Przegląd prasy podatkowej 17–21.10.2022 r.

| Do przeczytania w 6 min

Fiskus musi zwróci VAT z niektórych tzw. pustych faktur

Gazeta Prawna, 2022-10-18, Mariusz Szulc

W dniu 13 października 2022 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok o sygn. C-397/21, zgodnie z którym urząd skarbowy powinien oddać kupującemu podatek VAT, który został nienależnie naliczony w cenie brutto i nie można odzyskać go od dostawcy. W sprawie chodziło o węgierską firmę, której poprzednik prawny zlecił wykonanie usług w ramach budowy pawilonu. Usługi zostały wykonane, a firma, która je zrealizowała, wystawiła dziewięć faktur, na których wykazała węgierski VAT. Następnie wpłaciła ten podatek do urzędu skarbowego. W trakcie kontroli węgierski fiskus stwierdził, że nie było takiego obowiązku, bo usługodawca zrealizował transakcję związaną z nieruchomością, a to oznacza, że VAT powinien być odprowadzony w miejscu jej położenia, czyli w tym wypadku we Włoszech. Nabywca chciał z kolei odzyskać równowartość VAT niesłusznie zapłaconego w cenie usług. Nie podlegał on odliczeniu, a nie mógł go odzyskać od usługodawcy, bo ten został już postawiony w stan likwidacji i wierzytelność ta była już nieściągalna. W tej sytuacji usługobiorca wystąpił bezpośrednio do urzędu skarbowego o zwrot równowartości nienależnie zapłaconego VAT. Fiskus jednak odmówił. Sprawa trafiła finalnie do TSUE. TSUE potwierdził stanowisko podatnika. Uznał także, że jeżeli fiskus nie zwraca nabywcy równowartości VAT, to powinien oddać nie tylko kwotę główną, lecz także odsetki, by zrekompensować szkodę wynikłą ze swojego zaniechania.

Płatność dla spółki małżonka nie musi być z estońskim CIT

Gazeta Prawna, 2022-10-19, Monika Pogroszewska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dwóch interpretacjach z 12 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB1 -2.4010.460.2022.2.AW i 0111-KDIB1-2.4010.495.2022.2.DP uznał, iż opłaty uiszczane przez spółkę estońską na rzecz podmiotu powiązanego nie są ukrytym zyskiem, jeżeli zostały ustalone na warunkach rynkowych. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, zamierza przekształcić ją w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta następnie wybrałaby opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek. Po przekształceniu spółka z o.o. będzie wynajmować nieruchomość od spółki cywilnej, w której przedsiębiorca i jego żona są wspólnikami. Przedsiębiorca poinformował, że czynsz najmu będzie skalkulowany na warunkach rynkowych. Podatnik zapytał, czy czynsz będzie traktowany jak dochód z ukrytych zysków, od którego spółka musiałaby płacić estoński CIT. W opinii podatnika nie. Dyrektor KIS potwierdził to stanowisko.

Pożyczki lepiej udzielić przed zmianą formy opodatkowania

Gazeta Prawna, 2022-10-19, Agnieszka Pokojska

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 13 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.594.2022.1.MS ukrytymi zyskami, od których trzeba odprowadzić ryczałt od dochodów spółek, są pożyczki dla podmiotów powiązanych wypłacone tylko po przejściu na estoński CIT. Spytała o to spółka z o.o., która przed przejściem na ryczałt od dochodów spółek udzieli pożyczek podmiotom powiązanym. Pożyczone kwoty będą spłacane w czasie, gdy ona sama będzie już płacić ryczałt. Spółka chciała się upewnić, że po zmianie formy opodatkowania nie będzie musiała płacić ryczałtu od udzielonych pożyczek, mimo że w tym czasie umowy te będą wciąż obowiązywać. Potwierdził to dyrektor KIS.

Skarbówka oczekuje dwa razy podatku od tego samego dochodu

Gazeta Prawna, 2022-10-19, Agnieszka Pokojska

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 5 października 2022 r. sygn. 0111-KDIB1-3.4010.215.2022.4.MBD wyraził pogląd, iż zyski wypracowane przez indywidualnego przedsiębiorcę, a wypłacone przez powstałą wskutek przekształcenia spółkę z o.o., która wybrała estoński CIT, są ukrytym zyskiem opodatkowanym tym podatkiem. Spytał o to indywidualny przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe, który chce przekształcić swoją działalność w jednoosobową spółkę z o.o. Przedsiębiorca planuje wybór CIT-u estońskiego. Jego wątpliwości dotyczyły zysków wypracowanych jeszcze przed przekształceniem, a ujętych w kapitale własnym. W spółce będą one stanowiły źródło pokrycia udziałów w kapitale zakładowym i kapitału zapasowego. Przedsiębiorca wyjaśnił, że w miarę swoich możliwości finansowych spółka będzie wypłacać zyski odniesione na pokrycie kapitału zapasowego, które zostały wypracowane przed przekształceniem. Jego pytanie dotyczyło tego, czy wypłaty te będą opodatkowane ryczałtem od dochodów spółek. W jego opinii nie, jednak Dyrektor KIS był innego zdania.

Inwestycja w 38 działek to już działalność gospodarcza

Gazeta Prawna, 2022-10-20, Monika Pogroszewska

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 18 października 2022 r., sygn. akt II FSK 438/20 orzekł, iż prowadzony przez kilkanaście lat obrót nieruchomościami oraz sprzedaż 8,5 ha gruntów rolnych wykraczają poza zarząd majątkiem osobistym. W sprawie chodziło o podatnika, który w latach 2000–2014 kupił łącznie 38 działek z zamiarem powiększenia gospodarstwa rolnego. W tym czasie kilka nieruchomości sprzedał. Niezależnie od tego od 2012 r. prowadzi on działalność rolniczą. Spór z fiskusem dotyczył gruntów o łącznej powierzchni 8,5 ha, które mężczyzna nabył w 2011 r. jako lokatę kapitału. Są to działki rolne, od których opłaca on podatek rolny. W 2014 r. nastąpiła zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i nieruchomość została oznaczona jako kopalnia kruszywa naturalnego. W 2018 r. podatnik dostał ofertę od przedsiębiorcy, który chciał kupić te grunty i uruchomić na nich w przyszłości kopalnię piasku. Właściciel gruntów wystąpił o interpretację, by uzyskać potwierdzenie, że będzie mu przysługiwać zwolnienie z podatku dochodowego w związku ze sprzedażą całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że zwolnienia nie będzie, bo sprzedaż będzie miała cechy działalności gospodarczej. Podatnik zaskarżył interpretację, jednak przegrał w obu instancjach.

Magazyn dla e-commerce może mieć znaczenie

Rzeczpospolita, 2022-10-19, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 21 września 2022 r., sygn. akt I SA/Gl 584/22 dla ustalenia, czy w wyniku posiadania placówki w Polsce powstaje zakład podatkowy kluczowe znaczenie ma fakt, czy czynnościom wykonywanym w Polsce można przypisać charakter jedynie przygotowawczy lub pomocniczy w stosunku do działalności podstawowej. Spółka występująca z wnioskiem wyjaśniła, że prowadzi i zarządza siecią sklepów odzieżowych w Niemczech. Działalność prowadzi jako członek grupy, która głównie zajmuje się sprzedażą detaliczna odzieży w sieciach handlowych i domach towarowych na terenie całej Europy. Towary sprzedawane są również w ramach handlu e-commerce, ale wyłącznie przez spółkę. Wszelkie decyzje biznesowe podejmowane są w Niemczech. We wniosku wskazano, że spółka chce rozszerzyć zakres działalności w celu wsparcia strategii online całej grupy. Dzięki zwiększeniu zakresu działalności spółki w Polsce towar nie będzie już musiał być wysyłany do klientów z Niemiec, ale będzie dostarczany również prosto z magazynów w Polsce. Jednak sprzedaż poprzez placówki stacjonarne na terenie Polski będzie prowadzona wyłącznie przez inny podmiot z grupy – polską spółkę z o.o. Spółka nie posiada i nie będzie posiadać w Polsce pracowników ani współpracowników. Według spółki działalność polskiego magazynu ma charakter pomocniczy, dlatego w jej opinii w Polsce nie powstanie zakład podatkowy. Fiskus z tym się nie zgodził, jednak WSA uchylił interpretację.

Fiskus chce VAT od dzierżawy znaku towarowego

Rzeczpospolita, 2022-10-21, Przemysław Wojtasik

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 27 września 2022 r., sygn. nr 0114-KDIP1-1.4012.382.2022.4. MKA uznał, iż wykorzystywanie dóbr niematerialnych w sposób ciągły i zarobkowy jest działalnością gospodarczą. Z wnioskiem o interpretację wystąpił komplementariusza w dwóch spółkach komandytowych, prowadzący także własną działalność. Mężczyzna jest autorem logotypu. Na dzień składania wniosku o interpretację trwał proces jego rejestracji. Po zakończeniu uzyska prawo ochronne na znak towarowy. Następnie zamierza podpisać ze spółkami komandytowymi umowy na jego dzierżawę. W zamian za miesięczny czynsz spółki uzyskają prawo korzystania ze znaku towarowego na określonych polach eksploatacji. Mężczyzna nie będzie natomiast wykorzystywał go w swojej działalności. Prawo ochronne na znak towarowy będzie stanowiło składnik jego osobistego majątku. Podatnik zadał pytanie, czy musi wystawiać faktury za dzierżawę i opodatkować czynsz? W jego opinii nie. Fiskus nie zgodził się z tym stanowiskiem.