Przegląd prasy podatkowej (17-21.08.2020)

| Do przeczytania w 7 min

Przekształcenie podwyższa koszty

Gazeta Prawna, 2020-08-17, Patrycja Dudek

Zgodnie z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12 sierpnia 2020 r., sygn. akt II FSK 1677/18 oraz II FSK 1678/18, kto sprzedaje udziały w spółce z o.o. powstałej z przekształcenia spółki komandytowej, nie odlicza wydatków, które faktycznie poniósł na wkład lecz wartość swojego udziału w majątku spółki komandytowej wycenioną na potrzeby przekształcenia. Wspólnicy spółki komandytowej wnieśli do niej wkład niepieniężny w postaci udziałów w składnikach majątku wykorzystywanego wcześniej w ramach prowadzonych indywidualnie biznesów. Następnie spółka ta miała się przekształcić w spółkę z o.o., a po przekształceniu udziałowcy zamierzali sprzedać swoje udziały. We wniosku o interpretację zapytali, czy kosztem uzyskania przychodu będzie dla nich wartość składników wniesionych do spółki komandytowej (koszt historyczny), czy może wartość udziałów w majątku spółki komandytowej, wycenionych na dzień przekształcenia, za które objęli udziały w spółce z o.o. (koszt bilansowy). W opinii podatników będzie to koszt bilansowy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem, jednakże zarówno WSA, jak i NSA zaprezentowały wykładnię korzystną dla podatników.

Które transakcje są objęte obowiązkiem dokumentacyjnym

Rzeczpospolita, 2020-08-17, Michał Gawrysiak

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 24 kwietnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010. 50.2020.1.EN, uznał, że określając czy wartość netto transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym przekracza w roku obrotowym progi dokumentacyjne należy wyłączyć transakcje zwolnione z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Wniosek o interpretację złożyła spółka, która jest stroną transakcji wewnątrzgrupowych, w szczególności udziela pożyczek powiązanym podmiotom krajowym. Pożyczki były udzielane przez wnioskodawcę w 2019 r. oraz wcześniej. Jeden z powiązanych podmiotów krajowych biorących udział w transakcji kontrolowanej najprawdopodobniej poniesie w 2019 r. stratę podatkową, przy czym wartość transakcji z tym podmiotem nie przekroczy progu materialności dla pożyczek w wysokości 10 mln zł. Wnioskodawca zapytał, czy przy ustalaniu wartość transakcji kontrolowanej o charakterze jednorodnym (umowy pożyczek) przekracza w roku obrotowym 2019 progi dokumentacyjne należy uwzględniać transakcje krajowe nieobjęte obowiązkiem dokumentacyjnym. W opinii spółki, ustalając wartość transakcji kontrolowanej, w której bierze udział kilka krajowych podmiotów powiązanych, a tylko jeden z nich poniósł stratę podatkową, należy brać pod uwagę wyłącznie wartość transakcji z podmiotem, który poniósł wspomnianą stratę. Organ podatkowy zaakceptował takie stanowisko.

Przejęcie spółki nie ma wpływu na zwolnienie z podatku u źródła

Rzeczpospolita, 2020-08-17, Jagoda Dobrucka

Dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej w interpretacji z 20 lipca 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.174.2020.2.JKT, uznał, że połączenie przez przejęcie spółki zagranicznej przez alternatywną spółkę inwestycyjną nie będzie miało wpływu na bieg dwuletniego okresu posiadania akcji koniecznego dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania dywidendy podatkiem u źródła. Zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku, wnioskodawca, będący alternatywną spółką inwestycyjną, prowadzi działalność w zakresie inwestycji w instrumenty finansowe. Spółka ta zamierza przeprowadzić połączenie przez przejęcie holenderskiej spółki kapitałowej, w której ma udziały – spółka holenderska posiada natomiast ponad 10 proc. udziałów w innej polskiej spółce. Wskutek połączenia wnioskodawca stanie się akcjonariuszem polskiej spółki. Przed zakończeniem procesu przejęcia spółki holenderskiej przez wnioskodawcę polska spółka podejmie uchwałę o wypłacie dywidendy na rzecz spółki holenderskiej. Planowana wypłata dywidendy i przejęcie zostanie formalnie zakończone przed upływem dwuletniego okresu posiadania akcji podmiotu polskiego przez spółkę holenderską. Spółka zapytała, czy planowane przejęcie spółki holenderskiej nie przerwie biegu dwuletniego okresu posiadania akcji. Dyrektor KIS zaakceptował stanowisko spółki.

Od dzierżawy kontenera i cysterny jest podatek u źródła

Gazeta Prawna, 2020-08-18, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 13 sierpnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2378/19, od dzierżawy zbiorników, które są niezbędne przy produkcji jogurtów pomimo tego, iż nie są one związane z linią produkcyjną, należy pobrać podatek u źródła. Z wnioskiem wystąpiła spółka z branży spożywczej, która produkuje i sprzedaje tzw. wsady owocowe i warzywne m.in. do produkcji jogurtów. Do ich transportu spółka wykorzystuje specjalne kontenery przystosowane do przechowywania i przewozu wsadów. Kontenery są dzierżawione od podmiotów z Niemiec. Spółka zapytała czy kontenery należy uznać za urządzenia przemysłowe i czy od opłat uiszczanych za ich dzierżawę spółka musi pobierać w Polsce podatek u źródła. W opinii spółki kontenery nie spełniają definicji urządzenia przemysłowego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej miał jednak inne zdanie, które podtrzymał sąd I instancji.

Odbiorca refaktury musi stosować art. 15e

Gazeta Prawna, 2020-08-18, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem WSA w Warszawie z 13 sierpnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2195/19, podmiot, który kupuje usługi reklamowe przez pośrednika będącego podmiotem powiązanym musi liczyć się z przepisem ograniczającym zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu wydatków na zakup niektórych usług niematerialnych. Z wnioskiem wystąpiła spółka kupująca usługi reklamowe za pośrednictwem podmiotu, który jest z nią powiązany. W opinii spółki nie musi ona stosować limitu o którym mowa w ustawie o podatku dochodowym, gdyż de facto nie kupuje ona usług od podmiotów powiązanych, lecz od firm z nią niepowiązanych. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem, a WSA w Warszawie utrzymał interpretację w mocy. Sąd wyjaśnił, że refakturowanie również podlega ograniczeniu w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów.

Wyzbycie się waluty powoduje różnice kursowe

Gazeta Prawna, 2020-08-18, Katarzyna Jędrzejewska

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 sierpnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-1.4010.240.2020.1.ŚS, wypłata dywidendy nie jest kosztem podatkowym, więc i różnice kursowe powstałe w związku z jej wypłatą nie mają wpływu na dochód do opodatkowania.
Dyrektor KIS zgodził się jednak ze spółką, że różnice te mogą powstać, gdy wartość własnych środków zgromadzonych na rachunku walutowym różni się w dacie wypływu z konta spółki od ich wartości na dzień wpływu na to konto. Z wnioskiem wystąpiła spółka, której wspólnicy posiadali siedzibę poza terytorium Polski. Kwota dywidendy została wyrażona w uchwale w złotych, ale wspólnicy zdecydowali, że dywidenda będzie wypłacona w euro. Uchwalono, że kursem przeliczeniowym będzie średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień podjęcia uchwały. Zdaniem spółki, przeliczenie dywidendy z jednej waluty na drugą nie skutkuje powstaniem podatkowych różnic kursowych, bo i sama wypłata dywidendy nie jest ani przychodem, ani kosztem jego uzyskania – a fiskus zgodził się z tym stanowiskiem.

Korekta ceny transakcyjnej możliwa również w podatkowej grupie kapitałowej

Gazeta Prawna, 2020-08-19, Łukasz Zalewski

W opinii Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 sierpnia 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2169/19, zmiana warunków transakcji z nierynkowej na rynkową nie skutkuje dla podatkowej grupy kapitałowej utratą statusu podatnika podatku dochodowego. Z wnioskiem wystąpiła spółka, która w PGK miała być podmiotem dominującym. Zapytanie dotyczyło potencjalnych skutków dla PGK, gdy jedna ze spółek ją tworzących ustali cenę nierynkową w transakcji z podmiotem powiązanym, który nie wchodzi do PGK, a następnie skoryguje tę cenę do poziomu rynkowego. Spółka chciała się upewnić, czy z tego powodu PGK nie straci statusu podatnika. W opinii spółki taka korekta nie spowoduje dla niej negatywnych konsekwencji. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką, ale sąd I instancji był innego zdania. Jak podkreślił, przepisy nie zabraniają, aby PGK realizowało transakcje z podmiotami powiązanymi spoza PGK, a przyjęcie interpretacji fiskusa powodowałoby, że PGK byłaby w stanie permanentnej niepewności co do swojego statusu podatnika CIT.

Ustawodawca zawęził prawo do kosztów, ale na przyszłość

Rzeczpospolita, 2020-08-19, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 marca 2020 r., sygn. akt II FSK 1119/18, możliwe jest amortyzowanie przez spółkę komandytową prawa ochronnego na znak towarowy nabyty w formie wniesionego aportu jako prawa z rejestracji tego znaku w sytuacji, gdy prawo ochronne zostało przyznane po nabyciu znaku towarowego. Z wnioskiem o interpretację wystąpiła podatniczka, która podjęła decyzję o przystąpieniu do spółki komandytowej i wniesieniu do niej wkładu niepieniężnego w postaci przedsiębiorstwa. W skład przedsiębiorstwa będzie wchodzić m.in. dokonane przez nią prawo ze zgłoszenia znaku towarowego. W dacie wniesienia aportu prawo ochronne na znak towarowy nie będzie jeszcze istniało. Wnioskodawczyni zapytała, czy spółka będzie uprawniona do odpisów amortyzacyjnych od znaku towarowego. W opinii Dyrektora KIS prawo ze zgłoszenia znaku w celu uzyskania prawa ochronnego nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej. Nie będzie nią również uzyskane przez spółkę prawo ochronne na znak towarowy, a w konsekwencji żadne z tych praw nie będzie podlegało w spółce amortyzacji podatkowej. Podatniczka zaskarżyła jednak interpretację i wygrała.