Przegląd prasy podatkowej 18–22.07.2022 r.

| Do przeczytania w 7 min

Intensywność pomocy ustala się na dzień wydania decyzji o wsparciu

Rzeczpospolita, 2022-07-18, Adam Doroszuk

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 27 maja 2022 r., sygn. 0111- KDIB1-3.4010.199.2022.1.JKU uznał, że zmiana statusu przedsiębiorcy w toku realizacji inwestycji na podstawie decyzji o wsparciu nie wpływa na wskaźnik maksymalnej intensywności pomocy publicznej, a tym samym na wysokość przysługującego spółce zwolnienia z podatku dochodowego. We wniosku o interpretację spółka wskazała, że uzyskała decyzję o wsparciu w grudniu 2020 r. Na moment uzyskania decyzji o wsparciu spółka posiadała status średniego przedsiębiorcy. Od 1 stycznia 2022 r. spółka spełnia warunki do uznania jej za dużego przedsiębiorcę. Do 31 grudnia 2021 r. spółka poniosła część nakładów inwestycyjnych jako średni przedsiębiorca. Z uwagi na to, że nowa inwestycja jest w toku realizacji przez spółkę, nakłady inwestycyjne w dalszej części będą ponoszone po uzyskaniu statusu dużego przedsiębiorcy. Do momentu zmiany statusu przedsiębiorstwa spółka używała na potrzeby kalkulacji puli dostępnej pomocy publicznej wskaźnika intensywności pomocy publicznej w wysokości 60 proc. Spółka powzięła wątpliwość czy zmiana statusu przedsiębiorcy w toku obowiązywania decyzji o wsparciu wpłynie na wysokość przyznanej jej pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych. Zdaniem spółki nie. W ocenie spółki, momentem decydującym o ustaleniu statusu przedsiębiorcy powinien być dzień wydania decyzji o wsparciu. Dyrektor KIS uznał stanowisko spółki za prawidłowe,

Zapłatę za nabyty utwór ujmuje się w kosztach poprzez odpisy

Rzeczpospolita, 2022-07-18, Michał Stawarski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 19 maja 2022 r., sygn. akt II FSK 2648/19 orzekł, iż stworzenie koncepcji dzieła, określenie specyfikacji danego utworu oraz fakt, że w skład wynagrodzenia dla dostawców wchodziła opłata za udzielenie licencji, nie ma znaczenia dla uznania, czy mamy do czynienia z wytworzeniem czy też nabyciem. W konsekwencji spółka będzie zobowiązana do rozpoznania wartości niematerialnej i prawnej i nie może zaliczyć wypłaconego wynagrodzenia jednorazowo w koszty uzyskania przychodów. Podatnik jest spółką realizującą projekty, których celem jest wykreowanie dóbr niematerialnych, które będą użytkowane przez nią samą. Utworami powstającymi podczas projektów są m.in filmy, gry, programy komputerowe i inne utwory. Spółka zleca dostawcy wyprodukowanie dzieła oraz zobowiązuje go do przeniesienia praw autorskich na spółkę. Podatnik zwrócił się z wnioskiem o interpretację, w którym zadał pytanie, czy będzie zobowiązany do rozpoznania wartości niematerialnych i prawnych w związku z produkcją i przeniesieniem praw autorskich przez dostawców na spółkę. Zdaniem podatnika nie jest on zobowiązany do rozpoznania wartości niematerialnych i prawnych, a wydatki ponoszone przez niego na wynagrodzenie dla dostawców można jednorazowo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika. Sądy obu instancji przyznały rację Dyrektorowi KIS.

Malowanie metalu to jego ulepszanie, a nie proces produkcyjny

Gazeta Prawna, 2022-07-19, Łukasz Zalewski

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 lipca 2022 r., sygn. akt I GSK 3213/18 malowanie wyrobów metalowych z użyciem miału węglowego nie jest procesem metalurgicznym. Nie przysługuje więc zwolnienie z akcyzy od zużytego węgla. Chodziło o spółkę, która produkuje naczepy, przyczepy i zabudowy samochodowe, a więc wyroby metalowe. Na pewnym etapie produkcji spółka maluje je lakierem, aby zabezpieczyć metal przed korozją. Spółka uważała, że kataforeza jest elementem procesu produkcji wyrobów metalowych (naczep, przyczep i zabudowy samochodowej), więc składa się na cały proces metalurgiczny. To by oznaczało, że miał węglowy zużywany w malowaniu jest zwolniony z akcyzy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Wnioskodawca zaskarżył interpretację, jednak sądy obu instancji przyznały rację organowi.

Pośrednictwo w sprzedaży usług SaaS nie jest opodatkowane u źródła

Rzeczpospolita, 2022-07-20, Bartłomiej Hadrian

Jak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 21 kwietnia 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.91.2022.1.BJ wydatki ponoszone przez podmiot w związku z pośrednictwem w sprzedaży usługi Software-as-a-Service, tj. oprogramowanie jako usługa, polegającej na umożliwieniu dostępu do funkcji realizowanych przez oprogramowanie umieszczone na serwerach w chmurze, nie mieszczą się w katalogu świadczeń zawartych w przepisach ustawy o podatku dochodowym, w konsekwencji na podmiocie dokonującym wypłat z tego tytułu nie ciążą obowiązki płatnika podatku u źródła. Wnioskodawca posiada w ofercie rozwiązania w zakresie procesów biznesowych, które są związane m.in. z automatyzacją procesów u klientów oraz projektowaniem oprogramowania, specjalizując się w rozwiązaniach typu SaaS. Wnioskodawca pośredniczy w sprzedaży usługi SaaS, która polega na umożliwieniu dostępu do funkcjonalności oprogramowania działającego w chmurze obliczeniowej. Wnioskodawca zadał pytanie czy Spółka jako płatnik jest zobowiązana do pobrania podatku u źródła. Zdaniem wnioskodawcy, w opisanej sytuacji nie jest on zobowiązany, a organ podatkowy się z nim zgodził.

Konfuzja nie stanowi spłaty zobowiązania

Rzeczpospolita, 2022-07-20, Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 czerwca 2022 r., sygn. akt II FSK 2548/19 uznał, iż niespłacona część odsetkowa wierzytelności z tytułu weksli własnych, wydawana wspólnikowi spółki komandytowej nie prowadzi do powstania przychodu. Spór w sprawie dotyczył tego, czy w związku z wydaniem przez spółkę komandytową i otrzymaniem przez jej komandytariusza – inną spółkę – majątku likwidacyjnego w wyniku jej rozwiązania, w tym wygaśnięcia w drodze konfuzji zobowiązania z tytułu weksli i odsetek od nich, po stronie tego wspólnika powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W wydanej interpretacji organ pierwotnie uznał, iż konfuzja polegająca na niespłaconej części odsetkowej wierzytelności z tytułu weksli własnych wydawanej wspólnikowi to szczególny rodzaj spłaty. Tak więc sam fakt zaistnienia konfuzji polegającej na zbiegu u tej samej osoby dłużnika i wierzyciela, w wyniku którego dochodzi do wygaśnięcia tych praw (zobowiązania i wierzytelności) na gruncie prawa cywilnego, zdaniem fiskusa nie pozwala na uznanie, że nie powoduje ona powstania przychodu w podatkach. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała.

Fiskus zbyt rygorystycznie interpretuje warunki ulgi

Rzeczpospolita, 2022-07-20, Aleksandra Tarka

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z 8 czerwca 2022 r. sygn. akt I SA/Lu 172/22 orzekł, iż nienależyte prowadzenie ewidencji wymaganej przy preferencji IP Box to takie, które uniemożliwia określenie prawidłowej podstawy opodatkowania stawką 5 proc. i nie zawiera wymaganych przez przepisy informacji. Jeżeli ewidencja spełnia ten cel na dzień dokonania rozliczenia to nie można jej uznać za nieprawidłową. Sprawa dotyczyła interpretacji przepisów o PIT w zakresie opodatkowania dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką podatku tzw. IP Box. Podatnik we wniosku wyjaśnił, że od 4 stycznia 2021 r. prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Głównie jest ona związana z oprogramowaniem. Podatnik chciał potwierdzenia, że to co robi to działalność badawczo-rozwojowa i dochody z niej może opodatkować 5 proc. stawką. Organ podatkowy nie do końca zgodził się z Podatnikiem. Odpowiedział bowiem, że nie ma prawa 5 proc. stawki dla dochodów kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, tj. autorskiego prawa majątkowego do oprogramowania tworzonego i rozwijanego za 2021 r., dlatego, że w ocenie urzędników odrębna ewidencja nie była prowadzona na bieżąco. Rację przyznał przedsiębiorcy dopiero Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie.

Opłaty nie powiększają kosztów zużycia energii

Gazeta Prawna, 2022-07-20, Łukasz Zalewski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 lipca 2022 r., sygn. akt I GSK 2573/18 orzekł, iż przy określaniu progu energochłonności, mającego kluczowe znaczenie dla zwolnienia z podatku akcyzowego, trzeba brać pod uwagę koszty nabytej energii, ale bez dodatkowych opłat, np. dystrybucyjnej. Chodziło o spółkę produkującą wyroby otrzymywane z obróbki kredy i dolomitu. Zużywa ona przy produkcji dużo prądu, który kupuje od zewnętrznego dostawcy. Sama jest więc tzw. zakładem energochłonnym i przysługuje jej zwolnienie z akcyzy od prądu, po spełnieniu określonych warunków. Jednym z nich jest przekroczenie tzw. progu energochłonności. Chodzi o to, aby udział kosztów wykorzystanej energii elektrycznej w produkcji sprzedanej w danym roku podatkowym przekroczył 3 proc. Jeśli jest niższy, zwolnienie z akcyzy nie przysługuje. Spór z fiskusem dotyczył tego, czy przy obliczaniu tego wskaźnika należy brać pod uwagę tylko koszt czystej energii, czy również opłaty dodatkowe związane z jej zakupem, np. opłatę dystrybucyjną. Spółka uważała, że należy wziąć pod uwagę wszystkie koszty związane z dostawą energii elektrycznej, z wyjątkiem VAT. Uzasadniała, że tylko wtedy można ustalić rzeczywiste koszty nabycia prądu. Przeciwnego zdania był dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Zgodziły się z nim sądy obu instancji.