Przegląd prasy podatkowej (18 – 22.01.2021)

| Do przeczytania w 5 min

Wpłata środków na poczet przyszłych dostaw nie zawsze podlega VAT

Rzeczpospolita, 2021-01-18, Karolina Durbacz

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 listopada 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-3.4012.475.2020.1.PJ, przedpłata, zaliczka bądź zadatek są opodatkowane VAT tylko wówczas, gdy stanowią część ceny za mające nastąpić w przyszłości skonkretyzowane dostawy towarów. Wnioskodawca dokonuje sprzedaży produkowanych przez siebie towarów. Z niektórymi klientami zawiera umowy wieloletnie. Klient ma zostać zobowiązany w umowie do wpłaty przedpłat, w określonych kwotach, na poczet realizacji przyszłych dostaw. Wnioskodawca zapytał, czy otrzymane przez niego zaliczki będą opodatkowane VAT. W jego opinii nie, gdyż nie dotyczą one konkretnej dostawy. Dyrektor KIS potwierdził to stanowisko.

Nie każda darowizna od firmy jest z VAT

Gazeta Prawna, 2021-01-18, Patrycja Dudek

W interpretacji indywidualnej z 31 grudnia 2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-3.4012.807.2020.2.JM, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, iż nieodpłatne przekazanie towarów należących do przedsiębiorstwa jest opodatkowane VAT tylko wtedy, gdy przy ich nabyciu został odliczony VAT. Przedsiębiorca chciał przekazać swoim dzieciom w darowiźnie nieruchomość kupioną do majątku prywatnego, a następnie wprowadzoną do ewidencji środków trwałych firmy. Budynek służył działalności opodatkowanej VAT. Wnioskodawca uważał, iż darowizna nie będzie opodatkowana VAT. Dyrektor KIS zgodził się z nim, jednak odmiennie uzasadnił swoje stanowisko.

Nabywca odpowiada za podatek, ale już nie za odsetki należne od dostawcy

Gazeta Prawna, 2021-01-18, Patrycja Dudek

W opinii rzecznik generalnej TSUE z 14 stycznia 2021 r., sygn. C-40/20, solidarna odpowiedzialność nabywcy to odpowiedzialność za sam VAT, którego nie uregulował kontrahent, a nie za oprocentowanie narosłe w związku z opóźnieniem zapłaty. Z zapytaniem wystąpił sąd bułgarski, przy czym zarówno w świetle prawa bułgarskiego, jak i polskiego solidarna odpowiedzialność nabywcy dotyczy jedynie podatku, którego nie uregulował dostawca. W obu tych krajach funkcjonują również przepisy, które mówią, że osoba trzecia, która odpowiada za podatek, odpowiada również za odsetki. Bułgarski organ podatkowy zażądał odsetek od nabywcy maszyn rolniczych, gdyż dostawca maszyn nie uiścił należnego podatku. Bułgarski sąd miał wątpliwości, czy dyrektywa VAT rzeczywiście pozwala wyegzekwować od nabywcy nie tylko podatek, lecz także narosłe już odsetki za opóźnienie. Zdaniem rzecznik generalnej TSUE Juliane Kokott nie ma takiej możliwości.

Nie zawsze trzeba sporządzić lokalną dokumentację

Gazeta Prawna, 2021-01-18, Łukasz Zalewski

W opinii Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonej w interpretacji z 15 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.440.2020.2.AW, spółka, która nie poniosła straty podatkowej i nie korzysta z określonych zwolnień z podatku dochodowego od osób prawnych nie musi sporządzać lokalnej dokumentacji cen transferowych, nawet jeśli przekroczyła próg 2 mln zł dla transakcji usługowej. W sprawie chodziło o spółkę, która w 2019 r. wykonała na rzecz podmiotów powiązanych usługi i przekroczyła próg wymagany do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych. Spółka zaznaczyła, iż podmioty powiązane nie korzystają ze zwolnień przewidzianych w ustawie i nie poniosły strat podatkowych z żadnego źródła przychodów, a ona sama wykazała dochód podatkowy. W opinii spółki nie musi ona sporządzać lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dyrektor KIS zgodził się ze spółką.

Układ z fiskusem nie oznacza braku zaległości

Gazeta Prawna, 2021-01-18, Patrycja Dudek

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 8 stycznia 2021 r., sygn. akt II FSK 1867/20, orzekł, iż objęcie zaległości podatkowej postępowaniem restrukturyzacyjnym nie daje podstawy do wydania zaświadczenia o niezaleganiu wobec urzędu skarbowego. Spółka, w przypadku której doszło do objęcia wierzytelności podatkowej układem w ramach postępowania restrukturyzacyjnego, wystąpiła o zaświadczenie o braku zaległości podatkowych, gdyż chciała startować w przetargu. Spółka uważała, że skoro zawarcie układu powoduje odroczenie płatności podatku, to nie powinno być przeszkód do wydania zaświadczenia o braku zaległości podatkowej. Naczelnik był innego zdania, ponadto także sądy obu instancji oddaliły skargę spółki.

Odsetki za zwłokę czasem z podatkiem u źródła

Gazeta Prawna, 2021-01-19, Piotr Chojnacki

W interpretacji z 7 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.362.2020.2.BJ, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że odsetki z tytułu nieterminowych płatności wypłacane na rzecz norweskiego kontrahenta stanowią odsetki w rozumieniu przepisów polsko-norweskiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, a w związku z ich wypłatą polski przedsiębiorca staje się płatnikiem obowiązanym do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych. Kolejne interpretacje wydawane przez Dyrektora KIS potwierdzają to stanowisko.

Firma płaci za delegowanych prawników i potrąci im podatek

Rzeczpospolita, 2021-01-20, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 listopada 2020 r., sygn. akt: II FSK 1912/18, przeloty, koszty wiz czy wartość ubezpieczenia opłacone przez pracodawcę dla pracowników wysłanego do realizacji kontraktu w innym kraju to jego przychód podlegający opodatkowaniu. Spór dotyczył spółki, która deleguje pracowników zagranicę. Delegacje nie stanowią podróży służbowej w rozumieniu przepisów prawa pracy, więc pracodawca nie wypłaca pracownikom diet i innych należności z tytułu podróży służbowej. Niemniej jednak, w związku z oddelegowaniem do pracy za granicą w celu realizacji kontraktu spółka udostępnia pracownikom bezpłatnie: zakwaterowanie, przelot, ubezpieczenie, a także pokrywa koszty wizy, czy innych dokumentów imigracyjnych. W opinii spółki wskazane świadczenia nie stanowią przychodu dla pracowników. Fiskus nie podzielił tego stanowiska. W jego ocenie opisane we wniosku świadczenia są przychodem dla pracowników, a spółka ma obowiązek je opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał rację spółce, jednak NSA stanął po stronie organu podatkowego. NSA uznał, że sporne świadczenia będą spełnione w interesie pracownika, a nie pracodawcy; przyniosą też pracownikowi korzyści w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatków, które musiałby ponieść.

Odszkodowania bez CIT nie dla wszystkich przedsiębiorców

Gazeta Prawna, 2021-01-21, Patrycja Dudek

Z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 23 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.421.2020.2.JKU, wynika, że zwolnienie z podatku dochodowego, obowiązujące od stycznia 2019 r., nie dotyczy rekompensat za utracone zyski ani kwot przeznaczonych na ulepszenie środka trwałego. Ponadto, ze skorzystaniem z tego zwolnienia będą mieć również problem spółki ze specjalnych stref ekonomicznych. Z zapytaniem o zwolnienie wystąpiła spółka działająca w specjalnej strefie ekonomicznej – pytanie dotyczyło odszkodowania przysługującego z tytułu ubezpieczenia środków trwałych wykorzystywanych wyłącznie w działalności zwolnionej z podatku. Ubezpieczeniem tym były objęte zarówno szkody w środkach trwałych, jak i utrata zysków. Spółka poinformowała, że z uwagi na konieczność możliwie najszybszego przywrócenia tych składników majątkowych do stanu używania sama, z własnych środków, finansuje ich remont, ulepszenie, zakup lub wytworzenie, a dopiero potem otrzymuje odszkodowanie od ubezpieczyciela. W opinii spółki spełnia ona wszystkie warunki, aby otrzymane odszkodowanie było zwolnione z CIT. Dyrektor KIS nie zgodził się z tym stanowiskiem.