Przegląd prasy podatkowej 18–22.04.2022 r.

| Do przeczytania w 6 min

Kiedy kaucja nie podlega VAT

Rzeczpospolita, 2022-04-20, Kamila Gancarz

W celu ustalenia sposobu opodatkowania kaucji gwarancyjnej podatkiem VAT konieczne jest określenie jej charakteru prawnego. Kaucja będąca zabezpieczeniem wykonania umowy, w sytuacji, kiedy podlega zwrotowi klientowi po wykonaniu usługi lub po odbiorze zakupionego towaru, nie jest zapłatą z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług i zasadniczo nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Do opodatkowania VAT może natomiast dojść z chwilą zaliczenia pobranej kaucji na poczet wynagrodzenia sprzedawcy. Jeśli sprzedawca ostatecznie zatrzymuje kaucję z powodu niewykonania albo nienależytego wywiązania się przez drugą stronę kontraktu z postanowień umowy, to otrzymana z tego tytułu kwota pełni funkcję kary umownej bądź odszkodowania z tytułu poniesionych strat. Co do zasady kary umowne i odszkodowania nie podlegają opodatkowaniu VAT, objęta tym podatkiem nie powinna być zatem również potrącona w takim charakterze kaucja. W praktyce mogą wystąpić trudności we wskazaniu, czy w konkretnych okolicznościach przepadek kaucji będzie miał charakter cenotwórczy, czy też kaucja będzie miała charakter wyłącznie odszkodowawczy, nie stanowiąc wynagrodzenia za dostawę towarów lub świadczenie usług. Przykładowo Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 kwietnia 2018 r., sygn. akt I FSK 967/16 uznał, iż kwota kaucji otrzymanej od nabywcy i zatrzymana następnie w związku z niewywiązaniem się przez kontrahenta z jego obowiązków może stanowić wynagrodzenie za dostawę towarów lub świadczenie usług.

Zwolnienie z VAT dostawy działek niezabudowanych

Rzeczpospolita, 2022-04-20, Marcin Szymankiewicz

Spółka zamierza sprzedać dwie niezabudowane działki. Dla obu działek utworzony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Obie działki mają częściowo przeznaczenie pod zabudowę, a częściowo nie, z tym, że różne przeznaczenia działek w MPZP nie jest oznaczone liniami podziału. Powstaje pytanie, czy dostawa tych działek będzie mogła korzystać ze zwolnienia z podatku od towarów i usług. Odnosząc się do planowanej dostawy niezabudowanych działek należy stwierdzić, że skoro na tych działkach nie istnieją linie rozgraniczające tereny pod zabudowę od pozostałych terenów, to na działkach w każdym miejscu można prowadzić budowę, a jedynie należy zachować wskazane proporcje wyrażone w powierzchni przypisanej poszczególnym przeznaczeniom. Zatem działki w całości są przeznaczona pod zabudowę i należy je traktować jako teren niezabudowany budowlany, a co za tym idzie, do dostawy tych działek nie znajdzie zastosowania zwolnienie z VAT (por. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 października 2021 r., 0111-KDIB3-3.4012.350.2021.3.PJ). Organy podatkowe przyjmują, że jeżeli niezabudowana działka położona jest na obszarze, w odniesieniu do którego MPZP przewiduje różne przeznaczenie, ale na działce znajduje się linia rozgraniczająca, separująca tereny o różnym przeznaczeniu, to dostawa działki w odpowiedniej części korzystać będzie ze zwolnienia, a w pozostałej części (tj. do części przeznaczonej pod zabudowę) podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem VAT. Stosowny podział może być dokonany poprzez posłużenie się kluczem powierzchniowym (por. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 5 listopada 2021 r., 0112-KDIL1-3.4012. 416.2021.2.KK).

Sprzedaż wielu działek, choćby sąsiadom, to biznes

Gazeta Prawna, 2022-04-20, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokami Naczelnego Sądu Administracyjnego z 29 marca 2022 r., sygn. akt II FSK 1837-38/19 i II FSK 1854-55/19 podział gruntu i zbycie siedmiu działek w ciągu dwóch lat, a w sumie 50, jeśli wziąć pod uwagę lata wcześniejsze, to przejawy działalności gospodarczej, a nie zarządu majątkiem osobistym. To jedna z licznych spraw, w których decydują nie tylko przepisy, lecz także stan faktyczny.
Chodziło o małżonków, którzy w latach 1993‒1999 oraz 2003‒2015 kupowali i sprzedawali działki, powiększając swoje gospodarstwo rolne i wymieniając grunty słabszej jakości na lepsze. Od wyniku rozstrzygnięcia sporu zależało, czy małżonkowie powinni zapłacić PIT jako podatek należny z tytułu działalności gospodarczej, czy go unikną. Organy podatkowe uznały, że małżonkowie prowadzili niezarejestrowaną działalność gospodarczą. Miała o tym świadczyć m.in. liczba zbywanych działek. Fiskus wziął pod uwagę nie tylko transakcje z lat 2013‒2014, lecz także wcześniejsze. Z akt sprawy wynikało, że w ciągu kilkunastu lat małżonkowie kupili 14 nieruchomości, niektóre podzielili, a następnie sprzedali ‒ w sumie ponad 50 działek. W stosunku do wielu z nich uzyskiwali decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Wydzielali również grunty pod drogi. Nabywcami byli m.in. sąsiedzi posiadający co prawda gospodarstwa rolne, ale prowadzący jednocześnie działalność budowlaną, polegającą m.in. na budowie domów mieszkalnych.

Każdą sytuację trzeba badać indywidualnie

Rzeczpospolita, 2022-04-20, Konrad Piłat Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 29 marca 2022 r., sygn. akt I SA/Rz 94/22 orzekł, iż wydatki na reprezentację, co do zasady, obejmują te, których wyłącznym i dominującym celem jest stworzenie pozytywnego wizerunku podatnika w oczach jej kontrahentów, tj. obecnych i przyszłych, potencjalnych klientów. Spór w sprawie dotyczył możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych w związku z organizacją spotkań integracyjnych. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że prowadzi ona rozległą działalność w całej Polsce, w oddziałach ulokowanych w różnych miastach, przy wykorzystaniu własnych pracowników jak i współpracowników na umowach o współpracy B2B. W związku z prowadzoną działalnością i związaną z nią strategią zarządzania personelem, będzie organizować spotkania integracyjne. Firma zapytała, czy może zaliczyć do kosztów faktycznie poniesione wydatki, związane z organizacją i uczestnictwem pracowników oraz współpracowników w spotkaniach integracyjnych. Fiskus potwierdził prawo do kosztów, ale tylko w zakresie wydatków dotyczących pracowników. Odnośnie wydatków związanych z uczestnictwem w spotkaniach o charakterze integracyjnym osób, które nie są zatrudnione w spółce, a jedynie świadczą na jej rzecz usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, zdaniem urzędników nie mogą zostać uznane za koszty podatkowe. W tym zakresie wydatki w ocenie fiskusa noszą znamiona reprezentacji. Spółka nie zgodziła się z tym stanowiskiem, i ostatecznie to jej rację przyznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

Jeśli nie ma kosztu, to nie ma przychodu

Rzeczpospolita, 2022-04-22, Przemysław Wojtasik

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 11 kwietnia 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.9.2022.1.MAP uznał, iż zwrot wydatków związanych z modernizacją nieruchomości jest dla firmy neutralny podatkowo. Z wnioskiem o interpretację wystąpił przedsiębiorca, który rozbudowuje kamienicę. Jest ona środkiem trwałym w jego firmie. Inwestycję zlecił spółce, będącej głównym wykonawcą. Jeden z wydatków to należność za dokumentację techniczną sieci ciepłowniczej, którą sporządził podmiot zewnętrzny. Przedsiębiorca obciążył tym wydatkiem głównego wykonawcę. Ma jednak wątpliwości, jak go rozliczyć podatkowo. Jego zdaniem opłata za dokumentację techniczną sieci ciepłowniczej powinna zwiększyć wartość kamienicy, która będzie amortyzowana. Według fiskusa otrzymanie od głównego wykonawcy zwrotu wydatków na sporządzenie dokumentacji technicznej, tj. zwiększających wartość początkową budynku, skutkować będzie wyłączeniem z kosztów odpowiedniej części odpisów amortyzacyjnych, naliczonych od tej części wydatków zwiększających wartość początkową środka trwałego, która została zwrócona.