Przegląd prasy podatkowej 19–23.07.2021 r.

| Do przeczytania w 7 min

Po zakupie przedsiębiorstwa można korygować rozliczenia zbywcy

Gazeta Prawna, 2021-07-19, Mariusz Szulc

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 30 czerwca 2021 r., sygn. akt I FSK 2240/19 nabywca przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części może skorygować deklaracje sprzedawcy i wystąpić o nadpłatę VAT bezpośrednio na podstawie unijnych przepisów. Wg NSA Polska nie wdrożyła w odpowiedni sposób art. 19 unijnej dyrektywy VAT. Chodziło o przedsiębiorcę, który w 2016 r. nabył dwie nieruchomości od spółki cywilnej. Organy podatkowe zakwestionowały prawidłowość rozliczenia transakcji. Uznały, że doszło do nabycia przedsiębiorstwa, a to oznacza, że sprzedaż w ogóle nie podlegała VAT. Przedsiębiorca wystawił w związku z tym faktury korygujące, wykazał na nich brak podatku oraz wystąpił z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty w VAT jako następca prawny. Fiskus odmówił zwrotu. Uznał bowiem, ze przedsiębiorca nie może być uznany za następcę prawnego spółki cywilnej i nie ma w związku z tym prawa do korekty jej rozliczeń. Podatnik zaskarżył decyzję i wygrał zarówno przed WSA, jak i NSA.

 

Praktyka fiskusa była wadliwa

Rzeczpospolita, 2021-07-20, Aleksandra Tarka

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku o sygn. I FSK 576/18 uznał, iż przed wprowadzeniem wiążących informacji stawkowych organ interpretacyjny musiał oceniać klasyfikację PKWiU. Sprawa dotyczyła wniosku o interpretację przepisów o VAT. Spółka chciała się upewnić, jaką stawkę powinna stosować do sprzedaży proszku posiadającego w swoim składzie błonnik owocowy oraz chlorellę. Nie uzyskała jednak odpowiedzi, gdyż organ interpretacyjny najpierw wezwał ją do uzupełnienia wniosku w terminie siedmiu dni poprzez wskazanie przynależnego towarom symbolu PKWiU, a następnie pozostawił wniosek bez rozpatrzenia. Podatniczka odpowiedziała bowiem, że przyporządkowanie symbolu PKWiU do celów opodatkowania VAT sprzedawanych przez nią towarów nie stanowi elementu stanu faktycznego wniosku. Podatniczka złożyła skargę do sądu i wygrała w pierwszej i drugiej instancji.

Sądy nie miały wątpliwości, że w istocie treść pytania dotyczyła stawki podatku odnoszącej się do towarów opisanych szczegółowo we wniosku, a nie stricte klasyfikacji statystycznej tych towarów. W związku z tym odpowiedź na tak postawione pytanie wymaga zarówno interpretacji przepisów prawa podatkowego, jak i przepisów dotyczących klasyfikacji statystycznej wybranych usług czy towarów, do których ona odsyła.

 

Sprzedaż kuponu rabatowego podlega VAT

Gazeta Prawna, 2021-07-21, Agnieszka Pokojska

Jak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 lipca 2021 r., sygn. 0112-KDIL1-1.4012.246.2021.2.AW, odpłatne przekazanie prawa do rabatu i przyjęcie wpłaty za zobowiązanie do udzielenia zniżki na poczet przyszłych zakupów to usługa, która podlega opodatkowaniu VAT. Zapytała o to spółka, która zamierza sprzedawać partnerowi emitowane przez siebie kody rabatowe. Partner z kolei będzie przekazywał je innym osobom w ramach organizowanych przez siebie akcji promocyjnych. Osoby te będą mogły wykorzystać kody rabatowe w sieci sklepów należących do spółki oraz do podmiotów współpracujących z nią na podstawie umów franczyzowych. Spółka uważała, że odpłatne przekazanie kodów rabatowych partnerowi nie podlega VAT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Stwierdził bowiem, że zapłatę za bon rabatowy należy potraktować jako swego rodzaju wpłatę na poczet uzyskania przyszłej zniżki przy zakupie towarów oferowanych przez spółkę oraz przez podmioty współpracujące z nią na podstawie umów franczyzowych.

 

Koszty pośrednie można przypisać do różnych źródeł

Gazeta Prawna, 2021-07-22, Łukasz Zalewski

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 20 lipca 2021 r., sygn. akt II FSK 2627/20, uznał, iż koszty odsetkowe od pożyczki zaciągniętej na przejęcie udziałów w innej spółce można przypisać proporcjonalnie w zależności od wysokości przychodów do dwóch źródeł w podatku dochodowym od osób prawnych. Sprawa dotyczyła spółki produkującej i sprzedającej alkohol. W celu realizacji tej strategii, zwłaszcza na rynku wschodnim, spółka nabyła udziały w luksemburskiej spółce holdingowej, która kontrolowała kilka wiodących rosyjskich spółek z branży wyrobów spirytusowych i win. W kolejnym roku przejęła rosyjską spółkę. W celu sfinansowania tych zakupów spółka zaciągnęła dwie pożyczki od amerykańskiej spółki powiązanej. Odsetki uiszcza dwa razy do roku. Spółka zapytała, do jakiego źródła przychodów powinna zaliczać odsetki od pożyczek zaciągniętych w celu przejęcia kontroli nad rosyjskimi spółkami produkcyjno-dystrybucyjnymi: do zysków kapitałowych czy do pozostałych przychodów. W opinii spółki odsetki są kosztem pośrednim i skoro uzyskuje przychody zarówno ze źródła zyski kapitałowe, jak i z pozostałych źródeł, to również odsetki powinna zaliczać do kosztów związanych z przychodami z obu tych źródeł. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Także WSA w Poznaniu poparł opinię organu interpretacyjnego. Dopiero NSA przyznał rację spółce.

 

Załoga na wakacjach nie wyklucza preferencji

Rzeczpospolita, 2021-07-21, Aleksandra Tarka

Jak uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu z 9 czerwca 2021 r. w wyroku o sygn. akt I SA/Po 319/21 gdy pracownik wykonuje prace związane z działalnością badawczo-rozwojową, to wszystkie przychody związane z nią oraz sfinansowane przez płatnika składki, w tym należności z tytułu urlopu lub choroby, stanowią koszt kwalifikowany. We wniosku o interpretację podatnik wyjaśnił, że w ramach spółki, której jest wspólnikiem, wydzielono w strukturze organizacyjnej dział badawczo-rozwojowy, który zajmuje się projektowaniem oraz wytwarzaniem prototypów lamp. Spółka posiada patenty, zarejestrowane w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Wnioskodawca zapytał, czy koszem kwalifikowanym mogą być koszty osobowe pracowników działu B+R zatrudnionych na umowy o pracę, zlecenia i o dzieło oraz osób zatrudnionych w innych działach, lecz wspomagających prace działu B+R. Organ w większości zgodził się z wnioskodawcą, jednak nie w stosunku do możliwości zaliczenia do kosztów kwalifikowanych wynagrodzeń urlopowych. Podatnik zaskarżył interpretację, a WSA ją uwzględnił.

 

Kto odpowiada wobec osób trzecich, ten płaci VAT

Gazeta Prawna, 2021-07-26, Łukasz Zalewski

Zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 12 lipca 2021 r., sygn. 0113-KDIPT1-2.4012.264.2021.2.SM członek zarządu spółki, który zgodnie z odrębną umową o zarządzanie ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich, musi płacić VAT od świadczonych przez siebie usług. Chodziło o mężczyznę, który został powołany do zarządu spółki z o.o., a jednocześnie podpisał umowę o świadczenie usług zarządzania spółką, na podstawie ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami. Wyjaśnił, że za zarządzanie będzie dostawał wynagrodzenie zaliczane do przychodów z działalności wykonywanej osobiście. Będzie ono składało się z części: stałej, miesięcznej oraz zmiennej, zależnej od realizacji celów zarządczych. W umowie zapisano, że zarządzający ponosi odpowiedzialność wobec spółki oraz wobec osób trzecich za szkody wyrządzone w czasie wykonywania przez niego umowy lub wykonywania funkcji członka zarządu spółki. Mężczyzna uważał, że nie będzie z tego tytułu podatnikiem VAT, bo nie prowadzi działalności gospodarczej. Dyrektor KIS był innego zdania. Wyjaśnił, że warunek dotyczący odpowiedzialności wobec osób trzecich byłby spełniony, gdyby zgodnie z umową odpowiedzialność była po stronie spółki, a nie po stronie menedżera. W tym wypadku tak nie będzie, skoro w opisie stanu mężczyzna będzie ponosił odpowiedzialność wobec osób trzecich.

 

Neutralna wymiana udziałów dotyczy też spółek w organizacji

Gazeta Prawna, 2021-07-26, Łukasz Zalewski

W dniu 22 lipca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał dwa wyroki, sygn. akt II FSK 2416/20 i II FSK 2417/20, w których uznał, iż przy wymianie udziałów zwolnienie z podatku dochodowego przysługuje, nawet jeśli spółka kapitałowa jest dopiero w organizacji. W obu sprawach chodziło o osoby fizyczne, które dokonały wymiany udziałów w jednej spółce na udziały w innej. Objęcie udziałów w spółce z o.o. nastąpiło w dniu, w którym zawarta została umowa tej spółki. Była to więc jeszcze spółka w organizacji. Na dzień obejmowania udziałów spółka nie była podmiotem wymienionym wprost w załączniku nr 3 ustawy o PIT, co mogło oznaczać, że nie ma do niej zastosowania zwolnienie przewidziane w przepisach ustawy. Naczelnik urzędu celno-skarbowego uznał, że w takiej sytuacji podatnicy, którzy dokonali wymiany udziałów, muszą zapłacić PIT od przychodów z kapitałów pieniężnych. Podatnicy nie zgodzili się z tymi decyzjami i wstąpili na drogę sądową. WSA w Białymstoku zgodził się z fiskusem, ale NSA uchylił wyroki WSA i decyzje organu podatkowego.