Przegląd prasy podatkowej (21-31.12.2020)

| Do przeczytania w 5 min

Podatnicy, którym wydłużono termin spłaty, nie odliczą całego VAT

Rzeczpospolita, 2020-12-21, Natalia Dołowa

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 października 2020 r., sygn. akt I FSK 66/18, prolongata spłaty jest odrębną usługą finansową korzystającą ze zwolnienia z podatku od towarów i usług – kontrahenci kredytują bowiem nabywcę jako dłużnika, co stanowi tzw. kredyt kupiecki. Wnioskodawca zawiera umowy z podwykonawcami, na podstawie których nabywa towary i usługi. Zawierane umowy zawierają postanowienie, że uzgodnione ceny uwzględniają odsetki ustawowe z tytułu wydłużonego terminu płatności wynagrodzenia za okres od 31-dnia do dnia płatności wynagrodzenia. Podatnik zapytał, czy całość zapłaty z tytułu umów zawierających taką klauzulę stanowi podstawę opodatkowania VAT i czy będzie mu przysługiwało prawo do pełnego obniżenia kwoty VAT wynikającego z faktur dokumentujących te transakcje. Zdaniem wnioskodawcy, koszty odsetek uwzględnione w cenie należy traktować jako element kalkulacyjny należnego kontrahentom wynagrodzenia za wykonaną usługę lub dostawę towarów, a spółce będzie przysługiwać pełne prawo do odliczenia VAT. Organ podatkowy nie zgodził się ze tym stanowiskiem i uznał, że odsetki ustawowe z tytułu wydłużonego terminu płatności stanowią usługę finansową korzystającą ze zwolnienia z VAT. Sąd potwierdził to stanowisko.

Podstawa opodatkowania nie uwzględnia odpisów

Rzeczpospolita, 2020-12-21, Aleksander Włazałek

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 15 września 2020 r., sygn. akt III SA/Wa 2316/19, uznał, iż na potrzeby podatku od przychodu z budynków określenie „wartość początkowa środków trwałych” należy rozumieć w taki sposób, że wartość ta nie jest pomniejszona o odpisy amortyzacyjne. Wnioskodawca jest właścicielem budynków, które są oddane w całości lub części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku od przychodów z budynków. Zdaniem wnioskodawcy, podatek od przychodów z budynków powinien być kalkulowany w oparciu o niezamortyzowaną wartość początkową nieruchomości. Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe, a sąd I instancji utrzymał interpretację w mocy.

Nieskuteczność egzekucji istotna dla wykonalności decyzji

Rzeczpospolita, 2020-12-22, Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 grudnia 2020 r., sygn. akt I FSK 1197/20, uznał, iż nie sposób oczekiwać od fiskusa, że przy biernej postawie podatnika będzie bez ograniczeń poszukiwał potwierdzenia korzystnych dla niego okoliczności. Sprawa dotyczyła spółki, w przypadku której urzędnicy uznali, że decyzja dotycząca zaległości w VAT musi być natychmiast wykonana, ponieważ istnieje uzasadnione ryzyko niewykonania zobowiązania. Spółka uważała, że organy podatkowe nie zebrały dowodów uzasadniających nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. W jej ocenie nie jest prawdą, że nie posiada majątku, na którym można ustanowić zastaw skarbowy, a fiskus nie uprawdopodobnił, że zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, a następnie NSA nie przyznały racji podatnikowi. Sąd wskazał, że skoro spółka nie ujawniła swojego majątku organom podatkowym, to nie może oczekiwać, że fiskus udowodni istnienie takiego majątku.

Jest PIT od zmniejszenia wkładu

Rzeczpospolita, 2020-12-22, Monika Pogroszewska

Zgodnie z interpretacją Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 grudnia 2020 r., sygn. 0114-KDIP3-1.4011.652.2020.1.EC, zmniejszenie wkładu w spółce komandytowej należy traktować tak, jak częściowe wystąpienie ze spółki, a to może oznaczać konieczność zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. Sprawa dotyczyła podatnika, który jest komandytariuszem w spółce komandytowej. Ma on zamiar zmniejszyć przysługujący mu udział, jednak bez wycofywania się ze spółki osobowej, która będzie kontynuowała działalność – spółka wypłaci mu środki w wysokości odpowiadającej częściowej wartości wkładu. Wspólnik był zdania, że otrzymane środki nie będą przychodem. Dyrektor KIS nie zgodził się z podatnikiem, bowiem uznał, że po stronie wnioskodawcy powstaje przychód podatkowy, który należy utożsamiać z częściowym wystąpieniem wspólnika ze spółki.

Odtworzenie trzeba rozliczać przez amortyzację

Rzeczpospolita. 2020-12-23, Aleksandra Tarka

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 listopada 2020 r., sygn. akt II FSK 1740/18, wydatki na odbudowę hal przemysłowych zniszczonych na skutek pożaru nie mogą zostać uznane za wydatki na remont i rozliczone w kosztach uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia. We wniosku o interpretację spółka wyjaśniła, że hale produkcyjne zostały zniszczone w wyniku pożaru. Obie hale stanowiły odrębne środki trwałe, które do dnia pożaru nie były całkowicie zamortyzowane. Zarząd podjął decyzję o odbudowie spalonych hal. Spółka zapytała, czy wydatki poniesione na odbudowę hal, które przed pożarem stanowiły środki trwałe należy zaliczyć do kosztów w momencie ich poniesienia, czy też będą one rozliczane poprzez odpisy amortyzacyjne po zakończeniu prowadzonych prac? W jej opinii należy je zakwalifikować bezpośrednio w koszty bieżącej działalności. Organ podatkowy nie zgodził się z tym stanowiskiem i uznał, że poniesione wydatki będą stanowiły ulepszenie składników majątku spółki i jako takie podwyższą wartość początkową budynków, a następnie będą rozpoznawane poprzez odpisy amortyzacyjne. Sprawa trafiła do WSA, a następnie do NSA, który utrzymał interpretację w mocy.

PCC także przed spisaniem umowy

Gazeta Prawna, 2020-12-28, Patrycja Dudek

Według Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wyrażonej w interpretacji indywidualnej z 4 grudnia 2020 r., sygn. 0111-KDIB2-3.4014.325.2020.1.MD, jeśli pieniądze zostały wpłacone na konto przed podpisaniem umowy, to 14-dniowy termin na zgłoszenie pożyczki dla celów podatkowych liczy się już od daty przelewu. Do przelewu pomiędzy członkami rodziny doszło w kwietniu 2020 r., a do podpisania umowy we wrześniu. Po zawarciu tej umowy podatniczka zgłosiła ją do urzędu skarbowego na deklaracji PCC-3. Uważała, że skorzysta ze zwolnienia przewidzianego w ustawie – warunkiem zwolnienia jest złożenie do urzędu skarbowego deklaracji PCC-3 w ciągu 14 dni od daty dokonania czynności. Dyrektor KIS stwierdził jednak, że zwolnienie przysługiwałoby podatniczce, gdyby złożyła deklarację PCC-3 w ciągu 14 dni od daty przelewu.