/19), w przypadku weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT, organy podatkowe mogą dokonać weryfikacji realizacji przez podatnika obowiązków wynikających z przepisów VAT bez zawiadomienia o wszczęciu kontroli. W przedmiotowej sprawie podatnik wystąpił o zwrot VAT w przyśpieszonym terminie 25 dni. Przed dokonaniem zwrotu wszczęta została kontrola podatkowa w zakresie wywiązywania się podatnika z obowiązków w VAT. Na prowadzone czynności podatnik złożył zażalenie, zarzucając zbyt szeroki zakres prowadzonej kontroli. Organ podatkowy jak i sądy obu instancji uznały, że kontrola w zakresie zwrotu VAT dotyczy całego rozliczenia VAT za dany okres, dlatego urzędnicy mają prawo weryfikować dokumenty dotyczące innych okresów rozliczeniowych, jeśli mogą mieć znaczenie dla wyniku kontroli. NSA podkreślił dodatkowo, że w przypadku prowadzenia kontroli w zakresie zwrotu VAT, zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nie jest potrzebne.

Nie każda powtarzająca się dostawa może być ciągła

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-09-17, Patrycja Dudek

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 10 września 2019 r. (sygn. akt I FSK 971/17) wskazał, że do określenia czy dana dostawa lub usługa jest usługą ciągłą, nie wystarczy sam fakt powtarzalności ani ustalenia kontrahentów w zakresie terminów płatności. Sprawa dotyczyła spółki, która planowała rozliczać się za pobrane towary na koniec każdego miesiąca. Spółka twierdziła, że prawidłowe będzie wystawianie faktur zbiorczych za dany okres rozliczeniowy. Jednakże, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu zakwestionował stanowisko spółki, argumentując, że skoro dostawy można wyodrębnić, usługa nie będzie usługą ciągłą. NSA argumentował, że co prawda z dostawami i usługami ciągłymi mamy do czynienia również w przypadku świadczeń, które da się wyodrębnić jednakże, o charakterze ciągłości nie decydują ustalenia stron dotyczące cyklicznych rozliczeń powtarzających się świadczeń. Istotne jest, aby to ze stosunku zobowiązaniowego wynikało, iż czynności te są ze sobą powiązane.

Fiskus zarobi na darmowych noclegach i transporcie od firmy

Rzeczpospolita, 2019-09-18, Aleksandra Tarka

Jak wynika z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 sierpnia 2019 r., sygn. akt II FSK 2904/17, zapewnienie zakwaterowania i dojazdu do firmy zleceniobiorcom stanowi dla nich przychód podatkowy z tytułu nieodpłatnych świadczeń. Sprawa dotyczyła spółki, która świadczy usługi agencji pracy tymczasowej; w ramach prowadzonej działalności spółka zawiera umowy ze zleceniobiorcami, którzy zobowiązują się do świadczenia usług na rzecz jej klientów, będących podmiotami gospodarczymi. Wątpliwości spółki dotyczyły podatkowych skutków zapewnienia bezpłatnego noclegu oraz transportu dla zleceniobiorców. Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wymienione świadczenia stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście na gruncie podatku dochodowego od osób prawnych. Mimo odmiennego stanowiska Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, którzy przyznał rację spółce, ostatecznie NSA potwierdził interpretację fiskusa. Zgodnie z wyrokiem, świadczenia otrzymywane przez zleceniobiorców cechuje charakter osobisty; ponadto, NSA zauważył, że świadczenia zostały spełnione za zgodą zleceniobiorców, w ich interesie i przyniosły im wymierną korzyść majątkową. Oznacza to, że omawiane wydatki stanowią dla zleceniobiorców przychód podatkowy.

Refaktury usług niematerialnych są limitowane, jeżeli podatnik je otrzymał, a nie wystawił

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-09-18, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 września 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 88/19), w przypadku otrzymania refaktury za usługi niematerialne od podmiotu powiązanego, kwoty z refaktur należy uwzględnić przy kalkulacji ograniczenia w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z tytułu usług niematerialnych otrzymanych od podmiotów niepowiązanych. W przedmiotowej sprawie na spółkę refakturowane były usługi o charakterze niematerialnym od podmiotów powiązanych. Spółka liczyła na możliwość zastosowania zwolnienia dla refaktur z obowiązku uwzględniania w limicie kosztów uzyskania przychodów. Jednakże organ podkreślił, że wyjątek dotyczący refaktur ma zastosowanie w sytuacji, gdy to spółka refakturuje swoje usługi na inne podmioty, a nie otrzymuje refaktury.

Wadliwe doręczenie też może być skuteczne

Dziennik Gazeta Prawna, 2019-09-18, Patrycja Dudek

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 września 2019 r. (sygn. akt I FSK 566/18), jeżeli postanowienie zostało zaskarżone w terminie, wtedy wadliwe doręczenie należy uznać za skuteczne. W przedmiotowej sprawie organ zamiast doręczyć postanowienie o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności pełnomocnikowi, doręczył je podatnikowi. W związku z błędnym adresatem doręczenie należy uznać za nieskuteczne. Jednakże dbając o interes podatnika, pełnomocnik złożył zażalenie na postanowienie. Następnie jednak pełnomocnik twierdził, iż w skutek nieprawidłowego doręczenia zaskarżony akt w ogóle nie wszedł do obrotu prawnego, więc zażalenie nie powinno było zostać rozpoznane. Ostatecznie NSA uznał, że podatnik zaskarżył postanowienie w terminie, więc miał możliwość obrony swoich praw, dlatego doręczenie należy uznać za skuteczne

Wysyłka towaru kurierem

Rzeczpospolita, 2019-09-18, Katarzyna Smoleń

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 lipca 2019 r., nr 0115-KDIT1-1.4012.340.2019.1.DM, w przypadku przesyłki za pobraniem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru przewoźnikowi. Wspomniana interpretacja została wydana dla spółki prowadzącej działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania produktów gotowych ze stali. Jak wynika z treści zawieranych umów, towary są dostarczane do odbiorcy z wykorzystaniem usług firm spedycyjnych. W przypadku niektórych zleceń klienci dokonują płatności przed wydaniem towaru przewoźnikowi, a spółka wystawia fakturę zaliczkową. W innych jednak sytuacjach, wydanie towaru ma miejsce przed dokonaniem zapłaty – wraz z wydaniem towaru z magazynu spółka wystawia fakturę, na której znajduje się uzgodniony z klientem termin płatności. Pytanie wnioskodawcy dotyczyło momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu takich transakcji. W ocenie spółki, obowiązek ten powstaje z chwilą wydania towaru z magazynu firmie transportowej – wtedy bowiem, jak twierdziła spółka, dochodzi do przeniesienia prawa do rozporządzania towarem jak właściciel, co nie musi być tożsame z przejściem cywilistycznej własności nad towarem. Dyrektor KIS potwierdził taką interpretację przepisów; w momencie przekazania towaru przewoźnikowi następuje dokonanie dostawy towarów na gruncie VAT.

Można mieć firmę i tylko jednego klienta

Rzeczpospolita, 2019-09-19, Przemysław Wojtasik

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 września 2019 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.310.2019.2.DJD, prawo do opodatkowania dochodu według stawki liniowej 19% PIT przysługuje osobom prowadzącym własną działalność gospodarczą, nawet jeśli współpracują tylko z jednym kontrahentem. Sprawa dotyczyła przedsiębiorcy, którego podstawową działalność stanowi świadczenie usług informatycznych. Jedynym usługobiorcą wykonywanych zleceń jest poprzedni pracodawca podatnika, dla którego wnioskodawca wystawia jedną fakturę miesięcznie. Wątpliwości wnioskodawcy dotyczyły możliwości kwestionowania przez fiskusa rozliczeń z tytułu podatku dochodowego według stawki liniowej. Dyrektor KIS zgodził się ze stanowiskiem podatnika, zgodnie z którym osoby prowadzące jednoosobową działalność mają prawo do liniowego opodatkowania dochodu mimo współpracy wyłącznie z jednym kontrahentem. Opisywana sprawa programisty stanowi przykład jednej z liczniejszych w ostatnim czasie korzystnych interpretacji fiskusa w zakresie opodatkowania dochodu samozatrudnionych.


Przegląd orzecznictwa:

 
Wyrok NSA z dnia 25 czerwca 2019 r. (sygn. akt II FSK 827/19)

Obiekt neutralny dla środowiska naturalnego, nie stanowi tylko z powodu tej jego cechy obiektu służącego ochronie środowiska, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r., poz. 1892 ze zm.).

Wyrok NSA z dnia 3 lipca 2019 r. (sygn. akt I FSK 1173/17)

Gmina, wykonująca odpłatnie, w ramach zadań własnych o charakterze obowiązkowym, czynności organizowania i świadczenia usług opiekuńczych przez gminne domy opieki społecznej, działa jako organ władzy publicznej w rozumieniu art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710, ze zm.,), nie będąc zatem w tym zakresie podatnikiem.