Przegląd prasy podatkowej 17–21.05.2021 r.

| Do przeczytania w 7 min

Opodatkowanie silosów. Optymizm przedwczesny, potrzebna uchwała?

Gazeta Prawna, 2021-05-17, Łukasz Zalewski

Od lat toczą się o to, czy obiekt budowlany spełniający cechy budynku, należy opodatkować jako budynek, a więc od powierzchni użytkowej, czy też, ze względu na jego funkcję lub nazwę, należy opodatkować go jako budowlę, czyli od wartości ustalanej na potrzeby podatku dochodowego.  Z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 16 marca 2021 r., sygn. akt III FSK 3294/21, wynika, iż jeśli dany obiekt budowlany spełnia cechy budynku, a więc jest trwale związany z gruntem, jest wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, to należy go opodatkować od powierzchni użytkowej. W takim przypadku funkcja i wyposażenie obiektu nie mają znaczenia. Wyrok jest ważny dla właścicieli wszystkich obiektów, które były do tej pory kwalifikowane jako budowle, mimo posiadania wszystkich cech budynku, ze względu na pełnione przez nie funkcje. Dotyczy to nie tylko silosów i zbiorników, ale również obiektów wchodzących w skład oczyszczalni ścieków czy obiektów sportowych.

 

Jak wykonawca rozliczy obciążenie go kosztami wykonawstwa zastępczego

Rzeczpospolita, 2021-05-17, Marcin Szymankiewicz

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 marca 2020 r., 0114-KDIP1-2.4012.743.2019.3.RD gdy upust cenowy nie był przewidziany w umowie o roboty budowlane, nie można go uznać za rabat potransakcyjny będący podstawą do obniżenia podstawy opodatkowania.

We wniosku o interpretację zostało wskazane, iż zdarza się, że w toku realizacji projektu wykonawcy nie dotrzymują ustalonych terminów, a inwestor, na podstawie zapisów umowy, zleca wykonanie pracy wykonawcom zastępczym, ponosząc z tego tytułu koszty. Inwestor otrzymuje od wykonawcy fakturę na całość prac i nie kwestionuje wynagrodzenia należnego wykonawcy, ale kosztem wykonania zastępczego obciąża wykonawcę na podstawie noty księgowej. Wykonawcy w takiej sytuacji z reguły wystawiają faktury korygujące, traktując obciążenie tymi kosztami jako upust cenowy. Podatnik zapytał, czy w takiej sytuacji obniżka ceny udzielona przez wykonawcę inwestorowi jest dla wykonawcy podstawą do obniżenia podstawy opodatkowania VAT i uprawnia wykonawcę do wystawienia faktury korygującej. Organ stwierdził, iż nie ma takiej możliwości.

 

Usługi szkoleniowe ze świadczeniami dodatkowymi są zwolnione z VAT

Rzeczpospolita, 2021-05-17, Paweł Mróz

Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.706.2020.2.ASZ wynika, iż podmiot, który świadczy dofinansowane w 95 proc. ze środków publicznych usługi mające na celu podniesienie kwalifikacji i wiedzy merytorycznej pracowników swojego kontrahenta, nie zapłaci z tego tytułu podatku VAT. Wnioskodawca świadczy usługi szkoleniowe finansowane ze środków unijnych polegające na organizacji pakietu szkoleń, których celem jest podniesienie kwalifikacji i wiedzy merytorycznej pracowników innej spółki w zakresie niezbędnym do prawidłowego i profesjonalnego świadczenia przez nich specjalistycznych usług doradczych. Organizator szkolenia zapewnia również jego uczestnikom dodatkowe świadczenia takie jak: organizacja transportu na szkolenia wyjazdowe, zamówienie cateringu, wynajem sal oraz zapewnienie zakwaterowania, które są niezbędne do wykonania szkolenia oraz ściśle z nim związane. Świadczone usługi są nauczaniem pozostającym w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem uczestników, którego celem jest uzyskanie lub zaktualizowanie wiedzy dla potrzeb zawodowych. W tej sytuacji, zdaniem wnioskodawcy, świadczone przez niego usługi powinny podlegać zwolnieniu z opodatkowania VAT. Organ zgodził się z tym stanowiskiem.

 

Składka na polisę dla pracownika jest kosztem podatkowym

Rzeczpospolita, 2021-05-17, Joanna Adamiak

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.457.2020.3.AW w celu określenia możliwości zaliczenia do kosztów wydatków poniesionych na opłacanie całej składki z tytułu ochronno-inwestycyjnej polisy dla pracownika, należy zweryfikować założenia umowy ubezpieczenia. Podatnik planuje przystąpienie do programu ubezpieczenia na życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym, którym objęci będą jego pracownicy. UFK to wydzielony fundusz aktywów w ubezpieczeniu na życie, stanowiący rezerwę tworzoną ze składek ubezpieczeniowych, inwestowaną w sposób określony w umowie ubezpieczenia. Fundusze te są integralną częścią polisy z UFK, która ma charakter ochronno-inwestycyjny. Stroną umowy będzie towarzystwo ubezpieczeniowe i wnioskodawca, jako ubezpieczający. Pracownicy natomiast będą podmiotami uprawnionymi z umowy. Składki będą opłacane przez wnioskodawcę jako ubezpieczającego. Podatnik uznał, że ponoszone przez niego wydatki na opłacanie całej składki ubezpieczeniowej z tytułu polisy dla pracownika będą dla niego kosztem uzyskania przychodu proporcjonalnie, według udziału w zyskach i stratach. Organ uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.

 

Odsetki od zwróconych dotacji z UE nie są kosztem podatkowym

Gazeta Prawna, 2021-05-18, Agnieszka Pokojska

Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 19 kwietnia 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.42.2021.1.SK wynika, iż nie można odliczyć od przychodu odsetek ani opłat prolongacyjnych płaconych w związku ze zwrotem unijnego dofinansowania. Spytała o to spółka, która z powodu zmiany struktury właścicielskiej stała się dużym przedsiębiorstwem. Zarząd województwa uznał to za naruszenie zasad udzielania pomocy publicznej i nakazał zwrócić część dofinansowania wraz odsetkami, liczonymi jak dla zaległości podatkowych. Zarząd rozłożył odsetki na raty, co spowodowało naliczenie opłaty prolongacyjnej. Spółka zapytała, czy zarówno odsetki, jak i opłatę prolongacyjną może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dyrektor KIS nie wyraził zgody.

 

Spłata wspólnika to nie pieniądze z likwidacji spółki

Gazeta Prawna, 2021-05-19, Łukasz Zalewski

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 7 maja 2021 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.103.2021.4.AW uznał, iż wspólnik spółki jawnej, który przed jej wykreśleniem z Krajowego Rejestru Sądowego dostanie dopłatę od drugiego wspólnika, musi zapłacić z tego tytułu podatek dochodowy. W sprawie chodziło o dwuosobową spółkę jawną. Jeden ze wspólników wypowiedział umowę spółki, co w praktyce oznaczało jej likwidację. Wspólnicy doszli do porozumienia i uznali, że jeden przejmie nieruchomość o największej wartości, a drugi pozostałe trzy. Pierwszy miałby też przekazać drugiemu dopłatę, by wyrównać wartość przypadającego na niego udziału. Wspólnicy uważali, że od dopłaty nie będzie podatku dochodowego, gdyż w ich opinii należy ją uznać za pieniądze otrzymane z tytułu likwidacji spółki. Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem.

Jak zakwalifikować koszty badania due diligence

Rzeczpospolita, 2021-05-19, Romuald Rzeszutko

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 2 lutego 2021 r., sygn. 0114- KDIP2-2.4010.328.2020.1.JG, stwierdził, iż koszty badania sytuacji przedsiębiorstwa poniesione w celu nabycia udziałów lub akcji innych podmiotów należy zakwalifikować do źródła przychodów z zysków kapitałowych. Spółka prowadząca działalność z zakresu utylizacji odpadów poszukuje możliwości zakupu innych spółek działających w tej branży. W tym celu ponosi koszty związane z badaniami due diligence podmiotów stanowiących potencjalny cel transakcji. We wniosku spółka podkreśliła, że celem dokonywanych nabyć udziałów lub akcji nie będzie działalność holdingowa, lecz integracja operacyjna nabywanych podmiotów w celu poszerzania udziału w rynku. Zdaniem spółki, powyższe powinno pozwolić na zakwalifikowanie kosztów poniesionych na badania due diligence do źródła przychodów operacyjnych. Fiskus nie zaakceptował tego stanowiska. Uznał bowiem, że skoro przychody z udziałów lub akcji są zaliczane do przychodów z zysków kapitałowych, więc również wszystkie wydatki, zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, związane z nabyciem udziałów lub akcji powinny być przypisane do tego źródła przychodów.

 

Nabywca odpowiada także za odsetki od zaległego podatku dostawcy

Gazeta Prawna, 2021-05-24, Mariusz Szulc

W dniu 20 maja 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok, sygn. C-4/20, zgodnie z którym solidarna odpowiedzialność nabywcy może dotyczyć nie tylko VAT, którego nie uregulował kontrahent, ale także oprocentowania za okres opóźnienia zapłaty. Zastrzegł jednak, że takie poszerzenie zakresu solidarnej odpowiedzialności jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy chodzi o zwalczanie nadużyć podatkowych i gdy jest to zgodne z zasadami pewności prawa i proporcjonalności. Pytanie w tej sprawie zadał sąd w Bułgarii, ale skutki jego wyroku mogą dotyczyć także polskich przedsiębiorców. Chodziło o bułgarską spółkę, która kupiła od swojego kontrahenta maszyny rolnicze, sprowadzone wcześniej z Wielkiej Brytanii w drodze wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów. Spółka odliczyła przy zakupie VAT naliczony. Bułgarski fiskus odkrył, że kontrahent spółki nie uiścił podatku z tytułu WNT. Okazało się, że oba podmioty obsługiwało to samo biuro rachunkowe, a kupno maszyn w Wielkiej Brytanii finansowała trzecia firma, której wspólnikami byli członkowie zarządu obu podmiotów. Jeden z nich organizował transport kombajnu. Fiskus doszedł do wniosku, że zarówno spółka, jak i jej kontrahent mieli na celu obejście prawa. W wyniku zaistniałego sporu ostatecznie sąd bułgarski zapytał TSUE, czy w świetle dyrektywy VAT solidarna odpowiedzialność za nierozliczony podatek może obejmować także odsetki za zaległość fiskalną. Sąd uznał, że tak.